Hyvä hallintotapa Fenniassa

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on Finanssivalvonnan valvonnan alainen yhtiö, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan. Fennia  toimii rahoitus- ja vakuutusalaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien mukaisesti. Fennia noudattaa myös merkittävää julkista- ja taloudellista valtaa käyttäviltä yhtiöiltä edellytettävää hyvää hallintotapaa toimintaansa soveltuvin osin.

Tiedot Fennian hallinnon jäsenistä ja vakuutuslääkäreistä julkaistaan vuosikertomuksessa.

Katso myös

Fennian Corporate Governance -ohjeistus

Yhtiöjärjestys

Hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä

Fennian Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

 Tulosta