Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskydd försäkringsvillkor för företag (1/2, Inledning-F570)

Fenniaskydd försäkringsvillkor för företag (1/2, Inledning-F570)

Gäller från och med 1.1.2021

INLEDNING

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor.

SKADEFÖRSÄKRINGAR

F100 RESGODSFÖRSÄKRING

Gäller från och med1.1.2021

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F100.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt F100.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

F100.2 Försäkrade

F100.2.1 Försäkrad med familj

De försäkrade är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda, förutsatt att deras hemort enligt gällande lagstiftning är i Finland

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F100.2.2 Försäkrad enskild namngiven person

Den försäkrade är den person som anges i försäkringsbrevet och som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

F100.3 Försäkringsobjekt

F100.3.1

Försäkringsobjekt är resgods som är med på resan inklusive pass, visum och färdbiljetter samt egendom som skaffats under resan.

F100.3.2

Betalningsmedel och värdepapper är försäkrade upp till 350 euro.

F100.3.3

Som resgods betraktas inte

 • motordrivna fordon, husvagnar eller andra släpvagnar, vatten- eller luftfarkoster, och inte heller delar eller tillbehör till dessa

 • handelsvaror, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och -band, fotografier och ritningar

 • egendom som hyrts eller lånats under resan

 • manuskript, samlingar eller delar av sådana

 • flyttgods

 • separata fraktgodsförsändelser

 • djur och växter.

F100.4 Försäkringens giltighetsområde

F100.4.1

En fortlöpande försäkring gäller under resor som börjar i Finland. Försäkringen gäller på det område och i den omfattning som anges i försäkringsbrevet i högst tre månader räknat från resans början.

F100.4.2

Utvidgning av försäkringstiden för en fortlöpande försäkring kan avtalas separat som tilläggsskydd för resor på över 3 månader. Utvidgningen gäller på samma område och i samma omfattning som den fortlöpande försäkringen. Utvidgningen av försäkringstiden är alltid resespecifik och tidsbestämd. Utvidgningen gäller under den tid som anges i försäkringsbrevet.

F100.4.3

En tidsbestämd försäkring gäller under resor som börjar i Finland och på det område och i den omfattning som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller under den tid som anges i försäkringsbrevet.

F100.4.4

Om försäkringen gäller i Finland, omfattar den resor som enligt kortaste resrutt görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Försäkringen gäller dock inte under vistelse på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa.

F100.5 Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem

F100.5.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter skada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

F100.5.2 Skador som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte skada

 • till följd av att resgods försvinner, kvarglöms, tappas bort eller förkommer (en skada som beträffande tidpunkt, plats eller omständighet inte kan påvisas vara stöld anses ha orsakats av att resgods försvunnit, kvarglömts, borttappats eller förkommit)

 • till följd av föremålets sedvanliga användning, skavning, slitage, repning eller bristfälligt emballage

 • på cyklar, skidor eller annan idrottsutrustning, när de används för sitt ändamål

 • till följd av medförda frätande eller nedsmutsande ämnen eller av att medförda vätskor läckt ut eller flaskor innehållande drycker gått sönder

 • till följd av normala väderleksförhållanden och naturfenomen, utom när resgodset överlämnats för förvaring på ett hotell, en bensinstation, ett transportföretag, ett trafikföretag, hos en researrangör eller motsvarande

 • till följd av en myndighets åtgärd

 • till följd av krig eller en väpnad konflikt (ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det att väpnade operationer inleddes, utom i fråga om storkrig, om den försäkrade redan dessförinnan påbörjat sin resa och själv inte deltagit i operationerna)

 • till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var atomskadan skett.

F100.6 Säkerhetsföreskrifter

F100.6.1

Egendom som är med på en resa ska övervakas för att undvika stöldskada. Förvaringsplatser för resgods ska vara stängda på ett betryggande sätt för att förhindra inbrott och stöld. Nycklarna till förvaringsplatserna får inte lämnas eller gömmas i förvaringsplatsernas närhet.

F100.6.2

Om smycken, eller föremål och apparater som är värda över 350 euro, lämnas på ett hotellrum, i ett annat boningsrum eller i en fartygshytt, ska de dessutom förvaras i ett separat låst utrymme.

F100.6.3

Om cyklar eller annan idrottsutrustning förvaras ute, ska de vara låsta eller fastlåsta vid sin transportställning.

F100.6.4

Om elektroniska eller optiska apparater, smycken, verktyg eller sådana föremål eller anordningar som är värda över 350 euro förvaras i ett fordon, en husvagn, en släpvagn, en båt eller ett tält, ska de oavbrutet övervakas.

F100.6.5

Villkoren som gäller användning av bankkort, kreditkort eller motsvarande betalningskort och som överenskommits med en bank eller något annat kreditinstitut ska iakttas för att förhindra olovlig användning av kortet.

F100.6.6 Mobiltelefonen ska vara försedd med en säkerhetskod som förhindrar användning av den. Säkerhetskoden ska meddelas Fennia vid ansökan om ersättning.

F100.7 Särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall

F100.7.1

Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak.

F100.7.2

Om föremålet skadats eller försvunnit under transporten, ska skadan anmälas till transport- eller trafikföretagets representant.

F100.8 Ersättningsbestämmelser

F100.8.1 Ersättningens omfattning

F100.8.1.1

Försäkringen ersätter direkt sakskada på försäkringsobjektet till följd av försäkringsfallet. Vid sakskada utgör det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet per resa. Resgodsets sammanlagda värde inverkar inte på ersättningsbeloppet.

