Fennia.fi-sivusto sai käyttäjiltään kiittävää palautetta

Fennia.fi-sivustolla toteutettiin syksyllä kävijäkysely, jossa selvitettiin, miten sivustolla vieraillaan ja kuinka toimivaksi sivusto koetaan. Kyselyllä kartoitettiin myös kehittämistarpeita sekä asiakkaiden suhtautumista verkko-ostamiseen. Vastaajista lähes 90 prosenttia arvioi Fennia.fi:n erittäin tai melko hyväksi.

Kysely toteutettiin syys-lokakuussa ja se sisälsi sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen osan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa viisi kuluttajaa ja viisi yrittäjää arvioivat sivustoa verkkopäiväkirjan avulla ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa 3213 kävijää vastasi Fennia.fi-sivuilla olleeseen kyselyyn. Kyselyn toteutti Kopla Helsinki.

Tärkeimmät vierailusyyt ja palvelupolut kohtaavat

Kolme tärkeintä syytä vierailla sivustolla olivat kyselyyn vastanneiden keskuudessa omien vakuutusten tarkastelu tai niiden muuttaminen, vahingosta ilmoittaminen sekä vakuutuksen ostaminen. Vierailusyyt kohtaavat sivuston pääasiallisten palvelupolkujen kanssa: sivustolla on siis huomioitu asioinnin keskeiset tapahtumat ja toimenpiteet.

Ruusuja ja risuja

Parhaimmat arviot kävijöiltä saivat sisällön ymmärrettävyys ja laajuus. Sivuston vahvuuksina pidettiin selkeyttä, ohjaavuutta ja yhteystietojen helppoa löydettävyyttä. Kiitosta tuli myös ystävällisestä ja helposti lähestyttävästä puhetavasta.

Kehittämisalueiksi nousivat tiedon löydettävyys ja looginen navigointi. Myös sivuston ulkoasussa ja yleisessä houkuttelevuudessa todettiin olevan parantamisen varaa.

Kaikista vastaajista 87 prosenttia arvioi Fennia.fi-sivuston erittäin tai melko hyväksi, ja lähes kolmasosa oli valmis suosittelemaan sivustoa.

Ensi vuoden aikana Fennian verkkopalveluissa kehitetään muun muassa verkko-ostamista ja Oma Fennia -palvelua. Myös Fennia.fi-sivuston sisältöjen, ulkoasun ja toiminnallisuuksien kehittämistä jatketaan.

Sujuva verkkoasiointi on peruslähtökohta

Kuluttajat ovat valmiita hoitamaan lähes kaikki vakuutusasiansa verkossa, jos asiat ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Monimutkaisempien ja hyvin henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa kaivattiin tukea, joka voidaan verkossa tarjota esimerkiksi chat-palveluna.

Yrittäjien keskuudessa on potentiaalia nykyistä laajempaan verkkoasiointiin. Yrittäjät pitivät tärkeänä helppoutta ja visuaalisuutta. Myös yrittäjät kaipasivat tukea ostamisessa ja asioinnissa silloin, kun asiat ovat uusia.

Fennia.fi-kävijäkysely tehdään vuosittain ja sen tuloksia hyödynnetään verkkopalvelujen kehittämisessä. Palautetta verkkosivuista voi antaa myös sivustomme palautelomakkeella.

14.12.2016

 Tulosta