Hyvä hallintotapa Henki-Fenniassa

Henki-Fennia Oy on Finanssivalvonnan valvonnan alainen yhtiö, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvat. Henki-Fennia  toimii rahoitus- ja vakuutusalaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien mukaisesti. Henki-Fennia noudattaa myös merkittävää julkista- ja taloudellista valtaa käyttäviltä yhtiöiltä edellytettävää hyvää hallintotapaa toimintaansa soveltuvin osin.

Tiedot Henki-Fennian hallinnon jäsenistä ja vakuutuslääkäreistä julkaistaan vuosikertomuksessa.

Katso myös

Henki-Fennian Corporate Governance -ohjeistus

Henki-Fennian omistajaohjauksen periaatteet

Yhtiöjärjestys

Hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä

Henki-Fennian Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 

 Tulosta