Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniakaskon vakuutusehdot (2/3, 9-16)

Fenniakaskon vakuutusehdot (2/3, 9-16)

Voimassa 1.11.2019 alkaen

9–15 VARALLISUUSOSAN VAKUUTUKSET

9. Autopalveluvakuutus

10. Vuokra-autovakuutus

11. Laaja vuokra-autovakuutus

12. Keskeytysvakuutus

13. Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

14. Oikeusturvavakuutus

15. Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Varallisuusosan vakuutusten kohteet, vakuutetut henkilöt, vakuutustapahtumat rajoituksineen ja muut vakuutusta koskevat sopimusehdot kerrotaan kunkin vakuutuksen yhteydessä.

9. AUTOPALVELUVAKUUTUS

9.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sekä matkan aikana mukana oleva perävaunu.

9.2 Vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa Fenniakaskon voimassaoloalueella tehdyn matkan keskeytymisestä aiheutuneet, jäljempänä mainitut ylimääräiset, kohtuulliset kulut siltä osin kuin liikennevakuutus, vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus ei niitä korvaa.

Vakuutetun on ennen hinauksen tilaamista otettava yhteyttä Fenniaan, jolla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Vakuutus korvaa ylimääräiset kulut matkan keskeydyttyä sen vuoksi, että

 • ajoneuvoon on tullut vika tai vaurio

 • ajoneuvo on suistunut tieltä

 • lukittu ajoneuvo on varastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana

 • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti, ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä. Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

9.3 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että

 • polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut

 • ajoneuvo ei lähde käyntiin tai liikkeelle sen oltua käyttämättömänä yli kolme viikkoa

 • rikkoutunutta rengasta ei voida matkan jatkamiseksi vaihtaa tai paikata, koska käyttökunnossa oleva vararengas, sitä vastaava varuste tai tarvike taikka vararenkaan vaihtamiseen tarvittavat työvälineet puuttuvat

 • avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun ajoneuvoon

 • ajoneuvoa ei saada käyntiin tai liikkeelle pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin yleisesti käytettävällä, tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • vakuutettu tai häneen vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 8 mukaisesti samastettava henkilö on laiminlyönyt näiden ehtojen kohdan 17 mukaiset suojeluohjeet tai aiheuttanut vahingon vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 7 mukaisesti.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

10. VUOKRA-AUTOVAKUUTUS

10.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan Fennian nimeämästä autovuokraamosta vuokratun auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja tai sovittu, vakuutuskirjassa mainittu päiväkorvaus ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos vakuutettua ajoneuvoa ei voida käyttää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtojen kohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi.

Korvaus maksetaan jäljempänä korvaussäännöksissä mainituin tavoin. Korvaus edellyttää, että myös ajoneuvon vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden ja vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella.

11. LAAJA VUOKRA-AUTOVAKUUTUS

Laaja vuokra-autovakuutus on voimassa vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa. Laaja vuokra-autovakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Tämän jälkeen ajoneuvolla on ilman eri sopimusta voimassa kohdan 10 mukainen vuokra-autovakuutus.

11.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan Fennian nimeämästä autovuokraamosta vuokratun auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja tai sovittu, vakuutuskirjassa mainittu päiväkorvaus ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos vakuutettua ajoneuvoa ei voida käyttää autopalveluvakuutuksen (ehtojen kohta 9) tai kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtojen kohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien johdosta. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää edellä mainitun vakuutustapahtuman vuoksi.

Korvaus edellyttää, että myös ajoneuvon vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden ja vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin edellä ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella. Autopalveluvakuutuksen vakuutustapahtuman osalta korvaus edellyttää, että kyseessä on Suomessa sattunut, autopalveluvakuutuksen perusteella korvattava, jo aloitetun matkan keskeytyminen.

12. KESKEYTYSVAKUUTUS

12.1 Vakuutustapahtuma

Vakuutuksen perusteella maksetaan korvaus kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (ehtokohdat 4.1–4.9) perusteella korvattavien vakuutustapahtumien vuoksi menetetyiltä ajoneuvon käyttöpäiviltä. Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei kyseisenä päivänä voida käyttää vahingon vuoksi.

Korvaus edellyttää, että myös vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai sen anastamisesta maksetaan omavastuiden, vakuutusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaisten vähennysten jälkeen korvaus jonkin ehtokohdissa 4.1–4.9 mainitun vakuutuksen perusteella.
12.2 Korvauksen laajuus ja korvaussäännökset

Menetetyt käyttöpäivät

Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet vakuutustapahtuman sattumispäivästä tai liikennekelpoisen ajoneuvon korjauksen aloituspäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on korjaamolla valmis luovutettavaksi tai vakuutetulle luovutetaan tilalle toinen ajoneuvo tai anastettu ajoneuvo palautuu vakuutetulle. Myös korjauksen aloituspäivä sekä luovutus- ja palautuspäivä lasketaan menetetyiksi käyttöpäiviksi.

Lasivakuutuksen perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa menetetyksi käyttöpäiväksi lasketaan lasin vaihdon osalta yksi päivä. Jos lasi korjataan, menetettyä käyttöpäivää ei synny lainkaan.

Korvausta ei makseta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jotka aiheutuvat vakuutetun huolimattomuudesta tai muuten hänen omasta menettelystään, valtakunnallisesta työtaistelusta tai korjaamon virheestä, viivästyksestä tai muusta huolimattomuudesta.

Sekä varaosien odotusajalta että korjauksen alkamisen odotusajalta menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummankin odotusajan osalta erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Vahingon määrä ja korvaus

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on kolmen vuorokauden omavastuuaika, ellei sen poistosta ole sovittu ja siitä mainittu vakuutuskirjassa. Korvauksena maksetaan omavastuuajan ylittäviltä menetetyiltä käyttöpäiviltä päiväkorvaus, joka sovitaan erikseen ja mainitaan vakuutuskirjassa.

Korvaus maksetaan enintään 33 vuorokaudelta. Korvausajasta vähennetään omavastuuaika.

Lunastus

Jos ajoneuvo lunastetaan, korvaus maksetaan enintään 17 vuorokaudelta. Jos ajoneuvo kuitenkin lunastetaan varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman perusteella, maksetaan korvaus menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään 33 vuorokaudelta. Näissäkin tapauksissa vähennetään kolmen vuorokauden omavastuuaika.

Jos ajoneuvo lunastetaan, keskeytysvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on vahinkoa välittömästi edeltänyt ajoneuvon käypä arvo.

Yhteensovitus

Samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettava korvaus siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu vahingon vuoksi käyttää (seisonta-aika), vähennetään keskeytysvakuutuksen korvauksesta. Keskeytysvakuutus ei korvaa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella korvatun sijaisauton polttoainekuluja.

13. KUORMA- JA LINJA-AUTON HINAUSPALVELUVAKUUTUS

13.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu linja-auto tai vähintään 5 000 kiloa painava kuorma-auto ja matkan aikana mukana oleva perävaunu.

13.2 Vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehdyn matkan äkillisestä ja ennalta
arvaamattomasta keskeytymisestä aiheutuneet, jäljempänä mainitut kulut, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää, jo aloitettua matkaa ajoneuvon lähtöpaikkakunnalta suunnitellulle määräpaikkakunnalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella. Sen sijaan määräpaikkakunnalle tulon ja sieltä poislähdön välinen aika ei kuulu matkaan, olipa määräpaikkoja yksi tai useampia. Vakuutustapahtumana pidetään kaikkia saman matkan keskeytymisestä aiheutuneita, näissä vakuutusehdoissa mainittuja kuluja.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa ja näissä vakuutusehdoissa mainittuihin euromääriin asti

 • kulut ajokelvottoman ajoneuvon hinauk­sesta lähimpään korjaamoon, missä ajoneuvoon tullut tekninen vika voidaan korjata

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon nostosta

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua

 • ajoneuvoon vahinkohetkellä kytketyn perävaunun kuljetuskulut pois vahinkopaikalta samaan paikkaan kuin ajoneuvo

 • kuljettajalle aiheutuneet ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut.

Kuluja korvataan Suomessa sattuneessa vakuutustapahtumassa enintään 2 600 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Jos vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen voimassaoloalueella
Suomen ulkopuolella, maksetaan korvauksia enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa
kohti. Edellä mainittuihin enimmäiskorvausmääriin voi sisältyä perävaunun kuljetuskuluja enintään 550 euroa ja kuljettajalle aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja enintään 200 euroa. Korvausta laskettaessa vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

13.3 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • vahinkopaikalla tehtäviä korjaustöitä eikä korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun korjaamolta noudon kuluja

 • matkustajien matka-, yöpymis- tai muitakaan kuluja

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että

 • ajoneuvoa ei saada käyntiin pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • polttoaine on loppunut

 • rengas on vaurioitunut tai ajoneuvon kunnossapito on laiminlyöty

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin yleisesti käytettävällä tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • vakuutettu tai häneen vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 8 mukaisesti samastettava henkilö on laiminlyönyt näiden ehtojen kohdan 17 mukaiset suojeluohjeet tai aiheuttanut vahingon vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 7 mukaisesti.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

13.4 Korvaussäännökset

Arvonlisävero

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena ajoneuvon tai sen lisävarusteen ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai ei ole velvollinen veroa maksamaan, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

Muut ajoneuvoon kohdistuvat verot ja maksut

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt ei ole velvollinen maksamaan ajoneuvoon liittyvää veroa tai maksua tai voi saada sen hakemuksesta takaisin, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron tai maksun osuudella vähennettynä.

14. OIKEUSTURVAVAKUUTUS

14.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 14.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

14.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

14.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa ehtokohdassa 2 mainituissa maissa.

Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai
erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehal­lintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutus­oikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai ulkomaisissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutus ei myöskään korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

14.4 Vakuutustapahtumat

Vakuutustapahtuman määritelmät

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

1. vakuutetun ollessa vastaajana

 • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan syytettä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä

 • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

2. vakuutetun ollessa asianomistajana

 • rikosasian vireille tulo tuomioistui­messa.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen tulee perustua tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Yksi vakuutustapahtuma

Kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, oikeustoimeen, olosuhteeseen tai oikeudenloukkaukseen.

14.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu haluaa käyttää oikeusturvavakuutustaan, hänen on ilmoitettava siitä Fen­nialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin asianajajaa tai sellaista lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä, vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta.

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täyttä korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei esitä kuluvaatimusta tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Jos vakuutettu myöntää vastapuolen asian hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän tai hyväksyy oman asiansa hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän, tämä ei sido Fenniaa.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa, kun arvioidaan oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

15. MOOTTORIAJONEUVON ULKOMAAN VASTUUVAKUUTUS

15.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutus kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkomailla sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden.

15.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

15.3 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa ja rajoitetusti Venäjällä ehtokohdan 15.4 mukaisesti.

Jos Fenniakaskon kolarivakuutuksen on erikseen sovittu olevan voimassa Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Venäjällä, kuten muissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.

15.4 Vakuutustapahtuma

Vakuutus kattaa ulkomailla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen henkilökohtaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, kun vakuutetun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Venäjällä sattuneissa vahingoissa vakuutus korvaa Fenniakaskolla vakuutetussa ajoneuvossa olleelle matkustajalle aiheutetun henkilövahingon, josta vakuutettu on vastuussa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos Fenniakaskon kolarivakuutuksen on erikseen sovittu olevan voimassa Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa.

15.7 Enimmäiskorvaus

Korvauksen enimmäismäärä kussakin vakuutustapahtumassa on henkilövahingoissa 150000 euroa ja esinevahingoissa 200 000 euroa.

15.8 Omavastuu

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksessa ei ole omavastuuta.

16. VARALLISUUSOSAN YHTEISET KORVAUSSÄÄNNÖKSET

Jos vakuutustapahtuma sattuu sinä aikana, kun vakuutetun ajoneuvon on ilmoitettu olevan poissa liikenteestä, maksetaan korvaus varallisuusosan vakuutusten perusteella vain, jos vakuutus on ollut voimassa liikennekäytöstä poiston aikana. Ellei erikseen ole muuta sovittu, liikennekäytöstä poiston aikana varallisuusosan vakuutuksista on voimassa vain oikeusturvavakuutus.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja