Verkkopalvelujen ja verkkopalvelusivujen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy (jäljempänä yhdessä Fennia-konserni) käsittelevät asiakkaidensa henkilötietoja ja huolehtivat asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietolain, vakuutuslainsäädännön ja sijoituspalveluyrityksistä annettujen säännösten mukaisesti. Lisäksi Fennia-konserni noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojavaltuutetun hyväksymiä vakuutusalan käytännesääntöjä

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännesäännöt

Luottolaitosten henkilötietojen käsittelyä koskevia käytännesääntöjä

Henkilötietoja käytetään vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa, tuotteita ja palveluita tarjottaessa sekä muissa asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavissa tehtävissä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.

Fennia-konsernissa asiakkaan kanssa käytäviä puheluja tallennetaan asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön varmistamiseksi, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen teko tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Lisäksi puheluja voidaan tallentaa myös koulutustarkoituksessa tavoitteena asiakaspalvelun parantaminen.

Kerättyjen henkilötietojen hallinnointia varten Fennia-konsernissa on useita henkilörekistereitä, kuten Fennia-konsernin asiakasrekisterit ja puhelutallenteiden rekisteri. Jokaisesta henkilörekisteristä on laadittu rekisteriseloste, jossa kerrotaan muun muassa rekisterinpitäjä, mitä tietoja rekisteriin on kerätty, mikä on kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tutustu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian asiakasrekisterien, puhelutallenteiden rekisterien ja verkkopalvelujen rekisteriselosteisiin:

Rekisteriselosteet

Muihin Fennia-konsernin rekisteriselosteisiin voi tutustua Fennia-konserniin kuuluvien yhtiöiden toimipaikoissa tai ne saa pyydettäessä postitse.

Rekisteröityjen tietoja käsitellään laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityisyydensuoja vaarannu. Lisäksi finanssialan vaitiolovelvollisuutta koskevien säännösten mukaan asiakkaiden tietoja ei luovuteta sivullisille – paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen tai tietosuojalautakunnan lupaan.

Vakuutusalan yhteiset rekisterit

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusalalla on käytössä yhteinen vahinkorekisteri sekä väärinkäytösrekisteri. Vahinkorekisteriin kerätään tietoja vahingoista ja sen tarkoituksena on estää korvauksen hakeminen väärin perustein useammasta yhtiöstä.

Väärinkäytösrekisteriin tallennetaan tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat syyllistyneet vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen. Näiden yhteisten rekisterien pitämiselle on saatu tietosuojaviranomaisen erillinen lupa.

Myös Fennia-konserniin kuuluvat vakuutusyhtiöt luovuttavat tietoja näihin vakuutusalan yhteisiin rekistereihin ja tarkastavat näiden rekisterien tiedot korvaushakemusten käsittelyn yhteydessä. Kyseisten rekisterien tietoja käytetään ainoastaan tietosuojaviranomaisen asettamien lupaehtojen mukaisesti.

Markkinointi

Fennia-konsernin asiakasrekistereitä käytetään asiakkaille suunnattuun markkinointiin lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

Asiakas voi halutessaan kieltää maksutta Fennia-konsernista tulevan markkinoinnin ilmoittamalla siitä johonkin konsernin yhtiöön.

Lisäksi Fennia-konserni huomioi kirjallisessa suoramarkkinoinnissaan asiakkaidensa tekemät suoramarkkinointikiellot sekä huolehtii suoramarkkinoinnissa käyttämiensä yhteistyökumppanien, kuten postitus- ja telemarkkinointiyritysten osalta siitä, että markkinoinnin kohteiden joukosta poistetaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) rajoituspalvelujen rekistereihin ilmoittautuneet kohteet.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain mukaan jokaisella luonnollisella henkilöllä on henkilörekisteriin kohdistuva tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja kielto-oikeus.

Tarkastusoikeus mahdollistaa sen, että pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jokaisella on oikeus saada tietää, onko hänestä rekisterissä tietoja ja, jos on, niin mitä tietoja hänestä on talletettu.

Fennia-konsernin henkilörekistereihin kohdistuvaa tietojen tarkastusta voi pyytää tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvällä Rekisteritietojen tarkistuspyyntö -lomakkeella.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tarkoittaa, että jokaisella on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Fennia-konsernin henkilörekistereihin kohdistuvan korjaamisvaatimuksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvällä Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella.

Kielto-oikeuden perusteella rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastuspyynnön, korjaamisvaatimuksen ja käsittelykiellon voi lähettää postitse osoitteella:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Minna Saalpo
00017 FENNIA

Lisäksi tarkastuspyynnön ja käsittelykiellon voi esittää henkilökohtaisesti Fennia-konserniin kuuluvien yhtiöiden toimipaikoissa.

Evästeet

Tietoa Fennian verkkopalvelusivuilla käytettävistä evästeistä löytyy sivulta Tekniset suositukset ja tietoturva.

Verkkopalvelusivujen kävijätiedot

Fennia-konserni kerää, käsittelee ja analysoi tietoja Fennian verkkopalvelusivujen (www.fennia.fi) käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Kerättäviä tietoja ei yhdistetä yksittäisiin luonnollisiin henkilöihin eikä niistä tunnisteta yksittäisiä luonnollisia henkilöitä paitsi kun kyse on OmaFennia -verkkopalvelujen asiakkaista.

Fennian verkkopalvelusivuilla kävijöistä kerätään muun muassa seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • Selaimen tyyppi (Internet Explorer, Firefox, Safari jne.), versio ja kieli
  • Käyttöjärjestelmä (Windows jne.)
  • Sivut, joilla henkilö on käynyt

Tietoja kerätään verkkopalvelusivujen laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä verkkopalvelusivujen käyttäjäystävällisyyden kehittämiseksi.

Fennia-konserni voi käyttää verkkopalvelusivujen kävijätietojen käsittelyssä apunaan luotettavia alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet tietosuojalainsäädännön noudattamiseen.

Fennian verkkopalvelusivuilla on käytössä myös Google Analytics -sovellus, joka on Google Inc. (”Google”) toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä.

Tarkempaa tietoa Fennian verkkopalvelusivuilla käytettävistä evästeistä sekä ohjeistuksen siitä, miten evästeiden tallentumisen tietokoneelle voi estää, löytyy osiosta Tekniset suositukset ja tietoturva.

 Tulosta