F100.8.1.2

Följande kostnader som uppstått till följd av en skada under resan ersätts oberoende av försäkringsbeloppet:

 • skäliga kostnader som uppstått till följd av sökning efter försvunnet resgods ersätts om resgodset överlämnats för förvaring på ett hotell, en bensinstation, ett transport- eller trafikföretag, hos en researrangör eller en annan motsvarande instans

 • skäliga kostnader som uppstått till följd av bärgning av resgodset och begränsning av skadan ersätts

 • skäliga kostnader för förnyande av pass och visum till följd av stöld ersätts, dock högst 200 euro per försäkringsfall (förnyande av pass ersätts även i Finland)

 • nödvändiga telefonkostnader utomlands i anknytning till skötseln av skadeärendet ersätts, dock högst 60 euro per försäkringsfall

 • kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts när resgods, som lämnats in för transport, anländer minst 12 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Förutsättningen är att artiklarna har skaffats på resmålet. Mot originalverifikat utbetalas i ersättning högst 55 euro för varje påbörjat dygn, dock sammanlagt högst 275 euro.

F100.8.1.3

Om den försäkrade har en försäkring som omfattar arbets- och tjänsteresor och den försäkrade deltar i ett arbetsrelaterat representationsevenemang på resmålet, ersätts kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgods, som lämnats in för transport, anländer minst 6 timmar senare till resmålet än den försäkrade.

En förutsättning för att få ersättning är att nödvändighetsartiklarna har skaffats på resmålet före representationsevenemanget.Mot originalverifikat utbetalas i ersättning högst 70 procent av kostnaderna för nödvändighetsartiklarna. Den högsta gränsen för ersättningen är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, dock högst 1 500 euro.

I dessa fall ska en inbjudan eller en annan motsvarande redogörelse för tid, plats och karaktär för evenemanget lämnas till Fennia.

F100.8.2 Beräkning och utbetalning av skade- och ersättningsbelopp

F100.8.2.1

För ett föremål som förlorats eller skadats så att det inte går att reparera är skadebeloppet föremålets dagsvärde. Med dagsvärde avses det penningbelopp som man får när man från återanskaffningsvärdet av ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål drar av det belopp som egendomen förlorat i värde till följd av ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan motsvarande orsak.

F100.8.2.2

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet de skäliga reparationskostnaderna. Reparationskostnaderna får dock inte överstiga det skadade föremålets dagsvärde.

F100.8.2.3

Beräkning av skadebelopp för specifika grupper av föremål redovisas i bilaga 3.

Ersättning för ett föremål betalas enligt procenttalet för dagsvärdet i tabellen. Tabellen är bilaga 3 till villkoren.

Procenttalet för dagsvärdet visar hur många procent föremålets eller föremålsgruppens dagsvärde är av återanskaffningsvärdet på ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål. Värdena beräknas enligt den prisnivå som rådde vid skadetidpunkten. Värdet på föremålet blir inte mindre än det minsta procenttal som anges i tabellen även om föremålets ålder är högre än vad som anges i tabellen.

F100.8.2.4

Självrisk

F100.8.2.4.1

I varje försäkringsfall står försäkringstagaren för den självriskandel av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet eller på förnyelsekvittot.

F100.8.2.4.2

Om den försäkrade har flera försäkringar som innehåller samma förmån, får den sammanlagda ersättningen inte överstiga det skadebelopp från vilket självrisken dragits av.

F100.8.3 Övriga ersättningsbestämmelser

F100.8.3.1

Fennia har rätt att i stället för att utbetala ersättning i pengar låta reparera det skadade föremålet eller skaffa ett motsvarande föremål.

F100.8.3.2

Om förlorad egendom kommer till rätta efter att ersättning betalats ut, ska den försäkrade utan dröjsmål överlämna den till Fennia eller återbetala ersättningen för den.

F100.8.3.3

Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Fennia har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den värderad enligt samma grunder som före försäkringsfallet.

F100.8.3.4

Mervärdesskatt

Om den försäkrade är berättigad enligt mervärdesskattelagen att dra av skatt eller inte är skyldig att betala skatt för köp av egendom, för reparationskostnader, för andra anskaffningar eller tjänster, avdras skattens andel från försäkringsersättningen.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställaren av reparationsarbetet, den återanskaffade egendomen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

F100.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari– juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

F102 RESGODSFÖRSÄKRING FÖR UTSÄNDA

Gäller från och med 1.1.2021

En försäkring ingår i försäkringsavtalet när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F102.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen för utsända är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt F102.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor

F102.2 Försäkrade

Försäkrad är den person som anges i försäkringsbrevet, som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland samt andra personer som är med den utsända på utlandsuppdraget och som stadigvarande bor med honom eller henne i samma hushåll i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland.

F102.3 Försäkringens giltighetstid och -område

Försäkringen gäller under utstationeringen överallt i världen amtingen som fortlöpande eller tidsbestämd. Försäkringens giltighetstid anges i försäkringsbrevet.

F102.4 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är resgods som är med på resan, pass, visum och färdbiljetter samt egendom som skaffats under resan.

Försäkringen täcker betalningsmedel och värdepapper upp till 350 euro.

I denna försäkring betraktas inte som resgods

 • hemlösöre eller flyttgods

 • separata fraktgodsförsändelser

 • motordrivna fordon, husvagnar eller andrasläpvagnar, vatten- eller luftfarkoster, och inte heller delar eller tillbehör till dessa

 • handelsvaror, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och -band, fotografier och ritningar

 • dataprogram, datafiler eller delar av sådana, disketter eller motsvarande

 • egendom som hyrts eller lånats under resan

 • manuskript, samlingar eller delar av sådana

 • djur och växter.

F102.5 Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem

F102.5.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter skada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

F102.5.2 Skador som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte skada

 • till följd av att resgods försvinner, kvarglöms, tappas bort eller förkommer (en skada som beträffande tidpunkt, plats eller omständighet inte kan påvisas vara stöld anses ha orsakats av att resgods försvunnit, kvarglömts, borttappats eller förkommit)

 • till följd av föremålets sedvanliga användning, skavning, slitage, repning eller bristfälligt emballage

 • på cyklar, skidor eller annan idrottsutrustning, när de används för sitt ändamål

 • till följd av medförda frätande eller nedsmutsande ämnen eller av att medförda vätskor läckt ut eller flaskor innehållande drycker gått sönder

 • till följd av normala väderleksförhållanden och naturfenomen, utom när resgodset överlämnats för förvaring på ett hotell, en bensinstation, ett transportföretag, ett trafikföretag, hos en researrangör eller motsvarande

 • till följd av en myndighets åtgärd

 • till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var atomskadan skett

 • till följd av krig eller en väpnad konflikt (ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det att väpnade operationer inleddes, utom i fråga om storkrig, om den försäkrade redan dessförinnan påbörjat sin resa och själv inte deltagit i operationerna).

F102.6 Säkerhetsföreskrifter

F102.6.1

Egendom som är med på en resa ska övervakas för att undvika stöldskada. Förvaringsplatser för resgods ska vara stängda på ett betryggande sätt för att förhindra inbrott och stöld. Nycklarna till förvaringsplatserna får inte lämnas eller gömmas i förvaringsplatsernas närhet. Om smycken, eller föremål och apparater som är värda över 350 euro, lämnas på ett hotellrum, i ett annat boningsrum eller i en fartygshytt, ska de dessutom förvaras i ett separat låst utrymme.

F102.6.2

Om cyklar eller annan idrottsutrustning förvaras ute, ska de vara låsta eller fastlåsta vid sin transportställning.

F102.6.3

Om elektroniska eller optiska apparater, smycken, verktyg eller sådana föremål eller anordningar som är värda över 350 euro förvaras i ett fordon, en husvagn, en släpvagn, en båt eller ett tält, ska de oavbrutet övervakas.

F102.6.4

Villkoren som gäller användning av bankkort, kreditkort eller motsvarande betalningskort och som överenskommits med en bank eller något annat kreditinstitut ska iakttas för att förhindra olovlig användning av kortet.

F102.6.5

Mobiltelefonen ska vara försedd med en säkerhetskod som förhindrar användning av den. Säkerhetskoden ska meddelas Fennia vid ansökan om ersättning.

F102.7 Särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall

Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak.

Om föremålet skadats eller försvunnit under transporten, ska skadan anmälas till transport- eller trafikföretagets representant.

F102.8 Ersättningsbestämmelser

F102.8.1 Ersättningens omfattning

F102.8.1.1

Försäkringen ersätter direkt sakskada på försäkringsobjektet till följd av försäkringsfallet. Vid sakskada utgör det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet per försäkringsfall. Resgodsets sammanlagda värde inverkar inte på ersättningsbeloppet.

F102.8.1.2

Följande kostnader som uppstått till följd av en skada under resan ersätts oberoende av försäkringsbeloppet:

 • skäliga kostnader som uppstått till följd av sökning efter försvunnet resgods ersätts om resgodset överlämnats för förvaring på ett hotell, en bensinstation, ett transport- eller trafikföretag, hos en researrangör eller en annan motsvarande instans

 • skäliga kostnader som uppstått till följd av bärgning av resgodset och begränsning av skadan ersätts

 • skäliga kostnader för förnyande av pass och visum till följd av stöld ersätts, dock högst 200 euro per försäkringsfall. Förnyande av pass ersätts även i Finland

 • nödvändiga telefonkostnader utomlands i anknytning till skötseln av skadeärendet ersätts, dock högst 60 euro per försäkringsfall.

F102.8.1.3

Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts oberoende av försäkringsbeloppet när resgods som lämnats in för transport anländer minst 12 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Förutsättningen är att artiklarna har skaffats på resmålet. Mot originalverifikat utbetalas i ersättning högst 70 euro för varje påbörjat dygn, dock sammanlagt högst 350 euro.

Om den försäkrade deltar i ett arbetsrelaterat representationsevenemang på resmålet, ersätts kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgods, som lämnats in för transport, anländer minst 6 timmar senare till resmålet än den försäkrade. En förutsättning för ersättning är att nödvändighetsartiklarna har skaffats på resmålet före representationsevenemanget. Mot originalverifikat utbetalas i ersättning högst 70 procent av kostnaderna för nödvändighetsartiklarna. Den högsta gränsen för ersättningen är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, dock högst 1 500 euro. I dessa fall ska en inbjudan eller en annan motsvarande redogörelse för tid, plats och karaktär för evenemanget lämnas till Fennia.

F102.8.2 Beräkning och utbetalning av skade- och ersättningsbelopp

F102.8.2.1

För ett föremål som förlorats eller skadats så att det inte går att reparera är skadebeloppet föremålets dagsvärde. Med dagsvärde avses det penningbelopp som man får när man från återanskaffningsvärdet av ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål drar av det belopp som egendomen förlorat i värde till följd av ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan motsvarande orsak.

F102.8.2.2

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet de skäliga reparationskostnaderna. Reparationskostnaderna får dock inte överstiga det skadade föremålets dagsvärde.

F102.8.2.3

Beräkning av skadebelopp för specifika grupper av föremål redovisas i tabell F100.8.2.3

Ersättning för ett föremål betalas enligt procenttalet för dagsvärdet i tabellen.

Med ett föremåls ålder avses skillnaden mellan det kalenderår föremålet togs i bruk och det kalenderår skadan inträffade. Procenttalet för dagsvärdet visar hur många procent föremålets eller föremålsgruppens dagsvärde är av återanskaffningsvärdet på ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål. Värdena beräknas enligt den prisnivå som rådde vid skadetidpunkten.

Värdet på föremålet blir inte mindre än det minsta procenttal som anges i tabellen även om föremålets ålder är högre än vad som anges i tabellen.

F102.8.2.4

Självrisk

F102.8.4.1

I varje försäkringsfall står försäkringstagaren för den självriskandel av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet eller på förnyelsekvittot.

F102.8.2.3.2

Om den försäkrade har flera försäkringar som innehåller samma förmån, får den sammanlagda ersättningen inte överstiga det skadebelopp från vilket självrisken dragits av.

F102.8.3 Övriga ersättningsbestämmelser

F102.8.3.1

Fennia har rätt att i stället för att utbetala ersättning i pengar låta reparera det skadade föremålet eller skaffa ett motsvarande föremål.

F102.8.3.2

Om förlorad egendom kommer till rätta efter att ersättning betalats ut, ska den försäkrade utan dröjsmål överlämna den till Fennia eller återbetala ersättningen för den.

F102.8.3.3

Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Fennia har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den värderad enligt samma grunder som före försäkringsfallet.

F102.8.3.4

Mervärdesskatt

Om den försäkrade är berättigad enligt mervärdesskattelagen att dra av skatt eller inte är skyldig att betala skatt för köp av egendom, för reparationskostnader, för andra anskaffningar eller tjänster, avdras skattens andel från försäkringsersättningen.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställaren av reparationsarbetet, den återanskaffade egendomen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

F102.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

F440 ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RESENÄR

Gäller från och med 1.1.2021

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F440.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för resenär har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt F440.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

F440.2 Försäkrade

De försäkrade i en resenärförsäkring är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F440.3 Försäkringens giltighet

Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i den utsträckning som anges i försäkringsbrevet.

F440.4 Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem

F440.4.1 Skador som ersätts

F440.4.1.1

Försäkringen ersätter person- och sakskador som vållas i egenskap av privatperson en annan och som konstateras inom försäkringens giltighetsområde under försäkringsperioden och för vilka den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

F440.4.1.2

En skada som orsakats av ett barn som vid skadetidpunkten inte enligt sin ålder ska anses ersättningsskyldigt, ersätts i den utsträckning som om den orsakats av ett barn som uppnått lägsta ålder för ersättningsskyldighet.

Med avvikelse från punkt F7.1 i de allmänna avtalsvillkoren ersätter försäkringen också en skada som med avsikt orsakats av ett försäkrat barn under 12 år.

Denna bestämmelse gäller inte en skada för vilken någon annan är ersättningsansvarig och inte heller en skada som drabbat den person i vars vård barnet är vid skadetidpunkten.

F440.4.1.3

Försäkringen ersätter också personskada som en sällskapshund orsakar genom bitning samt skada som hunden orsakar genom omedelbar kollision med ett motorfordon, när detta inträffar oberoende av den försäkrades vållande och hunden ägs av försäkringstagaren eller någon annan person som bor i samma hushåll som försäkringstagaren.

Denna utvidgning gäller inte

 • skada som hundens skötare eller innehavare eller någon annan än den försäkrade är ersättningsansvarig för

 • trafikskada eller annan skada som orsakas av väjning för hunden.

F440.4.2 Begränsningar

F440.4.2.1

Skada som drabbat den försäkrade själv

Försäkringen ersätter inte skada som drabbat

 • den försäkrade själv eller en annan försäkrad

 • den försäkrades arbetstagare eller en person som jämställs med honom eller henne till den del denna är berättigad att få ersättning från den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

F440.4.2.2

Egendom som står till den försäkrades förfogande

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan innehar eller innehade, hade lånat eller annars utnyttjade.

Försäkringen omfattar emellertid ersättningsskyldighet som uppstår för den försäkrade för skada som plötsligt drabbar konstruktioner eller apparatur som hör till en hyres- eller aktielägenhet som den försäkrades och dennas familj använder som bostad eller som logi under en resa. Detta gäller dock inte egnahemshus eller annan motsvarande fastighet i bostadsbruk.

Försäkringen ersätter dock inte skador på egendom för vilken den försäkrade, i egenskap av ägare av aktier som ger besittningsrätt till en lägenhet, enligt lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) har underhållsansvar, och inte heller skada som beror på vanvård av lägenheten eller slitage, repning, stötar, nedsmutsning eller andra liknande händelser som endast berört bostadens inre ytor.

F440.4.2.3

Egendom som innehas för behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som den försäkrade eller någon annan för dennas räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera eller på annat sätt behandla

 • har eller hade åtagit sig att förvara

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde eller som försäkringstagaren på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

F440.4.2.4

Ägande och innehav av fastighet

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av ägande, innehav eller underhåll av en sådan fastighet som inte till största delen är i den försäkrades bostadsbruk.

F440.4.2.5

Ansvar vid avtal

Försäkringen ersätter inte skada till den del ersättningsansvaret grundar sig på ett löfte, ett avtal, en garanti eller en annan förbindelse, om nämnda ersättningsansvar inte skulle gälla utan denna förbindelse.

F440.4.2.6

Skada på rörnät eller kablar

Försäkringen ersätter inte en skada som i samband med byggarbete eller renovering drabbar rörnät eller kablar, om den försäkrade inte skaffat och använt som arbetsinstruktion kabel- och rörnätskartor för fastigheten eller ett annat område som är föremål för byggarbetet eller renoveringen.

F440.4.2.7

Trafikskada

Försäkringen ersätter inte en skada som beror på en sådan trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016), oberoende av var trafikskadan inträffat.

Försäkringen ersätter dock en skada som i Finland under lastning eller lossning eller en annan arbetsprestation som försäkringstagarens ersättningsansvar grundar sig på drabbat ett annat motorfordon som deltagit i denna verksamhet.

F440.4.2.8

Användning av vatten- eller luftfarkost

Försäkringen ersätter inte skador till följd av följande:

 • Användning av båt eller fartyg som den försäkrade äger. Begränsningen gäller dock inte användning av båt med en motor på högst fem hästkrafter eller roddbåt utan motor.

 • Att en luftfarkost används för luftfart när försäkringstagaren är ersättningsskyldig på grund av att denna äger, innehar eller använder luftfarkosten, utför en uppgift i luftfarkosten eller är arbetsgivare till personer som utför nämnda funktioner.

F440.4.2.9

Miljöskada

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att vatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, skakning, strålning, drag, värme eller lukt

 • annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter dock plötslig skada som orsakats av ett slumpmässigt eller enstaka fel eller en slumpmässig eller enstaka försummelse, eller till följd av ett fel eller en brist som uppstått plötsligt och oväntat på en byggnad, en anläggning eller en anordning och som försäkringstagarens ersättningsansvar grundar sig på. Dessutom förutsätts också att en skada som uppfyller ovannämnda förutsättningar uppkommit plötsligt, oväntat och snabbt och att den inte är en följd av en långsam, gradvis inverkan eller fortsatt gärning eller försummelse eller på annat sätt upprepad händelse.

En annan förutsättning för utbetalning av ersättning är att den försäkrade fått kännedom om händelsen senast inom 14 dygn från dess uppkomst och att den försäkrade lämnat in en skriftlig anmälan till försäkringsgivaren inom sextio dygn från att föroreningen, utsläppet eller någon annan störning uppkommit.

Försäkringen ersätter inte sådana kostnader som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) och som uppstått för myndigheter till följd av åtgärder som har vidtagits i syfte att avvärja risken för eller verkningarna av störningar som avses i 1 § i lagen i fråga eller för att återställa den förorenade miljön i sitt tidigare skick.

F440.4.2.10

Fukt och översvämning

F410.4.2.10.1

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • fukt

 • regnvatten

 • smältvatten

 • översvämning

Försäkringen ersätter emellertid plötslig skada som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått på en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

F410.4.2.10.2

Avledning av vatten till golvbrunn

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av att dusch- eller badvattnet är förhindrat att rinna ner i golvbrunnen.

F440.4.2.11

Grundvattenstånd

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av förändrat grundvattenstånd.

F440.4.2.12

Brytnings- och sprängningsarbete

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av brytnings- eller sprängningsarbete som utförts med främmande arbetskraft eller för någon annan och inte heller jordsänkning eller jordras som följd av detta.

F440.4.2.13

Förvärvs- och näringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte skada som den försäkrade orsakar i någon annans tjänst eller vid utövande av ett självständigt yrke, en närings- eller förvärvsverksamhet eller i arbetsuppgifter som hänför sig till lantbruk.

F440.4.2.14

Misshandel, slagsmål eller annat brott

Försäkringen ersätter inte skada som uppstått i samband med misshandel, slagsmål eller annat uppsåtligt brott.

F440.4.2.15

Vetskap om risk för skada

Försäkringen ersätter inte skada som beror på fel, felaktighet eller annan grund för ersättningsansvar som försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

F440.4.2.16

Böter

Försäkringen ersätter inte böter eller annan liknande påföljd.

F440.4.2.17

Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skada till den del den ersätts från en annan ansvarsförsäkring som den försäkrade tecknat.

F440.5 Utredning av skada

F440.5.1 Försäkringstagarens skyldigheter

Den försäkrade ska sträva efter att ge Fennia tillfälle att värdera skadans storlek samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

F440.5.2 Försäkringstagaren är skyldig att

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • till Fennia framlägga uppgifter och handlingar som är av betydelse för utredning av skadan

 • skaffa eller framställa nödvändiga utredningar eller undersökningar som försäkringstagaren till rimlig kostnad har tillgång till.

Om ett ersättningsbart försäkringsfall leder till rättegång ska den försäkrade omedelbart meddela Fennia detta.

F440.5.3 Försäkringsgivarens skyldigheter

Fennia utreder om den försäkrade är skadeståndsskyldig för det anmälda försäkringsfall som omfattas av försäkringen och underhandlar med den som kräver ersättning.

Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner kravet, är detta inte bindande för Fennia om ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppbenbart oriktiga.

Om Fennia meddelat försäkringstagaren att bolaget är redo att inom försäkringsbeloppets gränser avtala med den skadelidande om ersättning för hans eller hennes skador, och den försäkrade inte ger sitt samtycke till det, är Fennia inte skyldigt att betala ett större skadestånd och inte heller att ersätta kostnader som uppkommit efter det eller att utreda ärendet ytterligare.

Om den försäkrade inte meddelar Fennia om rättegången på förhand, är Fennia inte skyldigt att ersätta rättegångskostnader.

F440.6 Ersättningsbestämmelser

F440.6.1 Försäkringsbelopp

Högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Skador föranledda av samma handling eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterat.

F440.6.2 Utrednings- och rättegångskostnader

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader för utredning av skadan, dock inte sådana utredningskostnader som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren är skyldig att själv betala eller sådana kostnader som inte särskilt avtalats med Fennia.

Kommer frågan om ersättning av ett försäkringsfall som omfattas av försäkringen upp till behandling i rätten, sköter Fennia rättegången och betalar de rättegångskostnader som föranleds av detta.

Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätts kostnaderna endast för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

F440.6.3 Självrisk

I varje försäkringsfall står den försäkrade för den självriskandel av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet.

F440.6.4 Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt haft av försäkringsfallet. Framgår inget annat av tidigare nämnda orsaker, ersätter försäkringen högst den försäkrades andel enligt huvudtal av hela skadan.

F440.6.5 Kostnader för att avvärja en hotande skada

Den försäkrade ska vid ett omedelbart hotande eller inträffat försäkringsfall se till att avvärja eller begränsa skadan (se punkt F6.2 i de allmänna avtalsvillkoren). Denna skyldighet gäller endast sådana åtgärder som avvärjer en omedelbart hotande ansvarsskada som drabbar någon annan, men inte åtgärder efter skadan, om sådana inte separat avtalas med Fennia. Kostnaderna för dessa nödvändiga åtgärder ersätts från försäkringen.

Om den försäkrade orsakar en miljöskada som drabbar hans eller hennes egen egendom, som t.ex. egen jordmån, ska utöver det ovannämnda även följande iakttas: skador som drabbar egen jordmån, eget vattenområde eller annan egen egendom ersätts inte.

Kostnader för avvärjning av skada ersätts endast i situationer när omedelbar fara hotar någon annans egendom, t.ex. om miljöförstörande ämnen kommer via grundvattnet eller jordmånen från det egna området till omkringliggande områden.

Försäkringen ersätter bara sådana nödvändiga åtgärder genom vilka ett omedelbart hot om skada på annans egendom, som skulle ersättas från försäkringen, kan avvärjas.

När en miljöskada har inträffat kan det vara nödvändigt att vidta mera omfattande åtgärder, än sådana som omedelbart avvärjer faran, för att slutföra ärendet. Sådana åtgärder är t.ex. transport av förorenade jordmassor, förstöring och neutralisering av problemavfall som uppstått. Kostnader som uppstått för dessa åtgärder ersätts inte från ansvarsförsäkringen som kostnader för avvärjning ens om det är fråga om åtgärder i enlighet med tvingande myndighetsbestämmelse.

F540 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR RESENÄR

Gäller från och med 1.1.2021

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F540.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F540.4.

F540.2 Försäkrade

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F540.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan anhängiggöras vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

F540.3.1

I egenskap av resenär kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som inom försäkringens giltighetsområde direkt kan anhängiggöras vid en tingsrätt eller dess besvärsinstanser eller i en motsvarande domstol i destinationslandet eller som kan avgöras genom skiljeförfarande.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Rättsskyddsförsäkringen för resenär gäller i den utsträckning som anges i försäkringsbrevet.

F540.4 Försäkringsfall som ersätts

F540.4.1 Definition på försäkringsfall

Försäkringsfall som ersätts från försäkringen är

i tvistemål och ansökningsärende

 • uppkomst av tvist (en tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp uttryckligen bestridits i fråga om grunden eller beloppet)

i brottmål

 • när ärendet inleds vid domstol och när den försäkrade är målsägande

 • målsägandes väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade, när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller nedlagt det. Åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd, tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del. Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till giltighetstiden.

F540.4.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, ett brottmål eller ett ansökningsärende

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

F540.5 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått för den försäkrade i ärenden

 1. där bestridandet av krav inte kan påvisas

 2. som har samband med den försäkrades eller med honom eller henne i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller med en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst

 3. som har samband med placeringsverksamhet eller en enskild placering, vars värde översteg 100 000 euro då tvisten uppkom eller placeringen gjordes

 4. som har samband med borgen, pant eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 5. som har samband med lån som beviljats för en annans närings- eller förvärvsverksamhet

 6. som har samband med en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i denna punkt tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 7. som är av ringa betydelse för den försäkrade

 8. där de försäkrade i denna försäkring är motparter

 9. som har samband med ett tillgodohavande eller en fordran som överförts på den försäkrade, om inte två år gått av överföringen när tvisten uppstår

 10. som gäller ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt krav som den målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad

 11. som gäller ett privaträttsligt krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av specialbestämmelser

 12. som har samband med besöksförbud

 13. som gäller vinning av ett brott som döms förverkad till staten

 14. som gäller äktenskapsskillnad eller upplösande av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap

 15. som har samband med omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 16. där det är fråga om att utse en intressebevakare, en god man, en skiftes-man eller en boutredningsman

 17. som gäller skadeståndskrav mot den försäkrade, om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsrisken

 18. som har samband med konkurs

 19. som har samband med utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning

 20. som har samband med ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)

 21. där det är fråga om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 22. som behandlas som grupptalan

 23. där den försäkrades kostnader ersätts från rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen. Sådana kostnader ersätts inte heller för den del som överskrider försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen.

F540.6 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

F540.6.1

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen ska detta skriftligen meddelas till Fennia på förhand. Fennia ger i detta fall den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

F540.6.2

Den försäkrade ska anlita som sitt ombud en advokat eller en annan jurist som har avlagt en högre högskoleexamen i juridik.

Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ett ombud eller anlitar någon annan än en person som uppfyller de ovannämnda förutsättningarna som sitt ombud, utbetalas inte ersättning från försäkringen.

F540.6.3

I ärenden som framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader av motparten.

Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning av motparten eller utan grundad orsak avstår från kravet, kan ersättningen från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal. Vid medlingsförfarande i enlighet med lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (domstolsmedling) behöver ersättningsanspråk dock inte framläggas för kostnader som uppstått i medlingsförfarandet i det ärende som behandlas.

F540.6.4

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för Fennia bekräfta beloppet av kostnaderna för skötseln av ärendet.

Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader har inte bindande verkan för Fennia vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

F540.7 Ersättningsbestämmelser

F540.7.1 Försäkringsbelopp

I tvistemål där den försäkrade framställer yrkande och värdet på den omtvistade förmånen kan fastställas i pengar ersätts från försäkringen, inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, högst det tvåfaldiga beloppet för den omtvistade förmånen. Om en periodiskt återkommande betalning är föremål för tvisten, ersätts högst det tiofaldiga beloppet för den omtvistade engångsbetalningen. När förmånsbeloppet beräknas tar man inte hänsyn till räntekostnader eller advokat- och rättegångskostnader. I samtliga ärenden är det kostnadsbelopp som ersätts dock högst så stort som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten.

F540.7.2 Självrisk

Självrisken som anges i försäkringsbrevet dras av från de kostnader som ersätts.

F540.7.3 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader, som uppstått för den försäkrade till följd av försäkringsfallet, enligt följande:

F540.7.3.1

I tvistemål och ansökningsärende

Den försäkrades kostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål. Om förutsättningen för att ärendet kan hänskjutas till prövning i domstol är en rättshandling eller ett beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till tingsrätten för behandling.

Om ärendet har behandlats genom medling i en domstol, ersätter försäkringen också arvoden för medlarens eventuella biträde och den del av kostnaderna som enligt parternas huvudtal utgör den försäkrades andel.

F540.7.3.2

Ärende som är föremål för skiljeförfarande eller medling

Den försäkrades kostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål.

Skiljemannens eller medlarens arvoden och kostnader ersätts dock inte.

F540.7.3.3

I brottmål

F540.7.3.3.1

Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades andra privaträttsliga krav till följd av brott än rättegångskostnader.

F540.7.3.3.2

Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål, om det är fråga om ett åtal som den målsägande väckt mot den försäkrade när den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller lagt ned åtalet.

F540.7.3.4

Sökande av ändring hos Högsta domstolen

Om sökande av ändring hos Högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats.

Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om Högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av domen eller återställt försutten fatalietid.

F540.7.3.5

Gemensamt intresse

Om det i ärendet är fråga om i väsentlig grad annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i ärendet har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana personer som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

F540.7.4 Ersättningsbelopp och beräkning av ersättning

Advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen fastställs enligt rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och i lagen om rättegång i brottmål.

Om domstolen, till följd av parternas medgivande eller någon annan orsak, inte har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader i sitt beslut, eller om ärendet har avgjorts enligt ett medgivande eller genom medling, fastställs kostnaderna som ska ersättas också med beaktande av de kostnader som i allmänhet utdömts eller betalats i liknande fall. Av kostnaderna ersätts dock högst det belopp som domstolen dömt den försäkrades motpart att betala, utom när domstolen på grunder som framgår av domslutet uttryckligen har ansett att den försäkrade helt eller delvis själv ska bära sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts ett skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av den omtvistade förmånen, ärendets svårighet och omfattning samt det utförda arbetets mängd och art. Kostnader ersätts dock högst till det belopp som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten.

F540.7.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte följande:

 1. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts att betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader om detta särskilt avtalats och anges i försäkringsbrevet, den försäkrade vid rättegången biträtts av konsumentombudsmannen eller hans eller hennes under-lydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagstiftning och konsumenternas allmänna intresse eller den försäkrades motpart huvudsakligen underlåtit att följa det beslut i ärendet som fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ och som till tvistens centrala delar gynnar den försäkrade.

 2. Kostnader för verkställande av dom eller beslut.

 3. Den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget förfarande som orsakar kostnadshöjning eller onödiga kostnader.

 4. Kostnader för införskaffande av ett juridiskt sakkunnigutlåtande.

 5. Kostnader som uppstår till följd av en polisanmälan eller en begäran om undersökning eller av en förundersökning i brottmål.

 6. Kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar på grund av att de framförts för sent.

 7. Kostnader som den försäkrade eller hans eller hennes ombud orsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående, som de har vetat eller borde ha vetat är obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat.

 8. Kostnader för en rättegång, som den försäkrade eller hans eller hennes ombud inlett utan att motparten givit anledning till det, eller i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång.

 9. Arvoden och kostnader för skiljeman eller medlare.

 10. Kostnader för ansökan om offentlig rättshjälp.

F540.7.6 Övriga ersättningsbestämmelser

F540.7.6.1

Fennia utbetalar ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader efter att domstolens beslut vunnit laga kraft eller förlikning nåtts, om inte annat överenskommits med Fennia.

F540.7.6.2

Som minskning av Fennias ersättningsskyldighet ska räknas den kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige. Vad som här sagts om den försäkrades motpart tillämpas också på staten om den är skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader efter att käromålet förkastats.

F540.7.6.3

Om motparten eller staten har dömts eller förbundit sig att till den försäkrade utbetala kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade skyldig att innan ersättningen utbetalas överföra sin rätt till kostnadsersättning på Fennia upp till det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen.

Om den försäkrade själv har varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger det högsta ersättningsbelopp som anges i punkt F540.7.1 är den försäkrade skyldig att till Fennia överföra den del av motpartens eller statens kostnadsersättning som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala har utbetalats till den försäkrade, eller om han eller hon på annat sätt fått räkna den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen med ränta till Fennia upp till det ersättningsbelopp som betalas ut från försäkringen.

F540.7.7 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

F570 OMFATTANDE RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR RESENÄR

Gäller från och med 1.1.2021

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F570.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F570.4.

F570.2 Försäkrade

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F570.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan anhängiggöras vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

F570.3.1

I egenskap av resenär kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som inom försäkringens giltighetsområde direkt kan anhängiggöras vid en tingsrätt eller dess besvärsinstanser eller i en motsvarande domstol i destinationslandet eller som kan avgöras genom skiljeförfarande.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Rättsskyddsförsäkringen som tecknats i egenskap av resenär gäller i den utsträckning som resgodsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet.

F570.4 Försäkringsfall som ersätts

F570.4.1 Definition på försäkringsfall

Försäkringsfall som ersätts från försäkringen är

i tvistemål och ansökningsärende

 • uppkomst av tvist (en tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp uttryckligen bestridits i fråga om grunden eller beloppet)

i brottmål

 • när ärendet inleds vid domstol och när den försäkrade är målsägande

 • målsägandes väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade, när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller nedlagt det. Åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd, tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del. Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till giltighetstiden.

F570.4.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, ett brottmål eller ett ansökningsärende

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

F570.5 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått för den försäkrade i ärenden

 1. där bestridandet av krav inte kan påvisas

 2. som har samband med den försäkrades eller med honom eller henne i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller med en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst

 3. som har samband med placeringsverksamhet eller en enskild placering, vars värde översteg 100 000 euro då tvisten uppkom eller placeringen gjordes

 4. som har samband med borgen, pant eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 5. som har samband med lån som beviljats för en annans närings- eller förvärvsverksamhet

 6. som har samband med en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i denna punkt tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 7. som är av ringa betydelse för den försäkrade

 8. där de försäkrade i denna försäkring är motparter

 9. som har samband med ett tillgodohavande eller en fordran som överförts på den försäkrade, om inte två år gått av överföringen när tvisten uppstår

 10. som gäller ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt krav som den målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad

 11. som gäller ett privaträttsligt krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av specialbestämmelser

 12. som har samband med besöksförbud

 13. som gäller vinning av ett brott som döms förverkad till staten

 14. som gäller äktenskapsskillnad eller upplösande av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap

 15. som har samband med omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 16. där det är fråga om att utse en intressebevakare, en god man, en skiftesman eller en boutredningsman

 17. som gäller skadeståndskrav mot den försäkrade, om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsrisken

 18. som har samband med konkurs

 19. som har samband med utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning

 20. som har samband med ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)

 21. där det är fråga om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 22. som behandlas som grupptalan

 23. där den försäkrades kostnader ersätts från rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen. Sådana kostnader ersätts inte heller för den del som överskrider försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen.

F570.6 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

F570.6.1

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen ska detta skriftligen meddelas till Fennia på förhand. Fennia ger i detta fall den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

F570.6.2

Den försäkrade ska anlita som sitt ombud en advokat eller en annan jurist som har avlagt en högre högskoleexamen i juridik.

Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ett ombud eller anlitar någon annan än en person som uppfyller de ovannämnda förutsättningarna som sitt ombud, utbetalas inte ersättning från försäkringen.

F570.6.3

I ärenden som framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader av motparten.

Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning av motparten eller utan grundad orsak avstår från kravet, kan ersättningen från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal. Vid medlingsförfarande i enlighet med lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (domstolsmedling) behöver ersättningsanspråk dock inte framläggas för kostnader som uppstått i medlingsförfarandet i det ärende som behandlas.

F570.6.4

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för Fennia bekräfta beloppet av kostnaderna för skötseln av ärendet.

Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader har inte bindande verkan för Fennia vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

F570.7 Ersättningsbestämmelser

F570.7.1 Försäkringsbelopp

I tvistemål där den försäkrade framställer yrkande och värdet på den omtvistade förmånen kan fastställas i pengar ersätts från försäkringen, inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, högst det tvåfaldiga beloppet för den omtvistade förmånen. Om en periodiskt återkommande betalning är föremål för tvisten, ersätts högst det tiofaldiga beloppet för den omtvistade engångsbetalningen. När förmånsbeloppet beräknas tar man inte hänsyn till räntekostnader eller advokat- och rättegångskostnader. I samtliga ärenden är det kostnadsbelopp som ersätts dock högst så stort som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten.

F570.7.2 Självrisk

Självrisken som anges i försäkringsbrevet dras av från de kostnader som ersätts.

F570.7.3 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader, som uppstått för den försäkrade till följd av försäkringsfallet, enligt följande:

F570.7.3.1

I tvistemål och ansökningsärende

Den försäkrades kostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål. Om förutsättningen för att ärendet kan hänskjutas till prövning i domstol är en rättshandling eller ett beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till tingsrätten för behandling.

Om ärendet har behandlats genom medling i en domstol, ersätter försäkringen också arvoden för medlarens eventuella biträde och den del av kostnaderna som enligt parternas huvudtal utgör den försäkrades andel.

F570.7.3.2

Ärende som är föremål för skiljeförfarande eller medling

Den försäkrades kostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål.

Skiljemannens eller medlarens arvoden och kostnader ersätts dock inte.

F570.7.3.3

I brottmål

F570.7.3.3.1

Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades andra privaträttsliga krav till följd av brott än rättegångskostnader.

F570.7.3.3.2

Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ett ombud och för vittnesmål, om det är fråga om ett åtal som den målsägande väckt mot den försäkrade när den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller lagt ned åtalet.

F570.7.3.4

Sökande av ändring hos Högsta domstolen

Om sökande av ändring hos Högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats.

Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om Högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av domen eller återställt försutten fatalietid.

F570.7.3.5

Gemensamt intresse

Om det i ärendet är fråga om i väsentlig grad annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i ärendet har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana personer som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

F570.7.3.6

Försäkringen ersätter även motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts att betala ersätts på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader.

F570.7.4 Ersättningsbelopp och beräkning av ersättning

Advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen fastställs enligt rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och i lagen om rättegång i brottmål.

Om domstolen, till följd av parternas medgivande eller någon annan orsak, inte har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader i sitt beslut, eller om ärendet har avgjorts enligt ett medgivande eller genom medling, fastställs kostnaderna som ska ersättas också med beaktande av de kostnader som i allmänhet utdömts eller betalats i liknande fall. Av kostnaderna ersätts dock högst det belopp som domstolen dömt den försäkrades motpart att betala, utom när domstolen på grunder som framgår av domslutet uttryckligen har ansett att den försäkrade helt eller delvis själv ska bära sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts ett skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av den omtvistade förmånen, ärendets svårighet och omfattning samt det utförda arbetets mängd och art. Kostnader ersätts dock högst till det belopp som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten.

F570.7.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte

 1. kostnader för verkställande av dom eller beslut

 2. den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget förfarande som orsakar kostnadshöjning eller onödiga kostnader

 3. kostnader för införskaffande av ett juridiskt sakkunnigut­låtande

 4. kostnader som uppstår till följd av en polisanmälan eller en begäran om undersökning eller av en förundersökning i brottmål

 5. kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar på grund av att de framförts för sent

 6. kostnader som den försäkrade eller hans eller hennes ombud orsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående, som de har vetat eller borde ha vetat är obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat

 7. kostnader för en rättegång, som den försäkrade eller hans eller hennes ombud inlett utan att motparten givit anledning till det, eller i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång

 8. arvoden och kostnader för skiljeman eller medlare

 9. kostnader för ansökan om offentlig rättshjälp.

F570.7.6 Övriga ersättningsbestämmelser

F570.7.6.1

Fennia utbetalar ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader efter att domstolens beslut vunnit laga kraft eller förlikning nåtts, om inte annat överenskommits med Fennia.

F570.7.6.2

Som minskning av Fennias ersättningsskyldighet ska räknas den kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige. Vad som här sagts om den försäkrades motpart tillämpas också på staten om den är skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader efter att käromålet förkastats.

F570.7.6.3

Om motparten eller staten har dömts eller förbundit sig att till den försäkrade utbetala kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade skyldig att innan ersättningen utbetalas överföra sin rätt till kostnadsersättning på Fennia upp till det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen.

Om den försäkrade själv har varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger det högsta ersättningsbelopp som anges i punkt F570.7.1 är den försäkrade skyldig att till Fennia överföra den del av motpartens eller statens kostnadsersättning som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala har utbetalats till den försäkrade, eller om han eller hon på annat sätt fått räkna den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen med ränta till Fennia upp till det ersättningsbelopp som betalas ut från försäkringen.

F570.7.7 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskydd