Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias hobby- och museifordonskasko - produktbroschyr
Hobby- och museifordonskasko - broschyr

Fennias hobby- och museifordonskasko - produktbroschyr (1)

Gäller från och med 17.3.2024

I denna produktbroschyr redogör vi för innehållet i Fennias fordonsförsäkringar, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt för försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren. Trafikförsäkringen är lagstadgad och Fennias hobby- och museifordonskasko består av frivilliga försäkringar.

Försäkringen gäller inte och den ersätter inga skador om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller andra myndighetsbeslut.


Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring som ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador om en olycka inträffar.

Mer detaljerade uppgifter om försäkringens omfattning och olika parters rättigheter och skyldigheter finns i trafikförsäkringslagen, i lagen om försäkringsavtal och i Fennias trafikförsäkringsvillkor.

Ett motorfordon är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken, men inte på spår. Som motorfordon betraktas även en kopplad eller fristående släpvagn.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådana är t.ex. skördetröskor och andra skördemaskiner. För trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt kan ersättning sökas från Trafikförsäkringscentralen. För en annan eventuell skadeståndsskyldighet i anslutning till användning av sådana fordon kan du teckna en ansvarsförsäkring.

Ett motorfordon är i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen och behöver därmed också en trafikförsäkring när det används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller på is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Ersättningen bestäms enligt 5 kap. 2, 2 a–2 d, 3, 4, 4 a, 4b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ett motorfordon har orsakat ett annat motorfordon eller ett spårtrafikfordon som rör sig på skenor en trafikskada, ersätts skadan från trafikförsäkringen för det förstnämnda fordonet endast om skadan har

 • vållats av fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare (av oaktsamhet)

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna fordonet, på ett annat fordon som fast kopplats till det eller på föremål som befann sig i dem eller på deras last.

Ta först del av trafikförsäkringen. Därefter är det enklare för dig att avgöra vilket frivilligt försäkringsskydd du behöver för ditt fordon.

Personskador som ersätts

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader som uppstått till följd av skadan. Fennia har dock i regel rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men och bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädtillägg eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp. Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar.

Egendomsskador som ersätts

Reparationskostnader för fordonet eller inlösning av det

Motorfordonets ägare har rätt att få ersättning för reparationskostnaderna för en skada på fordonet. Om fordonet inte kan repareras till skäliga kostnader, betalas som inlösningspris ett belopp som motsvarar fordonets verkliga värde, varvid det skadade fordonet övergår i Fennias ägo. Värdeminskning av fordonet ersätts inte.

Ersättning för stilleståndstid

Ersättning för motorfordonets stilleståndstid betalas ut för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätts reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

De viktigaste begränsningarna

 1. Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

  Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när

  • det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än person- eller godstransport

  • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. på en verkstad, en tvätthall eller på ett motsvarande ställe

  • det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller teständamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

 2. Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

  • som har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

  • på egendom som är föremål för arbetet under lastning, lossning eller en annan arbetsprestation eller på ett annat motorfordon som deltar i den

  • på något annat djur som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled än en ren, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

  • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar. Från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller -innehavaren haft på sig eller med sig.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen omfattar försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

Utöver skador som inträffar inom EES omfattar trafikförsäkringen skador som har drabbat finländare eller övriga EES-länders medborgare eller deras fordon utanför EES och under en direkt färd från ett EES-land till ett annat.

En skadelidande som bor i Finland kan välja att en trafikskada som inträffat inom ett annat EES-land än i Finland och som orsakats av att ett fordon använts i trafik och som försäkrats enligt den finländska trafikförsäkringslagen ersätts enligt Finlands lag, även om skadan enligt lagvalsbestämmelser skulle ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Dessutom gäller den finska trafikförsäkringen med separat intyg, det s.k. gröna kortet (Green Card) i följande länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien (FYROM), Marocko, Moldavien, Montenegro, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Beviljandet av ett grönt kort för dessa länder bedöms från fall till fall, och det gröna kortet beviljas inte nödvändigtvis för att gälla i alla länder som nämnts.

Det gröna kortet får du hos Fennia. Ta alltid kortet med dig när du gör en resa med ditt fordon utanför Norden.

När du reser utomlands

Det lönar sig alltid att reda ut försäkringsplikten, försäkringsskyddets omfattning och ersättningarnas eventuella maximibelopp, och utifrån dem överväga om ett tilläggsskydd behövs för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder. Dessutom kan fordonsförarens körerfarenhet, uppmätt körsätt och antalet kilometrar som körts med fordonet påverka premien.

Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om försäkringspremien försenas tar Fennia ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar. Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Avgiften tas inte ut för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien.

Bonusen minskar försäkringspremien

Bonustabellen tillämpas inte på trafikförsäkringen för mopeder, snöskotrar, museifordon och vissa andra fordon.

För en försäkringstagare som är privatperson beräknas trafikförsäkringens bonusklass enligt Fennias bestämmelser om beräkning av premiegrunder och utifrån försäkringstagarens samtliga skadehistoriker vid tidpunkten för erbjudandet. Bonusklassen som beräknas på detta sätt gäller för en försäkringsperiod i taget och samma bonusklass tillämpas på försäkringstagarens samtliga fordon som tillhör samma bonusgrupp.

Om försäkringstagaren ger sitt samtycke till att kontrollera skadehistoriken, inleds beräkningen av bonusen, som bygger på skadehistoriken, för en privatpersons bil från bonusklass 4 (bonus 40 %).

Om försäkringstagaren inte har en skadehistorik eller skador, kan man på försäkringspremien för en privatpersons fordon i privat bruk tillämpa startbonusen som fastställs enligt ålder.

Om försäkringstagaren fyller minst 30 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 12 (bonus 64 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren fyller minst 23 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 8 (bonus 52 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren är under 23 år, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 4 (bonus 40 %), förutsatt att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren är ett företag, bestäms bonusklassen för fordonet enligt nedanstående bonustabell för företag och enligt antalet skador.

Det finns två bonusgrupper:

 1. bilar i privat bruk (fordonsklasserna M och N)

 2. motorcyklar i privat bruk (fordonsklasserna L3 och L4).

Om försäkringstagaren ger sitt samtycke till att kontrollera skadehistoriken, inleds beräkningen av bonusen för en privatpersons motorcykel från bonusklass 3 (bonus 20 %). I försäkringspremien för en motorcykel för en privatperson tas också hänsyn till skadehistoriken över försäkringstagarens övriga motorcyklar, enligt vad som tidigare sagts.

En försäkring som överförs till Fennia från ett annat försäkringsbolag placeras i den bonusklass till vilken den hör på basis av försäkringstagarens skadehistorik enligt det bonussystem som vi tillämpar. Om försäkringstagaren inte ger sitt medgivande till att kontrollera skadehistoriken, placeras försäkringen för en privatpersons bil i privat bruk i bonusklass 0 (bonus 0 %) och försäkringen för en privatpersons motorcykel i privat bruk och försäkringen för ett företags fordon i bonusklass U (bonus 0 %).

Premierabatt, dvs. bonus för skadefria försäkringsperioder, får du enligt intilliggande bonustabell. Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn, eller för motorcyklar kortare än 90 dygn, får du ingen bonus. Bonustabellen tillämpas inte på trafikförsäkringen för mopeder och vissa andra fordon.

Varje ersatt skada som har orsakats genom fordonsägarens, -förarens eller -innehavarens oaktsamhet eller fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning sänker bonusen enligt den bifogade bonustabellen för privatpersoner. För företag sänks bonusen så som det står på den bifogade bonustabellen för företag.

Trafikförsäkringens bonustabell i privatpersoners försäkringar

På trafikförsäkringen tillämpas följande bonustabeller, om inte annat anges i trafikförsäkringsvillkoren.

En ny bonusklass bestäms på basis av dessa tabeller, giltiga försäkringar och antalet skador när skadeersättningar som inverkar på bonusklassplaceringen har betalats ut under samma försäkringsperiod.

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, bilar) från och med 17.3.2024

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, motorcyklar) från och med 17.3.2024

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

Exempel på hur bonusen bestäms

Bonusklassen för trafikförsäkringen för din personbil är 14 och du har på basis av den fått 70 procent rabatt på grundpremien för försäkringen. Om du skaffar en ny bil och försäkrar också den hos Fennia, placeras trafikförsäkringen för den nya bilen i samma bonusklass 14 och du får även för försäkringspremien för den 70 procent rabatt.

