Haluatko vakaata kassavirtatuottoa maltillisella riskillä? Sijoita tontteihin!

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on maltillisen riskin sijoituskohde.

Fennica Tontit -rahasto sopii niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin, jotka etsivät rahoilleen turvallista mutta tuottavaa sijoituskohdetta.

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on maltillisen riskin sijoituskohde:

  • Rahasto sijoittaa varansa maa-alueisiin, jotka se vuokraa eteenpäin 50–100 vuodeksi
  • Kyseessä on vakaan tuoton rahasto, jonka tuotoksi tavoitellaan 5–6 prosenttia
  • Rahastoon pääsevät osuudenomistajiksi niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin

Fennica Tontit  on Fennia Varainhoidon kiinteistöalan ammattilaisten hoitama erikoissijoitusrahasto. Se sijoittaa varansa vuokralle annettaviin ja Suomessa sijaitseviin maa-alueisiin, jotka soveltuvat ensisijaisesti toimitilarakentamiseen ja toissijaisesti asuinrakentamiseen. Sijoitamme osan Fennia Tonttien varallisuudesta myös likviditeetin hallintakeinona erillisasuntoihin.

Maanvuokrasopimukset ovat inflaatiosuojattuja ja pitkiä, jopa 50–100 vuotta.

– Rahaston tämänhetkisten maanvuokrasopimusten keskimääräinen pituus on noin 78 vuotta, mikä erottaa sen muista perinteisistä kiinteistösijoituksista, Fennia Varainhoidon Rahastonhoitaja Elina Puhakainen sanoo.

Rahasto on avoin rahasto, ja siihen pääsee osuudenomistajaksi niin institutionaaliset kuin yksityisetkin sijoittajat. Minimisijoitus rahastoon on 10 000 euroa, ja se on avoinna merkinnöille kvartaaleittain aina kunkin kvartaalin lopussa.

Rahaston tuoton tavoitellaan olevan 5–6 prosenttia. Tuotto-odotus perustuu vuokrasopimuksista saataviin kassavirtatuottoihin ilman mahdollista arvonmuutostuottoa.

– Tonttirahastoa voidaan pitää vakaan tuoton ja maltillisen riskin sijoituskohteena, jonka sijoitukset ovat yleisesti pitkäikäisiä ja ilmentävät vastuullista sijoittamista – vakuutusyhtiön viisaudella, Puhakainen sanoo.

Tonteissa lukuisia hyötyjä

Kiinteistösijoituksina tontit edustavat vakaata kassavirtaa, joka on peräisin pitkistä, jopa sadan vuoden mittaisista maanvuokrasopimuksista. Esimerkiksi toimitilasijoittamiseen verrattuna eroja on useita, kuten vuokralaisten määrä. Monivuokralaiskohteita ei ole, vaan tontit on pääsääntöisesti vuokrattu yhdelle vuokralaiselle.

– Tonttia ei tarvitse huoltaa tai korjata, eikä vuokraukseen tarvitse varautua samalla lailla kuin toimitila- tai asuntosijoittamisessa. Tonttien käyttöaste on hyvä, ja siksi vajaakäytöstä aiheutuvia kassavirran heilahteluita ei tarvitse samalla tavalla huomioida, Puhakainen kertoo rahaston eduista.

Tonttisijoituksissa vuokratuottoon saadaan erityistä turvaa  vakuusjärjestelyiden sekä niihin liittyvän erityisen lainsäädännön turvin.

Samalla kun tonttien likviditeetti on yleensä heikompi kuin rakennetuilla sijoituskiinteistöillä, jäävät  rahastomuotoiset tonttisijoitukset tuottotasoltaan vain hieman toimitilojen yleiselle, noin seitsemän prosentin tuottotavoitteelle. Niiden odotetaankin tuottavan tasaista ja kohtuullisen hyvää reaalikassavirtaa yli pitkien aikojen.

Sijoitushorisontti 5–10 vuotta

Rahasto on auki vähintään kvartaaleittain, joten sijoittajilla on mahdollisuus päästä osuudenomistajiksi neljä kertaa vuodessa. Varojen lunastaminen on mahdollista osuussarjasta riippuen yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Rahaston suositeltu sijoitushorisontti on kuitenkin 5–10 vuotta sijoituskohteiden luonteesta johtuen.

Rahasto etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita Fennia Varainhoidon oman transaktio-osaamisen sekä verkostojensa avulla.

– Myös lukuisat välittäjät ja yksityiset sijoittajat ehdottavat meille uusia sijoituskohteita.

Ulkopuoliset asiantuntijat tutkivat jokaisen sijoituskohteen, ja tarvittavat selvitykset tehdään aina osana investointiprosessia. Vuokralaisen maksukyky selvitetään taloudellisten selvitysten avulla, ja maa-alueen ympäristöriskeistä varmistutaan ympäristöselvitysten kautta. Sijoitusjohteiden ulkopuolinen arvonmääritys on merkittävässä roolissa, kun varmistutaan kohteen käyvästä arvosta.

Kenelle rahasto sopii?

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit sopii niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin institutionaalisille sijoittajillekin. Kiinteistösijoituksena tontit tuovat useille sijoittajille hajautusta muiden perinteisten sijoitusluokkien, kuten osake- ja korkosijoitusten lomaan.

Kiinteistösijoitusten vakaus tuo sijoittajalle turvaa silloin, kun muut sijoitusluokat elävät. Niiden etu on vuokrasopimusten mukainen inflaatiosuoja. Vuokrasopimukset ja siten vuokratuotto on sidottu yleisimmin elinkustannusindeksiin, jolloin hintatason nousut heijastuvat sijoittajalle myös korkeampina vuokrina tulevaisuudessa.

– Maltti on kuitenkin valttia, joten sijoittajan kannattaa varautua pitkäjänteiseen sijoittamiseen, Puhakainen toteaa.

Toisinaan sijoittajaa palkitaan myös arvonmuutoksen mukaisilla positiivisilla uutisilla, mutta niiden varaan ei kannata liikaa laskea. Vahvuus on nimenomaan niiden tarjoamassa vakaassa ja inflaatiosuojatussa vuokratuotossa. Etenkin tonttirahastossa kyse on pitkälle tulevaan sovitusta ja ennakoitavasta vuokrakassavirrasta, jolloin kiinteistösijoittamiselle tavanomaiset yllättävät sopimusperusteiset arvonmuutokset ovat harvinaisia.

Riskeihin on varauduttu

Kuten kaikissa rahastoissa, myös Fennica Tontit -rahastossa on omat riskinsä. Rahasto varautuu vuokran maksusta johtuvaan riskiin ostamalla sijoitusten suojaamiseksi tontteja, joilla olevan rakennuksen arvo on vähintään kolminkertainen tontin arvoon nähden.

– Mikäli vuokraa ei makseta, niin äärimmäisessä tapauksessa rakennus jää tontin omistajalle. Sopimukseen kuuluu myös vuokravakuus, mikä helpottaa lyhytaikaisissa maksukyvyttömyystilanteissa, Puhakainen valottaa riskienhallintaa.

Rahasto suojautuu useilla toimenpiteillä myös korkojen nousua vastaan. Korkojen reilu nousu pienentää nettotuottoa, mutta sopimusten inflaatiosuoja ja lainasopimusten korkosuojaus hidastavat nousun vaikutusta. Rahasto voi myös arvioida käyttämänsä velka-asteen tasoa ja tehdä siihen tarvittaessa korjauksia. Yleensä korot nousevat toteutuneen inflaation tai inflaatio-odotusten johdosta. Vuokran indeksiehto suojaa tältä osin rahastoa.

Tontin arvon muutosta saattaa aiheutua kaavoituksesta, saastumisesta, luonnonmullistuksesta, tuottovaateen noususta tai joko poliittisesta tai geopoliittisesta riskistä. Riskit pyritään minimoimaan huolellisella etukäteisanalyysillä ja niistä saatavien suositusten mukaisilla toimilla. Luonnonkatastrofeja vasten on hankala valmistautua, sillä usein ne rajaantuvat ulos tavanomaisista kiinteistövakuutuksistakin.

Lue lisää Fennica Tontit -rahastosta virallisista esitteistä!
 

20.11.2018

 Tulosta