Intern revision

Den interna revisionen har som uppgift att bedöma effekten och effektiviteten av den interna revisionen och risk- och solvenshanteringen. Den interna revisionen stödjer Fenniakoncernen och den högsta ledningen i att nå sina mål genom att erbjuda en systematisk metod att bedöma och utveckla funktionen och effektiviteten av organisationens kontrolls-, lednings och administrationsprocesser och riskhanteringen.

Den interna revisionens ställning i organisationen är obunden av de enheter och funktioner som revideras. De centrala verksamhetsprinciperna är ärlighet, objektivitet, konfidentialitet och yrkeskunnighet.

Den interna revisionen fungerar som en självständig enhet under Fennias verkställande direktör.

 Skriv ut sidan