Exempel på hur en skada påverkar försäkringspremien

Om du har två trafikförsäkringar hos Fennia i bonusklass 14, får du 70 procent rabatt på de båda försäkringarna. Bonusklassen kontrolleras en gång om året. Om man inte har betalat ut ersättningar från de två försäkringarna under den gångna försäkringsperioden, stiger bonusklassen till 16 och rabatten för grundpremien till 76 procent för bägge försäkringarna. Om man har betalat ut ersättning från en av försäkringarna, sjunker bonusklassen till 12 och rabatten för grundpremien till 64 procent för bägge försäkringarna.

Exempel på hur en skada och bonusskyddet påverkar försäkringspremien

Om din bil har en trafikförsäkring hos Fennia i den högsta bonusklassen 20 (83 procent bonus), har du även ett giltigt bonusskydd. Den första skadan som man betalar ut ersättning för från försäkringen när bonusskyddet är giltigt sänker inte bonusen. Om du har flera försäkrade fordon, sänks bonusen på grund av den andra skadan i samtliga försäkringar för fordon som du har i samma bonusklass. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när bonusklassen är 20.

Trafikförsäkringens bonustabell i försäkringar för företag, från och med 17.3.2024

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Gottgörelse för tiden som fordonet tillfälligt är taget ur trafik

Vi förutsätter att hobbyfordonet är avställt minst fem månader om året.

Fordon som finns i museiregistret berörs inte av bestämmelserna om avställning. Ett museifordon får användas i trafik högst 30 dagar om året.

Fordonsinnehavaren eller -ägaren kan göra en anmälan om avställning och påställning av fordon till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Under avställningstiden behöver man inte betala trafikförsäkringspremie för fordonet. Försäkringspremien gottskrivs för hela den tid som fordonet har varit avställt.

Avställningen gäller alltid tills vidare och vid avställningen kan man inte meddela när fordonet ska påställas på nytt. Ett avställt fordon får inte användas i trafik innan anmälan om påställning har gjorts till registermyndigheten.

Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. En anmälan kan t.ex. göras via Fennias eller Traficoms elektroniska tjänster eller på en besiktningsstation.

Ändringar i fordonets registreringsuppgifter, till exempel ägar- eller innehavarbyte, ska anmälas till trafik- och transportregistret också när fordonet är avställt.

Höjd premie

En motorfordonsägare eller -innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Jämfört med försäkringspremien är höjningen trefaldig.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta registreringsskyltarna. För ett sådant fordon fastställs fordonsskatten som efterbeskattning med tilläggsskatt.

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra trafikförsäkringens försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

Försäkringstagaren har rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när dennas försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning, eller när denna överför försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Trafikförsäkringen kan också sägas upp när fordonet har stulits och en anmälan har lämnats till försäkringsbolaget och polisen.

Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen räknas också följande som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia:

 1. Ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare.

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande- eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. Fordonet har slutligen tagits ur trafik.

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska en trafikförsäkring tecknas för det. Försäkringstagaren ska för att hålla försäkringen i kraft meddela om det till Fennia.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat ägaren och innehavaren som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

En motorfordonsägare eller -innehavare som inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet är skyldig att i efterhand betala till Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

När du köper registrerade fordon är det bäst att kontrollera att säljaren är densamma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift, och ansvaret hos den tidigare ägarens försäkringsbolag fortgår sju dagar till din förmån.

Om du emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska du vid registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till antingen besiktningsstationen eller Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo. Om du köper ett fordon av en temporär ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Fennias hobby- och museifordonskasko består av de frivilliga försäkringar som du valt och som ingår i försäkringspaketet. I denna produktbroschyr redogör vi för försäkringarnas centrala innehåll och de viktigaste begränsningarna. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringen kan tecknas för ett hobby- eller museifordon. Som hobbyfordon betraktas ett besiktat fordon som är över 15 år och i privat bruk, som finns i fordonsregistret och som inte är ett museifordon. Ett museifordon är ett fordon som genom besiktning godkänts som museifordon och som accepterats i museifordonsregistret. Ett fordon som klassificerats som museifordon får användas i trafik högst 30 dagar om året.

Försäkringen beviljas inte för ett fordon som håller på att byggas, som har tagits isär eller som används i tävlingar. Fordonets konstruktionsmässiga ändringsprocent får vara högst 40. Fennia förutsätter att hobbyfordonet är avställt minst fem månader om året.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Försäkringsobjektet är det hobby- eller museifordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den utrustning som vid tidpunkten för försäkrandet är fast monterad i fordonet och som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkring.

Begränsningar

Fennias hobby- och museifordonskasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller -tejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- eller bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar eller mopeder. Fennias hobby- och museifordonskasko omfattar inte heller telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringar är bogseringsserviceförsäkring, rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Giltighetsområden

Fennias hobby- och museifordonskasko gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Monaco, San Marino, Schweiz och i Vatikanstaten samt under transport mellan dessa länder.

Utan en kollisionsförsäkring gäller försäkringen endast i Norden och under transport mellan dessa länder.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utom i Ryssland.

En omfattande kaskoförsäkring omfattar en kolli­sions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bogseringsservice- och rättsskyddsförsäkring samt en ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Delkasko omfattar en älgskade-, brand-, stöld-, bogseringsservice- och rättsskyddsförsäkring. I delkasko ingår även en skadegörelseförsäkring om detta separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

En brand- och stöldförsäkring omfattar en brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring.

Vad sakförsäkringar omfattar och ersätter

Sakförsäkringar ersätter – enligt respektive försäkringsvillkor – en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Begränsningar

Sakförsäkringar ersätter t.ex. inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation

 • bränsle

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

En kollisionsförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Exempel på ersättningsbara försäkringsfall

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet.

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar.

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter t.ex. om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet. Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på en parkeringsplats.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet och fordonet var olåst när skadan inträffade

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

En brandförsäkring ersätter när eld som kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning skadat fordonet.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på fordonets elanordningar när de skadats till följd av en kortslutning i själva elanordningen i det försäkrade fordonet.

Brandförsäkringen ersätter inte heller när

 • på fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet eller någon annan elanordning, ledning eller ledningsserie till följd av kortslutning, överhettning, överspänning eller någon annan skadeorsak i själva anordningen

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån

 • fordonets elanordning gått sönder till följd av starthjälp.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har förvarats på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk (stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk).

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Ersättning för ett förlorat fordon betalas ut om det inte har återfunnits inom 30 dygn från att Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen.

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnaderna för försäkringsobjektet mot kvitton

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skillnaden i pengar mellan försäkringsobjektets verkliga värde före skadan och dess värde i oreparerat skick (skadebelopp).

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia utsett eller om anskaffningen görs hos någon annan aktör än den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ersättning betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en bevislig anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga dokument, t.ex. reparationsfakturan.

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen. Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera. Fennia är inte heller skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller en annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

Fennia är inte skyldigt att ersätta anskaffning av reservdelar eller reparationskostnader som orsakats av dålig tillgång på delar eller av att verkstaden inte klarar av att reparera unika eller ovanliga fordon. Då betalar Fennia i pengar de beräknade rimliga reparationskostnaderna. Maximibeloppet för ersättningen är dock högst fordonets verkliga värde med avdrag för fordonets restvärde.

Förbättring av fordonets skick beaktas när ersättning beräknas. Om man i samband med reparationen av fordonet förnyat skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om sådana lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten utförts som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick, beaktas det här vid beräkning av ersättning. Fordonet löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader.

Inlösningspriset är fordonets verkliga värde.

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet vid normal försäljning före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktas fordonets marknadspris, dess individuella skick, utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien utgör inte en bekräftelse på fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten och utgör inte heller en grund för fastställande av ersättning.

Maximibeloppet för ersättningen är dock högst det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien, även om fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten skulle vara högre.

En bogseringsserviceförsäkring ingår i försäkringspaketen för den omfattande kaskoförsäkringen och delkaskoförsäkringen. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Försäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning. Sådana är kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats, kostnader för lyftning av ett fordon, som kört av vägen, eller dess släpvagn upp på vägen samt kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet. Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Med resa avses en redan påbörjad färd med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan. Däremot hör tiden mellan ankomsten till bestämmelseorten och avfärden därifrån inte till resan oavsett om det är fråga om en eller flera bestämmelseorter. Som försäkringsfall betraktas alla de kostnader som uppstått till följd av ett avbrott under samma resa och som anges i försäkringsvillkoren.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, utbetalas en ersättning på högst 500 euro per försäkringsfall. Om försäkringsfallet inträffar inom försäkringens giltighetsområde utanför Finland, betalas ersättning ut upp till högst 1 000 euro per försäkringsfall.

Bogseringsserviceförsäkringen har ingen självrisk.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonets nyckel eller den anordning eller kod som ersätter nyckeln har försvunnit eller lämnats i det låsta fordonet eller batteriet till fordonets nyckel har laddats ur.

Försäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom, som har befunnit sig i fordonet, eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, till exempel inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • varken kostnader för reparationsarbeten som utförs på skadeplatsen eller kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från verkstaden.

En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått för fordonets ägare, innehavare och förare (var och en i denna egenskap), som anges i försäkringsbrevet, för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fennias hobby- och museifordonskasko.

Rättsskyddsförmånen kan t.ex. användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I båda fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Fennias ersättningsskyldighet för kostnader som har uppkommit innan en huvudförhandling har inletts eller för kostnader i ärenden som har avgjorts utan rättegång är dock högst hälften av ersättningens maximibelopp.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2023).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fennias hobby- och museifordonskasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning, närings- eller förvärvsverksamhet (försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon)

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon, eller överlåtande av ett fordon att köras av en person som inte har erforderlig körrätt eller som uppenbarligen saknar förutsättningar att köra fordonet

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala. Denna begränsning tillämpas dock inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ, eller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller av någon som underlyder honom eller henne och den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lag och konsumenternas allmänna intresse.

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde skadeståndsskyldighet som drabbar fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands. Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utom i Ryssland.

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du eller ditt företag enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till inköp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, dras skatten eller avgiften av från ersättningen. Samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller om skatten eller avgiften i fråga inte har betalats.

I det fall att den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade, avdras från inlösningsersättningen ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde.

Självrisken i sakförsäkringarna i Fennias hobby- och museifordonskasko kan variera mellan 300 och 5 000 euro. Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Extra självrisk

Vid sakskador som har skett utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet.

När ett försäkringsfall som omfattas av stöldförsäkringen inträffat i Estland, Kroatien, Lettland, Litauen eller Polen dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och annan extra självrisk den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet.

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

När ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk avdras förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 300 euro och den extra självrisken är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro. Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden, dras en dubbel grundsjälvrisk av. Dessutom avdras minimibeloppet för tilläggssjälvrisken på 510 euro. Totalt avdras självrisker på 1 110 euro, och en ersättning på 1 190 euro betalas ut från stöldförsäkringen.

När en skada ersätts från två eller flera sakförsäkringar i Fennias hobby- och museifordonskasko dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det största.

Självrisker dras av och andra avdrag dras av från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 1. mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. fast självrisk i euro

 3. eventuell nedsättning av ersättningen

 4. procentuell extra självrisk.

I det följande har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Ta utöver den här broschyren även del av försäkringsvillkoren och produktbroschyrerna för Fennias hobby- och museifordonskasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats www.fennia.fi om du vill ta del av dem på förhand. Efter det att försäkringsavtalet ingås får du av Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor. När du utöver denna produktbroschyr läser igenom dem vet du exakt hur omfattande ditt försäkringsskydd är och vilka dina rättigheter och skyldigheter är som försäkringstagare och försäkrad.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller hans eller hennes bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel bidragit till försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. Samma villkor som gäller den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov vårdslöshet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel

En bilägare lånar sin bil till en person som han eller hon känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten. Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen från fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen ska omedelbart meddelas polisen.

För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om man låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet.

En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats mot personskador eller mot skadeståndsskyldighet, inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med ansökan om ersättning. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och den information som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående, ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Skadorna på fordonet inspekteras på Fennias samarbetsverkstad. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 705 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor