Kuljetuksiin liittyvät riskit

Vastuu kuljetettavasta tavarasta on määritelty erikseen tie-, meri-, lento- ja rautatiekuljetuksille laeilla, asetuksilla ja kansainvälisillä sopimuksilla.

Yhteistä näissä säännöksissä, joissa rahdinkuljettajan vastuu perustuu tuottamukseen tai ns. ankaraan vastuuseen force majeure -poikkeuksin, on se, että niissä on pakottavasti sovittu rahdinkuljettajan vähimmäisvastuusta. Ts. sanoen rahdinkuljettaja ei voi sopimuksin rajoittaa vastuutaan lainsäädännössä määrättyä pienemmäksi. Osapuolet voivat kuitenkin sopia asioista, joista pakottavassa lainsäädännössä ei ole määrätty. Esim. tiekuljetuksissa osapuolet voivat sopia lastaus- ja purkuvelvoitteista.

Vaikka rahdinkuljettajan vastuu eri kuljetusmuodoissa on säännelty pitkälti pakottavilla laeilla, niin huolitsijoiden, varastonpitäjien ja ahtausliikkeiden vastuista voidaan sopia vapaasti. Tavallisesti näissä vastuu perustuu Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiin määräyksiin (PSYM) tai Satamaoperaattorit ry:n yleisiin ahtaus- ja terminaalimääräyksiin.

Miten vähentää kuljetuksiin liittyviä riskejä?

Rahdinkuljettaja tai muut logistiikkayritykset voivat pienentää riskejään mm.

  • tuntemalla vastuutaan määräävät lait ja sopimukset
  • kouluttamalla henkilöstöään
  • huolehtimalla kuljetuskaluston ja varastoiden kunnosta, siisteydestä, vartioinnista ja silmälläpidosta
  • kiinnittämällä erityistä huomiota lastin asianmukaiseen kuormaukseen ja tuentaan lyhyitäkin kuljetuksia varten
  • suunnittelemalla kuljetukset etukäteen ja laatimalla toimintaohjeet mahdollisia ongelmatilanteita varten
  • vakuuttamalla vastuunsa.

Varaudu vahinkoihin kuljetusvakuutuksilla.

 Tulosta