Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla pyritään varmistamaan, että organisaatiossa toimitaan tavoitteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista ja kaikki konsernin työntekijät, esimiehet, toimiva johto ja hallintoelimet saavat yhdessä aikaan toimivan sisäisen valvonnan.

Konsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa:

  1. toiminnan tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus
  2. taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuus ja
  3. organisaatioon sovellettavien säännösten noudattaminen.

Hallituksella on kokonaisvastuu sisäisen valvonnan toimivuudesta. Toimiva johto huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä käytännössä.

Riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintatoiminto ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Päivittäisen sisäisen valvonnan keinoin toteutetaan merkittävä osa riskienhallintatoimenpiteistä. Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat ensisijaisesti liike- ja tukitoimintojen vastuulla, ja riskienhallintatoiminto tukee niitä tässä työssä.

Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan jatkuvalla valvonnalla ja erillisillä arvioinneilla. Jatkuva valvonta pitää sisällään säännölliset toimivan johdon ohjaustoimet sekä esimiesten ja koko henkilöstön tehtävien suorittamiseen kytkeytyvät valvontatoimet. Erilliset arvioinnit toteutetaan yleensä ulkoisen tai sisäisen tarkastuksen suorittamina tarkastuksina tai Compliance-toiminnon suorittamina säännösten noudattamisen tarkastuksina. Lisäksi konserniyhtiöissä ja konsernissa suoritetaan vuosittain hallintojärjestelmän ja kirjallisten toimintaperiaatteiden riippumaton kokonaisarviointi, joka tuottaa hallituksille ja toimivalle johdolle tietoa sisäisen valvonnan toimivuudesta.

 Tulosta