Antalet vattenskador oroar

Genom att kontrollera i vilket skick konstruktioner, apparater och rörnät är och genom att reparera och förnya dem i god tid kan vattenskador förebyggas och betydande summor pengar sparas in.

Skadekostnaden till följd av vattenskador har femdubblats under de senaste 20 åren. Genom att kontrollera i vilket skick konstruktioner, apparater och rörnät är och genom att reparera och förnya dem i god tid kan vattenskador förebyggas och betydande summor pengar sparas in.

Det lönar sig att förebygga skador

När det gäller att förebygga vattenskador och fuktskador som orsakas av vattenskadorna står byggnadens ägare, användare och de som ansvarar för underhållet i nyckelposition. Man bör i förväg se till att byggnaderna är i skick och förebygga skador och inte först när en skada har uppstått.

En vattenskada kan uppstå i byggnader av alla åldrar. Materialen och konstruktionslösningarna i nya byggnader har ännu inte hunnit minska antalet vattenskador tillräckligt.

Orsakerna till vattenskador kan vara materialfel, arbets- eller byggnadsfel och försummat underhåll. Hemförsäkringar ersätter inte skador till följd av dessa orsaker. Orsaken till en skada kan vara summan av många faktorer, inte bara fel som gjorts av planerare, materialtillverkare eller byggare. De som använder en byggnad kan genom sitt eget agerande orsaka en kedjereaktion som leder till en vatten- eller fuktskada. Till exempel genom att försumma ventilationen i fuktiga rum eller genom att koppla tvättmaskiners avloppsslangar slarvigt.

Antalet vattenskador kan öka ytterligare till exempel för att man har börjat sanera sommarstugor och göra dem vinterbonade och för att deras utrustningsnivå är högre än tidigare. Om en sommarbostad står tom och utan tillsyn mer än halva året, hinner en eventuell vattenskada orsaka stora skador. I sådana byggnader är det särskilt viktigt att vattenskador förebyggs.

Ge akt på tecken på vattenskador

Man kan märka en vattenskada till exempel på byggnadens ytor eller för att vattenräkningen vuxit avsevärt. De vanligaste tecknen på vattenskador är följande:

 • Vatten försvinner ur uppvärmningssystemet.
 • Vattenmätaren snurrar, trots att det inte finns någon konsumtion.
 • Vatten- och avloppsvattenräkningen växer avsevärt.
 • Konstruktioner har blivit fuktiga.
 • Rappning lossnar och spricker.
 • Kalk framträder på betong- och tegelytor.
 • Målarfärg lossnar från konstruktionen.
 • Parkett lossnar och sväller.
 • Fogar i limmade mattor lossnar.
 • Inneluften är unken och fuktig.
 • Energikostnaderna ökar.

Agera med framförhållning


Vattenskador kan förhindras och kostnader till följd av dem minskas. Åtgärderna varierar enligt byggnaden i fråga, dess konstruktioner och på vilket sätt byggnaden bebos och administreras.

Det viktigaste är att byggnadens underhåll och kontroller sköts regelbundet. Gör bland annat följande:

 • Kontrollera yttertak, takrännor eller takbrunnar regelbundet och rengör dem vid behov. Reparera skador du lägger märke till.
 • Försäkra dig om att regn- och smältvatten inte blir liggande invid byggnaden. Mark som sluttar bort från byggnaden för vattnet så långt bort som möjligt. Kontrollera också att dräneringen fungerar.
 • Gör visuell kontroll av synlig vattenisolering och skarvar i våtrum (= plastmattor i våtrum) samt se till att golvbrunnarna hålls rena.
 • Det lönar sig att beställa en bedömning av rörsystemet med 10 års mellanrum och göra en granskning av av rörsystemet senast när rören är 30 år gamla.
 • Kontrollera tvätt- och diskmaskinernas vatten- och avloppsslangar regelbundet och försäkra dig om att deras kopplingar är ändamålsenligt gjorda.
 • Lämna inte tvättmaskinen utan övervakning under pågående tvättprogram. Kom ihåg att stänga tvättmaskinens kranar (vatten) när maskinen inte är i användning.
 • Om du lämnar en byggnad med vattenledning och vatteninstallationer tom, ska byggnaden värmas till en temperatur på minst 12 grader, eller högre. I övriga fall måste rören tömmas på vatten.
 • När du åker bort från stugan ska du stänga huvudavstängningsventilen för bruksvattensystemet och stänga av strömmen till vattenpumpen.
 • Låt installera en värmekabel för den vattenledning som leder vattnet in i byggnaden för att på så sätt förhindra frysning.

Gör så här om en skada inträffar

 • Om det är vattenledningen som läcker, stäng huvudavstängningen eller avstängningsventilen och kontakta en rörfirma.
 • Anlita en certifierad person för fuktmätningen för att reda ut omfattningen av fuktskadorna.
 • Anlita ett företag som är specialiserat på att torka vattenskador för att snabbt få bort eventuellt läckagevatten och nödvändig "första hjälpen" kan ges omedelbart. Det är viktigt att den metod som väljs för den egentliga torkningen lämpar sig för situationen i fråga.
 • Vid omfattande vattenskador kan du också begära hjälp av brandkåren, som pumpar ut det vatten som läckt in i byggnaden.
 • Om det är fråga om en byggnad i bolagsform ska du genast kontakta disponenten och fastighetsservicebolaget.
 • Anmäl skadan till försäkringsbolaget och kom överens om skadegranskning. Samtidigt får du instruktioner för hur du begränsar skadan och får igång torkningen.

Mer information:

Säkerhetsföreskrifter i Fennias hemförsäkring
Certifierade personer som utför fuktmätningar (Kiinteistöalan koulutuskeskus)
Certifierade personer som utför fuktmätningar (Amiedu)

26.11.2012

 Skriv ut sidan