Beskattning av placeringsprodukter i försäkringsform förändras nästa år

Beskattning av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal förändras i början av nästa år. Förändringarna påverkar även Fennia Livs produkter. Förändringen gäller beskattning av uttag som görs från försäkringar samt avdrag för förlust.

– Förändringarna till trots är spar- och placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal fortfarande motiverade och skattemässigt vettiga lösningar för långsiktiga placerare, säger direktör Antti Romppainen vid Fennia Liv.

Avkastningen på försäkringen beskattas inte heller i fortsättningen årligen, utan först när försäkringen upphör eller när kapital tas ut. Även placeringsobjekt kan bytas skattefritt, och med hjälp av försäkringen är det fortfarande möjligt att skjuta på beskattningen av upplupen avkastning.

Beskattningspraxis för uttag förändras

Delvisa uttag från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal inkluderar framöver skattepliktig avkastning i samma relation som hela försäkringen inkluderar avkastning vid tidpunkten för uttag.

– I praktiken påverkar förändringen tidpunkten för beskattning av avkastning. I fortsättningen motsvarar beskattningspraxisen t.ex. den praxis som tillämpas vid fondplacering, säger Romppainen.

Från början av 2020 när man tar ut kapital betraktas som skattepliktig kapitalinkomst av det uttagna beloppet den proportionella del som vid uttagningstidpunkten motsvarar avkastningens andel av hela försäkringens värde. Den resterande delen är skattefri återbetalning av kapitalet. Samma praxis gäller även placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal tecknade av företag, där avkastningen är skattepliktig inkomst enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Enligt nuvarande lagstiftning betraktas uttag från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal som skattepliktig återbetalning av kapital upp till det totala beloppet för försäkringspremierna.

Exempel: Sammanlagt 9 000 euro har betalats in i försäkringen och försäkringens värde vid uttagstidpunkten är 12 000 euro. Försäkringen består alltså av kapital på 9 000 euro och av avkastning på 3 000 euro. Skattepliktig avkastning av uttag som görs från försäkringen är 3 000 euro/12 000 euro dvs. 25 procent. Om uttagsbeloppet är 6 000, är avkastningen 1 500 euro av uttaget. Försäkringsbolaget tar ut 30 procent som kapitalskatt av den avkastning som tas ut, så på kundens konto betalas 5 550 euro.

– Om kunden inte har behov att göra uttag från försäkringen inom en snar framtid, kräver förändringen inga åtgärder och försäkringen fortsätter som hittills. När man överväger om det lönar sig att ta ut medel innan försäkringen upphör, lönar det sig att beakta följande: har man behov för medlen just nu, har försäkringen tecknats för arvsplanering eller som gåva, avkastningsbeloppet som ingår i försäkringen och kostnader som följer av uttag och eventuell återplacering.

Förluster är framöver avdragsgilla

Från början av 2020 är eventuell förlust när placeringsförsäkringen eller kapitaliseringsavtalet upphör avdragsgill kapitalinkomst. För närvarande är förluster inte avdragsgilla.

Exempel: Sammanlagt 9 000 euro har betalats in i försäkringen och försäkringens värde när försäkringsperioden löper ut är 8 000 euro. Försäkringsbolaget betalar sparbeloppet på 8 000 euro till försäkringstagaren. Eftersom sparbeloppet är 1 000 euro lägre än beloppet som betalats in i försäkringen, är försäkringstagarens förlust 1 000 euro.  Förlusten från försäkringen kan dras av från kapitalinkomsten.

Förlusten från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal som tecknats av företag är på motsvarande sätt avdragsgill mot inkomsten från den inkomstkälla som försäkringen hör till.

 

17.5.2019

 Skriv ut sidan