Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fennica Fastigheter – få del av fastigheters hyreskassaflöde

Fennica Fastigheter – få del av fastigheters hyreskassaflöde

Fennica Fastigheter I är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Fonden investerar i huvudsak i fastigheter avsedda för t.ex. kontors-, affärs-, logistik-, inkvarterings- och fritidslokaler, i tillväxtcentrum samt i fastighetsvärdepapper i Finland. Eftersom det handlar om en stor mängd fastighetstillgångar som ska förvaltas, är fondens kostnadsstruktur effektiv. 

Teckna fonder

Lokaler ger bra hyresavkastning

På fastighetsmarknaden erbjuder lokaler högre hyresintäkter än bostadsinvestering. Lokalerna är på grund av sin stora enhetsstorlek och värde vanligen tillgängliga endast för institutionsinvesterare eller som andelar via kapitalplaceringsfonder. Det betyder att minimiplaceringen ofta är hög och att placeringen binds både på viss tid och på lång sikt. Vi erbjuder däremot investering i lokaler i form av en specialplaceringsfond, varvid likviditeten är bättre än i direkt fastighetsägande och kapitalinvestering. 

Genom fonden får du del av fastigheters hyreskassaflöde

Avkastningsmålet för fonden Fennica Fastigheter I är 7 procent som årligt kassaflöde efter utgifter*. Fonden är en specialplaceringsfond som delar ut minst 75 procent av den årliga nettoavkastningen som avkastningsandel till placerarna. Den effektiviserar sin verksamhet genom främmande kapital, dock högst 50 procent av fondens totalvärde. 

Fondens nettoavkastning uppstår av fastigheternas hyresintäkter, med avdrag för kostnader för fastighetsägande och -förvärv. Fondens avkastning påverkas också av eventuella försäljningsvinster och -förluster av fastigheterna. Fondens värde påverkas också av värdeförändringar i fastigheter och värdeförändringar i eventuella andra placeringsobjekt som avses i fondreglerna. 

*Avkastningsmålet är ingen garanti för framtida avkastnings- eller värdeutveckling. Placeringens värde kan stiga eller sjunka. 

Stabil avkastning med fastighetsinvesteringar

Fastigheter har traditionellt gett ett bra skydd mot inflation. Lokalernas värdeutveckling påverkas av konjunkturväxlingar, men placering har varit ett lågriskalternativ till aktieplacering. Historiskt sett är fluktuationer i avkastning på direkta fastighetsplaceringar betydligt mindre än på aktieplaceringar.  


Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd