God förvaltningssed hos Fennia

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia har fått koncession av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Fennia bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem. Fennia tillämpar också i tillämpliga delar god förvaltningssed som krävs av bolag som använder betydande offentlig och ekonomisk makt.

Uppgifter om medlemmar i Fennias förvaltningsorgan och försäkringsläkare publiceras i årsberättelsen.

Se även

Anvisningar för Fennias Corporate Governance

Bolagsordning

Administrations- och riskhanteringssystem 

Fennias rapport om solvens och finansiell ställning 

 Skriv ut sidan