Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Fenniakasko (1/3, 1-8)

Försäkringsvillkor för Fenniakasko (1/3, 1-8)

Effektivt från 1.11.2019

1. FENNIAKASKO OMFATTAR

Fenniakasko omfattar förluster till följd av sak- och förmögenhetsskador och ersätter
kostnader som uppstått till följd av dem enligt dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal. Dessutom ersätter försäkringen enligt punkterna 2 och 15 skadeståndsskyldighet som till följd av motorfordonets användning i trafik drabbat dess ägare, innehavare eller förare.

Fenniakasko omfattar de försäkringar eller de försäkringspaket försäkringstagaren har valt beroende på hur försäkringstagaren och Fennia har överenskommit och detta anges i försäkringsbrevet. Försäkringspaket är t.ex. Premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko, som inkluderar Fennias separat fastställda försäkringar.

Försäkringar i sakdelen

 • Kollisionsförsäkring

 • Älgskadeförsäkring

 • Skadegörelseförsäkring

 • Brandförsäkring

 • Stöldförsäkring

 • Glasförsäkring

 • Parkeringsförsäkring

 • Djurskadeförsäkring

 • Naturfenomenförsäkring

 • Avbetalnings- och leasingförsäkring

 • Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen ingår ett villkor
för inlösning enligt nyvärde
när försäkringsobjektet är en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel. I kollisionsförsäkringen för en personbil, paketbil, husbil och husvagn registrerad för privat bruk ingår inlösningsskydd om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen ingår ett utvidgat villkor för inlösning enligt nyvärde när försäkringsobjektet är en personbil registrerad för privat bruk och det utvidgade nyvärdesvillkoret har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Utan separat överenskommelse är ett fordon som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

Försäkringar i förmögenhetsdelen

 • Bilserviceförsäkring

 • Hyrbilsförsäkring

 • Omfattande hyrbilsförsäkring

 • Avbrottsförsäkring

 • Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

 • Rättsskyddsförsäkring

 • Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

2. GILTIGHETSOMRÅDE

Försäkringarna i Fenniakasko gäller, frånsett senare nämnda undantag, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, utanför EES i länder som har ingått Green Card-avtal (grönt kort) samt under transport mellan dessa länder, förutsatt att försäkringsobjektet är försäkrat med en kollisionsförsäkring. Om något annat har överenskommits om giltighetsområdet gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringsobjektet inte har försäkrats med en kollisionsförsäkring, gäller de övriga
försäkringarna i Fenniakasko och de undantag som anges i dessa försäkringsvillkor endast i de nordiska länderna och under transport mellan dessa länder, om inte något annat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringsobjektet som har försäkrats med Fenniakasko är ett fordon försett med
provnummerskyltar
i enlighet med Transportoch kommunikationsverket Traficoms provnummerintyg eller om ett fordon är försett med ett förflyttningsmärke i enlighet med Traficoms förflyttningstillstånd, gäller försäkringen i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i begränsad form i Ryssland.

Om det separat har överenskommits att kollisionsförsäkringen i Fenniakasko gäller i Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands på samma sätt i Ryssland som i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbil gäller i Europa, frånsett Ryssland. Denna försäkring kan också tecknas med enbart Finland som giltighetsområde. Giltighetsområdet anges i försäkringsbrevet.

Bogseringsserviceförsäkringen för buss gäller i Finland.

Fenniakasko gäller inte

 • i ett område som befinner sig i krigstillstånd, inte heller under väpnade konflikter, uppror eller folkresningar om den försäkrade egendomen flyttas till ett sådant område efter att den väpnade konflikten, upproret eller folkresningen börjat

 • i ett område där situationen inte kan kontrolleras med myndigheternas normala befogenheter till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller i motsvarande utländsk lag.

3. FÖRSÄKRINGSOBJEKT I SAKDELEN

3.1 Person- och paketbil, motorcykel, moped, terränghjuling, snöskoter, mopedbil, husbil och husvagn

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Försäkringsobjekt är dessutom fast monterad tilläggsutrustning, som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte, upp till 3 500 euro och upp till 7 000 euro om fordonet är en taxi eller en taxi för handikappade i tillståndspliktig persontrafik. Sådan tilläggsutrustning är försäkringsobjekt även om värdet överstiger ovannämnda belopp om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Försäkringen omfattar också moped-, motorcykel-, snöskoter- och terränghjulingsförarens hjälm.

3.2 Buss

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Försäkringsobjekt är dessutom fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till bussens användningssyfte.

3.3 Övriga motorfordon och släpvagnar

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte kan anslutas till försäkringen som försäkringsobjekt om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

3.4 Provnummerskyltar och förflyttningsmärke

Försäkringsobjektet är ett fordon som har försetts med provnummerskyltar i enlighet med Transport- och kommunikationsverket Traficoms provnummerintyg eller som har försetts med ett förflyttningsmärke i enlighet med Traficoms förflyttningstillstånd, i den omfattning som anges i punkterna 3.1–3.3 och 3.5–3.7.

3.5 Extra däckuppsättning

Försäkringsobjekt är utöver den tilläggsutrustning som anges i punkterna 3.1–3.3 en uppsättning sommar- eller vinterdäck för sådana fordon och släpvagnar för vilka bestämmelserna om obligatorisk användning av vinterdäck gäller.

3.6 Utrustning som inte omfattas av försäkringen

Försäkringen omfattar inte

 • utrustningar och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk

 • telefoner, med undantag av fastmonterade handsfreeanordningar för telefoner eller hjälmtelefoner kopplade till en försäkrad hjälm

 • dekorationslackeringar och -tejpningar

 • anordningar som strider mot eller som monterats i strid med lagen, förordningar, bestämmelser eller säkerhetsbestämmelser eller myndigheters föreskrifter

 • filer, program och inspelningar

 • radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar och mopeder.

3.7 Försäkringsställe för utrustning

Det försäkrade fordonets utrustning som kan tas loss på ett sedvanligt sätt omfattas av försäkringen när utrustningen befinner sig i fordonet eller förvaras på en separat förvaringsplats. Fordonet ska vara låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5. Förvaringsplatsen ska vara låst och försedd med tak.

4. FÖRSÄKRINGSFALL OCH DERAS BEGRÄNSNINGAR I SAKDELEN

4.2 Älgskadeförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning
  på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet.

4.3 Skadegörelseförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som har drabbat försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte när

 • skadan har orsakats av ett annat fordon

 • skadan har orsakats av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • inredning och standardutrustning eller tilläggsanordningar i ett fordon har skadats eller om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5.

4.4 Brandförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som försäkringsobjektet har drabbats av till följd av eld som kommit lös eller en kortslutning i det försäkrade fordonets elanordning.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet eller någon annan elanordning till följd av kortslutning i själva anordningen

 • på fordonets motor eller avgasrör när de skadats till följd av en brand eller explosion i själva anordningen

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • när ett fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.5 Stöldförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av att ett stängt och låst fordon eller ett annat försäkringsobjekt, som förvaras på ett låst ställe eller på en kontinuerligt bevakad förvaringsplats, skadas eller går förlorat, under förutsättning att orsaken till skadan har varit stöld av försäkringsobjektet, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller något annat olovligt bruk av ett fordon i någon annans besittning eller försök till dessa.

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt den obligatoriska anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En moped och en terränghjuling är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som man kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

En direkt sakskada till följd av att försäkringsobjektet har förlorats ersätts om försäkringsobjektet inte återfunnits inom 30 dagar från det att Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen. Ett försäkringsfall har inträffat när det har gått 30 dygn från det att Fennia har fått en bevislig anmälan.

4.6 Glasförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador när fordonets fönsterglas har skadats till följd av slag mot rutan och rutan med beaktande av trafiksäkerhetskraven måste repareras eller bytas.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets glastak eller takfönster

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning
  på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning
  för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av fordonets last, såvida inte skadan har skett i samband med lastning eller lossning av lasten eller såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • på grund av ett djur i fordonet, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser
  som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.7 Parkeringsförsäkring

Försäkringsfall

En parkeringsförsäkring ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren
förblir okänd.

En förutsättning för att ersättning betalas ut är att den ersättningssökande på ett tillförlitligt
sätt kan redogöra för Fennia när skadan inträffade och var.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid mot bruksanvisningar

 • genom att fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • till följd av fordonets last

 • på grund av ett djur

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför den eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under annan körning på en motorbana

 • till följd av uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.8 Djurskadeförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som orsakas av kollision med något annat djur än ett hjortdjur.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning
  på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av fordonets last

 • på grund av ett djur i fordonet.

4.9 Naturfenomenförsäkring

Försäkringsfall

En naturfenomenförsäkring ersätter direkta sakskador som uppstått på försäkringsobjektet plötsligt och oförutsett till följd av

 • hagel eller storm

 • att en gren eller ett träd fallit på bilen på grund av en storm

 • översvämning när fordonet varit parkerat.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel,
  slitage eller bristfälligt underhåll

 • på grund av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som
  helt eller delvis är vattentäckt

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • genom att fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg
  som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • till följd av fordonets last

 • på grund av ett djur i fordonet

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.11 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador om försäkringsobjektet har förlorats genom bedrägeri eller förskingring och försäkringsobjektet inte har återfunnits inom 30 dygn från det att Fennia har fått en skriftlig anmälan om händelsen. Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en skriftlig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

5. GEMENSAMMA ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER I SAKDELEN

5.1 Ersättningens omfattning

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av försäkringsfall. Dessutom ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för att det skadade fordonet lyfts upp på vägen och bärgas till närmaste verkstad.

Stöldförsäkringen ersätter också skäliga kostnader för avhämtning eller återställande av fordonet till följd av försäkringsfall som anges i punkt 4.5. Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ersätter också skäliga kostnader för avhämtning eller återställande av fordonet till följd av försäkringsfall som anges i punkt 4.11. Ersättning betalas dock inte ut för slitage till följd av att försäkringsobjektet använts.

Försäkringen ersätter inte

 • värdeminskning av fordonet

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation

 • tvätt eller någon annan behandling utan samband med skadan

 • bränsle

 • höjningar för övertid

 • flygfrakt

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en reparationsverkstad

 • kostnader för bärgning eller transport av en släpvagn som var kopplad till det skadade fordonet

 • separat förmögenhetsskada som uppstått i samband med sakskadan, t.ex. skatter eller avgifter som gäller bilen eller användning av den

 • fördröjningar av reparation av fordonet eller förnyande eller förbättring av en bristfällig eller misslyckad reparation.

5.3 Ersättningssätt

Fennia fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadebelopp och reparationsmöjligheter. Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Fennia har rätt att

 • betala ett penningbelopp för kostnaderna för reparation av försäkringsobjektet enligt verifikat

 • betala ett överenskommet penningbelopp för reparationskostnaderna

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala ett penningbelopp som motsvarar skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde, värdet enligt nyvärdesvillkoret, värdet enligt det utvidgade nyvärdesvillkoret eller inlösningsskyddsvärdet före skadan och försäkringsobjektets värde i oreparerat skick

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon, en fordonsdel eller tilläggsutrustning i stället.

5.4 Överföring av äganderätt

Äganderätten till det inlösta fordonet, den inlösta fordonsdelen eller tilläggsutrustningen övergår till Fennia.

6. SÄRSKILDA ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER I SAKDELEN

6.1 Avbetalnings- och leasingförsäkring

Med avvikelse från de gemensamma ersättningsbestämmelserna i sakdelen ersätts också den del av skadebeloppet enligt punkt 5 i villkoren som har dragits av från eller förvägrats i ersättningen från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-,
djurskade- eller naturfenomenförsäkringen. På ersättningar tillämpas inte inlösningsskyddet, villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde.

Ersättningen uppgår högst till ett belopp som motsvarar uthyrarens eller panthavarens tillgodohavande, tillgodohavandet av säljaren eller finansbolaget som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, tillgodohavandet enligt finans- eller avbetalningskontraktet eller till den inte förfallna och obetalda delen av bilinteckningslånet vid skadetidpunkten.

Försäkringen ersätter inte försummade delbetalningar för fordringar eller räntor på dessa.

6.2 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

På ersättningarna tillämpas varken nyvärdesvillkoret, inlösningsskyddet eller det utvidgade nyvärdesvillkoret. (Gemensamma ersättningsbestämmelser i sakdelen, punkt 5.2.)

6.3 Ersättning för försäkringsfall som inträffat under avställning

Om ett försäkringsfall inträffar under den tid som det försäkrade fordonet uppgetts vara ur trafik, betalas ersättning ut från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (punkterna 4.1–4.9) endast om försäkringen varit giltig under avställningen. Om inte någonting annat har överenskommits separat, gäller skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, naturfenomen- och rättsskyddsförsäkringarna under avställningen. Dessutom gäller inlösningsskyddsförmånen i de försäkringar som är i kraft under avställningen.

Avbetalnings- och leasingförsäkringen är även i kraft när fordonet är avställt och under fordonets avställningstid när det i fordonets ursprungliga försäkringskombination ingår en kollisionsförsäkring.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i trafik- och transportregistret.

7. SJÄLVRISKBESTÄMMELSER I SAKDELEN

7.1 Grundsjälvrisk

I varje försäkringsfall har den försäkrade en grundsjälvrisk som dras av från skadebeloppet. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Vid försäkringsfall som har inträffat utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet.

I brandförsäkringen för motorredskap är försäkringstagarens grundsjälvrisk minst 680 euro i varje försäkringsfall.

7.2 Glasförsäkring

Från ersättningen dras ingen självrisk av om glaset repareras. Om glaset måste bytas, dras grundsjälvrisken som anges i försäkringsbrevet av från skadebeloppet.

7.3 Avbetalnings- och leasingförsäkring

Från ersättningen dras av en självrisk som är lika stor som självrisken i den kollisions-,
älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- eller leasingförsäkringen.

7.4 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

Utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker har den försäkrade i varje ersättningsbart försäkringsfall en extra självrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

När ett försäkringsfall har inträffat i Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina eller Vitryssland och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, -motorcykel, moped, mopedbil, terränghjuling, snöskoter, husbil eller släpvagn som kan kopplas till dem dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker den extra självrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

7.5 Stöldförsäkring

När ett försäkringsfall har inträffat i Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina eller Vitryssland och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, motorcykel, moped, mopedbil, terränghjuling, snöskoter, husbil eller släpvagn som kan kopplas till dem dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker den extra självrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

7.6 Brandförsäkring

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06,
avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats
eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Självrisken är dock alltid minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

7.7 Ersättning från två eller flera försäkringar

När en skada ersätts från två eller flera försäkringar i sakdelen, dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det högsta.

7.8 Ordningsföljd för självrisker och andra avdrag

Självrisker och andra avdrag dras av från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 • mervärdesskatt och övriga avgifter

 • fast grundsjälvrisk i euro

 • fast extra självrisk i euro

 • eventuell nedsättning av ersättningen

 • procentuell extra självrisk.

8. ÅTGÄRDER NÄR ETT FÖRSÄKRINGSFALL INTRÄFFAT

8.1 Utredning och inspektion av skada

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska den försäkrade om möjligt delta i skadeutredningen på skadeplatsen och medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs.

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Om ovannämnda skyldigheter inte uppfyllts, beaktas detta i samband med bestämning av ersättningsskyldigheten enligt punkt 10.1 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

8.2 Polisanmälan och straffyrkande

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen ska omgående meddelas polisen.

För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om Fennia så kräver, ska förundersökning göras även i andra fall och protokollet lämnas in till Fennia.

Om polisanmälan inte gjorts eller om straff inte yrkats för målsägandebrott, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.2 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd