Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan yleiset vakuutusehdot

Fenniaturvan yleiset vakuutusehdot

Voimassa 1.5.2019 alkaen

F1 Yleiset sopimusehdot

VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Vakuutussopimuslain (543/1994) tarkoittamiin vahinkovakuutuksiin ja henkilövakuutuksiin sovelletaan vakuutuskohtaisia vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

Se sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimussuhteeseen sekä eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä, joista keskeisimmät kerrotaan jäljempänä. Lisäksi kerrotaan asiat, joista vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä. Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan kuitenkin myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Näitä säännöksiä ei kuitenkaan tulkita asiakkaan vahingoksi. Otsikoiden jälkeen suluissa olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa mainittuja asioita.

F2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

F3 Fennian vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

F4 Vakuutusmaksu

F5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana

F6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä vahinkovakuutuksessa

F7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

F8 Samastaminen vahinkovakuutuksessa (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

 1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma­aluksesta

 2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

 3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ­ tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

F9 Syyntakeettomuus ja pakkotila

F10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

F11 Korvausmenettely

F12 Yli- ja alivakuutus vahinkovakuutuksessa

F13 Muutoksenhaku Fennian päätökseen (8 §, 68 § JA 74 §)

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

F14 Fennian takautumisoikeus vahinkovakuutuksessa (75 §)

F15 Fennian takautumisoikeus henkilövakuutuksessa (75 §)

F16 Vakuutussopimuksen muuttaminen

F17 Vakuutussopimuksen päättyminen

F18 Kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa

F19 Sovellettava laki ja muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä asioita

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus: 0196826-7

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja