Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Kapitalförvaltningstjänster
  • Investeringsfilosofi och ansvar

Investeringsfilosofi och ansvar

Vår investeringsfilosofi

Vi har investerat Fennias tillgångar på ett lönsamt och tryggt sätt i nästan 140 år. Som placerare drar du nytta av yrkeskunskapen hos Fennia Kapitalförvaltning som gör utmärkt resultat. Vi erbjuder ansvarsfull kapitalförvaltning baserad på försäkringsbolagets vishet.

Utgångspunkten för portföljförvaltningen är att vi sprider investeringarna internationellt och över tid, identifierar de bästa placeringsobjekten och är kostnadseffektiva. I fråga om aktieplaceringar utgår vi från olika teman, som balans, kvalitet och värde, samt från småbolagens överavkastning på lång sikt. 

I ränteplaceringarna strävar vi efter bästa möjliga risk/avkastningsförhållande, så att vi beaktar både ränte- och kreditrisken i placeringsinstrumenten. Vi förvaltar placeringarna genom att vikta de olika ränteplaceringsklasserna, och inom dem krediter med olika maturitet, enligt marknadssituationen och vår räntesyn.

Inom fastighetsplaceringar anser vi att ett gott läge, omfattande diversifiering och identifiering av olika alternativ garanterar möjligheten till uthyrning, realisering och en jämn värdeutveckling.

Placeringsbeslut fattas av vår värdepappers- och fastighetsenhet. Vi bedömer fördelningen av tillgångar veckovis. Portföljförvaltningen är aktiv och våra investeringsbeslut fattas utgående från en grundlig marknadsanalys. Som storplacerare väljer vi produkter av de bästa internationella och inhemska samarbetspartnerna. Vi utnyttjar såväl börsnoterade fonder (ETF) som aktivt förvaltade fonder när vi bygger upp våra portföljer. Avkastningspotential och kostnadseffektivitet är väsentliga urvalskriterier. 

Vi investerar ansvarsfullt

  • Vi förvaltar dina tillgångar som våra egna. Förändringarna i kapitalförvaltningsportföljernas allokering följer investeringsbesluten som gäller vår egen portfölj.
  •  Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och därmed förbundit oss att följa och aktivt främja dem.
  • Vi är också medlemmar i den finländska föreningen för ansvarsfulla investeringar Finland's Sustainable Investment Forum ry (FINSIF).
  • Vi är övertygade om att ansvarsfulla investeringar förbättrar riskprofilen i våra placeringsportföljer och den långsiktiga tillväxtpotentialen i vårt innehav.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd