Administrations- och riskhanteringssystem

Till Fenniakoncernen hör skadeförsäkringsbolaget Fennia, livförsäkringsbolaget Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning Ab. Koncernens administrations- och riskhanteringssystem består av:

  1. Affärs- och stödfunktioner, som främst har ansvar över den dagliga interna kontrollen, riskhanteringen och riskrapporteringen i enlighet med godkända principer.
  2. Riskhanterings-, Compliance- och aktuariefunktioner, som äger ramen för riskhantering och ansvarar bland annat för utvecklingen, planeringen och rapporteringen av risk- och solvenshanteringen samt stödjer, följer och bedömer genomförandet av uppgifter inom affärs- och stödfunktionerna, den interna kontrollen och risk- och solvenshanteringen. Av dessa funktioner deltar aktuariefunktionen delvis också i att göra affärsbeslut.
  3. Den interna revisionen, som har som uppgift att bedöma effekten och effektiviteten av den interna kontrollen och risk- och solvenshanteringen.

Utöver de ovannämnda är bolagens styrelser och riskhanteringskommittéer centrala aktörer i systemet.

Riskhanterings-, compliance- och aktuariefunktionerna och den interna revisionen är obundna funktioner i koncernens förvaltning. För att säkerställa funktionernas självständighet har funktionerna inte funktionellt ansvar för affärs- och stödfunktionerna eller rätt att delta i affärsbeslut. Av funktionerna är aktuariefunktionen bunden av affärs- och stödfunktioner till den del funktionen deltar i affärsbesluten.  Den interna revisionen är i sin tur fullständigt obunden av affärs- och stödfunktionerna. Av riskhanterings-, compliance- och aktuariefunktionerna förväntas i alla sina uppgifter funktionell självständighet från affärs- och stödfunktionerna. De centrala verksamhetsprinciperna för alla självständiga funktioner är ärlighet, objektivitet, konfidentialitet och yrkeskunnighet.

 Skriv ut sidan