Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskydd, Egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar - broschyr
Företagsskydd broschyr

Företagsskydd, Egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar - broschyr

Gäller från och med 1.1.2019

Ta del av Företagsskyddets egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskydds-försäkringar och välj de försäkringar som ditt företag behöver. I denna broschyr redogörs det utöver för försäkringsfall som ersätts också för de viktigaste begränsningar, säkerhetsföreskrifter och vilka omständigheter som inverkar på ersättningar.

Alla ersättningsbestämmelser, begränsningar och säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren, i separata säkerhetsföreskrifter och i försäkringsbrevet. Villkoren och säkerhetsföreskrifterna får du med försäkringsbrevet. Om du vill ta del av villkoren och säkerhetsföreskrifterna på förhand, får du dem av din kontaktperson.

Du kan bygga upp ett individuellt försäkringsskydd enligt ditt företags behov. Utöver egendomsförsäkringar behöver företag avbrotts, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Skyddet kan kompletteras med t.ex. transportförsäkringar. Mer information om transportförsäkringar hittar du i separata produktbroschyrer om transportförsäkringar.

I försäkringsbrevet anges utöver försäkrad egendom och verksamhet också uppgifter som ligger till grund för bedömning av storleken på deras risk. Sådana uppgifter är t.ex. företagets bransch och uppgifter och nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning, tex. omsättning, personalantal och lönesumma. Inom egendomsförsäkringar är sådana uppgifter även byggnaders eller lokalers brandklass, byggnadsår, volym, yta och säkerhetsanordningar, t.ex. sprinkler, brandvarnare, strukturellt inbrottsskydd och inbrottslarmsystem.

Underrätta Fennia genast om det sker ändringar i företagets egendom eller verksamhet. Underrätta årligen även ändringar i nyckeltal som utgör premiegrund. Så säkerställer du att inget avdrag görs på försäkringsersättningen på grund av underförsäkring. Du kan underrätta din kontaktperson eller Företagsservice, tfn 010 503 8818.

Ett försäkringsbelopp utgör övre gräns för ersättning för ett försäkringsfall. Inom egendoms- och avbrottsförsäkringar och inom vissa ansvarsförsäkringar ger försäkringspremien rätt till högst en ersättning, som motsvarar försäkringsbeloppet, under hela försäkringsperioden. En sådan försäkring kan i regel återställas efter skadan mot extra premie.

En försäkringstagare har i varje försäkringsfall en självrisk som dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättning. Självrisken anges i försäkringsbrevet. Genom att välja en större självrisk kan försäkringstagaren minska sin försäkringspremie.

Försäkringens giltighetsområde avtalas enligt behov. För egendomsförsäkringar är det i regel försäkringsstället som finns i Finland, för ansvarsförsäkringar för verksamhet Europa och för rättsskyddsförsäkringar Finland.

Om ett mer omfattande eller mer begränsat giltighetsområde avtalas separat. Samma försäkringsavtal kan inkludera flera olika försäkringsobjekt med olika giltighetsområden.

Oavsett vilket försäkringsområde som anges i försäkringsbrevet eller som anges ovan, så gäller försäkringen inte i länder utanför Finland till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag och inte heller till den del som Förenta nationernas (FN) eller Europeiska unionens (EU) handelsblockad begränsar försäkring eller försäkringens giltighet.

Namn och nummer på de villkor, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som tillämpas på försäkringen anges i försäkringsbrevet. Säkerhetsföreskrifterna lämnas till försäkringstagaren tillsammans med försäkringsvillkoren.

När du följer säkerhetsföreskrifterna, förhindrar du skador och begränsar förluster till följd av dem. Ta noggrant del av säkerhetsföreskrifterna och informera om dem till alla som deltar i verksamheten. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har påverkat uppkomsten eller omfattningen av skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

På en försäkringspremie inverkar utöver försäkringsbeloppet bl.a. självrisken, försäkringens giltighetsområde och övriga uppgifter som ligger till grund för bedömning av storleken på risken.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en försäkring eller kräva att den första premien betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

De allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med de gemensamma försäkringsvillkoren för försäkringsgrenen (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar), försäkringens produktvillkor (t.ex. brandförsäkringsvillkoret), försäkringsbrevet, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter.

I de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet definieras t.ex. de begrepp som används i försäkringsavtal samt ges bestämmelser om försäkringstagarens upplysningsplikt och försäkringsgivarens informationsplikt, ersättningsförfarande och om avslutande av försäkringar.

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i taget fram till dess att någondera parten säger upp avtalet.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra villkor för trafikförsäkringen, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som har fastställts i försäkringsvillkoren. Om vi ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

En försäkringstagare har rätt att skriftligen eller skriftligen i elektronisk form säga upp en fortlöpande försäkring. En konsument och en försäkringstagare som jämställs med en konsument kan när som helst säga upp en försäkring. När försäkringar för företags- och organisationskunder sägs upp ska försäkringstagaren på krav av Fennia följa de tidsfrister som avses i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet om uppsägningar. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Fennia kan säga upp en fortlöpande försäkring så att den upphör vid försäkringsperiodens utgång genom att skicka ett skriftligt meddelande om detta senast en månad före försäkringsperioden löper ut. I lagen om försäkringsavtal, i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet och i övriga försäkringsvillkor anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp så att den upphör under försäkringsperioden.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller hans eller hennes bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel bidragit till försäkringsfallet.

I försäkringar för företags- och organisationskunder jäm­ställs med den försäkrade vid framkallande av försäkrings­fall och iakttagande av räddningsplikt och säkerhetsföre­skrifter en person eller en juridisk person

 • som med den försäkrades samtycke eller på basis av ett hyres-, tjänste-, entreprenad-, reparations-, monterings-, service-, underleverantörsavtal eller ett annat avtal mot eller utan vederlag är ansvarig för den försäkrade egen­domen eller nyttjar den

 • som tillsammans med den försäkrade äger den försäkra­de egendomen.

Vid framkallande av försäkringsfall och iakttagande av räddningsplikt och säkerhetsföreskrifter jämställs med den försäkrade en person som

 • med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

 • tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

 • bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

I fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter ska en person som på grund av ett arbets- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ser till att säkerhetsföreskrifterna följs jämställas med den försäkrade.

VÄLJ EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR ENLIGT DITT FÖRETAGS BEHOV

Egendomsrisker

När du endast behöver det nödvändigaste skyddet
 • Storm

 • Explosion

 • Brand


När du behöver ett skydd som täcker de vanligaste egendomsriskerna
 • Läckage

 • Vattenledningsläckage

 • Skadegörelse

 • Rån

 • Inbrott


När du behöver ett omfattande skydd som täcker egendomsriskerna
 • Något går sönder

 • Brandförsäkring

 • Explosionsförsäkring

 • Stormförsäkring

 • Inbrottsförsäkring

 • Rånförsäkring

 • Skadegörelseförsäkring

 • Kapningsförsäkring

 • Vattenledningsläckageförsäkring

 • Läckageförsäkring

 • Översvämningsförsäkring

 • Epidemiförsäkring

 • Försäkring mot skada på husteknik

 • Försäkring mot yttre skada

 • Försäkring mot skada

 • Allriskförsäkring

 • Bedrägeri- och förskingringsförsäkring

Från egendomsförsäkringar ersätts direkta sakskador på försäkrad egendom till följd av preciserade försäkringsfall i enlighet med de villkor, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som följer med försäkringsavtalet. Från en allriskförsäkring ersätts samtliga plötsliga och oförutsedda direkta sakskador som inte separat uteslutits från ersättning i försäkringsvillkoren. Med direkta sakskador avses att försäkrad egendom förloras, förstörs eller skadas i direkt samband med ett försäkringsfall.

Till följd av sakskador kan även avbrottsskador uppstå. Med avbrottsskador avses ekonomiska förluster till följd av till exempel att en maskin går sönder och att det inte går att tillverka produkter för försäljning innan maskinen repareras.

Egendomsförsäkringar omfattar försäkrade byggnader och lös egendom i den omfattning som anges i försäkringsbrevet och som fastställs i försäkringsvillkoren som följer med försäkringen.

Till en försäkrad byggnad hör som försäkringsobjekt följande som försäkringstagaren äger: fast monterade konstruktioner, möbler, ytbeläggningar och husteknik till deras ursprungliga skick eller till förnyad standard i hela byggnaden om dessa senare förnyats.

Till hustekniken hör följande som tjänar byggnadens användning och som har fastmonterats:

 • elektrifierings-, uppvärmnings-, avkylnings- och ventilationsanordningar

 • vattendistributions-, sprinkler- och avloppsanordningar

 • övervaknings-, larm-, dataöverförings-, styrningsoch regleringsanordningar

 • hissar och rulltrappor som tjänar byggnadens användning

 • ytterdörrar avsedda för varutransport i affärs-, produktions- och lagerlokaler som används inom den affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

Till husteknik räknas även till ovan tillhörande ledningar, kablar, rör, kanaler och cisterner i byggnaden och på tomten samt anslutningsledningar, -kablar, -rör och -kanaler fram till den allmänna anslutningen.

Dessutom anses följande som försäkringstagaren äger höra till byggnaden som försäkringsobjekt:

 • Sedvanliga fast monterade konstruktioner på byggnadens tomt högst upp till 10 000 euro.

 • Carportar, avfallstak och andra motsvarande skyddstak på högst 20 m² på byggnadens tomt.

 • Sedvanliga verktyg och arbetsmaskiner med en effekt på högst 5 kW, inklusive bränsle, som enbart används för underhåll av byggnaden och dess godsområden.

 • Bränslen som används för uppvärmning av byggnaden upp till högst 10 000 euro.

 • Byggnadens markgrund, ytkonstruktioner på gårdsområdet och planteringar på gårdsområdet upp till ett belopp på 10 procent av försäkringsbeloppet för de försäkrade byggnader som finns på samma försäkringsställe, dock totalt högst 10 000 euro.

Om en byggnad inte har ett försäkringsbelopp i euro, är markgrunden, ytkonstruktionerna på gårdsområdet och planteringarna på gårdsområdet försäkringsobjekt upp till sammanlagt högst 20 euro/m³ av volymen på de försäkrade byggnader som finns på samma försäkringsställe, dock sammanlagt högst 10 000 euro.

En förutsättning för att skada på markgrund och ytkonstruktioner på gårdsområdet ska ersättas är att skadan på dem varit en direkt och oundviklig följd av en ersättningsbar sakskada på byggnaden (byggnadens konstruktioner, möbler, ytbeläggningar och husteknik).

FÖLJANDE HÖR INTE TILL BYGGNADEN SOM FÖRSÄKRINGSOBJEKT

 • delar av och lokaler i byggnaden för vilkas byggande man inte fått behövligt bygglov

 • maskiner, anordningar, utrustningar, cisterner, rörnät, ledningar, konstruktioner, möbler och ytbeläggningar som enbart tjänar sådan affärs-, produktionseller hobbyverksamhet eller någon annan motsvarande verksamhet som utövas i byggnaden

 • konstruktioner och utrustningar som balkong- och specialglas, reklamskyltar och -tejp, markiser, antenner och övervaknings- och larmanordningar som aktieägaren, hyresgästen eller någon annan som använder byggnaden har skaffat och äger

 • byggkonst som statyer, skulpturer, reliefer, väggoch takmålningar

 • konstruktioner under byggnadens grundsula, som pålningar och avlastning av grunden

 • anordningar och utrustningar som används för att hålla plan eller passager som är belägna utomhus eller i lokaler som inte är värmeisolerade fria från is samt ledningar, kablar, kanaler och cisterner i anslutning till dem

 • uppvärmningsanordningar med en effekt på över 1 MW eller som även tjänar andra byggnader än de byggnader som försäkrats med denna försäkring

 • kylanordningar och -ämnen i fryshus och kylförvaringsbyggnader

 • strandkonstruktioner och bryggor

 • båtar, fartyg, trafikförsäkringsbara fordon och trafikförsäkringsbara arbetsmaskiner.

Till försäkrad lös egendom hör som försäkringsobjekt följande som hör till försäkringstagarens verksamhet:

 • lösa anläggningstillgångar

 • konstruktioner och installationer i en lokal

 • omsättningstillgångar

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel

 • främmande egendom

i den omfattning som anges i försäkringsbrevet och som fastställs i försäkringsvillkoren som följer med försäkringen.

Lösa anläggningstillgångar består av maskiner, anordningar, möbler och annan lös egendom som försäkringstagaren äger, som hänför sig till den försäkrade verksamheten och som inte ingår i omsättningstillgångar eller i en byggnad. Fordon, färdmedel och motorredskap omfattas inte av försäkringen med undantag av truckar som används inomhus och som inte är trafikförsäkringspliktiga.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • mikrober och växtunderlag

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och former

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål som är värda över 5 000 euro

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet. Som värdeföremål betraktas ett föremål vars värde stiger eller förväntas stiga med åldern.

Med konstruktioner och installationer i en lokal avses konstruktioner och installationer som gjorts i försäkringstagarens lokal och fast monterade markiser, reklamskyltar och -tejpningar, som inte ingår i byggnaden eller inte förutsätter bygglov eller åtgärdstillstånd, på en vägg- eller takkonstruktion som begränsar lokalen.

Omsättningstillgångar utgörs av råmaterial, halvfärdiga produkter och av försäljningslager och av egendom som lämnats till försäljning på kommission. Egendom som hyrs ut kan bokföras som omsättningstillgångar. Byggnader och konstruktioner som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd ingår inte i omsättningstillgångar.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • opackad vätska, ånga, gas, energi och jord

 • mikrober och växtunderlag

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

Pengar, värdepapper och betalningsmedel består utöver av pengar också av värdepapper, oanvända frimärken, kuponger, värdesedlar och andra motsvarande betalningsmedel och fordringsbevis.

Främmande egendom består av anläggnings- och omsättningstillgångar som hänför sig till den försäkrades verksamhet, men som försäkringstagaren inte äger. Främmande egendom är bl.a. leasingegendom, kunders egendom och egendom som säljs på kommission. Byggnader och konstruktioner som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen omfattar inte

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och former

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet eller det är fråga om leasad egendom eller egendom som säljs på kommission.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • opackad vätska, ånga, gas, energi och jord

 • mikrober och växtunderlag

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål som är värda över 5 000 euro

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

Om lös egendom har försäkrats enligt de nyckeltal som meddelas Fennia utan försäkringsbelopp i euro, har de tillgångsposter som räknas upp här följande maximi ersättningsbelopp samt begränsningar gällande förvaringssätt och giltighetsområde:

 • Konstruktioner och installationer i en lokal: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Uppgifter, filer, program, ritningar, arkiv, modeller och formar som hör till lösa anläggningstillgångar: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Juveler, ädelmetall-, konst- och antikföremål som hör till lösa anläggningstillgångar: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen är dock högst 5 000 euro för ett enskilt föremål.

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av rån totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet eller under transport mellan ett sådant försäkringsställe och ett penninginstitut.

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av inbrott och brand på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, beroende på förvaringssätt enligt följande:

  • totalt högst 10 000 euro i låsta kassaskåp som ska vara åtminstone klass 2 enligt standarden EN 1143 och som enligt tillverkarens anvisning förankrats i golvet eller väggen

  • totalt högst 5 000 euro i låsta kassa- och brandskyddsskåp fastbultade i golvet

  • totalt högst 2 000 euro i ett låst utrymme eller skåp avsett för förvaring av pengar, dock inte i en kassaapparat.

 • Kunders egendom: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • Lånad eller hyrd egendom: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • De kläder och personliga bruksföremål som hör till arbetstagarna i försäkringstagarens tjänst: totalt högst 1 000 euro per arbetstagare på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse. Försäkringsobjekt är dock inte pengar, värdepapper, betalningsmedel, juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål.

De ovannämnda egendomsposterna kan försäkras separat på så sätt att de har ett försäkringsbelopp i euro. Då ska försäkringsbeloppet motsvara den berörda egendomspostens hela försäkringsvärde.

Åldersavdrag är ett årligt avdrag som baserar sig på egendomens ålder. Det dras av från skadebeloppet när det är fråga om

 • omläggning eller förnyelse av lås som ersätts från inbrottsförsäkringen

 • läckageskador som ersätts från vattenlednings- eller läckageförsäkringen

 • skador som ersätts från försäkringen för skador på husteknik, försäkringen mot yttre skada eller från försäkringen mot skada, eller när en skada som beskrivs ovan ersätts från allriskförsäkringen.

Beloppet för åldersavdraget anges i samband med varje försäkring.

Försäkringbelopp för egendomsförsäkringar och övriga nyckeltal som ligger som grund för försäkringar grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren lämnat. Om försäkringsbeloppet inte motsvarar egendomens försäkringsvärde, eller övriga nyckeltal deras faktiska värden, är det fråga om antingen över- eller underförsäkring.

En egendom är överförsäkrad om det egendomsförsäkringsbelopp som meddelats Fennia är större än egendomens försäkringsvärde eller om det nyckeltal som meddelats Fennia och som är grund för försäkringen är större än det faktiska värdet på nyckeltalet i fråga. Försäkringstagaren tar ingen skada av överförsäkring, eftersom man vid beräkning av ersättningsbeloppet använder det faktiska skadebeloppet.

En egendom är underförsäkrad om det egendomsförsäkringsbelopp som meddelats Fennia är mindre än egendomens försäkringsvärde eller om det nyckeltal som meddelats Fennia och som är grund för försäkringen är mindre än det faktiska värdet på nyckeltalet i fråga. I sådana fall ersätter försäkringen efter avdrag för självrisken endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar förhållandet mellan det försäkringsbelopp som meddelats Fennia och försäkringsvärdet eller förhållandet mellan det nyckeltal som meddelats Fennia och nyckeltalets faktiska värde.

EXEMPEL PÅ UNDERFÖRSÄKRING

En försäkringstagare uppgav återanskaffningsvärdet på en byggnad till 1 000 000 euro när han försäkrade byggnaden. Försäkringstagaren valde 5 000 euro som självrisk. Efter en brandskada konstaterades byggnadens rätta återanskaffningsvärde vara 1 600 000 euro och reparationskostnaderna 400 000 euro.

Ersättning beräknad enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens värde:
(1 000 000 € / 1 600 000 €) x (400 000 € - 5 000 €) = 246 875 €

Nedan redogörs för de skador som ersätts från egendomsförsäkringar och för de centrala ersättningsbegränsningar som gäller för respektive försäkring. Gemensamt för samtliga egendomsförsäkringar är att de i regel inte ersätter skador till följd av planerings-, tillverknings-, material- eller byggnadsfel eller motsvarande fel och att följande inte ersätts alls:

 • Skador på uppgifter, filer eller program, såvida databehandlingsenheten eller datamediet inte har skadats vid samma tillfälle.

 • Skador som någon annan ansvarar för på basis av garanti eller någon annan motsvarande förbindelse eller som ersätts med stöd av någon speciallag eller när den försäkrade är varutillverkare eller försäljare och skadorna omfattas av den garanti som tillämpas inom branschen.

 • Skador som orsakats av krig, uppror, folkresning eller under annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen eller som hänför sig till en sådan händelse.

 • Skador som orsakats av en skada som beskrivs i atomansvarighetslagen oberoende var atomskadan inträffat.

En brandförsäkring ersätter direkta sakskador på försäkrad egendom till följd av eld som kommit lös. Från brandförsäkringen ersätts även skador på försäkrad egendom som träffats av ett direkt blixtnedslag och som blixten slått sönder i spillror. Dessutom ersätter försäkringen skador till följd av en utlöst släckanläggning och skador orsakade av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller en uppvärmningsanordning.

BEGRÄNSNINGAR

Från brandförsäkringen ersätts inte

 • skador på egendom som försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren uttryckligen har utsatt för eld eller värme

 • skador som orsakats av ett elektriskt fenomen på en elektrisk anordning. Skador till följd av elfenomen ersätts från försäkringen för skador på husteknik, försäkringen mot skada och allriskförsäkringen.

Höjd självrisk i brandförsäkringen

Vid följande skador som ersätts från brandförsäkringen gäller en höjd självrisk:

 • När en byggnad eller konstruktion som är under byggnad, installation eller reparation skadas. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbeten har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

 • När en skada har orsakats av heta arbeten somförsäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren har utfört eller låtit utföra. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • Skador på

  • en krossmaskin eller flishugg som krossar eller flisar trä eller något annat avfall för energiutvinning

  • en maskin eller traktor som bryter eller hanterar torv

  • ett motorredskap, en arbetsmaskin, som byggts på en bils chassi, eller en traktor, som väger minst 10 000 kilo

  • en buss med minst 15 platser.

Om en sådan maskin, traktor eller buss inte har ett fungerande automatiskt brandsläckningssystem som avses i anvisningarna av Finansbranschens centralför­bund är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Från en explosionsförsäkring ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av övertryck orsakat av ånga eller gas eller av att sprängämnen exploderat.

BEGRÄNSNINGAR

Från explosionsförsäkringen ersätts inte

 • skador som orsakats av att sprängämnen exploderat i en anläggning som staten eller kommunen äger och upprätthåller antingen ensam eller som majoritetsägare.

 • skador som orsakats av sprängnings- eller brytningsarbete.

 • skador som orsakats av att en förbränningsmotor eller ett däck exploderat

 • skador som orsakats av undertryck, centrifugalkraft, inre spänning, lossnad tätning eller av vätsketryck

 • skador på slutna kärl, apparater, rör eller cisterner som är avsedda att tåla trycket av den gas eller ånga som inneslutits i dem, om skadorna inte orsakats av ett plötsligt och oförutsett fel som lett till ett exceptionellt övertryck.

Från en stormförsäkring ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av

 • en storm, fallvind, tromb eller ett träd som fallit eller ett annat föremål som lossnat till följd av dessa

 • förhöjt vattenstånd i vattendrag till följd av en lokal stormvind på skadeplatsen

 • hagelskur.

Med storm avses en vind, vars vindhastighet i byar är minst 21 meter i sekunden.

BEGRÄNSNINGAR

Skador som inte ersätts från stormförsäkringen:

 • Skador som har orsakats av att snö, is, vätska, ånga eller gas som kommit in i en byggnad från utsidan genom eller via en tak-, vägg- eller golvkonstruktion, såvida inte en sådan konstruktion plötsligt eller oförutsett gått sönder som en direkt följd av en storm, fallvind eller tromb.

 • Skador på en byggnads väggmaterial, dörrar, fönster, utrustning på utsidan av byggnaden, gårdskonstruktioner eller lös egendom utomhus, såvida inte skadan orsakats av ett träd som fallit på grund av en storm eller ett föremål som slitits loss av stormen.

 • Skador som orsakats av vågor eller någon annan slags översvämning än förhöjt vattenstånd i vattendrag på grund av en lokal stormvind på skadeplatsen.

 • Skador som orsakats av snöns eller isens rörelser eller tyngd.

 • Skador på en brygga eller en annan strandkonstruktion.

Höjd självrisk i stormförsäkringen

För skador som ersätts från stormförsäkringen gäller en höjd självrisk när en byggnad eller en konstruktion som är under byggnad, installation eller renovering har drabbats av en skada. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som an-ges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

En inbrottsförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av stöld av försäkrad egendom när

 • lös egendom har stulits vid ett inbrott i ett egendomsförvaringsutrymme som anges i försäkringsbrevet och som var skyddat och låst enligt inbrotts-skyddsföreskriften, och egendomsförvaringsutrymmets lås eller konstruktioner har skadats vid inbrottet

 • lös egendom har stulits genom att man brutit sönder eller med hjälp av verktyg lösgjort fastsättning och låsning av egendom som satts och låsts fast i en byggnad eller en fast konstruktion, när fastsättningen och fastlåsningen skett enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap med en låsbar sluten förarhytt har stulits genom att man brutit sig in i den låsta slutna förarhytten och brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap som väger över 5 000 kg och som rör sig med egen maskinkraft har stulits genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

När det gäller egendom som stulits utanför en byggnad är kravet också att

 • egendomen var i en container som var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • egendomen var fastsatt och fastlåst i en byggnad, en fast konstruktion eller i ett dragfordon enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • det är fråga om en belysningsanordning eller övervakningskamera eller motsvarande utrustning som var fastsatt i en byggnad eller konstruktion enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning och som inte kunde lösgöras utan verktyg.

BEGRÄNSNINGAR

Inbrottsförsäkringen ersätter inte borttappad eller kvarglömd egendom och inte heller skador som konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Åldersavdrag i inbrottsförsäkringen

Vid beräkning av skadebeloppet görs ett avdrag från kostnaderna för omläggning och förnyelse av lås på 5 procent för varje påbörjat kalenderår med undantag för det år låsen togs i bruk och det därpå följande året. Åldersavdrag tillämpas inte om ett lås har skadats i samband med ett inbrottsförsök men låset förhindrade stöld av den försäkrade egendomen. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Höjd självrisk i inbrottsförsäkringen

För skador som ersätts från inbrottsförsäkringen gäller en höjd självrisk när en skada drabbat lös egendom som finns på en bygg- eller monteringsplats eller på en arbetsplats, i ett fordon, färdmedel, motorredskap, en container eller ett motsvarande förvaringsutrymme, eller om en skada drabbat lös egendom som finns ute. Självrisken är då 25 procent av skadebeloppet eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

En rånförsäkring ersätter försäkrad egendom som gått förlorad vid rån.

Med rån avses att egendom tillgripits under användning av våld eller hot om våld mot en person.

BEGRÄNSNINGAR

Rånförsäkringen ersätter inte om rånet inte kan fastställas med avseende på tid, plats eller förövare, om egendom tappas bort eller glöms kvar eller om skadan konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Från en skadegörelseförsäkring ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av en skadegörelse eller en kollision med ett fordon som förblir okänt.

Med skadegörelse avses uppsåtligt skadande av någon annans egendom.

BEGRÄNSNINGAR

Från skadegörelseförsäkringen ersätts inte

 • skador till följd av att egendom som befinner sig utanför en byggnad repats, klottrats eller skadats på ett liknande sätt

 • skador som en person som använder en byggnad eller lägenhet har orsakat på möbler, utrustning, anordningar eller ytmaterial i byggnaden eller lägenheten

 • skador som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar

 • skador som orsakats av störningar i datakommunikation (t.ex. överbelastningsangrepp), dataintrång (t.ex. hackerattack) eller orsakande av fara för databehandling (t.ex. datavirus).

Från en kapningsförsäkring ersätts direkta sakskador som orsakats av att försäkrad egendom som varit under ständig uppsikt kapats.

Med kapning avses stöld av försäkrad egendom, då stölden omedelbart kan konstateras på händelseplatsen och specificeras med avseende på tid, plats och förövare.

BEGRÄNSNINGAR

Från kapningsförsäkringen ersätts inte borttappad eller kvarglömd egendom och inte heller skador som konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Från en vattenledningsläckageförsäkring ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på försäkrad egendom till följd av ett vattenledningsläckage.

Med vattenledningsläckage avses att vätska plötsligt, oförutsett och direkt läckt ut ur följande trasiga eller icke fungerande:

 • Bruksvatten- eller avloppsledningar som är fast monterade i byggnaden.

 • Vattenarmaturer, varmvattenberedare eller bruksanordningar, som är fast anslutna i byggnadens bruksvatteneller avloppsledningar, eller ur fogar till dessa. En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är dock att

  • bruksanordningens fog till bruksvattenledningen är gjord på ett godkänt sätt med en oavbruten och för ändamålet lämplig trycktålig slang

  • fogen har en ventil eller kran som lämpar sig för ändamålet

  • bruksanordningen är fast fogad till avloppet med en oavbruten och för ändamålet lämplig slang

  • läckaget i en vattenarmatur, varmvattenberedare eller bruksanordning är en direkt följd av en mekanisk skada på vattenarmaturen eller anordningen.

 • Ledningar, anordningar eller slutna cisterner som är fast monterade och ger byggnaden värme eller ventilation.

 • Byggnadens invändiga regnvattenledningar.

 • En släckningsanordning som planerats och monterats enligt CEA:s (Comité Européen des Assurances) tekniska anvisningar.

BEGRÄNSNINGAR

Från vattenledningsläckageförsäkringen ersätts inte kostnader för att reparera eller förnya rörnät, cisterner eller anordningar, vätska som gått till spillo och inte heller ökad energikonsumtion. Från vattenledningsläckageförsäkringen ersätts inte heller skador som orsakats av

 • användarens vårdslöshet, t.ex. då kranen lämnats öppen eller vattnet är förhindrat att rinna ner i avloppet

 • att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens rörgenomföringar eller fogar

 • att vätska läckt in i konstruktioner genom golvbrunnen eller dess fogar eller genomföringar eller golvbrunnens förhöjningsring eller dess fogar eller genomföringar (en sådan fog anses även vara fogen till golvbrunnen eller dess förhöjningsring och vattenisoleringens fogar i golvet)

 • läckage i avloppsventilen, -röret, eller -slangen eller fogen till ett tvättställ eller kar

 • att ett rum som är försett med golvbrunn inte har vattenisolerats

 • regn- eller smältvatten som strömmat ut ur takrännor, byggnadens yttre stuprör, regnvattenavlopp eller någon annanstans ifrån

 • att en avloppsbrunn eller ett avloppsrör svämmat över i samband med störtregn, snö- eller issmältning eller översvämning

 • att ett dräneringssystem, en anordning eller ett system för avledning av grundvatten eller en annan anordning eller ett system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller är ur funktion

 • att en kommunal eller någon annan allmän vatteneller avloppsledning har skadats, täppts till, underdimensionerats eller inte fungerar av någon annan orsak

 • röta, svampbildning, mögel eller lukt på grund av kondensvatten eller fukt, såvida detta inte är en direkt och oundviklig följd av en läckageskada som ersätts.

Åldersavdrag i vattenledningsläckageförsäkringen

Vid beräkning av skadebeloppet för en läckageskada på en byggnad eller konstruktion görs från kostnaderna för lokalisering av skadan och från kostnaderna för reparation och återanskaffning, öppning och tillslutning av konstruktioner och schaktning ett avdrag enligt åldern på de rörnät, cisterner eller anordningar som läckt enligt följande:

Ålder på rörnät, cistern eller anordning
Avdrag från skadebelopp
21 - 30 år
20 %
31 - 40 år
30 %
41 - 50 år
50 %
över 50 år
60 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

EXEMPEL PÅ ÅLDERSAVDRAG

Det ursprungliga tappvattenröret i en byggnad, som byggts 1975, gick sönder i november 2013. Vattnet som läckte ut ur röret förstörde byggnadens konstruktioner. Eftersom röret var 38 år gammalt när det gick sönder, drogs vid beräkningen av beloppet för läckageskadan 30 procent av från reparationskostnaderna enligt det läckande rörets ålder.

I ersättningsbeloppet tog vi även hänsyn till den självrisk som försäkringstagaren valt.

Höjd självrisk i vattenledningsläckageförsäkringen

Vid följande skador som ersätts från vattenledningsläckageförsäkringen gäller en höjd självrisk:

 • En byggnad eller konstruktion som är under byggnad, installation eller reparation skadas. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

 • Skadan har orsakats av att vätska strömmat ut ur en bruksanordning eller ur en ventil, kran eller slang i dess fog, eller ur en bruksanordnings avloppsslang. Självrisken är då 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Från en läckageförsäkring ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på försäkrad egendom till följd av läckage av vätska, ånga eller gas.

Med läckage avses att vätska, ånga eller gas plötsligt, oförutsett och direkt läckt

 • ut ur ett rörnät som gått sönder eller som är ur funktion

 • ut ur en cistern som är fast ansluten till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • ut ur ett fast tvättställ som anslutits till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • ut ur en bruksanordning som är fast ansluten till rörnätet eller med en godkänd trycktålig slanganslutning, eller ur en fog mellan dessa.

BEGRÄNSNINGAR

Från läckageförsäkringen ersätts inte kostnader för att reparera eller förnya rörnät, cisterner, tvättställ eller anordningar, vätska, ånga eller gas som gått till spillo och inte heller ökad energikonsumtion. Från läckageförsäkringen ersätts inte heller skador som orsakats av

 • användarens vårdslöshet, t.ex. då kranen lämnats öppen eller vattnet är förhindrat att rinna ner i avloppet

 • att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens rörgenomföringar eller fogar

 • att vätska läckt in i konstruktioner genom golvbrunnen eller dess fogar eller genomföringar eller golvbrunnens förhöjningsring eller dess fogar eller genomföringar (en sådan fog anses även vara fogen till golvbrunnen eller dess förhöjningsring och vattenisoleringens fogar i golvet)

 • läckage i avloppsventilen, -röret, eller -slangen eller fogen till ett tvättställ eller kar

 • att ett rum som är försett med golvbrunn inte har vattenisolerats

 • regn- eller smältvatten som strömmat ut ur takrännor, byggnadens yttre stuprör, regnvattenavlopp eller någon annanstans ifrån

 • att en avloppsbrunn eller ett avloppsrör svämmat över i samband med störtregn, snö- eller issmältning eller översvämning

 • att ett dräneringssystem, en anordning eller ett system för avledning av grundvatten eller en annan anordning eller ett system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller är ur funktion

 • att en kommunal eller någon annan allmän vatten eller avloppsledning har skadats, täppts till, underdimensionerats eller inte fungerar av någon annan orsak

 • röta, svampbildning, mögel eller lukt på grund av kondensvatten eller fukt, såvida detta inte är en direkt och oundviklig följd av en läckageskada som ersätts.

Åldersavdrag i läckageförsäkringen

Vid beräkning av skadebeloppet för en läckageskada på en byggnad eller konstruktion görs från kostnderna för lokalisering av skadan och från kostnaderna för reparation och återanskaffning, öppning och tillslutning av konstruktioner och schaktning ett avdrag enligt åldern på de rörnät, cisterner, tvättställ eller anordningar som läckt enligt följande:

Ålder på rörnät, cistern, tvättställ eller anordning
Avdrag från skadebeloppet
21 - 30 år
20 %
31 - 40 år
30 %
41 - 50 år
50 %
över 50 år
60 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Höjd självrisk i läckageförsäkringen

Vid följande skador som ersätts från läckageförsäkringen gäller en höjd självrisk:

 • En byggnad eller konstruktion som är under byggnad, installation eller reparation skadas. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoverings- arbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

 • Skadan har orsakats av att vätska, ånga eller gas strömmat ut ur en bruksanordning, ett tvättställ eller ur en ventil, kran eller slang i deras fogar, eller ur en bruksanordnings avloppsslang. Självrisken är då 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Från en översvämningsförsäkring ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av följande som inträffat i Finland:

 • En slusskonstruktion i en permanent damm eller kanal enligt dammsäkerhetslagen skadas plötsligt och oförutsett.

 • En exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller en kombination av dessa leder till att vatten tränger in i en försäkrad byggnad, konstruktion eller i dess strukturer, eller i en förvaringsplats för försäkrad lös egendom direkt från markytan eller via jordmån eller via rörnät som är fast installerade i byggnaden och att

  • regnmängden på skadeplatsen har varit minst 30 mm i timmen eller 75 mm i dygnet

  • vattendraget eller havet vid skadeplatsen stigit till ett vattenstånd vars förekomstsannolikhet på skadeplatsen är en gång på 50 år eller mer sällan.

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan. Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av exceptionella regn eller snösmältning eller en is- eller issörpningsdamm. Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

BEGRÄNSNINGAR

Översvämningsförsäkringen ersätter inte andra än ovannämnda plötsliga och oförutsedda översvämningsskador. Från översvämningsförsäkringen ersätts inte heller

 • skador på en damm- eller slusskonstruktion

 • skador till följd av bestående höjning av medelvattenytan eller normal variation av vattenytans nivå eller sjögång

 • skador på en byggnad som byggts utan sådant tillstånd som fastställs i lag eller som byggts i strid med det beviljade tillståndet, eller skador på egendom som finns i en sådan byggnad

 • skador på en brygga eller en annan strandkonstruktion

 • skador på försäkrad egendom till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnadseller installationsfel eller till följd av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller till följd av arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen.

Från en epidemiförsäkring ersätts följande fastställda kostnader när kostnaderna är en direkt följd av en tvingande föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet och som begränsar både spridning av smittsamma sjukdomar (epidemi) och försäkringstagarens verksamhet och som gäller en lokal som finns på ett fast försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet:

 • Kostnader för rengöring och desinfektion av försäkrad lös egendom som förordnats att rengöras.

 • Kostnader för rengöring och desinfektion av en byggnad eller en lokal som finns i byggnaden och som används i den försäkrades verksamhet och som förordnats att rengöras.

 • Kostnader för förstöring av den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras.

 • Värdet på den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras.

Om en byggnad där försäkringstagarens lokal finns inte omfattas av försäkringen, ersätts kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen högst upp till 100 euro per kvadratmeter. Kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen ersätts inte till den del man kan få ersättning för dessa kostnader från en försäkring för byggnaden.

Samtliga skador till följd av samma epidemi ersätts

 • till en försäkringstagare upp till högst 1 000 000 euro

 • till alla försäkringstagare upp till totalt högst 3 000 000 euro.

För skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätts till alla försäkringstagare upp till totalt högst 6 000 000 euro.

Om det sammanlagda beloppet för kostnader som ersätts överstiger de ovannämnda sammanlagda högsta ersättningsbeloppen till alla försäkringstagare, sänks alla ersättningar i samma mån.

BEGRÄNSNINGAR

Från epidemiförsäkringen ersätts inte följande:

 • Kostnader för nedmontering, reparation eller nyuppförande av en byggnad eller konstruktion.

 • Skador om sjukdomen som ligger till grund för myndighetsbestämmelsen som begränsar verksamheten konstateras innan det gått 30 dygn från det att försäkringen trädde i kraft.

 • Skador om sjukdomen som ligger till grund för myndighetsbestämmelsen som begränsar verksamheten konstateras innan det gått ett år från det att den föregående epidemin upphörde. Tidsgränsen på ett år räknas från det att myndigheten gett tillåtelse att starta verksamheten på nytt.

 • Skador som orsakats av en egenskap hos gods eller av bristfällig förvaring eller hantering av godset.

 • Skador som orsakats av en MRSA-, VRE-, ESBL eller CPE-mikrob eller en annan motsvarande multiresistent mikrob.

 • Skador som orsakats av att gods som försäkringstagaren importerat rengjorts, förstörts, minskat i värde eller återsänts, eftersom godset strider mot finländska bestämmelser.

 • Skador på omsättningstillgångar som överlåtits eller levererats till en köpare eller som transporteras till en köpare.

Från en försäkring mot skada på husteknik ersätts direkta sakskador på husteknik som orsakats av att hustekniken i den försäkrade byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder.

Till hustekniken hör följande som tjänar byggnadens användning och som har fastmonterats:

 • elektrifierings-, uppvärmnings-, avkylningsoch ventilationsanordningar

 • vattendistributions-, sprinkler- och avloppsanordningar

 • övervaknings-, larm-, dataöverförings-, styrningsoch regleringsanordningar

 • hissar och rulltrappor som tjänar byggnadens användning

 • ytterdörrar avsedda för varutransport i affärs-, produktions- och lagerlokaler som används inom den affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

Till husteknik räknas även till ovan tillhörande ledningar, kablar, rör, kanaler och cisterner i byggnaden och på tomten samt anslutningsledningar, -kablar, -rör och -kanaler fram till den allmänna anslutningen.

BEGRÄNSNINGAR

Försäkringsobjekt är dock inte

 • maskiner, anordningar, utrustningar och system som tjänar sådan affärs-, produktions- eller hobbyverksamhet eller annan motsvarande verksamhet som enbart utövas i byggnaden

 • maskiner, anordningar, utrustningar och system som aktieägaren, hyresgästen eller någon annan som använder byggnaden har skaffat och äger

 • anordningar och utrustningar som används för att hålla plan eller passager som är belägna utomhus eller i lokaler som inte är värmeisolerade fria från is samt ledningar, kablar, kanaler och cisterner i anslutning till dem

 • uppvärmningsanordningar med en effekt på över 1 MW eller som även tjänar andra byggnader än de byggnader som anges i försäkringsbrevet och som försäkrats med försäkringen mot skada på husteknik

 • kylanordningar och -ämnen i fryshus och kylförvaringsbyggnader.

Från försäkringen mot skada på husteknik ersätts inte skador på annan egendom till följd av att ett ämne läckt ut från ett rör eller en anordning som gått sönder och inte heller vätska, ånga eller gas som läckt ut och gått till spillo och inte heller ökad energikonsumtion. Från försäkringen mot skada på husteknik ersätts inte heller skador

 • som orsakats av att ett dräneringssystem eller ett annat system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • som orsakats av att en grävd eller borrad brunn, jordvärmesystemets borrhål eller ett annat motsvarande borrhål täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • som orsakats av en förändring i grundvattenståndet, översvämning, sjögång, jordbävning, tjäle eller andra rörelser i marken eller av att grunden satt sig eller gått sönder

 • som orsakats av att material slitits, försämrats på naturlig väg, bränts sönder eller av en annan egenskap hos materialet eller av att en egenskap hos det gått förlorad

 • som orsakats av långvarig inverkan (t.ex. fördärvning, skråmor, smuts, avlagringar, fällningar, pannsten, rost, korrosion, spänningskorrosion, svampbildning)

 • på försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller på grund av ett arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen

 • på annan egendom än den husteknik som fastställs i villkoren för försäkringen mot skada på husteknik.

Och inte heller skador till följd av

 • brand, rök, sot, utlösning av en släckningsanläggning eller ett direkt blixtnedslag

 • explosion

 • storm, hagelskur eller översvämning

 • inbrott eller skadegörelse

 • läckage av vätska, gas eller ånga

 • ett vilt djur, skadedjur eller en insekt

 • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

Åldersavdrag i försäkringen mot skada på husteknik

Vid beräkning av skadebeloppet för skada på husteknik görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning av husteknik och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och hustekniken repareras och förnyas samt från schaktningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på husteknikens ålder. Avdraget görs med undantag för ibruktagningsåret och det därpå följande året för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

 • 20 procent per år när det är fråga om datorer och kontorsautomationsanordningar inklusive kringutrustningar och kablar.

 • 10 procent per år när det är fråga om

  • datakommunikationsutrustningar och andra datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och -system inklusive kablar

  • kyl- och värmepumpar och värmekompressorer inklusive reglage.

 • 6 procent per år när det är fråga om

  • värmerör och -paneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar

  • värmekablar och varmvattenberedare inklusive reglage

  • elmotorer, generatorer, transformatorer och solpaneler inklusive reglage och kablar

  • underjordiska cisterner och rör i anslutning till dem.

 • 3 procent per år när det är fråga om övriga maskiner och anordningar, cisterner, rörnät, kablar och ledningar.

Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Tappvattenröret i en byggnad, som byggts 2000, gick sönder i oktober 2013. Vattnet som läckte ut ur röret förstörde byggnadens konstruktioner och försäkrat lösöre i byggnaden. Från försäkringen mot skada på husteknik ersattes reparationskostnaderna för röret som gick sönder. Eftersom röret var 13 år gammalt när det gick sönder, drogs vid beräkning av beloppet för skadan 36 procent (12x3 %) av från reparationskostnaderna.

I ersättningsbeloppet tog vi även hänsyn till den självrisk som försäkringstagaren valt.

Kostnaderna för att reparera konstruktionerna och lösöret som skadats av läckaget ersattes från vattenledningsläckageförsäkringen.

En försäkring mot yttre skada ersätter när försäkrad egendom plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av plötslig påverkan av en faktor utanför den försäkrade egendomen.

Försäkringen mot yttre skada ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen till följd av plötslig och oförutsedd vältning, avkörning eller sjunkning ner i vatten, samt rimliga kostnader för lyftning, rengöring och korrosionsskyddsbehandling. I fråga om ett fordon eller motorredskap som sjunkit ner i vatten ersätts skador dock endast om sjunkningen är en direkt följd av avkörning eller av att en officiell färja eller ett officiellt förbindelsefartyg sjunkit.

BEGRÄNSNINGAR

Försäkringen mot yttre skada ersätter inte skador

 • på omsättningstillgångar till följd av att en maskin eller anordning eller en del av den i processen gått sönder, eller av felaktig funktion i processen eller av att processen inte fungerar

 • som orsakats av att ett dräneringssystem eller ett annat system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • som orsakats av att en grävd eller borrad brunn, jordvärmesystemets borrhål eller ett annat motsvarande borrhål täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • som orsakats av frysning, smältning eller någon annan inverkan av temperatur eller temperaturförändring

 • som orsakats av för stor eller liten fuktighet, för högt eller lågt tryck eller för mycket eller lite ljus

 • som orsakats av tillväxt- eller utvecklingsstörning eller av en egenskap hos ett ämne eller gods

 • som orsakats av en förändring i grundvattenståndet, översvämning, sjögång, jordbävning, tjäle eller andra långsamma rörelser i marken eller av att grunden satt sig eller gått sönder

 • som orsakats av att material slitits, försämrats på naturlig väg, bränts sönder eller av en annan egenskap hos materialet eller av att en egenskap hos det gått förlorad

 • som orsakats av långvarig inverkan (t.ex. fördärvning, skråmor, smuts, avlagringar, fällningar, pannsten, rost, korrosion, spänningskorrosion, svampbildning)

 • som orsakats av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel i en byggnad eller någon annan egendom som gått sönder eller av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed

 • som vållats egendom av ett arbetsfel som begåtts vid hantering eller förvaring av den

 • som till följd av felaktig funktion hos en maskin eller anordning, ett programmeringsfel, ett oändamålsenligt program eller felaktigt sparande av data vållats en del som bearbetats eller någon annan egendom som är föremål för arbete

 • som orsakats av att monterings-, bruks-, service eller säkerhetsanvisningen för försäkrad egendom inte följts eller av att servicen försummats

 • som orsakats av att föraren av ett fordon, färdmedel eller motorredskap eller av att användaren av en lyftanordning eller transportör inte haft den utbildning och det tillstånd som uppgiften kräver

 • som orsakats av för stor eller liten olje- eller kylvätskemängd eller av bristfällig cirkulation eller av ett felaktigt eller olämpligt bränsle.

Och inte heller skador till följd av

 • brand, rök, sot, utlösning av en släckningsanläggning eller ett direkt blixtnedslag

 • ett elfenomen som överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning

 • explosion

 • storm, hagelskur eller översvämning

 • inbrott, rån, skadegörelse eller stöld

 • läckage av vätska, gas eller ånga

 • ett vilt djur, skadedjur eller en insekt

 • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

Åldersavdrag i försäkringen mot yttre skada

Vid beräkning av skadebeloppet till följd av att maskiner, anordningar, utrustningar och system gått sönder görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och repareras samt från schaktningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på åldern hos egendomen som gått sönder. Avdraget görs med undantag för ibruktagningsåret och det därpå följande året för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

 • 20 procent per år när det är fråga om datorer och kontorsautomationsanordningar inklusive kringutrustningar och kablar

 • 15 procent per år när det är fråga om höghastighetsmaskiner för bearbetning inklusive reglage, kablar och utrustningar

 • 10 procent per år när det är fråga om

  • datakommunikationsutrustningar och andra datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och -system inklusive kablar

  • kassa- och våganordningar och vågsystem inklusive kablar

  • ljud- och bildinspelnings-, återgivnings-, behandlings- och förstärkaranordningar samt ljusanordningar

  • mätnings-, undersöknings- och vårdanordningar

  • kyl- och värmepumpar och värmekompressorer inklusive reglage

 • 8 procent per år när det är fråga om

  • motordrivna arbetsmaskiner

  • schaktnings- och byggmaskiner och -anordningar

  • torkar och ånggeneratorer

 • 6 procent per år när det är fråga om

  • värmerör och -paneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar

  • värmekablar och varmvattenberedare inklusive reglage

  • elmotorer, generatorer, transformatorer och solpaneler inklusive reglage och kablar

  • underjordiska cisterner och rör i anslutning till dem

  • övriga maskiner, anordningar, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar

 • 3 procent per år när det är fråga om övriga maskiner, anordningar, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar i anslutning till husteknik i en byggnad.

Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Höjd självrisk i försäkringen mot yttre skada

Vid följande skador som ersätts från försäkringen mot yttre skada gäller en höjd självrisk:

 • Om en maskin eller anordning som hör till anläggningstillgångar, eller annars tagits i bruk, inte har planerats för att ständigt förflyttas och skadan orsakas när en sådan maskin eller anordning förflyttas, är självrisken 25 procent av beloppet för skadan på maskinen eller anordningen som förflyttats, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • Vid skada som vållats maskinen eller anordningen av ett programmeringsfel eller en funktionsstörning hos maskinen eller anordningen är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

EXEMPEL PÅ FÖRHÖJD SJÄLVRISK

Produktionslokalerna i en fabrik omorganiserades 2013. En produktionsmaskin, som tillverkats och tagits i bruk 2012, välte och skadades när den flyttades. Kostnaderna för reparationen av maskinen var 20 000 euro (skadebelopp). Eftersom skadan inträffade när maskinen flyttades, är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dvs. 5 000 euro. Den höjda självrisken var högre än självrisken på 4 000 euro som försäkringstagaren valt och som anges i försäkringsbrevet. Därför ersattes 15 000 euro från försäkringen.

Eftersom maskinen vid tidpunkten för skadan endast var ett år gammal, tog man inte hänsyn till åldern vid beräkningen av skadebeloppet.

En försäkring mot skada ersätter när försäkrad egendom plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av annat än påverkan av en faktor utanför den försäkrade egendomen. Dessutom ersätter försäkringen mot skada när försäkrad egendom plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning.

Försäkringen mot skada ersätter skador på själva produkten när frysvaror enligt förordningen om djupfrysta livsmedel, glass och saftglass som omfattas av försäkringen smält, livsmedel och läkemedel som omfattas av försäkringen och som ska förvaras kallt blivit varma eller frusit och när drycker och växter som omfattas av försäkringen och som i detaljhandeln ska förvaras kallt frusit, och detta är en direkt följd av

 • att en kylanordning eller värmeanordning eller värmeregleringsanordning som försäkrats med försäkringen mot skada plötsligt och oförutsett gått sönder

 • att kylvätska plötsligt och oförutsett läckt ut

 • att en värme- eller värmeregleringsanordning i en byggnad som försäkringstagaren använder som sin lokal plötsligt och oförutsett gått sönder

 • ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand.

En skada som orsakats av smältning, värmning eller frysning ersätts endast om den skett på en fast förläggningsort som anges i försäkringsbrevet.

De centrala ersättningsbegränsningarna i försäkringen mot skada är desamma som i försäkringen mot yttre skada. Även åldersavdraget bestäms och räknas på samma grunder.

Höjd självrisk i försäkringen mot skada

Vid skador som ersätts från försäkringen mot skada gäller en höjd självrisk om en maskin eller anordning som hör till anläggningstillgångar, eller annars tagits i bruk, inte har planerats för att ständigt förflyttas och skadan orsakas när en sådan maskin eller anordning förflyttas. Självrisken är 25 procent av skadebeloppet för maskinen eller anordningen som flyttats, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Valsen på en tryckpress, som tillverkats och tagits i bruk 2010, förvreds så att den blev obrukbar till följd av att ett lager plötsligt och oförutsett gick sönder i september 2013. Från försäkringen mot skada ersattes reparationskostnaderna för den skadade tryckpressen. Eftersom tryckpressen var 3 år gammal när det gick sönder, drogs vid beräkningen av skadebeloppet 12 procent (2x6 %) av från reparationskostnaderna för tryckpressen.

I ersättningsbeloppet tog vi även hänsyn till den självrisk som försäkringstagaren valt.

Från en allriskförsäkring ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på försäkrad egendom.

Skador orsakade av smältning, värmning eller frysning

Allriskförsäkringen ersätter när allriskförsäkrade frys- och kylvaror och andra varor som kräver en viss förvaringstemperatur förstörs oförutsett som en direkt följd av

 • att temperaturen stigit eller sjunkit till följd av en plötslig och oförutsedd händelse

 • att kylvätska plötsligt och oförutsett läckt ut.

En skada som orsakats av smältning, värmning eller frysning ersätts endast om den skett på en fast förläggningsort som anges i försäkringsbrevet.

Skador orsakade av sjukdomar

Från allriskförsäkringen ersätts följande fastställda kostnader när kostnaderna är en direkt följd av en tvingande föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet och som begränsar både spridning av smittsamma sjukdomar (epidemi) och försäkringstagarens verksamhet och som gäller en lokal som finns på ett fast försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet:

 • Kostnader för rengöring och desinfektion av försäkrad lös egendom som förordnats att rengöras.

 • Kostnader för rengöring och desinfektion av en byggnad eller en lokal som finns i byggnaden och som används i den försäkrades verksamhet och som förordnats att rengöras.

 • Kostnader för förstöring av försäkrad lös egendom som förordnats att förstöras.

 • Värdet på den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras.

Om en byggnad där försäkringstagarens lokal finns inte omfattas av försäkringen, ersätts kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen högst upp till 100 euro per kvadratmeter. Kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen ersätts inte till den del man kan få ersättning för dessa kostnader från en försäkring för byggnaden.

Samtliga skador till följd av samma epidemi ersätts

 • till en försäkringstagare upp till högst 1 000 000 euro

 • till alla försäkringstagare upp till totalt högst 3 000 000 euro.

För skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätts till alla försäkringstagare upp till totalt högst 6 000 000 euro.

Om det sammanlagda beloppet för kostnader som ersätts överstiger de ovannämnda sammanlagda högsta ersättningsbeloppen till alla försäkringstagare, sänks alla ersättningar i samma mån.

Skador till följd av översvämning

Från allriskförsäkringen ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av följande som inträffat i Finland:

 • En slusskonstruktion i en permanent damm eller kanal enligt dammsäkerhetslagen skadas plötsligt och oförutsett.

 • En exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller en kombination av dessa leder till att vatten tränger in i en försäkrad byggnad, konstruktion eller i dess strukturer, eller i en förvaringsplats för försäkrad lös egendom direkt från markytan eller via jordmån eller via rörnät som är fast installerade i byggnaden och att

  • regnmängden på skadeplatsen har varit minst 30 mm i timmen eller 75 mm i dygnet

  • vid en skadeplats har ett vattendrag eller havet stigit till ett vattenstånd vars förekomstsannolikhet på skadeplatsen är en gång på 50 år eller mer sällan.

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan. Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av exceptionella regn eller snösmältning eller en is- eller issörpningsdamm. Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

Brottsskador

En förutsättning för att ersättning betalas ut från allriskförsäkringen för stöldskador är något av följande:

 • Lös egendom har stulits vid ett inbrott i ett egendomsförvaringsutrymme som anges i försäkringsbrevet och som var skyddat och låst enligt inbrottsskyddsföreskriften, och egendomsförvaringsutrymmets lås eller konstruktioner har skadats vid inbrottet.

 • Lös egendom har stulits genom att man brutit sönder eller med hjälp av verktyg lösgjort fastsättning och låsning av egendom som satts och låsts fast i en byggnad eller en fast konstruktion när fastsättningen och fastlåsningen skett enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning.

 • Ett fordon, färdmedel eller motorredskap med en låsbar sluten förarhytt har stulits genom att man brutit sig in i den låsta slutna förarhytten och brutit upp start-spärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

 • Ett fordon, färdmedel eller motorredskap som väger över 5 000 kg och som rör sig med egen maskinkraft har stulits genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

 • Egendom har stulits genom rån eller kapning.

När det gäller egendom som stulits utanför en byggnad på annat sätt än genom rån eller kapning krävs också något av följande för att ersättning kan betalas ut:

 • Egendomen var i en container som var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Egendomen var fastsatt och fastlåst i en byggnad, en fast konstruktion eller i ett dragfordon enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Ett fordon, färdmedel eller motorredskap var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Det är fråga om en belysningsanordning eller övervakningskamera eller motsvarande utrustning som var fastsatt i en byggnad eller konstruktion enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning och som inte kunde lösgöras utan verktyg.

Skador på uthyrarens byggnad

Skador som vållats en byggnads dörrar, lås, fönster och vägg-, golv- och takkonstruktioner i samband med inbrott eller skadegörelse som gjorts i försäkringstagarens lokal som finns på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet ersätts från allriskförsäkringen upp till 10 000 euro, även om byggnaden inte ägs och har försäkrats av försäkringstagaren. Ersättningen förutsätter dock att byggnadens ägare inte enligt lag eller avtal är underhållsskyldig och att skadan inte ersätts från någon annan försäkring.

Åldersavdrag i Allriskförsäkringen

Åldersavdrag vid brottskador

Vid beräkning av skadebeloppet görs ett avdrag från kostnaderna för omläggning och förnyelse av lås på 5 procent för varje påbörjat kalenderår med undantag för det år låsen togs i bruk och det därpå följande året. Åldersavdrag tillämpas inte om ett lås har skadats i samband med ett inbrottsförsök men låset förhindrade stöld av den försäkrade egendomen. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Åldersavdrag vid läckageskador

Vid beräkning av skadebeloppet för skada på en byggnad eller konstruktion till följd av att vätska, ånga eller gas läckt ut görs från kostnaderna för lokalisering av skadan samt från kostnaderna för reparation och återanskaffning, öppning och tillslutning av konstruktioner och schaktning ett avdrag utifrån åldern på de rörnät, cisterner, tvättställ eller anordningar som läckt enligt följande:

Ålder på rörnät, cistern, tvättställ eller anordning
Avdrag från skadebeloppet
21 - 30 år
20 %
31 - 40 år
30 %
41 - 50 år
50 %
över 50 år
60 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Åldersavdrag när egendom går sönder

Vid beräkningen av skadebeloppet till följd av att maskiner, anordningar, utrustningar och system gått sönder görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och repareras samt från schaktningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på åldern hos egendomen. Avdraget görs med undantag för ibruktagningsåret och det därpå följande året för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

 • 20 procent per år när det är fråga om datorer och kontorsautomationsanordningar inklusive kringutrustningar och kablar.

 • 15 procent per år när det är fråga om höghastighetsmaskiner för bearbetning inklusive reglage, kablar och utrustningar.

 • 10 procent per år när det är fråga om

  • datakommunikationsutrustningar och andra datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och -system inklusive kablar

  • kassa- och våganordningar och vågsystem inklusive kablar

  • ljud- och bildinspelnings-, återgivnings-, behandlings- och förstärkaranordningar samt ljusanordningar

  • mätnings-, undersöknings- och vårdanordningar

  • kyl- och värmepumpar och värmekompressorer inklusive reglage.

 • 8 procent per år när det är fråga om

  • motordrivna arbetsmaskiner

  • schaktnings- och byggmaskiner och -anordningar

  • torkar och ånggeneratorer.

 • 6 procent per år när det är fråga om

  • värmerör och -paneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar

  • värmekablar och varmvattenberedare inklusive reglage

  • elmotorer, generatorer, transformatorer och solpaneler inklusive reglage och kablar

  • underjordiska cisterner och rör i anslutning till dem

  • övriga maskiner, anordningar, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar.

 • 3 procent per år när det är fråga om övriga maskiner, anordningar, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar i anslutning till husteknik i en byggnad.

Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Höjd självrisk i allriskförsäkringen

Vid följande skador som ersätts från allriskförsäkringen gäller en höjd självrisk:

 • En byggnad eller konstruktion som är under byggnad, installation eller reparation skadas. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning. Höjd självrisk tilllämpas på brand- och stormskador samt på skador orsakade av att vätska, gas eller ånga läckt ut.

 • En skada har orsakats av heta arbeten som försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren har utfört eller låtit utföra. Självrisken är då 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Höjd självrisk tillämpas på brand- och explosionsskador orsakade av heta arbeten.

 • Om lös egendom stulits genom inbrott från en bygg- eller monteringsplats eller från en arbetsplats, ett fordon, färdmedel, motorredskap, container eller ett motsvarande förvaringsutrymme eller utomhus. Självrisken är då 25 procent av skadebeloppet eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • Skadan har orsakats av att vätska, ånga eller gas strömmat ut ur en bruksanordning eller ur en ventil, kran eller slang i dess fog, eller ur en bruksanordnings avloppsslang. Självrisken är då 25 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • Om en maskin eller anordning som hör till anläggningstillgångarna eller annars tagits i bruk inte har planerats för att ständigt förflyttas går sönder när en sådan maskin eller anordning förflyttas. Självrisken är 25 procent av skadebeloppet för maskinen eller anordningen som flyttats, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • Vid skada som vållats maskinen eller anordningen av ett programmeringsfel eller en funktionsstörning hos maskinen eller anordningen. Självrisken är 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

 • En brandskada har orsakats av

  • en krossmaskin eller flishugg, som krossar eller flisar trä eller något annat avfall för energiutvinning

  • en maskin eller traktor som bryter eller hanterar torv

  • ett motorredskap, en arbetsmaskin, som byggts på en bils chassi, eller en traktor, som väger minst 10 000 kilo

  • en buss med minst 15 platser.

Om en sådan maskin, traktor eller buss inte har ett fungerande automatiskt brandsläckningssystem som avses i anvisningarna av Finansbranschens centralför­bund är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Förskingring

Försäkringen ersätter ekonomiska skador som försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett sådant förskingringsbrott som avses i 28 kap. 4–6 § i strafflagen.

En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett förskingringsbrott som begåtts under försäkringsperioden

 • förskingringen har drabbat försäkringstagarens tillgångar eller lösa egendom

 • förskingraren när denna begick förskingringsbrottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller inom de följande 12 månaderna.

Bedrägeri genom dataförfalskning

Försäkringen ersätter ekonomiska skador som försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett sådant bedrägeribrott som avses i 36 kap. 1–3 § i strafflagen.

En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett bedrägeribrott som begåtts under försäkringsperioden

 • bedrägeriet har skett genom att mata in, ändra, förstöra eller radera data eller genom att på ett annat sätt inkräkta på datasystemets funktion, vilket lett till att slutresultatet av databehandlingen förvrängts

 • gärningens syfte har varit att nå för sig själv eller någon annan olaglig ekonomisk vinning

 • personen som begick bedrägeribrottet vid tidpunkten för brottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller inom de följande 12 månaderna.

BEGRÄNSNINGAR

Från bedrägeri- och förskingringsförsäkringen ersätts inte

 • skador som har orsakats av en styrelsemedlem, verkställande direktör eller en delägare med en ägarandel över 10 procent i ett företag, en sammanslutning eller i en annan organisation som är försäkringstagare

 • utrednings-, revisions-, ombuds- och rättegångskostnader

 • en ersättning av straffkaraktär eller en motsvarande påföljd som gärningsmannen förordnats att betala

 • en skada eller förlust som orsakats av att konfidentiella uppgifter eller yrkes- eller företagshemligheter avslöjats

 • en skada som rör ett patent, ett varumärke, en upphovsrätt, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt eller någon annan immateriell rätt.

Bygger på försäkringsvillkor som gäller från och med 1.2.2018

Försäkringens innehåll

Företag är intressanta objekt för brottslingar. Utom traditionella inbrott utförs brott bl.a. med hjälp av falska räkningar, genom att stjäla kreditkortsuppgifter eller förskingra pengar från företagets konton. Med en brottsförsäkring kan företag skydda sig mot ekonomiska skador till följd av brott som begåtts både av företagets anställda och av utomstående.

Brottsförsäkringen ersätter ekonomiska skador som drabbar företaget till följd av brott. Försäkringen ersätter direkta ekonomiska skador som orsakats genom brott. Försäkringen omfattar inte kostnader för utredning av brott eller till exempel skador på grund av förlorad affärsverksamhet.

Försäkringen omfattar bl.a.: förskingring, bedrägeri och förlust av kreditkort. Försäkringen omfattar också kostnader för eventuell hantering av publicitet till följd av brott. Dessutom omfattar försäkringen till ett delförsäkringsbelopp skador som vållats av en anställd och för vilka försäkringstagaren som arbetsgivare är skadeståndsskyldig. Se närmare uppgifter i försäkringsvillkoren.

Förutsättningen för ersättning är att skadan har orsakats och upptäckts under fösäkringsperioden. Skador som upptäcks ska polisanmälas.

Försäkringsbelopp, självrisk och giltighetsområde

Försäkringsbeloppet och självrisken anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar skador som drabbat de företag som anges i försäkringsbrevet, oavsett var i världen brottet begås.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Ett företag köpte produktionsmaskiner och -utrustning med leasingavtal. Leasingavgifterna fakturerades månatligen på pappersfaktura. Fakturan stals från företagets brevlåda och i stället lämnades en motsvarande faktura med fel kontonummer. Företaget betalade in fakturabeloppet på fel konto. När leasingföretaget skickade en påminnelse om den obetalda fakturan var företaget tvunget att betala in fakturabeloppet på nytt på rätt konto. Försäkringen ersatte fakturabeloppet som betalades in på fel konto med avdrag för självrisken.

VÄSENTLIGA ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR

Försäkringen omfattar inte alla kostnader och förluster till följd av brottsliga gärningar. Försäkringen ersätter direkta skador till följd av de brott som namnges. Vissa skador till följd av brott kan ersättas från någon annan försäkring, till exempel skadegörelse- och stöldskador från egendomsförsäkringen.

Försäkringen ersätter endast direkta ekonomiska skador. Försäkringen ersätter inte indirekta skador, såsom utredningskostnader eller skador till följd av förlorad affärsverksamhet.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av avvikelser i datasäkerheten, såsom virus och cyberattacker. Sådana risker omfattas av cyberförsäkringen.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att kontanter gått förlorade. Försäkringsskyddet omfattar inte heller skador som orsakats inom placeringsverksamhet.

Brott som begåtts av personer på vissa poster har också lämnats utanför försäkringsskyddet. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av ägare, verkställande direktör eller styrelsemedlemmar.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

En av företagets anställda hade i flera månader tagit presentkort och mindre penningbelopp från företaget. Skadebeloppet uppgick till flera tusen euro. Försäkringen ersätter inte skador till följd av förlust av kontanter eller jämförbar egendom. Därför betalades ersättning inte ut.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Ett företag skulle enligt avtal leverera reservdelar till en kunds produktionsmaskin. Reservdelarna var små och värdefulla. Enligt bokföringen fanns tillräckligt med reservdelar på lager, men delarna kunde inte levereras, eftersom de anställda på lagret hade sålt delarna för egen räkning. Företagets kund beställde de nödvändiga reservdelarna av en annan leverantör. Från försäkringen betalades ersättning ut enligt den förskingrade egendomens dagsvärde med avdrag för självrisken. Försäkringen ersatte inte skadorna till följd av förlorad affärsverksamhet.

Säkerhetsföreskrifter

Det försäkrade företaget ska se till att de anställda följer säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifterna är till för att förhindra och begränsa skador.

Försummelse att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Säkerhetsföreskrifterna omfattar anvisningar bl.a. för inventering, skydd av datasystem, betalning och köpavtal, revision och introduktion av nya anställda.

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för ersättning för ett försäkringsfall. Försäkringspremien berättigar till en ersättning, som uppgår till högst försäkringsbeloppet för egendomen, under försäkringsperioden. Om försäkringsbeloppet är större än försäkringsvärdet eller om det är fråga om en egendomsförsäkring som grundar sig på nyckeltal som meddelas Fennia, berättigar försäkringspremien högst till en ersättning, som motsvarar försäkringsvärdet på egendomen, under försäkringsperioden.

Fennia återbetalar inte en försäkringspremie för den återstående försäkringsperioden efter att egendom förstörts eller gått förlorad. Efter återanskaffning av egendom har Fennia rätt att ta ut en ny försäkringspremie för egendom som återanskaffas under samma försäkringsperiod för perioden mellan återanskaffningstidpunkten och datumet för när försäkringsperioden löpte ut. Försäkringen fortsätter dock som tidigare till utgången av försäkringsperioden om Fennia inte meddelar om en eventuell tilläggspremie eller om ändringar under ersättningsprocessens gång.

Som grund för försäkringsbeloppet för egendomen ligger i regel egendomens återanskaffningsvärde. Som grund för försäkringsbeloppet kan också ligga egendomens verkliga värde eller avtalat förstariskbelopp.

Egendomens återanskaffningsvärde är det belopp i euro som behövs för att ersätta den förlorade egendomen med en ny likadan eller till sina egenskaper motsvarande egendom. Återanskaffningsvärdet, som meddelas Fennia, ska också omfatta transport- och monteringskostnader för reparation och nyanskaffning av egendom samt rivnings-, röjnings- och förstöringskostnader för egendom som skadats så att den inte kan repareras samt kostnader för transport och handläggning i anslutning till dessa. Ersättningen grundar sig på återanskaffningsvärdet om egendomens verkliga värde är minst 50 procent av dess återanskaffningsvärde. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet reparationskostnaderna.

Egendomens verkliga värde är det belopp i euro som fås då det i återanskaffningsvärdet görs avdrag för värdeminskning på grund av egendomens ålder, slitage, föråldrad teknik, nedsatt användbarhet, förändrade förhållanden på orten eller en annan orsak. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på det verkliga värdet. Därför är det verkliga värdet det belopp i euro som skulle ha fåtts om egendomen hade sålts på normalt sätt före skadan.

Ersättningen grundar sig på det verkliga värdet om egendomens verkliga värde är mindre än 50 procent av dess återanskaffningsvärde eller om det är fråga om ett fordon, färdmedel eller motorredskap. Skadebeloppet enligt verkligt värde är en lika stor del av skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet som egendomens verkliga värde är av egendomens återanskaffningsvärde.

Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap repareras, är skadebeloppet reparationskostnaderna, dock högst det verkliga värdet. Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap inte repareras, är skadebeloppet skillnaden mellan det verkliga värdet och restvärdet.

Skadebeloppet beräknas alltid enligt det verkliga värdet utan mervärdesskatt om den skadade egendomen inte repareras eller ny motsvarande egendom inte skaffas i dess ställe inom två år från försäkringsfallet.

Om grunden för försäkringsbeloppet är ett avtalat förstariskbelopp, ersätter försäkringen kostnader för reparation av den skadade egendomen och anskaffande av ny egendom högst upp till det avtalade beloppet, och bestämmelsen om underförsäkring tillämpas inte. Ersättningen grundar sig på det verkliga värdet om egendomens verkliga värde är mindre än 50 procent av dess återanskaffningsvärde eller om det är fråga om ett fordon, färdmedel eller motorredskap.

Det finns säkerhetsföreskrifter som gäller för egendomsoch avbrottsförsäkringar. Genom att följa säkerhetsföreskrifterna kan man förebygga uppkomsten av skador och begränsa deras omfattning. Säkerhetsföreskrifterna är en del av försäkringsavtalet. Försäkringstagaren ska se till att alla personer som ansvarar för verksamheten får kännedom om säkerhetsföreskrifterna och övervaka att de följer säkerhetsföreskrifterna. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har påverkat uppkomsten eller omfattningen av en skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Ett företags affärsverksamhet kan avbrytas delvis eller helt om företagets egen eller affärspartnerns egendom, byggnad eller lokal drabbas av sakskador som förhindrar användning av sådan egendom.

Verksamheten kan också avbrytas om en person som jobbar hos företaget råkar ut för en olycka, med följd att personen dör eller blir arbetsoförmögen.

Från avbrottsförsäkringen ersätts förlust av bidrag och extra kostnader som företaget kan råka ut för om verksamheten avbryts. Avsikten med avbrottsförsäkringen är att möjliggöra att företaget kan fortsätta sin verksamhet även vid sådana exceptionella förhållanden.

Man kan avbrottsförsäkra företagets hela affärsverksamhet, affärsverksamhet som idkas på ett namngivet verksamhetsställe eller affärsverksamhet som idkas med en enskild maskin eller en maskingrupp.

Försäkringsobjekt i avbrottsförsäkringen kan vara företagets avbrottsförsäkringsbidrag, begränsat avbrottsförsäkringsbidrag, personalkostnader eller extra kostnader eller en kombination av dessa.

Ett avbrottsförsäkringsbidrag är den rörelseintäkt somfås när material- och tjänstekostnader dras av från omsättningen. Avbrottsförsäkringsbidraget är ett tryggt val som avbrottsförsäkringsobjekt, eftersom det omfattar samtliga personalkostnader.

Ett begränsat avbrottsförsäkringsbidrag är den rörelseintäkt som fås när material- och tjänstekostnader ochpersonalkostnader dras av från omsättningen.

Personalkostnader omfattar utöver personalens löner och arvoden också personalbikostnader med direkt samband med dessa. Personalkostnader kan försäkras delvis eller helt.

Extra kostnader är kostnader som uppstår för företaget för åtgärder med vilkas hjälp man efter att en sakskada uppstått eller ett olycksfall inträffat fortsätter affärsverksamheten eller påskyndar att starta på nytt eller stimulerar med åtgärder och arrangemang som avviker från normal verksamhet den avstannade eller nedsaktade affärsverksamheten. Sådana kostnader kan uppstå t.ex. till följd av tillfälliga installeringar, tillfälliga lokaler, extra flyttningar, extra anskaffningar från underleverantörer, övertid eller avvikande transportformer.

De ovannämnda begreppen omsättning, material- och tjänstekostnader och personalkostnader fastställs i bokföringsförordningen.

Fennia ersätter förlorat bidrag och uppstådda extra kostnader för högst den försäkrade avbrottstiden. Avbrottstiden är den sammanhängande period som börjar när en sakskada uppstår eller ett olycksfall inträffar.

Skadan ersätts dock högst för den begränsade avbrottstiden om reparationen eller återanskaffningen av den egendom som förstördes i sakskadan försenas på grund av en orsak som beror på försäkringstagaren, på grund av en bristfällig egendomsförsäkring eller på grund av att renoveringen eller ombyggandet av byggnaden kräver det undantag som avses i markanvändnings- och bygglagen. Med begränsad avbrottstid avses den tid som skulle ha gått åt för att återställa den skadade egendomen eller lokalen genom effektiva reparations- eller återanskaffningsåtgärder.

Vid avbrott i affärsverksamheten till följd av att datauppgifter, datafiler och dataprogram blivit förstörda är avbrottstiden den sammanhängande period på högst 14 dygn som börjar när en sakskada inträffar.

Vid avbrott i affärsverksamhet till följd av epidemi börjar avbrottstiden då myndigheten meddelar en föreskrift som begränsar verksamheten och upphör senast 14 dygn efter upphävandet av verksamhetsbegränsningen.

Med en avbrottsförsäkring förbereder man sig på ett eventuellt framtida avbrott i verksamheten. Därför gäller det att vid försäkringsbeloppen för avbrottsförsäkringen ta hänsyn till affärsverksamhetens utveckling, så att försäkringsbeloppen motsvarar omfattningen av affärsverksamheten som skulle ha uppnåtts under en framtida avbrottstid om avbrottet inte hade ägt rum.

Beloppet för en avbrottsskada beräknas enligt minskningen av omsättningen. Som belopp för förlust av bidrag beräknas högst en så stor del av försäkringsbeloppet för bidraget som minskningen av omsättningen under avbrottstiden är av den omsättning som skulle ha uppnåtts under avbrottstiden utan sakskadan eller olycksfallet. Vid beräkning av beloppet för omsättningen och bidragsandelen används realiserade värden från föregående räkenskapsperioder som grund med beaktande av konstaterad utveckling av affärsverksamheten.

Från en egendomsavbrottsförsäkring ersätts ett avbrott som är en direkt följd av en sakskada som drabbat egendom eller en lokal som företaget använder i sin affärsverksamhet. Förutsättningen för ersättning är att den lösa egendomen i fråga har försäkrats mot avbrott och att avbrottet är en direkt följd av en sådan sakskada som ersätts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen.

Om avbrottsförsäkringen täcker företagets hela egendom, kallas den för företagsavbrottsförsäkring. Avbrott till följd av en sakskada på ett fordon, färdmedel eller motorredskap ersätts från företagsavbrottsförsäkringen endast om sakskadan drabbat ett sådant fordon, färdmedel eller motorredskap som hör till försäkringstagarens avbrottsförsäkrade omsättningstillgångar. Avbrottskador till följd av sakskador på andra fordon, färdmedel och motorredskap ersätts från avbrottsförsäkringen som anslutits till fordonsförsäkringen.

Om affärsverksamheten avbryts till följd av en sakskada som inträffat utanför det fasta verksamhetsstället, utbetalas för avbrottet en ersättning som beräknats enligt försäkringsvillkoren, dock högst 100 000 euro.

Avbrottsförsäkringen kan också väljas så att avbrottsförsäkringsskyddet för sådana maskiner som är av viktig betydelse för kontinuiteten i affärsverksamheten är mer omfattande än skyddet för övrig egendom.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Ett företag har en företagsavbrottsförsäkring i händelse av brand, explosion, storm, inbrott, vattenledningsläckage och läckage och en skadeavbrottsförsäkring i händelse av att vissa specificerade maskiner går sönder. Som objekt för avbrottsförsäkringarna är avbrottsförsäkringsbidraget.

En av de specificerade maskinerna i skadeavbrottsförsäkringen gick sönder till följd av överspänning till följd av åskväder. Skadan avbröt företagets verksamhet delvis så att alla leveranser inte kunde genomföras med följd att omsättningen minskade och företaget förlorade avbrottsförsäkringsbidrag.

Vi ersatte det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget från skadeavbrottsförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktade vi den självrisk försäkringstagaren valt. Avbrottet till följd av att maskinen gick sönder skulle inte ha ersatts från företagsavbrottsförsäkringen (brand, explosion, storm, inbrott, vattenledningsläckage och läckage).

BEGRÄNSNINGAR

Från egendomsavbrottsförsäkringen ersätts inte

 • avbrott till följd av en sakskada på en maskin, anordning eller ett system om sakskadan inträffat innan maskinen, anordningen eller systemet tagits i normalt bruk efter en installation eller provanvändning

 • avbrott till följd av att en maskin, anordning eller ett system gått sönder om en sakskada på en sådan maskin, anordning eller ett sådant system inte alls ersätts på grund av åldersavdrag som görs vid beräkningen av beloppet för sakskadan.

Höjd självrisk i egendomsavbrottsförsäkringen

Om avbrottet orsakats på grund av att en maskin, anordning eller ett system gått sönder och ett åldersavdrag på över 50 procent gjorts vid beräkningen av beloppet för sakskadan på en sådan maskin, anordning eller ett sådant system, höjs självrisken i avbrottsförsäkringen med det dubbla.

Från en leveransavbrottsförsäkring ersätts ett avbrott som är en direkt följd av en sakskada som drabbat lös egendom eller en lokal som en namngiven affärspartner använder i sin verksamhet. Förutsättningen för ersättning är att avbrottet är en direkt följd av en sådan sakskada som skulle ersättas enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen.

En affärspartner kan vara en varuleverantör, underleverantör eller kund som har direkta affärsförbindelser med försäkringstagaren. Beroendet av leverantören av el, gas, värme eller vatten ingår i leveransavbrottsförsäkringen endast om detta separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

Ett företag anlitade en underleverantör, vars lokaler förstördes i en brand. Till följd av branden kunde underleverantören inte leverera komponenter som var viktiga för företagets verksamhet. Detta ledde till att företagets omsättning minskade och företaget förlorade avbrottsförsäkringsbidrag.

Företaget hade försäkrat sitt avbrottsförsäkringsbidrag med en leveransavbrottsförsäkring i händelse av brand hos underleverantören i fråga. Vi ersatte det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget från leveransavbrottsförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktade vi den självrisk försäkringstagaren valt.

Från en olycksfallsavbrottsförsäkring ersätts ett avbrott till följd av att en namngiven avbrottsförsäkrad person blivit arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall. En förutsättning för ersättning är att avbrottet är en direkt följd av en förlust av en arbetsinsats som gjorts i Finland. Ett olycksfall som leder till förlust av en arbetsinsats kan inträffa var som helst i världen. Den avbrottsförsäkrade personen ska höra till försäkringstagarens fasta personal.

Ett olycksfall som ger rätt till avbrottsersättning är en plötslig, oväntad, yttre händelse genom vilken den avbrottsförsäkrade personen ofrivilligt drabbas av en kroppsskada. Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den avbrottsförsäkrade personens förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av betydande tryckförändringar, gasförgiftning och förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag samt smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom sju dygn från smärttillståndets början.

BEGRÄNSNINGAR

Försäkringen ersätter inte ett avbrott om olycksfallet som orsakade det inträffade i samband med professionell idrott eller i samband med träning i anslutning till professionell idrott. Med professionell idrott avses idrott för vilken den försäkrade får lön eller ersättningar eller förmåner som kan jämföras med lön.

Försäkringen ersätter inte heller en avbrottsskada om olycksfallet som orsakade skadan inträffade i följande idrottsgrenar eller hobbyer:

 • mixed martial arts, amerikansk fotboll, australisk fotboll och rugby

 • utförsåkning utanför markerade pister

 • bergsbestigning, is- och klippklättring och väggklättring, om säkerhetsutrustningar som förhindrar fall vid väggklättring inte används

 • vandringar på egen hand utan professionell guide på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd

 • vandringar utanför Norden i öken eller djungel på egen hand utan professionell guide.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

En anställd hos ett företag föll och skadade sitt ben när han var på väg till arbetet. Han var sjukskriven i två månader.

Företagets omsättning förblev på normal nivå, eftersom man lyckades anställa en vikarie för tiden för arbetsoförmågan.

Från olycksfallsavbrottsförsäkringen ersatte vi de extra kostnader som uppkom då företaget anställde vikarien. Vid beräkning av de extra kostnaderna beaktades den ersättning som betalats ut till företaget från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Om man inte hade lyckats anställa en vikarie och företagets omsättning hade minskat, skulle vi har ersatt bidragsförlusten som företaget drabbats av.

Vid beräkning av ersättningsbelopp tar vi hänsyn till den självrisk som försäkringstagaren valt.

Ett företag kan påföras ersättningsskyldighet för skador som uppstår av dess verksamhet eller produkter. Ersättningsskyldighet enligt gällande rätt kan delvis täckas med en ansvarsförsäkring. Ersättning inom ansvarsförsäkring bygger alltid på gällande rätt och försäkringsvillkor.

I den här broschyren hittar du information om ansvarsförsäkring mot verksamhet, produktansvarsförsäkring och förmögenhetsansvarsförsäkring. Skadeförsäkringsrisker som är typiska för vissa branscher ska försäkras med separata försäkringar som ansvarsförsäkring för konsultverksamhet, ansvarsförsäkring för IT-företag och ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse. Information om dessa försäkringar finns i en separat broschyr.

När en skada omfattas av en ansvarsförsäkring utreder vi alltid först företagets ersättningsansvar. När vi reder ut ersättningsansvaret förhandlar vi med den skadelidande och anlitar vid behov experter inom olika branscher. Om skadan är sådan att ditt företag enligt gällande rätt bär ansvaret och enligt villkoren omfattas av ansvarsförsäkringen, betalar vi ut ersättningen direkt till den skadelidande.

Om en tvist uppkommer i fråga om ersättningsansvaret eller ersättningsbeloppet, tar vi också hand om den eventuella rättegången. Utredningskostnader för ersättningsansvar samt eventuella rättegångskostnader ersätts inom ramen för försäkringsbeloppet när skadan omfattas av ansvarsförsäkringen och överskrider självrisken.

Enligt gällande rätt bestäms försäkringstagarens ersättningsansvar enligt det skadade föremålets verkliga värde eller enligt skadans faktiska kostnader. Eftersom försäkringstagaren enligt gällande rätt inte själv är skyldig att ersätta den skadelidande mera, utbetalas också ansvarsförsäkringsersättningen alltid enligt verkligt värde.

Om det nyckeltal som utgör grunden för försäkringspremien har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då, sedan självrisken har dragits av, endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar proportionen mellan det anmälda nyckeltalet och det faktiska nyckeltalet.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen inom ett år från att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden. En anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom denna tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning. En skadeanmälan som gäller ansvarsförsäkring kan endast göras av försäkringstagaren (inte den skadelidande).

Från en ansvarsförsäkring för verksamhet ersätts person- och sakskador som vållats någon annan i den försäkrade verksamheten och vilka konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Den försäkrade verksamheten anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbelopp, giltighetsområde och självrisk

Försäkringsbeloppet, giltighetsområdet och självrisken anges i försäkringsbrevet. Vissa skadetyper har en höjd självrisk. Till exempel vid skador som orsakas av heta arbeten, vat­tenisoleringsarbete, regnvatten i samband med takarbete samt schaktningsarbete och jordflyttningsarbete är självris­ken 10 procent av skadebeloppet, minst 2 000 euro (eller en högre självrisk som anges i försäkringsbrevet eller i spe­cialvillkoren för ansvarsförsäkringen).

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om skadorna konstateras under olika perioder, anses de hänföra sig till den period under vilken den första skadan konstaterades.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING

 1. Trappan till en butiksägares nedre våning hade inte skyddats på vederbörligt sätt. En kund föll i trappan och skadade sig allvarligt. Vi betalade kostnaderna för skadan och ersättning för inkomstbortfall från butiksägarens ansvarsförsäkring för verksamhet med avdrag för självrisken.

 2. Av kabelkartan framgick var kablarna fanns på byggplatsen. Trots detta grävde försäkringstagaren så att kabeln gick av. Vi ersatte skadan som orsakades av den avklippta kabeln med avdrag för självrisken (kabelskador har en självrisk på 10 eller 25 % eller en högre självrisk som anges i försäkringsbrevet.

BEGRÄNSNINGAR

Ersättningsområdet i ansvarsförsäkringarna för verksamhet är alltid mera begränsat än företagets ersättningsansvar. Nedan exempel på de viktigaste begränsningarna. Exempel kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt skadefall.

Från ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätts t.ex. inte följande:

 • Skador på egendom som försäkringstagaren

  • innehade, hade lånat eller annars utnyttjade

  • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på annat sätt behandla

  • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde, eller på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

 • Sådana ekonomiska skador som inte har något samband med person- eller sakskador, dvs. rena förmögenhetsskador.

 • Ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda avtal.

 • Korrigering av felaktigt arbetsresultat.

 • Fuktskador som uppstått långsamt även om skadepåföljden skulle uppstå snabbt.

 • Långsamma miljöskador eller myndighetskostnader i samband med miljöskador. För att miljöskador kan ersättas, måste försäkringstagaren få kännedom om föroreningen, utsläppet eller störningen senast 14 dygn efter att de börjat och kräva ersättning av Fennia skriftligen inom 60 dygn från det föroreningen, utsläppet eller störningen började.

 • Vissa specialskador, t.ex. skador som gäller luftfart eller asbest.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR

Egendom som innehas, lånas eller annars utnyttjas

Ett företag lånade grannföretagets truck och lyfte under en ombyggnad undan sina egna produktionsmaskiner. Trucken föll ned från lastbryggan och skadades. Eftersom trucken hade lånats och nyttjades till försäkringstagarens egen fördel, ersatte ansvarsförsäkringen för verksamhet inte skadan. (Främmande egendom som ett företag nyttjat till egen fördel omfattas aldrig av ersättningen.)

Egendom som åtagits att tillverkas, monteras, repareras, förvaras eller på annat sätt behandlas

En elentreprenörsfirma hade lovat att i samband med en entreprenad göra elmotorkopplingarna för en kunds processmaskin. På grund av en felkoppling som montören gjorde uppstod det en brand i elmotorn. Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersatte inte skadan, eftersom elmotorn var föremål för firmans arbete. Om branden hade spritt sig till kundens byggnad, skulle kostnaderna ha ersatts från ansvarsförsäkringen enligt försäkringsvillkoren.

Korrigering av felaktigt arbetsresultat

Anställda på en VVS-firma monterade rörledningar i ett hus som var under byggnad. Senare upptäckte man att vissa tätningar saknades. För att rätta till felet var man tvungen att riva upp konstruktioner, vilket medförde kostnader. Eftersom det enbart var fråga om korrigering av felaktigt utfört arbete, ersatte ansvarsförsäkringen inte kostnaderna.

Om det hade uppstått en långsam fuktskada till följd av att tätningarna saknades, skulle ansvarsförsäkringen inte heller ha ersatt den långsamma skadan även om skadepåföljden hade uppstått snabbt.

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Schaktningsarbeten

Försäkringstagaren ska innan arbetet inleds skaffa en redogörelse för eventuella kablar och rör som finns på arbetsområdet och ta hänsyn till deras läge när arbetet utförs.

När skadan gäller underjordiska kablar eller rör, ska kabel- eller rörinnehavaren lämna till Fennia ett skriftligt intyg över att en karta har lämnats eller en kabelvisning utförts i terrängen innan arbetet påbörjades och att säkerhetsföreskrifterna som kabel- eller rörinnehavaren ställt för schaktningen har beaktats.

En produktansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som vållas andra till följd av att en försäkrad produkt är defekt eller uppvisar bristfällig säkerhet och vilka konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Den försäkrade produkterna anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbelopp, giltighetsområde och självrisk

Försäkringsbeloppet, giltighetsområdet och självrisken anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet. För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod betalas högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om skadorna konstateras under olika perioder, anses de hänföra sig till den period under vilken den första skadan konstaterades.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGAR

 1. Den röda färgen på en morgonrock höll inte, vilket berodde på ett färgningsfel. Ett flertal konsumenter krävde tillverkaren på ersättning för möbler som missfärgats av morgonrocken. Från tillverkarens produktansvarsförsäkring ersatte vi rengöringskostnaderna för möblerna med avdrag för självrisken.

 2. En köksstege gav vika vid fönstertvätt och fönstertvättaren skadade sig svårt. Orsaken konstaterades vara ett tillverkningsfel i köksstegen. Från tillverkarens produktansvarsförsäkring betalade vi kostnaderna samt inkomstbortfallet till följd av skadan med avdrag för självrisken.

BEGRÄNSNINGAR

Ersättningsområdet i produktansvarsförsäkringen är alltid mera begränsat än företagets ersättningsansvar. Nedan exempel på de viktigaste ersättningsbegränsningarna. Exempel kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt skadefall.

Från produktansvarsförsäkringen ersätts t.ex. inte

 • skador på den försäkrade produkten

 • kostnader för återkallelse som reklamation, returnering, reparation, utbyte eller för återkallelse från marknaden

 • skador som kan avhjälpas genom att reparera felaktigheten på den levererade produkten

 • skador till följd av bristfällig prestanda eller funktionsförmåga hos en produkt eller att utlovad effekt saknas

 • ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda förbindelse

 • rena ekonomiska skador, dvs. ekonomiska skador som inte har samband med sak‑ eller personskador

 • långsamma miljöskador eller myndighetskostnader i samband med miljöskador.

För att miljöskador kan ersättas, måste försäkringstagaren få kännedom om föroreningen, utsläppet eller störningen senast 6 månader efter att de börjat och kräva ersättning av Fennia skriftligen inom ett år från det föroreningen, utsläppet eller störningen började.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR

Skada på själva produkten eller återkallelse från marknaden

Tillverkaren hade sålt en defekt tvättmaskin. Köparen fick kostnader för utbyte av maskinen och installation. Eftersom det var fråga om kostnader för utbyte av en defekt produkt, ersatte inte produktansvarsförsäkringen dem.

Produktansvarsförsäkringen ersätter inte skador som drabbar själva den produkt som försäkringstagaren har lanserat. Från produktansvarsförsäkringen ersätts inte heller

 • indirekta skador som orsakats av att själva produkten har skadats

 • kostnader till följd av att en produkt reklameras, returneras, repareras, byts ut eller dras bort från marknaden, såvida det inte är fråga om kostnader för avvärjande av en omedelbart hotande skada.

Med produktansvar avses ansvar för skada som en produkt orsakar konsumenten. Produktansvaret omfattar inte själva produkten om denna är felaktig. Bestämmelser om säljarens ansvar för en felaktig produkt, dvs. ansvaret för felet, finns bland annat i konsumentskyddslagen och köplagen.

Korrigering av felaktighet hos överlåten produkt

En tillverkare av produktionsmaskiner hade i planeringsskedet glömt bort att förse en maskin med vissa justeringsanordningar. Detta ledde till att den fabrik som köpte maskinen inte kunde använda maskinen på det sätt och med den effekt som avsetts. Att ställa maskinen i det ursprungligen avsedda skicket krävde mycket arbete och blev dyrt för båda parterna.

Eftersom själva felet inte orsakade person- eller sakskador och det var fråga om reparation av en överlåten produkt, ersatte produktansvarsförsäkringen inte kostnaderna.

Ansvar som bygger enbart på avtal, löfte eller garanti

En tillverkare av värmeväxlare hade då produkten såldes lovat att aggregatet skulle växla en viss mängd värme under en viss tid. I avtalet förband sig tillverkaren att betala 10 000 euro i ersättning till köparen om den lovade effekten inte uppnåddes.

Eftersom effekten var betydligt mindre än den utlovade, måste tillverkaren med stöd av avtalet betala den utlovade ersättningen till köparen. Produktansvarsförsäkringen ersatte inte den skadestånd som tillverkaren betalade till köparen, eftersom ersättningsskyldigheten uteslutande grundade sig på avtal med tillverkaren.

Produkt saknar utlovad prestanda eller funktionsförmåga

Uppspårningsanordningen som försäkringstagaren tillverkade fungerade inte. Hunden som anordningen fästes på försvann. Från produktansvarsförsäkringen ersattes inte skadan till följd av försvinnandet av hunden, eftersom skadan berodde på att anordningen inte fungerade.

Långsamt uppstådda miljöskador

Svetsfogen i oljecisternen som försäkringstagaren tillverkade läckte så att olja droppade långsamt ner i marken. Nersmutsningen av miljön ersattes inte från produktansvarsförsäkringen.

En förmögenhetsansvarsförsäkring täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag kan påföras ett företag för verksamhet som hör till dess verksamhetsområde.

Från försäkringen ersätts enligt försäkringsvillkoren sådana förmögenhetsskador som vållats i försäkrad verksamhet och för vilka försäkringstagaren enligt gällande lag är ersättningsskyldig för antingen enligt avtal till uppdragsgivaren eller till en annan person enligt uttrycklig bestämmelse i den gällande lagstiftning som gäller den försäkrade verksamheten.

Med förmögenhetsskador avses ekonomisk förlust som orsakats någon annan och som inte har något samband med person- eller sakskador. Till exempel en revisionsbyrå kan till följd av bokföringsfel vålla sina kunder ekonomisk skada.

Försäkringsbelopp, giltighetsområde och självrisk

Försäkringsbeloppet, giltighetsområdet och självrisken anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet. För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod betalas högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har vållats.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGAR

 1. En revisionsfirma tog hand om en kunds bokföring och bokförde av misstag möbelanskaffningen två gånger. Kunden drog därför nytta av momsförmånen två gånger. Skattehöjningarna och -tilläggen som kunden fick till följd av felet ersatte vi från revisionsfirmans förmögenhetsansvarsförsäkring med avdrag för självrisken.

 2. I en försäljningsbroschyr, som en fastighetsmäklare hade upprättat för en aktielägenhet som var till salu, hade lägenhetens yta meddelats fel. Den faktiska ytan var i disponentintyget 10 m2 mindre än i broschyren. Köparen ansåg sig ha betalat ett för högt pris för lägenheten till följd av felet. Vi ersatte köparens förmögenhetsskada från fastighetsmäklarens förmögenhetsansvarsförsäkring med avdrag för självrisken.

BEGRÄNSNINGAR

Ersättningsområdet i förmögenhetsansvarsförsäkringen är alltid mera begränsat än företagets ersättningsansvar. Nedan exempel på de viktigaste begränsningarna. Exempel kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt skadefall.

Från förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätts t.ex. inte följande:

 • Arbete som utförts för att rätta till resultatet av ett arbete som grundar sig på ett uppdragsavtal eller för att utföra arbetet på nytt ens i det fall att detta arbete utförs av någon annan än försäkringstagaren.

 • Skador som vållats uppsåtligen eller genom grovt vållande.

 • Skador som har vållats någon som står i försäkringstagarens tjänst eller en därmed jämförbar person eller en delägarkompanjon.

 • Person- eller sakskador eller ekonomiska skador i samband med sådana. Som sakskada betraktas bl.a. fall där kontanter, värdepapper, oanvända frimärken, kuponger, servicesedlar och motsvarande fordringsbevis förstörs, skadas eller förkommer.

 • Räknefel vid mottagande, användning eller överlämnande av betalningsmedel.

 • Ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda avtal.

 • Verkställande direktörs och styrelses ansvar.

 • Skador som vållats i planerings- och konsulttjänster.

 • Skador som orsakats av att ett uppdragsavtal hävts eller av att försäkringstagarens leverans försenats från avtalsenligt leveransdatum.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR

Korrigering av arbetsresultat

En revisionsfirma tog hand om ett företags bokföring felaktigt. Vi ersatte inte korrigeringskostnaderna för bokföringen från företagets förmögenhetsförsäkring, även om arbetet gjordes av en annan revisionsfirma.

Skada som vållats uppsåtligen eller genom grovt vållande

Fastighetsmäklaren berättade inte för köparen in-nan affären fullbordades att det i en byggnad som hör till fastigheten fanns skador till följd av golvsvamp och att husets förra ägare hade hävt affären med domstolsbeslut några månader tidigare på grund av detta.

Den ekonomiska skada som drabbade den senare köparen ersatte vi inte från fastighetsmäklarens förmögenhetsansvarförsäkring, eftersom fastighetsmäklaren hade orsakat skadan genom grovt vållande.

En rättsskyddsförsäkring ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och stridiga ansökningsärenden när ärendet ansluter sig till den försäkrade verksamheten. Den försäkrade verksamheten anges i försäkringsbrevet.

I rättsskyddsförsäkringen för företag är företaget både försäkringstagare och försäkrad. Försäkrade är utöver företaget också

 • personer anställda av företaget

 • självständiga företagare som kan jämställas med företagets anställda och som företaget enligt gällande rätt har ersättningsansvar för om de vållar skador.

Försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet är ersättningens övre gräns, dvs. den maximiersättning som per försäkringsfall betalas ut för ett försäkringsfall. För flera än ett försäkringsfall betalas under samma kalenderår ut totalt högst två gånger en ersättning som motsvarar försäkringsbeloppet.

Rättsskyddsförsäkringen gäller i regel i Finland. Med ett separat avtal kan giltighetsområdet utvidgas så att det gäller Europa, med undantag av OSS-länderna, då även självrisken ändras. Det avtalade giltighetsområdet anges alltid i försäkringsbrevet.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av advokatkostnaderna, om inte annat avtalats separat och anges i försäkringsbrevet. Självrisken är dock alltid minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringspremien beräknas enligt bransch och betalda löner. Även försäkringens omfattning påverkar försäkringspremien.

Om Finland anges som giltighetsområde i försäkringsbre­vet, kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en tingsrätt eller som kan avgöras genom skiljeförfarande. Om det giltighetsområde som ang­es i försäkringsbrevet är mer omfattande än Finland, kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en allmän domstol på giltighetsområdet, vilken motsvarar en tingsrätt i Finland eller som kan avgö­ras genom skiljeförfarande. När rätten till ersättning har klar­lagts, informerar vi dig utförligt om hur du ska använda dig av rättsskyddsförmånen.

Kostnader för sökande av ändring hos Högsta domstolen ersätts om den försäkrade beviljats besvärstillstånd av Högsta domstolen. Om det är fråga om ett tvistemål som kan avgöras utan rättegång, kan en rättsskyddsförmån också beviljas i ärenden som i Finland hade kunnat behandlas i tingsrätten.

Om försäkringens giltighetsområde har utvidgats, kan en rättsskyddsförmån också beviljas i tvistemål som kan avgöras utan rättegång i sådana ärenden som hade kunnat behandlas i tingsrätten eller i en motsvarande underrättsinstans inom försäkringens giltighetsområde.

Rättsskyddsförmånen beviljas inte i ärenden som behandlas

 • enbart av administrativa myndigheter eller andra specialdomstolar (till exempel förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen)

 • av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller Tribunalen.

Om den försäkrade vinner målet och lyckas kassera in kostnadsersättning av den betalningsskyldiga, drar vi av motsvarande belopp från försäkringsersättningen. Om motparten inte kan betala eller om ersättningen försenas av någon annan orsak, överförs rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp vi betalat.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts ett skäligt arvode för ombudet och hans eller hennes nödvändiga kostnader om kostnaderna uppstått till följd av ett ersättningsbart för­säkringsfall. I tvistemål där värdet på den omtvistade förmå­nen kan fastställas i pengar ersätts, inom ramen för det för­säkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, högst det tvåfaldiga beloppet för den omtvistade förmånen, eller om en periodiskt återkommande betalning är föremål för tvis­ten ersätts högst det tiofaldiga beloppet för den omtvista­de engångsbetalningen. I samtliga ärenden är det kostnads­belopp som ersätts dock högst så stort som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten. Försäkring­en ersätter inte den försäkrades eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.

Vid skiljeförfarande ersätts kostnaderna för anlitande av ombud och för vittnesmål, med undantag av skiljemännens arvoden.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i advokatkostnaderna eller i rättegångskostnaderna, dras momsen som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats bestridits i fråga om grunden eller beloppet.

I ett brottmål är försäkringsfallet

 • bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp

 • målsägandens väckande av åtal mot den försäkrade, eller fullföljande av åtalet när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned åtalet. Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Åtalet har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Försäkringen omfattar de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid har varit i kraft en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd, tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del. Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till giltighetstiden.

Genom en särskild överenskommelse som anges i försäkringsbrevet kan rättsskyddsförsäkringen utvidgas att omfatta också motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala. Om denna utvidgning varit i kraft i mindre än två år vid tidpunkten för försäkringsfallet, tillämpas på utvidgningen ovannämnda regler.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGAR

 1. Ett företag sade upp en anställd som ständigt försummade sina arbetsuppgifter. Den anställda godkände inte uppsägningen utan krävde i tingsrätten arbetsgivaren på skadestånd. Vi betalade kostnaderna för anlitande av advokat samt för bevisföring med avdrag för självrisken.

 2. En köpare (konsument) hävdade att företagets produkt var felaktig och krävde att köpet skulle hävas. Företaget ansåg produkten vara felfri. Med stöd av rättsskyddsförsäkringen i sin hemförsäkring anlitade köparen en advokat, medan företaget med stöd av företagets rättsskyddsförsäkring anlitade en advokat som fick till stånd en förlikning. Vi betalade kostnaderna för anlitande av en advokat till företaget med avdrag för självrisken.

Händelser och kostnader som rättsskyddsförsäkringen inte ersätter

Försäkringsskyddet är omfattande jämfört med riskerna för en rättegång i den försäkrade verksamheten, även om användningen av rättsskyddsförmånen och ersättningen av kostnader har begränsats.

Med begränsningar strävar vi efter att hålla försäkringspremierna på en skälig nivå och förhindra bland annat onödig förlängning av tvister, oskäliga tvister i ärenden som är av ringa betydelse i förhållande till advokatkostnaderna och tvister mellan försäkrade.

Huvudregeln vid rättegångar är att den förlorande parten står för den vinnande partens kostnader. Detta är värt att beakta vid övervägande av lösning av tvister på förlikningsväg, eftersom rättsskyddsförsäkringen inte ersätter motpartens rättegångskostnader om detta inte särskilt har överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller advokat- och rättegångskostnader i ärenden som gäller

 • överlåtelse av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av en bolagsandel i företaget

 • ersättningskrav som förelagts den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken han eller hon dömts till straff

 • konkurs, företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare

 • utsökning

 • patent eller någon annan immateriell rättighet

 • åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade.

Från försäkringen ersätts inte heller

 • motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala (motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala ersätts om detta särskilt överenskommits och anges i försäkringsbrevet)

 • kostnader för verkställande av dom eller beslut

 • kostnader för anskaffning av ett juridiskt expertutlåtande

 • andra kostnader för brottsanmälan eller begäran om utredning eller förundersökning av brottmål

 • arvoden och kostnader för skiljeman eller medlare.

Kolla uppdaterade anvisningar på fennia.fi. Där hittar du smidiga sätt att anmäla skador och söka ersättning. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Försäkringsersättning ska sökas inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska till Fennia lämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har orsakats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns på www.fine.fi. Som konsument kan du också begära om ett utlåtande av Konsumenttvistenämnden på www.kuluttajariita.fi.

LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens avtalsspråk är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fennia­koncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremie-skattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor