Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Gruppförsäkring för företagsfordon - produktbroschyr
Gruppförsäkring för företagsfordon - broschyr

Gruppförsäkring för företagsfordon - produktbroschyr (1)

Gäller från och med 17.3.2024

Trafikförsäkring | Fenniakasko

Med en gruppförsäkring för företagsfordon kan du försäkra företagets samtliga fordon som ska trafikförsäkras – med ett och samma försäkringsbrev. Gruppförsäkringen inkluderar en trafikförsäkring och Fenniakasko.

I den här produktbroschyren redogör vi för gruppförsäkringen för företagsfordon – dess innehåll, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt för försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter.

Samtliga försäkringsfall och de skador som ersätts inklusive begränsningar samt säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller inte och den ersätter inga skador om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller andra myndighetsbeslut.

Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring.

Frivilliga försäkringar kompletterar det skydd som trafikförsäkringen ger. De ersätter skador på egna fordon, vilka den lagstadgade trafikförsäkringen inte ersätter.

På de frivilliga försäkringarna i gruppförsäkringen för företagsfordon tillämpas försäkringsvillkoren för Fenniakasko.

Fördelar med gruppförsäkringen för företagsfordon

 • Företagets samtliga fordon som behöver en trafikförsäkring försäkras som separata grupper.

 • Fordon som skaffas och registreras under försäkringsperioden ansluts till fordonsgrupperna.

 • Försäkringsskyddet för företagets samtliga fordon som behöver en trafikförsäkring finns i ett och samma försäkringsbrev.

Mer detaljerade uppgifter om försäkringens omfattning och olika parters rättigheter och skyldigheter finns i trafikförsäkringslagen, i lagen om försäkringsavtal och i Fennias trafikförsäkringsvillkor.

Ett motorfordon är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken, men inte på spår. Som motorfordon betraktas även en kopplad eller fristående släpvagn.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådana är t.ex. skördetröskor och andra skördemaskiner. För trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt kan ersättning sökas från Trafikförsäkringscentralen. För en annan eventuell skadeståndsskyldighet i anslutning till användning av sådana fordon kan du teckna en ansvarsförsäkring.

Ett motorfordon är i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen och behöver därmed också en trafikförsäkring när det används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller på is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Ersättningen bestäms enligt 5 kap. 2, 2 a–2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ett motorfordon har orsakat ett annat motorfordon eller ett spårtrafikfordon som rör sig på skenor en trafikskada, ersätts skadan från trafikförsäkringen för det förstnämnda fordonet endast om skadan har

 • vållats av fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare (oaktsamhet)

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna fordonet, på ett annat fordon som fast kopplats till det eller på föremål som befann sig i dem eller på deras last.

Ta först del av trafikförsäkringen. Därefter är det enklare för dig att avgöra vilket frivilligt försäkringsskydd du behöver för ditt företags fordon.

Personskador som ersätts

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader till följd av skadan. Huvudregeln är att Fennia har rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men och bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädtillägg eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp. Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar.

Egendomsskador som ersätts

Reparationskostnader eller inlösning av fordon

Motorfordonets ägare har rätt att få ersättning för reparationskostnaderna till följd av en skada på fordonet. Om fordonet inte kan repareras till skäliga kostnader, betalas som inlösningspris ett belopp som motsvarar fordonets verkliga värde, varvid det skadade fordonet övergår i Fennias ägo. Värdeminskning av fordonet ersätts inte.

Ersättning för stilleståndstid

Ersättning för motorfordonets stilleståndstid betalas ut för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätts reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

De viktigaste begränsningarna

 1. Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

  Ett motorfordon används inte i trafik t.ex.

  • när det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än personeller godstransport

  • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. på en verkstad, en tvätthall eller på ett motsvarande ställe

  • det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller teständamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

 2. Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

  • som har drabbat fordonets ägare, innehavare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

  • på egendom som är föremål för arbetet under lastning, lossning eller en annan arbetsprestation eller på ett annat motorfordon som deltar i den

  • på något annat djur som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled än en ren, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

  • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar.

   Från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller -innehavaren haft på sig eller med sig.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen omfattar försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

Utöver skador som inträffar inom EES omfattar trafikförsäkringen skador som har drabbat finländare eller övriga EES-länders medborgare eller deras fordon utanför EES, under en direkt färd från en EES-land till en annan.

En skadelidande som bor i Finland kan välja att en trafikskada som inträffat inom ett annat EES-land än i Finland och som orsakats av att ett fordon använts i trafik och som försäkrats enligt den finländska trafikförsäkringslagen ersätts enligt Finlands lag, även om skadan enligt lagvalsbestämmelser skulle ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Dessutom gäller den finska trafikförsäkringen med separat intyg, det s.k. gröna kortet (Green Card) i följande länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien FYROM, Marocko, Moldavien, Montenegro, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Beviljandet av ett grönt kort för dessa länder bedöms från fall till fall, och det gröna kortet beviljas inte nödvändigtvis för att gälla i alla länder som nämnts.

Det gröna kortet (Green Card) får du hos Fennia. Ta alltid kortet med dig när du gör en resa med ditt fordon utanför Norden.

När du reser utomlands

Det lönar sig alltid att reda ut försäkringsplikten, försäkringsskyddets omfattning och ersättningarnas eventuella maximibelopp, och utifrån dem överväga om ett tilläggsskydd behövs för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland i enlighet med avtalet om det gröna kortet (Green Card) om Fennia har beviljat ett grönt kort för Ryssland.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien för en personbil inverkar till exempel cylindervolym, bruksändamål samt hemkommun.

Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen.

Om försäkringspremien försenas tar Fennia ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Premiegrunder

Bonussystemet tillämpas inte på gruppförsäkringen för företagsfordon.

På försäkringspremien inverkar utöver en årlig basjustering också de ersättningar som betalas ut med stöd av trafikförsäkringarna för företagets fordon under försäkringsperioden och de fortlöpande ersättningarna för personskador (femårsregel).

Med basjustering avses att försäkringspremien ändras så att den motsvarar skadekostnaden och den allmänna kostnadsutvecklingen. Med allmän kostnadsutveckling avses förändringen i kostnader för löner, reservdelar, sjukvård och andra utgifter i anslutning till skador.

Ersättningskvoten får man genom att jämföra skadekostnaden för företagsfordonens trafikförsäkringar med företagets skattefria trafikförsäkringspremie. Ersättningskvoten läggs in i en tabell över ersättningskvoter, och enligt denna tabell räknar man ut förändringen i premien för följande försäkringsperiod.

På pensioner och andra fortlöpande ersättningar med lång verkan tillämpas femårsregeln. Detta betyder att man i beräkningen av ersättningskvoten beaktar de fortlöpande ersättningarna fem kalenderår framåt från det år då försäkringsfallet inträffade.

Exempel på tabell över ersättningskvoter

Ersättningskvot (alla trafikförsäkringar som hör till samma gruppavtal)
Ändring i trafikförsäkringspremien för följande försäkringsperiod
0–35 %
-7 % på den basjusterade premien
36–49 %
-3 % på den basjusterade premien
50–67 %
basjustering
68–85 %
+8 % på den basjusterade premien
86–100 %
+16 % på den basjusterade premien

Om ersättningskvoten är över 100 procent, avtalas höjningen av trafikförsäkringspremien för nästa försäkringsperiod separat.

Ersättningskvoten räknas ut årligen

På försäkringspremien inverkar både basjustering och koefficienten för skadekostnaden. Försäkringspremien beräknas utifrån dessa vid varje övergång till en ny försäkringsperiod. Skadekvoten inverkar för första gången på försäkringspremien när försäkringen har gällt minst 240 dagar. Om kunden har haft en trafikförsäkring hos Fennia tidigare, räknas också denna giltighetstid med.

Gottgörelse för tiden som fordonet tillfälligt har varit taget ur trafik

Fordonsinnehavaren eller -ägaren kan göra en anmälan om avställning och påställning av fordon till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Under avställningen av fordon gottskrivs inte försäkringspremien i alla fall.

Avställningen gäller alltid tills vidare och vid avställningen kan man inte meddela när fordonet ska påställas på nytt. Ett avställt fordon får inte användas i trafik innan anmälan om påställning har gjorts till registermyndigheten.

Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. En anmälan kan till exempel göras via Fennias eller Traficoms elektroniska tjänst eller på en besiktningsstation.

Ändringar i fordonets registreringsuppgifter, till exempel ägar- eller innehavarbyte, ska anmälas till trafik- och transportregistret också när fordonet är avställt.

Höjd premie

En motorfordonsägare eller -innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Jämfört med försäkringspremien är höjningen trefaldig.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta registreringsskyltarna. För ett sådant fordon fastställs fordonsskatten som efterbeskattning med tilläggsskatt.

Försäkringen för ett fordon som ansluts till gruppförsäkringen träder i kraft det datum som i försäkringsansökan anges som försäkringens begynnelsedatum, om inte annat överenskommits. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra trafikförsäkringens försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

Försäkringstagaren har rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när dennas försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning, eller när denna överför försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Trafikförsäkringen kan också sägas upp när fordonet har stulits och en anmälan har lämnats till försäkringsbolaget och polisen.

Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen betraktas även

meddelanden som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia och som gäller följande:

 1. ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. fordonet har slutligen tagits ur trafik

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska en trafikförsäkring tecknas för det. Försäkringstagaren ska för att hålla försäkringen i kraft meddela om det till Fennia.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat en ägare och innehavare som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

En motorfordonsägare eller -innehavare som inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet är skyldig att i efterhand betala till Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

När du köper ett registrerat fordon är det bäst att kontrollera att säljaren är den samma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift, och den föregående ägarens försäkringsbolags ansvar fortgår sju dagar till din förmån.

Om du emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska man vid registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till antingen besiktningsstationen eller Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo. Om du köper ett fordon av en temporär ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador.

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Fenniakasko för företagsfordon är en gruppförsäkring. Fenniakasko består av de frivilliga försäkringar du har valt. I denna produktbroschyr redogör vi för försäkringarnas centrala innehåll och de viktigaste begränsningarna. Samtliga försäkringsfall och de skador som ersätts inklusive begränsningar samt säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, avbetalnings- och leasingförsäkringar samt bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon.

Kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringarna ingår ett nyvärdesvillkor när det försäkrade fordonet är en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel – och ett utvidgat nyvärdesvillkor när det försäkrade fordonet är en personbil registrerad för privat bruk.

Utan separat överenskommelse är ett annat fordon än en elcykel som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

När det är fråga om en personbil, paketbil, motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, mopedbil, husbil eller husvagn omfattar sakförsäkringarna i Fenniakasko också den standardutrustning som ingick i fordonets försäljningspris när det var nytt, och fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte upp till 3 500 euro och enligt separat avtal också till ett högre försäkringsbelopp.

Fenniakasko inkluderar tilläggsutrustningar i taxibilar och taxibilar för handikappade upp till 7 000 euro.

Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Begränsningar

Fenniakasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller -tejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- eller bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar, mopeder eller elcyklar. Fenniakasko omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon, eller telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringarna kompletterar sakförsäkringarna. Sådana är bilservice-, rättsskydds-, hyrbils-, avbrotts-, bogseringsserviceförsäkring för lastbilar och bussar och ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands.

Bilservice- och rättsskyddsförsäkringen beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Hyrbils- och avbrottsförsäkringen samt bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar och bussar samt ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisionsförsäkring.

Giltighetsområden

När fordonet har en kollisionsförsäkring gäller försäkringarna i Fenniakasko inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, utanför EES i länder som har ingått Green Card-avtal (grönt kort) samt under transport mellan dessa länder. Om något annat har överenskommits om giltighetsområdet gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Utan kollisionsförsäkringen gäller Fenniakasko endast i de nordiska länderna och under transport mellan dem, om inte annat har överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Undantag

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i icke EES-länder som har ingått Green Card-avtalet (grönt kort) och i begränsad form i Ryssland. I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som har drabbat passagerare i det försäkrade fordonet.

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar gäller i Europa, frånsett Ryssland. Som giltighetsområde kan man också välja enbart Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen för bussar gäller i Finland.

Om fordonet som har försäkrats är försett med provnummerskyltar enligt Traficoms provnummerintyg eller ett förflyttningsmärke enligt Traficoms förflyttningstillstånd, gäller försäkringen i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Sakförsäkringar ersätter - enligt respektive försäkringsvillkor - en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Begränsningar

Sakförsäkringarna ersätter inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation

 • bränsle

 • laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

Kollisionsförsäkring

En kollisionsförsäkring ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Exempel på ersättningsbara försäkringsfall

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar. (För de flesta av dessa risker finns separata försäkringar i Fenniakasko, till exempel brand- och stöldförsäkring.)

Älgskadeförsäkring

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Skadegörelseförsäkring

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet. Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på en parkeringsplats.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet, om fordonet var olåst när skadan inträffade

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Brandförsäkring

En brandförsäkring ersätter när eld som kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning skadat fordonet.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på fordonets elanordningar när de skadats till följd av en kortslutning i själva elanordningen i det försäkrade fordonet.

Brandförsäkringen ersätter inte heller

 • om det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån. Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Stöldförsäkring

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har varit på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk (stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk).

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

En elcykel är låst när den har låsts med en kedje-, eller vajerlås, som är avsett att förhindra olovligt bruk, i ett sådant fast objekt att det inte går att ta loss den utan att använda våld. Dessutom ska låsningen till elcykelns batteri vara intakt, så att den inte kan tas loss utan våld.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Ersättning för ett förlorat fordon betalas ut om det inte har återfunnits inom 30 dygn från det att Fennia har fått en skriftlig anmälan om händelsen.

Glasförsäkring

En glasförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonets fönsterglas till följd av en stöt mot glaset om det måste bytas ut eller lagas för att uppfylla trafiksäkerhetskraven. Du kan teckna en glasförsäkring om fordonet har en kollisionsförsäkring.

Begränsningar

Glasförsäkringen ersätter inte skador på fordonets glastak eller takfönster.

Avbetalnings- och leasingförsäkring

En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter den förlust som har drabbat säljaren eller finansbolaget, som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, eller uthyraren, panthavaren eller bilinteckningshavaren av det försäkrade fordonet, om skadan på fordonet inte ersätts till följd av att det har varit olåst eller till exempel av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation.

I skadestånd betalas högst upp till fordonets verkliga värde

 • den del av ersättningen för sakskadan som fordonets egen försäkring inte har ersatt

 • den fordran som tillkommer uthyraren och som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • fordran enligt avbetalnings- eller finansieringsavtalet som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • den obetalda delen av lånet som har beviljats mot bilinteckning och som inte har förfallit till betalning.

Begränsningar

Avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätter inte om

 • den som är berättigad till ersättning före försäkringsfallet var eller borde ha varit medveten om att det försäkrade fordonet vid tidpunkten för försäkringsfallet inte var låst eller förvarades på en låsbar förvaringsplats

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • skadan har uppstått under en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

Försäkringen kan beviljas biluthyrningsföretag.

En bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon ersätter om fordonet gått förlorat genom bedrägeri eller förskingring och det inte återfunnits inom 30 dygn från det Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen. Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en bevislig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

Vid inlösning ersätter bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon enligt fordonets verkliga värde. På försäkringen tillämpas inte villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskydd.

Alla uthyrningsfordon ska ha en säkerhetsmarkering med nationalitetsbeteckning och registernummer på fönsterglaset. I fordonets uthyrningskontrakt ska följande villkor ingå: ”Fordonet får inte föras utomlands utan ett särskilt skriftligt tillstånd av uthyraren.”

Ersättningen beräknas enligt skadebelopp och reparationsmöjlighet

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnaderna för försäkringsobjektet mot kvitton

 • betala ett överenskommet penningbelopp för reparationskostnaderna

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde eller värdet enligt villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskyddet före skadan och dess värde i oreparerat skick i pengar (skadebelopp)

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av fordonet i stället.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ersättningen betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga redogörelser, till exempel reparationsfakturan.

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen. Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera. Fennia är inte heller skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller en annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

Förbättring av fordonets skick beaktas när ersättning beräknas. Om man i samband med reparationen förnyat skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om sådana lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten utförts som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick, beaktas det här vid beräkning av ersättning.

Fordonet löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader.

Inlösningspriset är något av följande:

 1. fordonets verkliga värde

 2. priset enligt nyvärdesvillkoret

 3. priset enligt det utvidgade nyvärdesvillkoret.

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet vid normal försäljning före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktas fordonets marknadspris, dess individuella skick, utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Vid inlösning av en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel tillämpas villkoret för nyvärde i stället för det verkliga värdet. Enligt det betalas ersättning ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant nytt fordon vid skadetidpunkten.

Vid inlösning av en personbil som är registrerad i privat bruk tillämpas utvidgat nyvärde om detta överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Enligt det betalas ersättning ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant nytt fordon vid skadetidpunkten.

Med kontantförsäljningspriset för ett nytt fordon avses i båda situationerna högst det pris som Fennia skulle få eller skulle ha fått för ett likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustningar, som ingår i inlösningen, vid skadetidpunkten eller då fordonet senast salufördes i en bilaffär.

Att tillämpa villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde förutsätter att

 • fordonet bara har varit i den försäkrades ägo eller besittning och försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland

 • det har gått högst ett år från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland när villkoret för nyvärde tillämpas och högst två år när villkoret för utvidgat nyvärde tillämpas

 • fordonets körkilometrar är högst 25 000 vid tillämpningen av nyvärdet och högst 50 000 vid tillämpningen av det utvidgade nyvärdet

 • de beräknade reparationskostnadernas minimibelopp överstiger 50 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten när villkoret för nyvärde tillämpas och 40 procent när villkoret för det utvidgade nyvärdet tillämpas.

Bilserviceförsäkring

En bilserviceförsäkring beviljas person-, paket- och husbilar och motorcyklar samt lastbilar som väger under 5 000 kg, om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Försäkringen ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom försäkringens giltighetsområde till den del dessa inte ersätts med stöd av till exempel trafikförsäkringen. Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

Extra kostnader ersätts under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, när resan har avbrutits på grund av att

 • det har uppstått fel i fordonet eller fordonet har skadats

 • det låsta fordonet har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonet har kört av vägen

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför har varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Försäkringen ersätter

 • skäliga kostnader för transport av det skadade fordonet till närmaste verkstad eller rese- och arbetskostnader för reparation på skadeplatsen, högst upp till beloppet för transportkostnaderna

 • transport av fordonet till närmaste plats där bilbatterier kan laddas, om orsaken till att körningen med en enbart eldriven person- eller paketbil är att elenergin har tagit slut

 • extra transport- och resekostnader för fordonet, föraren och passagerarna under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, om fordonet har stulits eller om det måste lämnas för reparation

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning när skadan har skett utanför Finlands gränser och reparationen av fordonet tar högst tre arbetsdagar

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning för högst ett dygn, om det låsta fordonet har tillgripits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa utanför Finlands gränser.

Förarens och passagerarnas resekostnader ersätts högst upp till det belopp som utgörs av kostnaderna för hemresan, dock högst 100 euro per person, om skadan har skett i Finland och högst 300 euro per person om skadan har skett utanför Finlands gränser. Maximiersättningen för de sammanlagda övernattningskostnaderna för föraren och passagerarna är 200 euro per dygn.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Begränsningar

Bilserviceförsäkringen ersätter bl.a. inte skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut. Begränsningen gäller inte person- eller paketbilar vars enda drivkraft är elenergi.

 • fordonet inte kan startas eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordons nyckeln eller en ersättande anordning eller kod har försvunnit eller blivit inlåst i fordonet eller dess batteri har laddats ur.

Bilserviceförsäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom som har befunnit sig i fordonet eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, t.ex. inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten.

Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Den ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår för fordonets ägare, innehavare och förare, som anges i försäkringsbrevet (var och en i denna egenskap), för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fenniakasko.

Rättsskyddsförmånen kan till exempel användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff för föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I båda fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Fennias ersättningsskyldighet för kostnader som har uppkommit innan en huvudförhandling har inletts eller för kostnader i ärenden som har avgjorts utan rättegång är dock högst hälften av ersättningens maximibelopp.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2023).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fenniakasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning, närings- eller förvärvsverksamhet (försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon)

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala. Denna begränsning tillämpas dock inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ, eller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller av någon som underlyder honom eller henne och den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lag och konsumenternas allmänna intresse.

Hyrbilsförsäkring

En hyrbilsförsäkring kan beviljas en personbil som har registrerats för privat bruk, om bilen är försäkrad med en kollisionsförsäkring. Från försäkringen betalas kostnader för hyra av hyrbil för förlorade bruksdagar.

Förutsättningen för ersättning är att fordonet är ur trafik till följd av ett försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen, och att ersättning betalas ut från dessa försäkringar efter avdrag (självrisker och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal).

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknas för byte av ruta en dag som förlorad bruksdag. Om rutan lagas, uppstår ingen förlorad bruksdag.

Som kostnader för en hyrbil betalas kostnader för högst en standardutrustad bil i bilklassen liten, mellanklass eller stor mellanklass, som valdes då försäkringen tecknades. En bil i bilklassen liten är till exempel Toyota Aygo, i mellanklass Ford Focus och i stor mellanklass Skoda Octavia.

Hyrbilsförsäkringen har ingen självrisk. Hyreskostnader betalas vid reparation för högst 30 dygn och vid inlösning för högst 14 dygn. Om fordonet löses in till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalas ersättning för förlorade bruksdagar ut för högst 30 dygn.

Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte kostnader för bränsle och smörjmedel, parkeringstillstånd eller tilläggsutrustningar eller tilläggsförsäkringar som har anslutits till hyresavtalet.

Om hyrning och ersättning

 • Fennia har rätt att bestämma fordonets uthyrare. Om bilen hyrs av en annan uthyrningsfirma än den som Fennia bestämt, ersätts inte hyrkostnaderna. Innan du hyr bilen, kontakta Fennias ersättningstjänst.

 • Hyrbilen ska återlämnas till den biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats varifrån den hyrdes. Fennia ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av att hyrbilen återlämnas till någon annan biluthyrningsfirma eller en annan uthyrningsplats.

Samordning av ersättningar
 • Från ersättningen dras den ersättning av som betalas ut från en trafik- eller ansvarsförsäkring enligt Trafik- och patientskadenämndens fastställda rekommendationer (normersättning).

 • Om den försäkrade kan få ersättning för hyrbilskostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ska han eller hon fylla i en redogörelse för behovet av en hyrbil när han eller hon hyr en bil.

 • Den försäkrade är förpliktad att till Fennia överföra sin rätt till den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen för hyrbilskostnaderna till den del som den försäkrade kan få ersättning för de här kostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringsbolaget. (Enligt Trafik- och patientskadenämndens gällande direktiv ersätts för närvarande högst 94 procent av kostnaderna för hyrbilen.)

 • Om den försäkrade inte uppfyller dessa förpliktelser i samband med bilhyrningen kan ersättningen sänkas eller förvägras.

 • Om den försäkrade får ersättning för kostnaderna för hyrbilen från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ersätter hyrbilsförsäkringen endast den del av kostnaderna för vilka den försäkrade inte får ersättning från försäkringarna i fråga (den del som motsvarar de inbesparade driftskostnaderna).

Avbrottsförsäkring

En avbrottsförsäkring kan beviljas fordon som har en kollisionsförsäkring. Från försäkringen betalas ersättning ut för förlorade bruksdagar om

 • fordonet inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som omfattas av kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen

 • skadan är sådan att den ersätts från någon av de ovannämnda sakförsäkringarna och att det fortfarande kvarstår ersättning att betala ut efter avdrag (självrisk och andra avdrag enligt försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal).

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Ersättning för förlorade bruksdagar betalas ut för högst 33 dygn med avdrag för självrisktiden. Om fordonet inlöses, betalas ersättning ut för högst 17 dygn med avdrag för självrisktiden. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Självrisktiden är tre dygn om självrisken inte har uteslutits genom ett separat avtal.

Från ersättningen som betalas ut från avbrottsförsäkringen dras den ersättning av som för samma tid betalas ut från en trafik- eller ansvarsförsäkring för att fordonet inte har kunnat användas på grund av en skada (stilleståndstid). Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har ersatts från trafik- eller ansvarsförsäkringen.

Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

En bogseringsserviceförsäkring beviljas bussar och lastbilar som väger över 5 000 kg och som har en kollisionsförsäkring. Som giltighetsområde för lastbilens försäkring kan antingen Finland eller Europa, frånsett Ryssland väljas. Försäkringen för en buss gäller endast i Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning. Sådana är kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats, kostnader för lyftning av ett fordon, som kört av vägen, eller dess släpvagn upp på vägen samt kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet. I stället för bärgningskostnaderna, och högst upp till deras belopp, kan ersättning betalas ut för rese- och arbetskostnader om skadan eller felet repareras på skadeplatsen. Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, utbetalas en ersättning på högst 2 600 euro per försäkringsfall. När försäkringens giltighetsområde är Europa, utom Ryssland, och försäkringsfallet inträffar utanför Finland, utbetalas en ersättning på högst 5 000 euro per försäkringsfall. I ersättningarnas maximibelopp kan kostnader för transport av en släpvagn ingå upp till 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Självrisken i bogseringsserviceförsäkringen är 170 euro.

Begränsningar

Försäkringen ersätter bl.a. inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från reparationsverkstaden

 • om bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut.

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde skadeståndsskyldighet som drabbar fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik. Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i den här egenskapen.

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i begränsad form i Ryssland. I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som har drabbat passagerare i det försäkrade fordonet.

Om det separat har överenskommits att kollisionsförsäkringen i Fenniakasko gäller i Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands på samma sätt i Ryssland som i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du – eller ditt företag – enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till inköp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, dras skatten eller avgiften av från ersättningen. Samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller om skatten eller avgiften i fråga inte har betalats.

I det fall att den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade, avdras från inlösningsersättningen ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde. Samma förfarande tillämpas också när fordonet ska inlösas enligt nyvärdet eller det utvidgade nyvärdet.

Självrisker

Självrisken för sakförsäkringarna i Fenniakasko kan vara mellan 200 och 200 000 euro.

Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Självrisken i glasförsäkringen är 200 euro om rutan måste förnyas helt. Vid lagning av rutan dras ingen självrisk av.

Vid ersättningen från avbetalnings- och leasingförsäkringen dras en självrisk av som är lika stor som självrisken i den kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- och leasingförsäkringen.

Tilläggssjälvrisker

Vid sakskador som har skett utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet. En dubbel grundsjälvrisk dras dock inte av från den ersättning som betalas ut från glasförsäkringen.

När ett försäkringsfall, som ersätts från stöldförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon, har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet eller Ukraina, och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, motorcykel, moped, mopedbil, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter eller husbil, dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisker och andra extra självrisker den extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015. I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

När ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk avdras förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 200 euro och den extra självrisken är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro. Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden, dras en dubbel grundsjälvrisk av. Dessutom avdras minimibeloppet av den extra självrisken på 510 euro. Totalt avdras självrisker på 910 euro, och en ersättning på 1 390 euro betalas ut från stöldförsäkringen.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon har utöver grundsjälvrisken en procentuell extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

När ersättning betalas ut från flera sakförsäkringar

När en skada ersätts med stöd av två eller flera sakförsäkringar i Fenniakasko dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det största.

Självrisker dras av och andra avdrag på skadebeloppet görs genom på varandra följande räkneoperationer enligt följande ordning:

 1. Mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. Fast självrisk i euro

 3. Eventuell nedsättning av ersättningen

 4. Procentuell extra självrisk.

Närmare information om avställning och påställning av fordon finns i anslutning till trafikförsäkringen.

Skador som inträffat under avställning ersätts inte om inte försäkringen varit i kraft. Om inte annat överenskommits separat, gäller bara skadegörelse-, brand-, stöld- och avbetalnings- och leasingförsäkringen under avställningen av det försäkrade fordonet.

När fordonet har avställts gottgör vi det i premierna för de försäkringar som inte är giltiga under avställningstiden.

Bonussystemet tillämpas inte på gruppförsäkringen för företagsfordon.

På försäkringspremien inverkar utöver en årlig basjustering de ersättningar som under försäkringsperioden har betalats ut från frivilliga försäkringar för företagsfordon.

Med basjustering avses att försäkringspremien ändras så att den motsvarar skadekostnaden och den allmänna kostnadsutvecklingen. Med allmän kostnadsutveckling avses förändringen i kostnader för löner, reservdelar, sjukvård och andra utgifter i anslutning till skador.

Ersättningskvoten får man genom att jämföra skadekostnaden för företagets frivilliga fordonsförsäkringar med den skattefria premien för dessa försäkringar. Ersättningskvoten läggs in i en tabell över ersättningskvoter, och enligt denna tabell räknar man ut förändringen i premien för följande försäkringsperiod.

Exempel på tabell över ersättningskvoter

Ersättningskvot (alla trafikförsäkringar som hör till samma gruppavtal)
Ändring i trafikförsäkringspremien för följande försäkringsperiod
0–49 %
-7 % på den basjusterade premien
50–65 %
basjustering
66–75 %
+8 % på den basjusterade premien
76–90 %
+16 % på den basjusterade premien
91–100 %
+25 % på den basjusterade premien

Om ersättningskvoten är över 100 procent, avtalas höjningen av trafikförsäkringspremien för nästa försäkringsperiod separat.

Ersättningskvoten räknas ut årligen

På försäkringspremien inverkar både basjustering och koefficienten för skadekostnaden. Försäkringspremien beräknas utifrån dessa vid varje övergång till en ny försäkringsperiod. Skadekvoten inverkar för första gången på försäkringspremien när försäkringen har gällt minst 240 dagar. Om kunden har haft en trafikförsäkring hos Fennia tidigare, räknas också denna giltighetstid med.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Avgiften tas inte ut för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien. Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om försäkringssökanden har grava betalningsstörningar kan Fennia avstå från att bevilja gruppförsäkringen för företagsfordon eller kräva att den första premien betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

I det följande har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Utöver den här broschyren ta även del av försäkringsvillkoren och faktabladen för Fenniakasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats www.fennia.fi, om du vill ta del av dem på förhand. Efter det att försäkringsavtalet ingås får du av Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor. När du utöver denna produktbroschyr läser igenom dem vet du exakt hur omfattande ditt försäkringsskydd är och vilka dina rättigheter och skyldigheter är som försäkringstagare och försäkrad.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller hans eller hennes bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel bidragit till försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. Samma villkor som gäller den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov oaktsamhet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel

En bilägare lånar sin bil till en person som han eller hon känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen från fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ska omedelbart meddelas polisen. För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om man låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Fennia har rätt att bestämma fordonets uthyrare i hyrbilsförsäkringen. Om du har råkat ut för en skada och behöver hyrbil, ring Fennias bilassistans 24h.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats mot personskador eller mot skadeståndsskyldighet, inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med ansökan om ersättning. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och den information som behövs för att utreda vårt ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående person ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning före reparationen. Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Skadorna på fordonet inspekteras på Fennias samarbetsverkstad. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fått del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Fennia har rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier och andra avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft när en ny försäkringsperiod inleds för fordon som försäkrats med en gruppförsäkring oavsett när ett fordon har börjat ingå i gruppförsäkringen.

Om förutsättningarna för beviljande av en försäkring inte enligt de giltiga riskbedömningsanvisningar för gruppförsäkringar som Fennia fastställt uppfylls när gruppförsäkringen tecknas, har Fennia rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra gruppförsäkringen till en individuell trafikförsäkring för vardera av de fordon som är föremål för försäkring.

Denna villkorspunkt tillämpas inte på en konsument eller på en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 720 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor