Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fenniaskydd Gruppförsäkringsvillkor

Innehåll

R1 Allmänna avtalsvillkor

R2 Lämnande av information innan försäkringsavtal ingås

R3 Inträdande av fennias ansvar och försäkrings avtalets giltighet

R4 Försäkringspremie

R5 Lämnande av information under avtalets giltighetstid

R6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada

R7 Framkallande av försäkringsfall

R8 Identifikation vid skadeförsäkring (33 §)

R9 Otillräknelighet, nödläge och begränsning av ansvar

R10 Förmånstagarförordnande vid personförsäkring

R11 Ersättningsförfarande

R12 Över- och underförsäkring vid skadeförsäkring

R13 Sökande av ändring i fennias beslut (8 §, 68 § OCH 74 §)

R14 Fennias regressrätt vid skadeförsäkring (75 §)

R15 Fennias regressrätt vid personförsäkring (75 §)

R16 Ändring av försäkringsavtalet

R17 Försäkringsavtalets upphörande

R18 Tredje mans rätt vid skadeförsäkring

R19 Lag som tillämpas

PERSONFÖRSÄKRINGAR

R200 Olycksfallsförsäkring för vuxna

R210 Olycksfallsförsäkring

R280 Företagets sjukdomsskyddsförsäkring

R290 Operationsskyddsförsäkring

R300 Resenärförsäkring

R350 Resenärförsäkring enligt antal resdagar

SKADEFÖRSÄKRINGAR

R100 Resgodsförsäkring

R110 Resgodsförsäkring enligt antal resdagar

R440 Ansvarsförsäkring för resenär

R540 Rättsskyddsförsäkring för resenär

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till

Fenniaskydd Gruppförsäkringsvillkor

Gäller från och med 1.5.2019

R1 Allmänna avtalsvillkor

Gäller från och med 1.7.2018

LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH GRUPPFÖRSÄKRING
(3 § och 4 §)

Enligt lagen om försäkringsavtal (543/1994) tillämpas en del av lagens bestämmelser på gruppförsäkringar. Dessa bestämmelser räknas upp i 4 § i lagen. Enligt dessa bestämmelser, försäkringsbrevet, de allmänna avtalsvillkoren och person- och skadeförsäkringsvillkoren fastställs rättigheterna och skyldigheterna mellan den försäkrade, någon annan som är berättigad till försäkringsersättning och Fennia. För dessa parter är de bestämmelser som rör gruppförsäkring i lagen om försäkringsavtal tvingande lagstiftning.

Bestämmelserna som rör gruppförsäkring i lagen om försäkringsavtal är inte tvingande utan dispositiva gentemot försäkringstagaren. Därför kan man när det gäller försäkringstagaren avvika från dem i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Med de paragrafhänvisningarna inom parentes vid rubrikerna i de allmänna avtalsvillkoren hänvisas det till lagen om försäkringsavtal endast till den del som den enligt 4 § gäller dem som omfattas av det tvingande skyddet enligt lagen eller om man vill att den också ska gälla försäkringstagaren. Om det i en rubrik i en villkorspunkt som gäller försäkringstagaren finns en paragrafhänvisning inom parentes till lagen om försäkringsavtal, men villkorspunkten avviker från lagen gentemot försäkringstagaren, tillämpas för dennas del endast avtalsvillkoret. Om det inom parentes i rubriken i de allmänna avtalsvillkoren eller i de allmänna avtalsvillkoren inte i övrigt hänvisas till lagen om försäkringsavtal, tillämpas inte lagen utöver villkorspunkten eller villkoren.

Egendoms-, resgods-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är skadeförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal. Olycksfallsförsäkringar, Företagets sjukdomsskyddsförsäkring och resenärförsäkringar är personförsäkringar. På dem tillämpas dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

R2 Lämnande av information innan försäkringsavtal ingås

R3 Inträdande av fennias ansvar och försäkrings avtalets giltighet

R4 Försäkringspremie

R5 Lämnande av information under avtalets giltighetstid

R6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada

R7 Framkallande av försäkringsfall

R8 Identifikation vid skadeförsäkring (33 §)

Det som tidigare sägs om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person som

  1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

  2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

  3. som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

R9 Otillräknelighet, nödläge och begränsning av ansvar

R10 Förmånstagarförordnande vid personförsäkring

R11 Ersättningsförfarande

R12 Över- och underförsäkring vid skadeförsäkring

R13 Sökande av ändring i fennias beslut (8 §, 68 § OCH 74 §)

Försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter till sitt förfogande för att få Fennias beslut, som inverkar på hans eller hennes ställning, ändrat. Han eller hon har rätt att väcka talan mot Fennia. Före det kan han eller hon be Försäkrings- och finansrådgivningen om råd och handledning eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder. Behandling vid en nämnd hindrar inte väckande av talan. Däremot behandlar nämnderna inte ett ärende som behandlats eller inletts vid domstol.

R14 Fennias regressrätt vid skadeförsäkring (75 §)

R15 Fennias regressrätt vid personförsäkring (75 §)

R16 Ändring av försäkringsavtalet

R17 Försäkringsavtalets upphörande

R18 Tredje mans rätt vid skadeförsäkring

R19 Lag som tillämpas

PERSONFÖRSÄKRINGAR

R200 Olycksfallsförsäkring för vuxna

Gäller från och med 1.7.2018

R210 Olycksfallsförsäkring

Gäller från och med 1.7.2018

R280 Företagets sjukdomsskyddsförsäkring

Gäller från 1.7.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Företagets sjukdomsskyddsförsäkring kan beviljas när företaget har ett giltigt avtal om företagshälsovård på minst allmänläkarnivå och en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

Om företaget säger upp företagshälsovårdsavtalet med vårdinrättningen eller om den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring upphör hos Fennia, sägs Företagets sjukdomsskyddsförsäkring upp.

R290 Operationsskyddsförsäkring

Gäller från och med 1.1.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

En operationsskyddsförsäkring kan beviljas företag om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

När försäkringstagaren är ett företag och den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upphör, upphör också operationsskyddsförsäkringen vid slutet av den pågående försäkringsperioden.

R300 Resenärförsäkring

Gäller från och med 1.7.2018

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

R350 Resenärförsäkring enligt antal resdagar

Gäller från och med 1.7.2018

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

SKADEFÖRSÄKRINGAR

R100 Resgodsförsäkring

Gäller från och med 1.7.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R110 Resgodsförsäkring enligt antal resdagar

Gäller från och med 1.7.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R440 Ansvarsförsäkring för resenär

Gäller från och med 1.7.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R540 Rättsskyddsförsäkring för resenär

Gäller från och med 1.7.2018

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till

Kontaktinformation till vår kundtjänst finns på fennia.fi/kontaktinformation-for-privatkunder .

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, Tfn: 010 5031, FO-nummer: 0196826-7

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskydd