Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Gemensamma villkor för Fenniaskydd

Gemensamma villkor för Fenniaskydd

Effektivt från 1.5.2019

F1 Allmänna avtalsvillkor

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL

På skadeförsäkringar och personförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal (543/1994) tillämpas försäkringsspecifika försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Lagen innehåller bestämmelser som inverkar på avtalsförhållandet mellan kunden och Fennia samt på rättigheter som vissa tredje män har. Väsentliga bestämmelser återges i det följande. Dessutom tas frågor upp som enligt lagen ska fastställas i försäkringsvillkoren. På detta försäkringsavtal tillämpas dock också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte återges i det följande. Dessa bestämmelser tolkas dock inte till nackdel för kunden. Paragrafnumren inom parentes efter rubrikerna hänvisar till de bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som behandlar de frågor som anges i rubriken.

F2 Lämnande av information innan försäkringsavtal ingås

F3 Inträdande av Fennias ansvar och försäkringsavtalets giltighet

F4 Försäkringspremie

F5 Lämnande av information under avtalets giltighetstid

F6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada vid skadeförsäkring

F7 Framkallande av försäkringsfall

F8 Identifikation vid skadeförsäkring (33 §)

Det som tidigare sagts om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, att följa säkerhetsföreskrifter eller om räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person som

  1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

  2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

  3. bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om att följa säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

F9 Otillräknelighet och nödläge

F10 Förmånstagarförordnande vid personförsäkring

F11 Ersättningsförfarande

F12 Över- och underförsäkring vid skadeförsäkring

F13 Sökande av ändring i Fennia beslut (8 §, 68 § OCH 74 §)

En försäkringstagare, försäkrad, vid ansvarsförsäkring en skadelidande eller en annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring i Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia. Behandling vid en nämnd hindrar inte väckande av talan. Däremot behandlar nämnderna inte ett ärende som behandlats eller inletts vid domstol.

F14 Fennias regressrätt vid skadeförsäkring (75 §)

F15 Fennias regressrätt vid personförsäkring (75 §)

F16 Ändring av försäkringsavtalet

F17 Upphörande av försäkringsavtal

F18 Tredje mans rätt vid skadeförsäkring

F19 Lag som tillämpas och andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, Tfn: 010 5031, FO-nummer: 0196826-7

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd