Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Fondteckning och inlösen

SPF Fennica Fastigheter I: Fondteckning och inlösen

Ta del av fondens

faktablad, regler och fondprospektet
innan du gör en teckning.

Teckna på webben

Teckna fonder genom att logga in på Fennia Kapitalförvaltnings Mitt Fennia.

Logga in på Mitt Fennia

Kontakta oss

För teckningar kan du direkt kontakta våra kapitalförvaltare eller ringa vår kundtjänst, tfn

.

Datum för teckning av fondandelar

Fondandelar kan tecknas minst fyra gånger om året, den sista bankdagen i mars, juni, september och december.
Kommande teckningsdatum:

  • 30.9.2020
  • 31.12.2020

Teckningsuppdraget ska vara inlämnat och medlen ska bevisligen finnas på fondens teckningskonto på teckningsdagen.

Notera! Om teckningsuppdraget ges eller överföringen av medel sker efter teckningsdagen, utförs teckningsuppdraget följande teckningsdag.

På placeringar som är kopplade till försäkringar tillämpas tidsfrister som avviker från de ovan nämnda. I sådana fall kontakta våra experter.

Tidpunkt för inlösen av fondandelar och uppdrag

Tiderna för inlösen av fondandelar är varje år i slutet av det första och det tredje kvartalet, den sista bankdagen i mars och september. Kommande inlösningsdatum:

  • 30.9.2020

Inlösningsuppdraget ska vara inlämnat till Fennia Kapitalförvaltning senast på dagen för inlösen.

Fondens värde offentliggörs senast den 15:e bankdagen efter inlösningsdagen. Inlösen som gjorts till detta värde betalas ut till kunderna utan dröjsmål efter värdeberäkningen, om fonden har tillräckligt med kontanta medel.

Om fonden behöver realisera egendom för att verkställa inlösen, definieras andelens värde enligt fondandelens värde på den värdebestämningsdag som närmast följer efter att egendomen har realiserats, vilken högst kan vara sex månader från inlösningsdagen.

Inlösen ska meddelas i så god tid i förväg som möjligt så att portföljförvaltarna har tid att reagera och kunden får medlen så snarast möjligt.

Inlösen värda över 5 miljoner euro

Inlösningsuppdraget ska lämnas in 6 månader före inlösningsdagen, varefter fonden har 6 månader på sig att utföra inlösen.

Om den följande inlösningsdagen infaller innan den ovan nämnda perioden på sex (6) kalendermånader är slut, och fonden har tillräckligt kontanta medel på inlösningsdagen för att utföra inlösen, kan Fennia Kapitalförvaltnings styrelse enligt bedömning tillåta inlösen av fondandelarna med separat beslut till värdet på inlösningsdagen och att betala in medlen som fås från inlösen på det bankkonto som fondandelsägaren har uppgett trots att den sex (6) månader långa perioden från det att inlösningsuppdraget har lämnats in inte är slut. Detta gäller under förutsättning att inlösen inte strider mot kravet på lika behandling av fondandelsägarna och att den är i alla andelsägares intresse.

Notera! Om inlösningsuppdraget fördröjs, skjuts det upp till följande inlösningsdag.

Detaljerad information finns i fondprospektet, stadgarna och inlösningsblanketten.

På placeringar som är kopplade till försäkringar tillämpas tidsfrister som avviker från de ovan nämnda. I sådana fall kontakta våra experter.

Fondadministration och marknadsföring

Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I administreras av Fennia Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer 2392951-7, Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, tfn 010 503 7990. Som mottagare av fondteckningar och inlösen fungerar Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd