Compliance-funktion

Compliance-funktionens centrala uppgift är att främja tillämpning av bestämmelser genom förutseende rättslig rådgivning och uppfölja att bestämmelser, avtal och avtalade förfaringssätt följs inom Fenniakoncernens verksamhet och i koncernens kundrelationer.

Till compliance-funktionens uppgifter hör

  • att rådgiva styrelserna och verkställande direktörerna om bestämmelser
  • att bedöma påverkningar av ändrade lagstiftningar
  • att identifiera och bedöma risker gällande försummelse av bestämmelserna
  • att uppfölja att Finansbranschens självreglering och interna direktiv följs
  • att bedöma om de åtgärder som tagits för att förhindra eller korrigera brister som eventuellt förekommer då man följer bestämmelser är tillräckliga
  • att hålla kontakt med tillsynsmyndigheter.

Funktionen består av koncernens Chief Compliance Officer och koncernbolagens Compliance Officers. Compliance-funktionen i koncernbolagen fungerar under styrelsen och verkställande direktören i respektive bolag, men hela koncernens compliance-funktion fungerar samtidigt under Fennias styrelse och verkställande direktör. Compliance-funktionen fungerar i samarbete med compliance-ansvarspersoner som arbetar i affärsenheterna vid sidan om sin befattning.

 Skriv ut sidan