Intern kontroll

Med hjälp av den interna kontrollen, som är en del av lednings- och administrationssystemet, strävar man efter att säkerställa att man inom organisationen handlar enligt mål och direktiv. Den interna kontrollen är en del av ledningen av affärsverksamheten, och alla anställda, chefer, den operativa ledningen och förvaltningsorgan skapar tillsammans en välfungerande intern kontroll.

Målet med koncernens interna kontroll är att säkerställa:

  1. verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och resultat
  2. den finansiella informationens och rapporteringens tillförlitlighet och
  3. att regler som tillämpas på organisationen följs.

Styrelsen har fullständigt ansvar över att den interna kontrollen fungerar. Den operativa ledningen ansvarar för de praktiska arrangemangen av den interna kontrollen.

Riskhanteringssystemet och riskhanteringsfunktionen är en väsentlig del av den interna kontrollen. Genom den dagliga interna kontrollen förverkligas en betydande del av riskhanteringsåtgärderna. Affärs- och stödfunktionerna har i första hand ansvar över att identifiera och kontrollera risker, och riskhanteringsfunktionen stödjer dem i arbetet.

Funktionen av den interna kontrollen uppföljs med ständig kontroll och skilda utvärderingar. Ständig kontroll innebär regelbunden vägledning av den operativa ledningen och kontrollåtgärder i anslutning till chefernas och hela personalens uppgifter.  Skilda utvärderingar genomförs oftast som revisioner av den interna eller externa revisionen eller som kontroller utförda av compliance-funktionen om att reglerna följs. Utöver detta utförs det inom koncernbolagen och koncernen årligen en obunden helhetsutvärdering av administrationssystem och de skriftliga verksamhetsprinciperna. Syftet med utvärderingen är att producera information om funktionen av den interna kontrollen åt styrelserna och den operativa ledningen.

 Skriv ut sidan