Sopimusriskit

Yksi tärkeimpiä riskienhallinnan kulmakiviä on harkittu sopimustoiminta. Kaikki riskit eivät ole vakuutettavissa ja tällöin sopimusten merkitys riskienhallinnassa korostuu entisestään. Kun sopimukset ovat kunnossa ja osapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut määritelty selvästi, vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja turhilta riidoilta. Asiakastyytyväisyys paranee ja voidaan keskittyä ydinliiketoiminnan harjoittamiseen.

Sopimusriskeihin voi ja kannattaa varautua etukäteen

Esimerkkejä

Valmistaja Oy valmistaa komponentteja. Toimitus asiakkaalle viivästyy, minkä johdosta asiakkaan tuotanto keskeytyy ja oma toimitus viivästyy. Asiakas vaatii Valmistaja Oy:tä korvaamaan tuotannon keskeytymisestä ja viivästymisestä aiheutuneen vahingon.

Valmistaja Oy:n asiakkaalleen toimittama laite asennettiin tuotantolaitokseen. Asennuksen jälkeen havaittiin, ettei laite toimi kunnolla. Korjaaminen ja vianetsintä vei kuukausia ja ostajalle aiheutui suuret menetykset tuotannon keskeytymisestä ja omien toimitusten viivästymisestä. Ostaja vaati korvauksia Valmistaja Oy:ltä.


Esimerkkitapauksissa tilaajalle ei ole aiheutunut henkilö- tai esinevahinkoa, joten vaadittuja vahingonkorvauksia ei korvattaisi Valmistaja Oy:n toiminnan- tai tuotevastuuvakuutuksen perusteella. Käytetyt sopimukset ja voimassaoleva lainsäädäntö määrittäisivät Valmistaja Oy:n vahingonkorvausvelvollisuuden.
 
Toteutuessaan sopimusriski voi vaarantaa yrityksen olemassaolon. Asian selvittely vie aikaa, myyjälle voi aiheutua yllättäviä lisäkuluja ja korvausmäärät voivat nousta huomattavan korkeiksi, jollei vastuita ole sopimuksessa mitenkään rajattu. Toisin kuin kuluttajille myytäessä, yritysten välisessä palvelujen ja tuotteiden kaupassa sopimusvapaus on laaja ja yritykset voivat itse päättää sopimusehdoista. On tunnettava oma vastuunkantokykynsä ja rajattava riskit sen mukaisiksi. Sopimalla selkeät pelisäännöt myyjä ja ostaja varmistavat, että yllättäviin ongelmatilanteisiin löytyy tasapuolinen ratkaisu.

Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, kannattaa huolehtia siitä, että tarjoukset, vahvistukset ja muut sopimusasiakirjat tehdään kirjallisesti. Valmiita malleja löytyy useista eri alojen etujärjestöjen yleisistä sopimusehdoista. Ennen ehtojen käyttöä ne kannattaa lukea huolellisesti ja varmistaa, että ehdot soveltuvat oman yrityksen liiketoimintaan.

Yksi keino hallita vastuuriskejä ovat vakuutukset. Yritysten kesken avainasemassa vastuuriskien hallinnassa ovat sopimukset.

 Tulosta