Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturva vakuutusehdot yrityksille (1/2, Johdanto-F570)

Fenniaturva vakuutusehdot yrityksille (1/2, Johdanto-F570)

Voimassa 1.1.2021 alkaen

JOHDANTO

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa.

VAHINKOVAKUUTUKSET

F100 MATKATAVARAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F100.2 Vakuutetut

F100.2.1 Vakuutettu perheineen

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet edellyttäen, että heidän voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikkansa on Suomessa

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F100.2.2 Vakuutettuna nimetty yksittäinen henkilö

Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu matkalla oleva, Suomessa vakituisesti asuva ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluva henkilö.

F100.3 Vakuutuksen kohde

F100.3.1

Vakuutuksen kohteena on matkalla mukana oleva matkatavara, passi ja viisumi mukaan lukien matkaliput sekä matkalla hankittu omaisuus.

F100.3.2

Maksuvälineet ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena 350 euroon saakka.

F100.3.3 Matkatavaraksi ei katsota

 • moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- taikka ilma-aluksia, eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita

 • kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia, kaupallisia tai opetusfilmejä ja -nauhoja, valokuvia eikä piirustuksia

 • matkan aikana vuokrattua tai lainattua omaisuutta

 • käsikirjoituksia, kokoelmia eikä näiden osia

 • muuttotavaroita

 • erillisiä rahtitavaralähetyksiä

 • eläimiä eikä kasveja.

F100.4 Vakuutuksen voimassaoloalue

F100.4.1

Jatkuva vakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella ja laajuudessa enintään 3 kuukautta matkan alkamisesta lukien.

F100.4.2

Vakuutusajan pidennys jatkuvaan vakuutukseen voidaan sopia erikseen lisäturvana yli 3 kk kestäville matkoille samalla alueella ja saman laajuisena kuin jatkuva vakuutuskin. Vakuutusajan pidennys on aina matkakohtainen ja määräaikainen.

Vakuutusajan pidennys on voimassa vakuutuskirjaan merkityn ajan.

F100.4.3

Määräaikaisen vakuutussopimuksen matkatavaravakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla vakuutuskirjassa mainitulla alueella ja vakuutuskirjaan merkityn laajuisena. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn ajan.

F100.4.4

Jos vakuutus on voimassa Suomessa, se on voimassa myös matkoilla, jotka tehdään suorinta matkareittiä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa eikä matkoilla mainittujen paikkojen välillä.

F100.5 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

F100.5.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

F100.5.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi

 • tavaran tavanomaisesta käytöstä, sen hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä

 • polkupyörille, suksille tai muille urheiluvälineille käytettäessä niitä tarkoitukseensa

 • mukana olevista syövyttävistä tai tahraavista aineista taikka mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai juomia sisältävien pullojen särkymisestä

 • normaaleista sääolosuhteista ja tavanomaisista luonnonilmiöistä, paitsi milloin tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

 • viranomaisen toimenpiteestä

 • sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, jos vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin.

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta, riippumatta siitä missä ydinvahinko on sattunut.

F100.6 Suojeluohjeet

F100.6.1

Matkalla mukana olevaa omaisuutta on valvottava varkausvahingon välttämiseksi. Matkatavaran säilytystilojen on
oltava murtautumisen ja varkauden varalta suojaavasti suljetut. Säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa säilytystilojen läheisyyteen.

F100.6.2

Jos koruja tai yli 350 euron arvoisia esineitä tai laitteita jätetään hotelli- ja muuhun asuinhuoneeseen tai laivan hyttiin, niiden on oltava lisäksi erikseen lukitussa tilassa.

F100.6.3

Jos matkalla mukana olevia polkupyöriä tai muita urheiluvälineitä säilytetään ulkona, niiden on oltava lukittuna tai lukittuna kuljetustelineeseensä.

F100.6.4

Jos matkalla mukana olevia elektronisia tai optisia laitteita, koruja, työkaluja tai yli 350 euron arvoisia esineitä tai laitteita säilytetään ajoneuvossa, asuntovaunussa, perävaunussa, veneessä tai teltassa, niitä on valvottava jatkuvasti.

F100.6.5

Pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia koskevia pankin tai muun luottolaitoksen kanssa sovittuja kortin käyttöön liittyviä sopimusehtoja on noudatettava kortin luvattoman käytön estämiseksi.

F100.6.6

Matkapuhelimessa on oltava turvakoodi, jonka perusteella sen käyttö voidaan estää. Turvakoodi on ilmoitettava Fennialle korvausta haettaessa.

F100.7 Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

F100.7.1

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

F100.7.2

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

F100.8 Korvaussäännökset

F100.8.1 Korvauksen laajuus

F100.8.1.1

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutustapahtuman vuoksi aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingossa Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä matkaa kohden. Matkatavaroiden yhteisarvo ei vaikuta korvauksen määrään.

F100.8.1.2

Seuraavat kulut korvataan vakuutusmäärästä riippumatta, kun vahinko on sattunut matkan aikana:

 • kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut, jos tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

 • matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut

 • varastetun passin ja viisumin uusimisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin enintään 200 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Passin uusiminen korvataan myös kotimaassa.

 • vahingon hoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut ulkomailla, kuitenkin enintään 60 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Edellytyksenä on, että tarvikkeet hankitaan matkakohteessa. Korvauksena maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan enintään 55 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin yhteensä enintään 275 euroa.

F100.8.1.3

Jos vakuutetulla on työ- ja virkamatkat sisältävä vakuutus ja hän matkakohteessa osallistuu työhön liittyvään edustustilaisuuteen, korvataan vakuutetulle välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 6 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta.

Korvaus edellyttää, että välttämättömyystarvikkeet on hankittu matkakohteessa ennen edustustilaisuutta. Korvauksena maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan enintään 70 % välttämättömyystarvikkeiden hankkimiskuluista. Korvauksen ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 1 500 euroa.

Näissä tapauksissa on Fennialle esitettävä kutsu tai muu vastaava selvitys tilaisuuden ajasta, paikasta ja luonteesta.

F100.8.2 Vahingon ja korvauksen määrän laskeminen ja maksaminen

F100.8.2.1

Menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen esineen osalta vahingon määrä on esineen päivänarvo. Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta vähennetään se, mitä omaisuuden arvosta on menetetty iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn vuoksi.

F100.8.2.2

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on kohtuulliset korjauskulut. Korjauskulut eivät kuitenkaan saa ylittää vahingoittuneen esineen päivänarvoa.

F100.8.2.3

Määrättyjen esineryhmien vahingon määrän laskeminen on merkitty liitteeseen 3.

Korvaus esineestä maksetaan taulukon osoittaman päivänarvoprosentin mukaisena. Taulukko on ehtojen liite 3.

Päivänarvoprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia esineen tai esineryhmän päivänarvo on uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta. Arvot määritellään vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaisesti. Esineen arvo ei putoa taulukossa mainittua pienintä prosenttimäärää pienemmäksi, vaikka esine ikääntyy yli taulukossa mainittujen vuosien.

F100.8.2.4

Omavastuu

F100.8.2.4.1

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu vahingon määrästä.

F100.8.2.4.2

Jos vakuutetulla on useampia saman edun sisältäviä vakuutuksia, ei yhteenlaskettu korvaus saa ylittää omavastuulla vähennettyä vahingon määrää.

F100.8.3 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

F100.8.3.1

Fennialla on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemesta korjauttaa vahingoittunut esine tai hankkia sen tilalle vastaava.

F100.8.3.2

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutetun on viipymättä luovutettava takaisin saatu omaisuus Fennialle tai palautettava korvaus sen osalta.

F100.8.3.3

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Fennialla on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.

F100.8.3.4

Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään vero tai hän ei ole velvollinen maksamaan veroa omaisuuden ostosta, korjauksesta, muusta hankinnasta tai palvelusta, vakuutuksesta maksetaan korvaus veron osuudella vähennettynä.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, jälleen hankittavan omaisuuden ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

F100.9 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun.

Jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

F102 KOMENNUSMATKATAVARAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

F102.1 Vakuutuksen tarkoitus

Komennusmatkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F102.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F102.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja komennusmatkalla mukana olevat muut hänen kanssaan samassa taloudessa Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa.

F102.3 Vakuutuksen voimassaoloaika ja -alue

Vakuutus on voimassa komennuksen aikana kaikkialla maailmassa vakuutussopimuksessa jatkuvana tai määräaikaisena sovitun ajan. Vakuutuksen voimassaoloaika mainitaan vakuutuskirjassa.

F102.4 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena ovat matkalla mukana olevat matkatavarat, passi ja viisumi sekä matkalla hankittu omaisuus ja matkaliput.

Maksuvälineet ja arvopaperit vakuutus kattaa 350 euroon asti.

Matkatavaraksi ei tässä vakuutuksessa katsota

 • koti-irtaimistoa tai muuttotavaroita

 • erillisiä rahtitavaralähetyksiä

 • moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita

 • kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia, kaupallisia filmejä tai opetusfilmejä ja - nauhoja, valokuvia eikä piirustuksia

 • atk-ohjelmia, -tiedostoja tai niiden osia, levykkeitä tai vastaavia

 • matkan aikana vuokrattua tai lainattua omaisuutta

 • käsikirjoituksia, kokoelmia eikä näiden osia

 • eläimiä eikä kasveja.

F102.5 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

F102.5.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

F102.5.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

 • tavaran tavanomaisesta käytöstä, sen hankaantumisesta, kulumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä

 • polkupyörille, suksille tai muille urheiluvälineille käytettäessä niitä tarkoitukseensa

 • mukana olevista syövyttävistä tai tahraavista aineista tai mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai juomia sisältävien pullojen särkymisestä

 • normaaleista sääoloista ja tavanomaisista luonnonilmiöistä, paitsi milloin tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

 • viranomaisen toimenpiteestä

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta, riippumatta siitä missä ydinvahinko on sattunut

 • sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, jos vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin.

F102.6 Suojeluohjeet

F102.6.1

Matkalla mukana olevaa omaisuutta on valvottava varkausvahingon välttämiseksi. Matkatavaran säilytystilojen on oltava murtautumisen ja varkauden varalta suojaavasti suljetut. Säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa säilytystilojen läheisyyteen. Jos koruja tai yli 350 euron arvoisia esineitä tai laitteita jätetään hotelli- ja muuhun asuinhuoneeseen tai laivan hyttiin, niiden on oltava lisäksi erikseen lukitussa tilassa.

F102.6.2

Jos polkupyöriä tai muita urheiluvälineitä säilytetään ulkona, niiden on oltava lukittuna tai lukittuna kuljetustelineeseensä.

F102.6.3

Jos elektronisia tai optisia laitteita, koruja, työkaluja tai yli 350 euron arvoisia esineitä tai laitteita säilytetään ajoneuvossa, asuntovaunussa, perävaunussa, veneessä tai teltassa, niitä on valvottava jatkuvasti.

F102.6.4

Pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia koskevia pankin tai muun luottolaitoksen kanssa on sovittuja kortin käyttöön liittyviä sopimusehtoja on noudatettava kortin luvattoman käytön estämiseksi.

F102.6.5

Matkapuhelimessa on oltava turvakoodi, jonka perusteella sen käyttö voidaan estää. Turvakoodi on ilmoitettava Fennialle korvausta haettaessa.

F102.7 Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

F102.8 Korvaussäännökset

F102.8.1 Korvauksen laajuus

F102.8.1.1

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutustapahtuman vuoksi aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Esinevahingossa Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä vakuutustapahtumaa kohden. Matkatavaroiden yhteisarvo ei vaikuta korvauksen määrään.

F102.8.1.2

Seuraavat kulut korvataan vakuutusmäärästä riippumatta, kun vahinko on sattunut matkan aikana:

 • kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut, jos tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

 • matkatavaran pelastamisesta ja vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut

 • varastetun passin ja viisumin uusimisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin enintään 200 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Passin uusiminen korvataan myös kotimaassa.

 • vahingon hoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut ulkomailla, kuitenkin enintään 60 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

F102.8.1.3

Vakuutusmäärästä riippumatta korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Edellytyksenä on, että tarvikkeet hankitaan matkakohteessa. Korvauksena maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan enintään 70 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin enintään 350 euroa.

Jos vakuutettu osallistuu matkakohteessa edustustilaisuuteen, korvataan vakuutetulle välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 6 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Korvaus edellyttää, että välttämättömyystarvikkeet on hankittu matkakohteessa ennen edustustilaisuutta. Korvauksena maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan enintään 70 % välttämättömyystarvikkeiden hankkimiskuluista. Korvauksen ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 1 500 euroa. Näissä tapauksissa on Fennialle esitettävä kutsu tai muu vastaava selvitys tilaisuuden ajasta, paikasta ja luonteesta.

F102.8.2 Vahingon ja korvauksen määrän laskeminen ja maksaminen

F102.8.2.1

Menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen esineen vahingon määrä on esineen päivänarvo.

Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta vähennetään se, mitä omaisuuden arvosta on menetetty iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn vuoksi.

F102.8.2.2

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on kohtuulliset korjauskulut. Korjauskulut eivät kuitenkaan saa ylittää vahingoittuneen esineen päivänarvoa.

F102.8.2.3

Määrättyjen esineryhmien vahingon määrän laskeminen on merkitty liitteeseen 3

Korvaus esineestä maksetaan taulukon osoittaman päivänarvoprosentin mukaisena. Taulukko on ehtojen liite 3.

Päivänarvoprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia esineen tai esineryhmän päivänarvo on uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta. Arvot määritellään vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaisesti. Esineen arvo ei putoa taulukossa mainittua pienintä prosenttimäärää pienemmäksi, vaikka esine ikääntyy yli taulukossa mainittujen vuosien.

F102.8.2.4

Omavastuu

F102.8.4.1

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu vahingon määrästä.

F102.8.2.3.2

Jos vakuutetulla on useampia saman edun sisältäviä vakuutuksia, ei yhteenlaskettu korvaus saa ylittää omavastuulla vähennettyä vahingon määrää.

F102.8.3 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

F102.8.3.1

Fennialla on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemesta korjauttaa vahingoittunut esine tai hankkia sen tilalle vastaava.

F102.8.3.2

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutetun on viipymättä luovutettava se Fennialle tai palauttaa korvaus sen osalta.

F102.8.3.3

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Fennialla on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.

F102.8.3.4

Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään veron tai hän ei ole velvollinen maksamaan veroa omaisuuden ostosta, korjauksesta, muusta hankinnasta tai palvelusta, vakuutuksesta maksetaan korvaus veron osuudella vähennettynä.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan on oltava korjaustyön, jälleen hankittavan omaisuuden ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

F102.9 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten, jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

F440 MATKUSTAJAN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F440.2 Vakuutetut

Matkustajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F440.3 Vakuutuksen voimassaolo

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa vakuutuskirjalla mainitussa laajuudessa.

F440.4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

F440.4.1 Korvattavat vahingot

F440.4.1.1

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

F440.4.1.2

Vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena, korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.

Poiketen yleisten sopimusehtojen F7.1 kohdasta vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko.

Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, jonka hoidettavana lapsi vahingon sattuessa on.

F440.4.1.3

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vakuutetun tuottamuksesta riippumatta vakuutuksenottajan tai jonkun muun samassa taloudessa asuvan omistaman, seuraeläimenä pidettävän koiran puremalla aiheuttama henkilövahinko sekä vahinko, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa.

Tämä laajennus ei koske

 • vahinkoa, josta koiran hoitaja tai hallussapitäjä taikka joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa

 • liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu kun koiraa väistetään.

F440.4.2 Rajoitukset

F440.4.2.1

Itselle aiheutunut vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetulle itselle tai muulle vakuutetulle

 • vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta pakollisesta vakuutuksesta.

F440.4.2.2

Käytettävänä oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona käytetyn tai matkalla majoitustilana käyttämänsä osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta. Tämä ei kuitenkaan koske omakotitaloa tai muuta vastaavaa asumiseen käytettyä kiinteistöä.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoja omaisuudelle, josta vakuutettu osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajana on asunto-osakeyhtiölain (1599/09) mukaan kunnossapitovastuussa eikä vahinkoa, joka johtuu huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai vastaavasta pelkästään huoneiston sisäpintoja kohdanneesta tapahtumasta.

F440.4.2.3

Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

 • säilytettävänä

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

 • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

F440.4.2.4

Kiinteistön omistaminen ja hallinta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu sellaisen kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta, josta enin osa ei ole vakuutetun asumiseen liittyvässä käytössä.

F440.4.2.5

Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu lupaukseen, sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

F440.4.2.6

Putkisto- ja kaapelivahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennus- tai korjaustyön yhteydessä sattuu putkistolle tai kaapeleille, ellei vakuutettu ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt rakennus- tai korjaustyön kohteena olevan kiinteistön tai muun alueen kaapeli- tai putkisto­karttoja.

F440.4.2.7

Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa (460/16) määritellystä liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä vakuutuksenottajan korvausvastuun perustuvasta syystä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko.

F440.4.2.8

Vesi- tai ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetun omistuksessa olevan veneen tai aluksen käytöstä. Rajoitus ei kuitenkaan koske enintään 5 hv moottorilla varustetun veneen tai moottorittoman soutuveneen käyttöä

 • ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

F440.4.2.9

Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta

 • muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuuseen perustuvasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahinko on syntynyt edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena ja vahinko on sattunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on saanut tietää tapahtumasta viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja että vakuutettu on tehnyt kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 § 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisille koituneita kuluja, joiden syynä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetun häiriön uhan tai sen vaikutusten torjumiseksi tai pilaantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi suoritettu toimenpide.

F440.4.2.10

Kosteus ja tulviminen

F440.4.2.10.1

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • kosteudesta

 • sadevedestä

 • sulamisvedestä tai

 • tulvimisesta

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahinko on syntynyt edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena ja tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

F440.4.2.10.2

Veden pääsy lattiakaivoon

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

F440.4.2.11

Pohjavesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on pohjaveden korkeuden muuttuminen.

F440.4.2.12

Louhinta- ja räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vieraalla työvoimalla tehdystä tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maan painumasta tai maan siirtymästä.

F440.4.2.13

Ansio- ja elinkeinotoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa työtehtävässä toisen palveluksessa taikka itsenäisessä ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai joka liittyy maatilatalouden harjoittamiseen.

F440.4.2.14

Pahoinpitely, tappelu tai muu rikos

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun tahallisen rikoksen yhteydessä.

F440.4.2.15

Tiedossa ollut vahingonuhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

F440.4.2.16

Sakko

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

F440.4.2.17

Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

F440.5 Vahingon selvittäminen

F440.5.1

Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että Fennialle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaan saamiseen.

F440.5.2

Vakuutuksenottaja on velvollinen

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

 • esittämään Fennialle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä

 • hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla.

Jos korvattava vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle.

F440.5.3

Vakuutuksenantajan velvollisuudet

Fennia selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Fenniaa ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän ajankohdan jälkeen syntyneitä kuluja eikä selvittelemään asiaa enempää.

Ellei vakuutettu ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle, ei Fennialla ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

F440.6 Korvaussäännökset

F440.6.1 Vakuutusmäärä

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

F440.6.2 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskuluja, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Fennian kanssa erikseen sovittu.

Jos vakuutukseen kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa Fennia sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

F440.6.3 Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu vahingon määrästä.

F440.6.4 Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

F440.6.5 Uhkaavan vahingonvaaran torjumiskulut

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. yleisten sopimusehtojen kohta F6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimia, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia ellei toimista sovita erikseen Fennian kanssa. Näistä välttämättömistä toimista aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta.

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle omaisuudelleen, kuten omalle maaperälle, edellä olevan lisäksi noudatetaan seuraavaa: Omalle maaperälle, vedelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Torjuntakuluja korvataan vain tilanteessa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta, esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle.

Vakuutus korvaa vain ne välttämättömät toimet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimia syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen ja neutralointi. Näistä syntyneitä kuluja ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimet.

F540 MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F540.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F540.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F540.2 Vakuutetut

Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F540.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

F540.3.1

Matkustajana vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi vakuutuksen voimassaoloalueella käräjäoikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai näitä vastaavissa tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Matkustajan oikeusturvavakuutus on voimassa sen laajuisena, kuin vakuutuskirjassa on mainittu.

F540.4 Korvattavat vakuutustapahtumat

F540.4.1

Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

 • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty nimenomaan perusteen tai määrän osalta.

rikosasiassa

 • asian vireille tulo tuomioistuimessa, kun vakuutettu on asianomistajana

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

F540.4.2

Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

F540.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 3. joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa

 4. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 5. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan

 6. joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona

 7. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 8. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina

 9. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

 10. jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 11. joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

 12. joka koskee lähestymiskieltoa

 13. joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle

 14. joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

 15. joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 16. jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä

 17. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin

 18. joka liittyy konkurssiin

 19. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

 20. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 21. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 22. joka käsitellään ryhmäkanteena

 23. josta vakuutetulle aiheutuneet kulut korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään siltä osin kuin autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä ylitetään.

F540.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

F540.6.1

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

F540.6.2

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin edellä mainitut edellytykset täyttävää asiamiestä, vakuutuksesta ei makseta korvausta.

F540.6.3

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.

F540.6.4

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen määrää Fenniaa sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

F540.7 Korvaussäännökset

F540.7.1 Vakuutusmäärä

Riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

F540.7.2 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

F540.7.3 Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

F540.7.3.1

Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

F540.7.3.2

Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

F540.7.3.3

Rikosasiassa

F540.7.3.3.1

Asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

F540.7.3.3.2

Vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

F540.7.3.4

Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

F540.7.3.5

Yhteinen intressi

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista.

F540.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista.

Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä tehdyn työn määrä ja laatu. Korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

F540.7.5 Kulut, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

1.vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

- vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai

- vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua Kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen

2. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluista

3. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomasta kuluja aiheuttavasta menettelystä

4. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

5. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

6. kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

7. kuluja, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, tai muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

8. kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

9. välimiehen tai sovittelijan palkkioita ja kuluja

10. julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja.

F540.7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

F540.7.6.1

Fennia maksaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäynti- ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen, ellei Fennian kanssa ole toisin sovittu.

F540.7.6.2

Fennian korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos se on velvollinen korvaamaan asian voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kanteen tultua hylätyksi.

F540.7.6.3

Jos vastapuoli tai valtio on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen maksamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluistaan itse sen vuoksi, että kulut ylittävät kohdassa F540.7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen tai valtion kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

F540.7.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksen asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

F570 LAAJA MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F570.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F570.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F570.2 Vakuutetut

Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F570.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

F570.3.1 Matkustajana vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi vakuutuksen voimassaoloalueella käräjäoikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai näitä vastaavissa tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Matkustajan oikeusturvavakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla laajuudella.

F570.4 Korvattavat vakuutustapahtumat

F570.4.1

Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

 • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty nimenomaan perusteen tai määrän osalta.

rikosasiassa

 • asian vireille tulo tuomioistuimessa, kun vakuutettu on asianomistajana

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

F570.4.2

Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

F570.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 3. joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa

 4. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 5. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan

 6. joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona

 7. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 8. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina

 9. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

 10. jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 11. joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

 12. joka koskee lähestymiskieltoa

 13. joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle

 14. joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

 15. joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 16. jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä

 17. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin

 18. joka liittyy konkurssiin

 19. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon

 20. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 21. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 22. joka käsitellään ryhmäkanteena

 23. josta vakuutetulle aiheutuneet kulut korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään siltä osin kuin autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä ylitetään.

F570.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

F570.6.1

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

F570.6.2

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin edellä mainitut edellytykset täyttävää asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

F570.6.3

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.

F570.6.4

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää Fenniaa sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

F570.7 Korvaussäännökset

F570.7.1 Vakuutusmäärä

Riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

F570.7.2 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

F570.7.3 Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

F570.7.3.1

Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

F570.7.3.2

Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

F570.7.3.3

Rikosasiassa

F570.7.3.3.1

Asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

F570.7.3.3.2

Vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

F570.7.3.4

Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

F570.7.3.5

Yhteinen intressi

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista.

F570.7.3.6

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut.

F570.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista.

Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

F570.7.5 Kulut, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluista

 2. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomasta kuluja aiheuttavasta menettelystä

 3. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

 4. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

 5. kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

 6. kuluja, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, tai muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

 7. kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai muutoin ovat tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

 8. välimiehen tai sovittelijan palkkioita ja kuluja

 9. julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja.

F570.7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

F570.7.6.1

Fennia maksaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäynti- ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen, ellei Fennian kanssa ole toisin sovittu.

F570.7.6.2

Fennian korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos se on velvollinen korvaamaan asian voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kanteen tultua hylätyksi.

F570.7.6.3

Jos vastapuoli tai valtio on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen maksamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluistaan itse sen vuoksi, että kulut ylittävät kohdassa F570.7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen tai valtion kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

F570.7.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksen asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja