Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi korvauspäätökseen, ota yhteys Fenniaan. 

Saat lisätietoja korvauskäsittelijältämme

Korvauskäsittelijältä saat lisätietoja korvauksen ratkaisuperusteista. Vahinkoasiaasi hoitaneen korvauskäsittelijän nimen löydät korvauspäätöksestä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jos ratkaisumme on kuitenkin mielestäsi virheellinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Sieltä saat maksutonta neuvontaa vakuutusasioissa.

Kuluttajariitalautakunta ja vakuutuslautakunta

Vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa erimielisyyksissä voit pyytää lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Kuluttajariitalautakunnalta voi pyytää lausuntoa vain kuluttaja-asemassa oleva henkilö, ei yritys.

Liikennevahinkolautakunta

Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta liikennevahinkolautakunnalta.

Korvauspäätöksen yhteydessä saat muutoksenhakuohjeen, jossa on kyseistä vakuutuslajia käsittelevien lautakuntien ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Jos olet tyytymätön työtapaturma-asiassa tai ammattitautiasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Korvauspäätöksen yhteydessä saat muutoksenhakuohjeen, jossa on tarkemmat yhteystiedot ja toimintaohjeet.

Hallintokantelu

Jos et ole tyytyväinen Fennian lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaustoimintaan, voit tehdä hallintokantelun Finanssivalvonnalle. Hallintokantelu tulee tehdä kirjallisesti kahden vuoden sisällä menettelystä. Kantelusta tulee ilmetä nimesi ja yhteystietosi, millä perusteilla pidät Fennian menettelyä virheellisenä sekä tieto menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta. Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino.

Suomen merivahingonlaskija

Jos olet tyytymätön venevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit saattaa sen Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon korvauspäätöksestä. Suomen merivahingonlaskija on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen viranomainen, joka ratkoo merivakuutusasioita.

Merivahinkolaskijan korvausselvitys on maksullinen ja sen maksaa Fennia kuluttajan pyytäessä selvitystä. Huomioithan, että ennen tuomioistuinkäsittelyä on aina suoritettava Merivahingonlaskijan korvausselvitys.

Käräjäoikeus

Voit saattaa korvausasiasi myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kanne Fenniaa vastaan on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon sinua koskevasta korvauspäätöksestä. Huomioithan, että tavarankuljetusvakuutuksissa kanneaika on vuosi ja kuljetusvastuuvahingoissa (tiekuljetus / huolinta / varastointi) on otettava huomioon vakuutetun korvausvelvollisuutta säätelevien lakien ja sopimusmääräysten mukaiset kanteiden lyhyet vanhentumisajat.

Asia ratkaistaan korvauksenhakijan Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan taikka vahinkopaikan tai Fennian kotipaikan käräjäoikeudessa.

Oikeusturvavakuutus korvaa muutoksenhakukuluja. Sinulla voi olla oikeus korvaukseen lakimiehen käytöstä johtuvista oikeudenkäyntikuluista sellaisen vakuutuksen perusteella, johon sisältyy oikeusturva.

 Tulosta