Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 16 april 2019 kl. 17 på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 15 § i bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.

Bolagsstämmokallelsen, föredragningslistan, bokslutshandlingar och övriga stämmohandlingar finns till påseende senast den 25 mars 2019 på Fennias webbplats på www.fennia.fi/bolagsstamma och på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast den 31 december 2018.

En delägare kan också utnyttja sin rösträtt på bolagsstämman genom ombud. Ombudet ska uppvisa en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.

En delägare som deltar i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande senast måndagen den 8 april 2019 före kl. 16. Anmälan till bolagsstämman kan göras

  • per e-post till ritva.lindback@fennia.fi,
  • per telefon på 010 503 6603 eller
  • per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Ritva Lindbäck, PB 1, 00017 FENNIA.

Anmälan ska vara framme innan anmälningstiden går ut. Vänligen lämna in eventuella fullmakter i samband med anmälan.

Helsingfors den 8 mars 2019

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

STYRELSE

 Skriv ut sidan