Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
 • Bolagsstämma

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2020 kl. 14 på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 15 § i bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman samt styrelsens och förvaltningsrådets förslag att ändra bolagsordningen gällande följande:

 • bolagsordningen strömlinjeformas och görs lättare med följd att man från bolagsordningsnivå stryker direkta lagenliga skyldigheter eller på annat sätt onödiga noteringar samt flyttar punkter som beskriver det interna arbetet till styrelsens och förvaltningsrådets arbetsordning (6 §, 7 §, 9 §, 13 § 14 §, 16 §)
 • minimiantalet medlemmar i förvaltningsrådet minskas och maximiantalet mandatperioder för medlemmar i förvaltningsrådet begränsas (8 §)
 • bolagsstämmokallelsen ska framöver bara publiceras på bolagets webbplats (14 §)
 • formuleringen i bolagsordningen uppdateras för att göra texten tydligare och för att bättre motsvara nuvarande praxis (8 §, 13 §, 15 §, 16 §).

Bolagsstämmokallelsen, föredragningslistan, bokslutshandlingar och övriga stämmohandlingar finns till påseende från och med den 15 april 2020 på Fennias webbplats på www.fennia.fi/bolagsstamma och på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast den 31 december 2019.

På grund av undantagssituationen som orsakas av coronavirusepidemin avviker mötesarrangemangen från det normala:

 • Mötet hålls så koncist som möjligt, men så att att lagens minimikrav säkert uppfylls.
 • Antalet mötesdeltagare försöks begränsas. För att följa begränsningarna om antalet deltagare vid offentliga möten kan deltagarna vid behov placeras i lokaler som är avskilda från varandra.
 • På mötet deltar endast nödvändiga personer från bolagets sida.
 • På mötet ordnas ingen servering.

En delägare kan också utnyttja sin yttranderätt och rösträtt på bolagsstämman genom att lämna en daterad fullmakt till ett ombud. Om en delägare så önskar kan han eller hon ge fullmakt till Fennias direktör för juridiska ärenden Sanna Elg, eller en person som hon beordrat, att representera sig och utöva rätten att yttra sig och rösta på bolagsstämman.

På grund av undantagssituationen uppmanas delägarna noggrant överväga om det är nödvändigt att delta i årets bolagsstämma eller om det är möjligt att delta endast via ombud.

En delägare som deltar i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande senast måndagen den 27 april 2020 före kl. 16. Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post till mira.vitie@fennia.fi, per telefon till 010 503 7969 eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Mira Vitie, PB 1, 00017 FENNIA. Anmälan ska vara framme innan anmälningstiden går ut. Vänligen lämna in eventuella fullmakter i samband med anmälan.

Helsingfors den 14 april 2020

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

STYRELSEN

Bilagor

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd