Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Fenniakasko (2/3, 9-16)

Försäkringsvillkor för Fenniakasko (2/3, 9-16)

Effektivt från 1.11.2019

9–15 FÖRSÄKRINGAR I FÖRMÖGENHETSDELEN

9. Bilserviceförsäkring

10. Hyrbilsförsäkring

11. Omfattande hyrbilsförsäkring

12. Avbrottsförsäkring

13. Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

14. Rättsskyddsförsäkring

15. Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

Information om försäkringsobjekt i förmögenhetsdelen, försäkrade personer, försäkringsfall och begränsningar samt övriga bestämmelser som gäller försäkringen ges vid respektive försäkring.

9. BILSERVICEFÖRSÄKRING

9.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjektet är det fordon som anges i försäkringsbrevet och en släpvagn som är med på resan.

9.2 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter senare nämnda, skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom giltighetsområdet för Fenniakasko till den del dessa inte ersätts från trafikförsäkringen, hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Försäkringen ersätter extra kostnader till följd av avbrott i resa om

 • det har uppstått fel i fordonet eller fordonet har skadats

 • fordonet har kört av vägen

 • ett låst fordon har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Med en resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

9.3 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut

 • fordonet inte startar, eftersom det inte använts på över tre veckor

 • ett skadat däck inte kan bytas eller lagas för att fortsätta resan, eftersom ett användbart reservdäck, en motsvarande utrustning eller ett tillbehör eller verktyg som behövs för att byta till reservdäck saknas

 • nycklarna har försvunnit eller blivit kvar i det låsta fordonet

 • ett fordon inte kan startas eller fås att rulla på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • ett fordon har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som har öppnats för allmän trafik

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • den försäkrade eller en person som i enlighet med punkt 8 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal jämställs med honom eller henne har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna i punkt 17 i dessa villkor eller har vållat skadan enligt punkt 7 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

Försäkringen ersätter inte heller en sådan skada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

10. HYRBILSFÖRSÄKRING

10.1 Försäkringsfall

För en hyrbil som hyrs från en biluthyrningsfirma som Fennia utsett ersätter försäkringen kostnader för hyrning eller en dagersättning för förlorade bruksdagar, som överenskommits och anges i försäkringsbrevet, om det försäkrade fordonet inte kan användas till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (punkterna 4.1–4.9 i villkoren). Med en förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av skadan inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen betalas ut på det sätt som anges i ersättningsbestämmelserna nedan. Ersättningen förutsätter att ersättning för skada på eller stöld av fordonet också betalas ut från någon av de försäkringar som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av.

11. OMFATTANDE HYRBILSFÖRSÄKRING

Den omfattande hyrbilsförsäkringen gäller endast om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Den omfattande hyrbilsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken det gått tio år sedan fordonets första ibruktagningsdag. Efter det gäller för fordonet utan separat överenskommelse en hyrbilsförsäkring enligt punkt 10.

11.1 Försäkringsfall

För en hyrbil som hyrs från en biluthyrningsfirma som Fennia utsett ersätter försäkringen kostnader för hyrning eller en dagersättning för förlorade bruksdagar, som överenskommits och anges i försäkringsbrevet, om det försäkrade fordonet inte kan användas till följd av försäkringsfall som ersätts från bilserviceförsäkringen (villkorspunkt 9) eller från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1–4.9). Med en förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av ovannämnda försäkringsfall inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen förutsätter att det även betalas ut ersättning för skada på fordonet eller för stöld av det från någon av försäkringarna som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 ovan efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av. När det gäller ett försäkringsfall som omfattas av bilserviceförsäkringen förutsätter ersättningen att det är fråga om ett avbrott i en redan påbörjad resa, vilket har inträffat i Finland och som ersätts från bilserviceersättningen.

12. AVBROTTSFÖRSÄKRING

12.1 Försäkringsfall

Försäkringen betalar ut ersättning för förlorade bruksdagar till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1–4.9). Med en förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av skadan inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen förutsätter att det även betalas ut ersättning för skada på försäkringsobjektet eller för stöld av det från någon av försäkringarna som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 ovan efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av.

12.2 Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser

Förlorade bruksdagar

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag försäkringsfallet inträffade eller när det är fråga om ett trafikdugligt fordon från den dag reparationen påbörjas till dess fordonet står färdigt att överlåtas från verkstaden eller att ett annat fordon överlåts till den försäkrade i dess ställe eller att det stulna fordonet återlämnas till den försäkrade. Dagen då reparationen påbörjas eller fordonet lämnas in eller återlämnas räknas också som en förlorad bruksdag.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknas för byte av ruta en dag som förlorad bruksdag. Om rutan repareras uppstår ingen förlorad bruksdag.

Ersättning betalas inte ut för förlorade bruksdagar som har orsakats av den försäkrades vårdslöshet eller något annat eget vållande och inte heller för sådana som orsakas av en riksomfattande arbetskonflikt eller av reparationsverkstadens fel, försening eller någon annan oaktsamhet.

Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas separat i båda fallen högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Skadebelopp och ersättning

Självrisktiden i varje försäkringsfall är tre dygn om den inte har uteslutits och det anges i försäkringsbrevet. Som ersättning för förlorade bruksdagar som överstiger självrisktiden betalas en dagersättning ut, vars belopp överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Ersättning betalas ut för högst 33 dygn. Från ersättningstiden dras självrisktiden av. Inlösning

Om fordonet inlöses, betalas ersättning ut för högst 17 dygn. Om fordonet inlöses till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalas ersättning för förlorade bruksdagar ut för högst 33 dygn. Självrisktiden på tre dygn dras också av i dessa fall.

Om fordonet inlöses, är maximiersättningen från avbrottsförsäkringen det verkliga värdet på fordonet omedelbart före skadan.

Samordning

Från ersättningen som betalas ut från avbrottsförsäkringen dras den ersättning av som för samma tid betalas ut från en trafik- eller ansvarsförsäkring för att fordonet inte har kunnat användas på grund av en skada (stilleståndstid). Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har ersatts från trafik- eller ansvarsförsäkringen.

13. BOGSERINGSSERVICEFÖRSÄKRING FÖR LASTBIL OCH BUSS

13.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den buss eller den lastbil som väger minst 5 000 kg och som anges i försäkringsbrevet samt en släpvagn som är med på resan.

13.2 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter inom försäkringens giltighetsområde senare nämnda kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet är ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning.

Med resa avses en redan påbörjad färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan. Däremot hör tiden mellan ankomsten till bestämmelseorten och avfärden därifrån inte till resan oavsett om det är fråga om en eller flera bestämmelseorter. Som försäkringsfall betraktas alla de kostnader som uppstått till följd av ett avbrott under samma resa och som anges i dessa försäkringsvillkor.

Försäkringen ersätter upp till de eurobelopp som anges i försäkringsbrevet och i dessa försäkringsvillkor

 • kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad där det tekniska fel fordonet fått kan repareras

 • kostnader för bärgning av ett fordon som kört av vägen

 • kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet

 • kostnader för borttransport av en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till fordonet, från skadeplatsen till samma plats som fordonet

 • förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Vid ett försäkringsfall som har inträffat i Finland ersätts kostnader upp till högst 2 600 euro per försäkringsfall. Om försäkringsfallet inträffar inom försäkringens giltighetsområde utanför Finland är ersättningens maximibelopp 5 000 euro per försäkringsfall. I ovannämnda maximibelopp kan kostnader för transport av släpvagn ingå upp till högst 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro. När ersättningen beräknas dras den självrisk som anges i försäkringsbrevet av från skadebeloppet.

13.3 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • varken kostnader för reparationsarbeten som utförs på skadeplatsen eller kostnader för hämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från reparationsverkstaden

 • passagerares resekostnader, övernattningskostnader eller andra kostnader

Försäkringen ersätter inte heller skador till följd av att

 • ett fordon inte kan startas på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • bränslet har tagit slut

 • ett däck har skadats eller fordonets underhåll varit bristfälligt

 • ett fordon har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som har öppnats för allmän trafik

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • den försäkrade eller en person som i enlighet med punkt 8 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal jämställs med honom eller henne har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna i punkt 17 i dessa villkor eller har vållat skadan enligt punkt 7 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

Försäkringen ersätter inte heller en sådan skada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

13.4 Ersättningsbestämmelser

Mervärdesskatt

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller att få återbäring på skatt för inköp, reparation av fordon eller dess tilläggsutrustning, någon annan anskaffning till det eller för service, eller om han eller hon inte är skyldig att betala skatt, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

Andra skatter och avgifter för fordon

Om den försäkrade eller den skadelidande inte är skyldig att betala skatt eller en avgift som gäller fordonet, eller om han eller hon kan ansöka om återbäring av den, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen eller avgiften.

14. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

14.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som i försäkringsfall som avses i punkt 14.4 har orsakats av att juristhjälp anlitats i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till ägande, transport och besittning av det fordon som anges i försäkringsbrevet.

14.2 Försäkrade

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

14.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som i Finland direkt kan anhängiggöras vid en tingsrätt eller en motsvarande utländsk domstol i länder som anges i punkt 2 i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte kostnader för ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, eller av utländska förvaltningsmyndigheter eller specialdomstolar. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens domstol eller Europeiska unionens tribunal.

14.4 Försäkringsfall

Definition av försäkringsfall

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp uttryckligen bestridits till grunden eller beloppet.

I ett brottmål är försäkringsfallet

1. när den försäkrade är svarande

 • väckande av åtal när allmänna åklagaren väcker mot den försäkrade åtal som gäller ett motorfordons användning i trafik

 • bestridande av den målsägandes privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp

 • målsägandens väckande av åtal mot den försäkrade, eller fullföljande av åtalet när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned åtalet.

Åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter att allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

2. när den försäkrade är målsägande

 • inledande av ett brottmål vid domstol.

Det åtal eller det bestridna krav som försäkringsfallet avser ska grunda sig på en händelse, en omständighet, en rättshandling eller en rättskränkning som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, ett brottmål eller ett ansökningsärende

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden, som grundar sig på samma händelse, rättshandling, omständighet eller rättskränkning.

14.6 Åtgärder när ett försäkringsfall inträffat

Om den försäkrade önskar använda sig av sin rättsskyddsförsäkring, ska detta skriftligen meddelas Fennia på förhand. Fennia ger i detta fall den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

Den försäkrade ska som sitt ombud anlita en advokat eller en annan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud. Om den försäkrade inte alls anlitar ett ombud eller anlitar som sitt ombud någon annan än en advokat eller en sådan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud, betalas inte ersättning ut från försäkringen.
I ärenden som framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rätte­gångskostnader av motparten. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning eller utan grundad orsak avstår från ersättningen, kan den ersättning som betalas ut från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal.

Om den försäkrade medger beloppet av kostnaderna för motpartens skötsel av ärendet eller godkänner beloppet av kostnaderna för skötsel av sitt eget ärende, är detta inte bindande för Fennia.

Ersättning för arvoden och kostnader, som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud, är inte bindande för Fennia vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är skäliga.

15. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON UTOMLANDS

15.1 Försäkringens syfte

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som har drabbat motorfordonets ägare, innehavare eller förare till följd av dess användning i trafik utomlands.

15.2 Försäkrade

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare
och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

15.3 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och enligt punkt 15.4 i försäkringsvillkoren i begränsad form i Ryssland.

Om det separat har överenskommits att kollisionsförsäkringen i Fenniakasko gäller i Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands på samma sätt i Ryssland som i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

15.4 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter personlig skadeståndsskyldighet som har drabbat fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av person- eller sakskada som orsakats någon annan genom motorfordons användning i trafik utomlands, när den försäkrades ersättningsskyldighet grundar sig på handling eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden.

Vid skador som inträffat i Ryssland ersätter försäkringen personskada för vilken den försäkrade är ansvarig och som har drabbat en passagerare i ett fordon som är försäkrat med Fenniakasko. Denna begränsning tillämpas inte om det har överenskommits att kollisionsförsäkringen i Fenniakasko gäller i Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet.

15.7 Maximiersättning

Maximiersättningen är i varje försäkringsfall 150 000 euro vid personskada och 200 000 euro vid sakskada.

15.8 Självrisk

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands har ingen självrisk.

16. GEMENSAMMA ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER I FÖRMÖGENHETSDELEN

Om ett försäkringsfall inträffar under den tid som det försäkrade fordonet uppgetts vara taget ur trafik, betalas ersättning ut från försäkringarna i förmögenhetsdelen endast om försäkringen varit giltig under den tid fordonet varit avställt. Om inte någonting annat har överenskommits separat, gäller endast ansvarsskyddsförsäkringen av försäkringarna i förmögenhetsdelen under den tid fordonet är avställt.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i fordonstrafikregistret.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd