Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskyddets egendomsförsäkringar för företag - broschyr

Företagsskyddets egendomsförsäkringar för företag - broschyr (1)

Gäller från och med 1.8.2022

Trygga ditt företag för egendomsskador

Brand, storm eller inbrott. Ibland är livet oförutsebart och oväntade händelser kan orsaka stora ekonomiska förluster till ditt företag. Med våra egendomsförsäkringar kan du försäkra företagets lösa egendom och byggnader mot många olika skador.

Det lönar sig att komplettera egendomsförsäkringen med en avbrottsförsäkring. På detta sätt tryggar du kontinuiteten i affärsverksamheten i en situation där ditt företag råkat ut för en allvarlig egendomsskada. Ta del av produktbroschyren för avbrottsförsäkringar.

Observera!

I den här broschyren ger vi exempel på hur skador ersätts i olika situationer. Vi löser dock alltid ersättningsbarheten individuellt för varje enskilt fall, med beaktande av fallets särdrag.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Från egendomsförsäkringar ersätter vi direkta sakskador på företagets försäkrade egendom. Med direkta sakskador avses att försäkrad egendom förloras, förstörs eller skadas i direkt samband med ett försäkringsfall.

Ersättningar från egendomsförsäkringar bestäms enligt villkor, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter i försäkringsavtalet. Från en allriskförsäkring ersätter vi samtliga direkta sakskador till följ av en plötslig och oförutsedd händelse, som inte separat uteslutits från ersättning i försäkringsvillkoren.

Egendomsförsäkringar är

 • Brandförsäkring

 • Stormförsäkring

 • Inbrottsförsäkring

 • Rånförsäkring

 • Skadegörelseförsäkring

 • Kapningsförsäkring

 • Läckageförsäkring

 • Översvämningsförsäkring

 • Epidemiförsäkring

 • Försäkring mot skada på husteknik

 • Försäkring mot yttre skada

 • Försäkring mot skada

 • Allriskförsäkring

 • Bedrägeri- och förskingringsförsäkring

 • Brottsförsäkring

Brand- och stormförsäkringar ger ditt företags egendom det allra nödvändigaste skyddet. Vid sidan av dessa försäkringar behövs inbrotts-, rån-, skadegörelse- och läckageförsäkringar om du vill skydda företaget mot de vanligaste egendomsriskerna. Med skadeförsäkringar kan du göra skyddet mot eventuella egendomsskador ännu mer omfattande.

Egendomsrisker

+ När du bara behöver ett nödvändigt skydd

 • Storm

 • Brand

Plus

+ När du behöver ett skydd som täcker de vanligaste egendomsriskerna

 • Läckage

 • Skadegörelse

 • Rån

 • Inbrott

Plus

+ När du behöver ett omfattande skydd mot egendomsrisker

 • Mot bräckage

Med egendomsförsäkring kan du försäkra företagets lösa egendom och byggnader. Till en försäkrad byggnad hör som försäkringsobjekt fast monterade konstruktioner, möbler, ytbeläggningar och husteknik. Omfattningen av ditt företags försäkring fastställs i försäkringsvillkoren och antecknas i försäkringsbrevet.

Gemensamt för samtliga egendomsförsäkringar är att de i regel inte ersätter skador till följd av planerings-, tillverknings-, material- eller byggnadsfel eller något annat motsvarande fel. Dessutom ersätter egendomsförsäkringen inte

 • skador på uppgifter, filer eller program, såvida databehandlingsenheten eller datamediet inte har skadats vid samma tillfälle

 • skador som någon annan ansvarar för på basis av garanti eller någon annan motsvarande förbindelse eller som ersätts med stöd av någon speciallag eller när den försäkrade är varutillverkare eller försäljare och skadorna omfattas av den garanti som tillämpas inom branschen

 • skador som orsakats av krig, uppror, folkresning eller under någon annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen eller som hänför sig till en sådan händelse

 • skador som orsakats av en skada som beskrivs i atomansvarighetslagen oberoende var atomskadan inträffat

 • skador på försäkrad egendom till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller installationsfel eller till följd av byggande som strider mot byggbestämmelser, bygganvisningar eller god byggnadssed eller till följd av arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen.

Du kan försäkra företagets tillgångsposter så att posterna har ett försäkringsbelopp i euro. Då ska försäkringsbeloppet motsvara den berörda egendomspostens hela försäkringsvärde.

Alternativt kan du försäkra företagets egendom på basis av nyckeltal. Med nyckeltal avses företagets bransch, omsättning, lönesumma och personalantal. I försäkringar som baserar sig på nyckeltal har olika egendomsposter följande maximiersättningar och begränsningar gällande förvaringssätt och giltighetsområde:

 • Konstruktioner och installationer i en lokal: sammanlagt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Uppgifter, filer, program, ritningar, arkiv, modeller och formar som hör till lösa anläggningstillgångar: sammanlagt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Juveler, ädelmetall-, konst- och antikföremål som hör till lösa anläggningstillgångar: sammanlagt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen är dock högst 5 000 euro för ett enskilt föremål.

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av rån sammanlagt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet eller under transport mellan ett sådant försäkringsställe och ett penninginstitut.

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av inbrott och brand på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, beroende på förvaringssätt enligt följande:

  • totalt högst 10 000 euro i låsta kassaskåp som ska vara åtminstone klass 2 enligt standarden EN 1143 och som enligt tillverkarens anvisning förankrats i golvet eller väggen

  • totalt högst 5 000 euro i låsta kassa- och brandskyddsskåp fastbultade i golvet

  • Sammanlagt högst 2 000 euro i ett låst utrymme eller skåp avsett för förvaring av pengar, dock inte i en kassaapparat.

 • Kunders egendom: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • Lånad eller hyrd egendom: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • De kläder och personliga bruksföremål som hör till arbetstagarna i försäkringstagarens tjänst: sammanlagt högst 1 000 euro per arbetstagare på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse. Försäkringsobjekt är dock inte pengar, värdepapper, betalningsmedel, juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål.

Vad ersätter brandförsäkringen?

Från brandförsäkringen ersätter vi sak- och egendomsskador som har orsakats din försäkrade egendom till följd av

 • eld som kommit lös

 • direkt blixtnedslag

 • att en släckningsanläggning har utlösts

 • sot som plötsligt och oförutsett strömmat ut från en värmeanordning eller eldstad

 • ett plötsligt och oförutsett övertryck i ånga eller gas

 • exploderade sprängämnen.

Vad ersätter stormförsäkringen?

Från stormförsäkringen ersätter vi plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av

 • en storm, fallvind, tromb eller ett träd som fallit eller ett annat föremål som lossnat till följd av dessa

 • förhöjt vattenstånd i vattendrag till följd av en lokal stormvind på skadeplatsen

 • hagelskur.

Ikon - idea

Med storm avses en vind, vars vindhastighet i byar är minst 21 meter i sekunden.

Vad ersätter inbrottsförsäkringen?

Från inbrottsförsäkringen ersätter vi direkta sakskador på försäkrad egendom, när

 • lös egendom har stulits vid ett inbrott i ett egendomsförvaringsrum som anges i försäkringsbrevet och som var skyddat och låst enligt inbrottsskyddsföreskriften

 • lös egendom har stulits genom att man brutit sönder eller med hjälp av verktyg lösgjort fastsättning och låsning av egendom som satts och låsts fast i en byggnad eller en fast konstruktion, när fastsättningen och fastlåsningen skett enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap med en låsbar sluten förarhytt har stulits genom att man brutit sig in i den låsta slutna förarhytten och brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap som rör sig med egen maskinkraft har stulits genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

Dessutom förutsätts att egendom som stulits utanför byggnaden

 • har varit i en container som var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • egendomen var fastsatt och fastlåst i en byggnad, en fast konstruktion eller i ett dragfordon enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett

 • det är fråga om en belysningsanordning eller övervakningskamera eller motsvarande utrustning som är fastsatt i en byggnad eller konstruktion enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning och som inte kan lösgöras utan verktyg.

Ikon - idea

Från inbrottsförsäkringen kan vi inte ersätta borttappad eller kvarglömd egendom eller skador som konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Vad ersätter rånförsäkringen?

Från rånförsäkringen ersätter vi försäkrad egendom som du förlorat vid rån. Med rån avses att egendom tillgripits under användning av våld eller hot om våld mot en person.

Vi kan inte betala ut ersättning från rånförsäkring om tid, plats eller förövare av rånet inte kan specificeras. Från rånförsäkringen kan vi inte heller ersätta egendom som tappats bort eller glömts kvar eller om skadan konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Vad ersätter skadegörelseförsäkringen?

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av skadegörelse. Med skadegörelse avses uppsåtligt skadande av någon annans egendom.

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi även egendomsskadan till följd av en kollision med ett fordon som förblir okänt.

Vad ersätter kapningsförsäkringen?

Från kapningsförsäkringen ersätter vi direkta sakskador som orsakats av att försäkrad egendom som varit under ständig uppsikt kapats. Med kapning avses stöld av försäkrad egendom, då stölden omedelbart kan konstateras på händelseplatsen och specificeras med avseende på tid, plats och förövare.

Ikon - idea

Från kapningsförsäkringen ersätter vi inte borttappad eller kvarglömd egendom och inte heller skador som konstateras först i samband med en ordinarie inventering.

Vad ersätter läckageförsäkringen?

Från läckageförsäkringen ersätter vi en direkt sakskada som orsakas den försäkrade egendomen plötsligt och oförutsett till följd av läckage av vätska, ånga eller gas.

Med läckage avses att vätska, ånga eller gas plötsligt, oförutsett och direkt läckt

 • ett rörnät som gått sönder eller som är ur funktion

 • en behållare som är fast ansluten till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • ett fast tvättställ som anslutits till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • en bruksanordning som är fast ansluten till rörnätet eller med en godkänd trycktålig slanganslutning, eller ur en fog mellan dessa.

Vad ersätter översvämningsförsäkringen?

Från översvämningsförsäkringen ersätter vi plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av

 • att en slusskonstruktion i en permanent damm eller kanal enligt dammsäkerhetslagen skadas i Finland plötsligt och oförutsett

 • en exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller en kombination av dessa leder till att vatten tränger in i en försäkrad byggnad, konstruktion eller i dess strukturer, eller i en förvaringsplats för försäkrad lös egendom direkt från markytan eller via jordmån eller via rörnät som är fast installerade i byggnaden och

  • att regnmängden på skadeplatsen har varit minst 30 mm i timmen eller 75 mm i dygnet eller

  • vattendraget eller havet vid skadeplatsen stigit till ett vattenstånd vars förekomstsannolikhet på skadeplatsen är en gång på 50 år eller mer sällan.

Ikon - idea

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan.

Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av exceptionella regn eller snösmältning eller en is- eller issörpningsdamm.

Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

Vad ersätter epidemiförsäkringen?

Från epidemiförsäkringen ersätter vi kostnader till följd av att spridning av epidemi och smittsamma sjukdomar begränsas i en lokal som anges i försäkringsbrevet. Begränsningen ska vara en direkt följd av en tvingande föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet.

Från epidemiförsäkringen ersätter vi inte nedmontering, reparation eller nyuppförande av en byggnad eller konstruktion. Vi ersätter följande fastställda kostnader:

 • kostnader för rengöring och desinfektion av försäkrad lös egendom som förordnats att rengöras

 • kostnader för rengöring och desinfektion av en byggnad eller en lokal som finns i byggnaden och som används i den försäkrades verksamhet och som förordnats att rengöras

 • kostnader för förstöring av den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras

 • värdet på den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras.

Om en byggnad där försäkringstagarens lokal finns inte omfattas av försäkringen, ersätts kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen högst upp till 100 euro per kvadratmeter. Kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen ersätts inte till den del man kan få ersättning för dessa kostnader från en försäkring för byggnaden.

Samtliga skador till följd av samma epidemi ersätts

 • till en försäkringstagare upp till högst 1 000 000 euro

 • till alla försäkringstagare upp till totalt högst 3 000 000 euro.

Ikon - idea

För skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätts alla försäkringstagare ett sammanlagt belopp av högst 6 000 000 euro.

Om det sammanlagda beloppet för kostnader som ersätts överstiger de ovannämnda sammanlagda högsta ersättningsbeloppen till alla försäkringstagare, sänks alla ersättningar i samma mån.

Vad ersätter försäkringen mot skada på husteknik?

Från försäkringen mot skada på husteknik ersätter vi sådana direkta sakskador på husteknik som orsakats av att hustekniken i den försäkrade byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder.

Till hustekniken hör följande som tjänar byggnadens användning och som har fastmonterats:

 • elektrifierings-, uppvärmnings-, avkylnings- och ventilationsanordningar

 • vattendistributions-, sprinkler- och avloppsanordningar

 • övervaknings-, larm-, dataöverförings-, styrnings- och regleringsanordningar

 • hissar och rulltrappor

 • ytterdörrar avsedda för varutransport i affärs-, produktions- och lagerlokaler.

Till husteknik räknas även ledningar, kablar, rör, kanaler och cisterner i byggnaden och på tomten fram till den allmänna anslutningen.

Vad ersätter försäkringen mot yttre skada?

Från försäkringen mot yttre skada ersätter vi egendom som plötsligt och oförutsett går sönder. Skadan ska ha orsakats av en yttre orsak, såsom vältning, avkörning eller sjunkning ner i vatten.

Från försäkringen mot yttre skada ersätter vi både direkta sakskador som orsakats din egendom och rimliga kostnader för lyftning, rengöring och korrosionsskyddsbehandling.

Från försäkringen ersätts dock inte skador som beror på att ett fordon eller motorredskap sjunkit i vatten. Sådana skador kan vi endast ersätta, om sjunkningen är en direkt följd av avkörning eller av att en officiell färja eller ett officiellt förbindelsefartyg sjunkit.

Vad ersätter försäkring mot skada?

Från försäkringen mot skada ersätter vi egendom som plötsligt och oförutsett går sönder. Skadan på egendomen ska bero på någon annan faktor än på yttre händelse, exempelvis överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning.

Från försäkringen mot skada ersätter vi även produktskador till frysvaror enligt förordningen om djupfrysta livsmedel. Till sådana produktskador hör skador till följd av att glass och saftglass smält, att livsmedel och läkemedel som ska förvaras kalla blivit varma eller frusit eller att drycker och växter som i detaljhandeln ska förvaras kalla frusit.

Skadan ska vara en direkt följd av

 • att en kylanordning eller värmeanordning eller värmeregleringsanordning som försäkrats med försäkringen mot skada plötsligt och oförutsett gått sönder

 • att kylvätska plötsligt och oförutsett läckt ut

 • att en värme- eller värmeregleringsanordning i en byggnad som försäkringstagaren använder som sin lokal plötsligt och oförutsett gått sönder

 • ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand.

En skada som orsakats av smältning, värmning eller frysning ersätter vi endast om den skett på en fast förläggningsort som anges i försäkringsbrevet.

Vad ersätter allriskförsäkringen?

Från allriskförsäkringen ersätter vi direkta sakskador som en plötslig och oförutsedd händelse orsakat din försäkrade egendom. Dessa är

 • skador orsakade av smältning, värmning eller frysning

 • skador orsakade av sjukdomar

 • skador till följd av översvämning

 • brottsskador

 • skador på uthyrarens byggnad.

Skador orsakade av smältning, värmning eller frysning

Allriskförsäkringen ersätter när allriskförsäkrade frys- och kylvaror och andra varor som kräver en viss förvaringstemperatur oförutsett förstörs som en direkt följd av

 • att temperaturen stigit eller sjunkit till följd av en plötslig och oförutsedd händelse

 • att kylvätska plötsligt och oförutsett läckt ut.

En skada som orsakats av smältning, värmning eller frysning ersätter vi endast om den skett på en fast förläggningsort som anges i försäkringsbrevet.

Skador orsakade av sjukdomar

Från allriskförsäkringen ersätter vi nedan fastställda kostnader när kostnaderna är en direkt följd av en föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet och som begränsar både spridning av smittsamma sjukdomar (epidemi) och försäkringstagarens verksamhet och som gäller en lokal som finns på ett fast försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet:

 • kostnader för rengöring och desinfektion av försäkrad lös egendom som förordnats att rengöras

 • kostnader för rengöring och desinfektion av en byggnad eller en lokal som finns i byggnaden och som används i den försäkrades verksamhet och som förordnats att rengöras

 • kostnader för förstöring av den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras

 • värdet på den försäkrade lösa egendom som förordnats att förstöras.

Om en byggnad där försäkringstagarens lokal finns inte omfattas av försäkringen, ersätter vi kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen högst upp till 100 euro per kvadratmeter. Kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen ersätter vi inte till den del ersättning för dessa kostnader kan beviljas från en försäkring för byggnaden.

Samtliga skador till följd av samma epidemi ersätter vi

 • till en försäkringstagare upp till högst 1 000 000 euro

 • till alla försäkringstagare upp till totalt högst 3 000 000 euro.

Ikon - idea

Skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätter vi alla försäkringstagare till ett sammanlagt belopp av högst 6 000 000 euro.

Om det sammanlagda beloppet för kostnader som ersätts överstiger de ovannämnda sammanlagda högsta ersättningsbeloppen till alla försäkringstagare, sänker vi alla ersättningar i samma mån.

Skador till följd av översvämning

Från allriskförsäkringen ersätter vi plötsliga och oförutsedda sakskador på din försäkrade egendom när skadan är en direkt följd av följande som inträffat i Finland:

 • En slusskonstruktion i en permanent damm eller kanal enligt dammsäkerhetslagen skadas plötsligt och oförutsett.

 • En exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller en kombination av dessa leder till att vatten tränger in i en försäkrad byggnad, konstruktion eller i dess strukturer, eller i en förvaringsplats för försäkrad lös egendom direkt från markytan eller via jordmån eller via rörnät som är fast installerade i byggnaden och att

  • regnmängden på skadeplatsen har varit minst 30 mm i timmen eller 75 mm i dygnet eller

  • vattendraget eller havet vid skadeplatsen stigit till ett vattenstånd vars förekomstsannolikhet på skadeplatsen är en gång på 50 år eller mer sällan.

Ikon - idea

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan.

Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av exceptionella regn eller snösmältning eller en is- eller issörpningsdamm.

Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

Brottsskador

En förutsättning för att ersättning betalas ut från allriskförsäkringen för stöldskador är något av följande:

 • Lös egendom har stulits vid ett inbrott i ett egendomsförvaringsutrymme som anges i försäkringsbrevet och som var skyddat och låst enligt inbrottsskyddsföreskriften, och egendomsförvaringsutrymmets lås eller konstruktioner har skadats vid inbrottet.

 • Lös egendom har stulits genom att man brutit sönder eller med hjälp av verktyg lösgjort fastsättningen och fastlåsningen av egendom som satts och låsts fast i en byggnad eller en fast konstruktion, när fastsättningen och fastlåsningen skett enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning.

 • Ett fordon, färdmedel eller motorredskap med en låsbar sluten förarhytt har stulits genom att man brutit sig in i den låsta slutna förarhytten och brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

 • Ett fordon, färdmedel eller motorredskap som väger över 5 000 kg och som rör sig med egen maskinkraft har stulits genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

 • Egendom har stulits genom rån eller kapning.

När det gäller egendom som stulits utanför en byggnad på ett annat sätt än genom rån eller kapning krävs också en av följande förutsättningar för att ersättning kan betalas ut:

 • Egendomen var i en container som var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Egendomen var fastsatt och fastlåst i en byggnad, en fast konstruktion eller i ett dragfordon enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Fordonet, färdmedlet eller motorredskapet var låst enligt inbrottsskyddsföreskriften eller någon annan skriftlig anvisning som Fennia gett.

 • Det är fråga om en belysningsanordning eller övervakningskamera eller motsvarande utrustning som var fastsatt i en byggnad eller konstruktion enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning och som inte kunde lösgöras utan verktyg.

Skador på uthyrarens byggnad

Från allriskförsäkringen ersätter vi skador orsakade i ditt företags lokal i samband med inbrott eller skadegörelse. Lokalerna ska vara belägna på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

Vi ersätter skador orsakade av skadegörelse även om försäkringstagaren inte äger eller har försäkrat byggnaden. Förutsättning för ersättning är dock att byggnadens ägare inte enligt lag eller avtal är underhållsskyldig. Dessutom förutsätts att skadan inte ersätts från någon annan försäkring. Maximiersättning för skador som vållats dörrar, lås, fönster och vägg-, golv- och takkonstruktioner i en byggnad i samband med skadegörelse är 10 000 euro.

Vad ersätter bedrägeri- och förskingringsförsäkringen?

Förskingring

Från förskingringsförsäkringen ersätter vi ekonomiska skador som vållats försäkrad verksamhet till följd av ett förskingringsbrott. Förskingringsbrott fastställs i 28 kap. 4–6 § i strafflagen.

En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett förskingringsbrott som begåtts under försäkringsperioden

 • förskingringen har drabbat försäkringstagarens tillgångar eller lösa egendom

 • förskingraren när denna begick förskingringsbrottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller inom de följande 12 månaderna.

Bedrägeri genom dataförfalskning

Från bedrägeriförsäkringen ersätter vi ekonomiska skador försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett bedrägeribrott. Bedrägeribrott fastställs i 36 kap. 1‒3 § i strafflagen.

En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett bedrägeribrott som begåtts under försäkringsperioden

 • bedrägeriet har skett genom att mata in, ändra, förstöra eller radera data eller genom att på ett annat sätt inkräkta på datasystemets funktion, vilket lett till att slutresultatet av databehandlingen förvrängts

 • gärningens syfte har varit att nå för sig själv eller någon annan olaglig ekonomisk vinning

 • personen som begick bedrägeribrottet vid tidpunkten för brottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller inom de följande 12 månaderna.

Vad ersätter brottsförsäkringen?

Brottsförsäkring är nödvändig för företag i alla storlekar. Brottsförsäkringen skyddar ditt företag mot brott som både företagets anställda och utomstående eventuellt begår. Brott kan begås bland annat med hjälp av falska räkningar, genom att stjäla kreditkortsuppgifter eller förskingra pengar från företagets konton.

Enligt försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren omfattar brottsförsäkringen direkta ekonomiska skador som drabbat ditt företag på grund av följande brott i Finlands strafflag:

 • förskingring

 • bedrägeri

 • förfalskning

 • penningförfalskning

 • användning av förfalskade pengar

 • missbruk av förtroendeställning och

 • utpressning.

Till följd av ett ersättningsbart försäkringsfall ersätter vi även

 • skador som orsakats till en tredje part och för vilka du som arbetsgivare är skadeståndsansvarig

 • kostnader för hantering av publicitet för att minska skadlig inverkan på anseendet. Försäkringen täcker kostnader för anlitande av en expert som vi på förhand godtagit. Kostnaderna ska vara skäliga och nödvändiga och ersätts för högst två månader efter att skadan upptäckts. Dessutom är maximiersättningen 10 000 euro.

Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut från försäkringen är att skadan har orsakats och upptäckts under försäkringsperioden. Ett upptäckt brott ska alltid anmälas till polisen. Om det är fråga om ett målsägandebrott ska den försäkrade yrka på straff för gärningen.

Ikon - idea

Anmäl skadan till oss så snabbt som möjligt, dock senast inom sex månader efter försäkringsperiodens slut.

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. Vid varje försäkringsfall har du en självrisk. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar skador som drabbat de företag som anges i försäkringsbrevet, oavsett var brottet begåtts. Observera att om det försäkrade företagets hemort är i ett annat land än i Finland, kan ersättning endast betalas ut om brottet är straffbart också enligt den lag som tillämpas på det försäkrade företagets hemort.

Exempel på ersättning: Skadestånd vid brott som gäller falska räkningar

Ett företaget köpte produktionsmaskiner och -utrustning med leasingavtal. Leasingavgifterna fakturerades månatligen på pappersfaktura. Fakturan stals från företagets brevlåda, och i stället lämnades en motsvarande faktura med fel kontonummer. Företaget betalade in fakturabeloppet på fel konto.

När leasingföretaget skickade en påminnelse om den obetalda fakturan var företaget tvunget att betala in fakturabeloppet på nytt på rätt konto. Försäkringen ersatte fakturabeloppet som betalades in på fel konto med avdrag för självrisken.

Exempel på ersättning: Ersättning vid förskingringsbrott

Ett företag skulle enligt avtal leverera reservdelar till en kunds produktionsmaskin. Reservdelarna var små och värdefulla. Enligt bokföringen fanns det tillräckligt med reservdelar på lager, men de anställda på lagret hade sålt delarna för egen räkning. När företaget inte kunde leverera delarna enligt avtalet, beställde företagets kund de nödvändiga reservdelarna hos en annan leverantör. Vi ersatte från brottsförsäkringen den förskingrade egendomen enligt egendomens dagsvärde. Självrisken drogs av från ersättningen. Brottsförsäkringen ersatte inte skadorna till följd av förlorad affärsverksamhet.

Ersättningen från egendomsförsäkringar grundar sig på egendomens försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet antecknas i ditt försäkringsbrev. Ett försäkringsbelopp utgör övre gräns för ersättning för ett försäkringsfall.

Ikon - idea

Grunden för egendomens försäkringsbelopp kan utgöras av det verkliga värdet, återanskaffningsvärdet, dagsvärdet eller ett separat avtalat förstariskvärde. Egendomens försäkringsvärde används vid beräkning av skade- och ersättningsbelopp.

Med verkligt värde avses egendomens försäljningspris utan mervärdeskatt omedelbart innan skadan inträffade. Det verkliga värdet påverkas av egendomens ålder, skick och användningssätt. Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som behövs för att anskaffa en ny eller till sina egenskaper motsvarande egendom. Med dagsvärde avses det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av det som egendomen har förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller en annan liknande orsak. För förstarisk fastställs ett separat avtalat försäkringsbelopp som samtidigt är maximibeloppet för ersättningen.

Exempel på ersättning: Hur fastställs återanskaffningsvärde och dagsvärde?

När en anordning skaffades för tre år sedan, var inköpspriset 800 euro. Idag kan en anordning med motsvarande egenskaper köpas på 400 euro. Därför är återanskaffningsvärdet 400 euro och inte inköpspriset.

Vid beräkning av dagsvärdet beaktas att egendomens värde sjunker på grund av ålder, användning eller användbarhet. Dagsvärdet på en anordning som är tre år gammal har nästan halverats eftersom anordningarna i fråga för närvarande kan användas i mindre än tio år. Om man ville försäkra anordningen enligt dagsvärdet, skulle anordningens värde i försäkringen vara cirka 250 euro.

Ersättning från egendomsförsäkringen grundar sig på dagsvärdet om egendomens verkliga värde är mindre än 50 procent av återanskaffningsvärdet. Ersättningsbeloppet för ett fordon, ett färdmedel eller ett motorredskap grundar sig alltid på det verkliga värdet.

Ersättningen grundar sig på återanskaffningsvärdet om egendomens verkliga värde är minst 50 procent av dess återanskaffningsvärde. Återanskaffningsvärdet som försäkringstagaren meddelat ska omfatta reparations- eller anskaffningskostnader samt transport- och monteringskostnader. Dessutom ingår rivnings-, röjnings- och förstöringskostnader för egendom som skadats så att den inte kan repareras samt kostnader för transport och hantering i återanskaffningsvärdet. Ersättning enligt återanskaffningsvärde förutsätter återanskaffning inom två år efter skadefallet.

Om den skadade egendomen kan repareras, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna. Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap repareras, är skadebeloppet dock högst det verkliga värdet. Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap inte repareras, är skadebeloppet skillnaden mellan det verkliga värdet och restvärdet.

Skadebeloppet beräknas alltid enligt det verkliga värdet eller, med beaktande av ålderavdraget, enligt dagsvärdet och exklusive mervärdesskatt, om egendomen inte repareras eller ny egendom inte skaffas i dess ställe. Reparation eller anskaffning av ny egendom ska ske inom två år efter skadefallet.

Det finns säkerhetsföreskrifter som gäller för egendoms- och avbrottsförsäkringar. Genom att följa säkerhetsföreskrifterna kan man förebygga uppkomsten av skador och begränsa deras omfattning. Säkerhetsföreskrifterna är en del av försäkringsavtalet.

Försäkringstagaren ska se till att alla personer som ansvarar för verksamheten får kännedom om säkerhetsföreskrifterna och övervaka att de följer säkerhetsföreskrifterna. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har påverkat uppkomsten eller omfattningen av en skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Observera! Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor