Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniakaskon vakuutusehdot (1/3, 1-8)

Fenniakaskon vakuutusehdot (1/3, 1-8)

Voimassa 1.11.2019 alkaen

1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ

Fenniakasko kattaa esine- ja varallisuusvahinkojen aiheuttamia menetyksiä ja korvaa niistä aiheutuneita kuluja näiden vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisesti. Lisäksi se kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden ehtokohtien 2 ja 15 mukaisesti.

Fenniakasko koostuu vakuutuksenottajan valitsemista vakuutuksista tai vakuutuspaketeista sen mukaan, kuinka vakuutuksenottaja ja Fennia ovat sopineet ja miten vakuutuskirjassa on mainittu. Vakuutuspaketteja ovat esimerkiksi Premiumkasko, laaja Fenniakasko ja osakasko, jotka sisältävät Fennian erikseen määrittelemät vakuutukset.

Esineosan vakuutukset

 • Kolarivakuutus

 • Hirvivahinkovakuutus

 • Ilkivaltavakuutus

 • Palovakuutus

 • Varkausvakuutus

 • Lasivakuutus

 • Pysäköintivakuutus

 • Eläinvahinkovakuutus

 • Luonnonilmiövakuutus

 • Osamaksu- ja leasingvakuutus

 • Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen sisältyy uusarvoehto, kun vakuutuksen kohteena on henkilöauto, matkailuauto, asuntoperävaunu tai moottoripyörä. Yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä asuntoperävaunun kolarivakuutukseen sisältyy lunastusturva, jos siitä on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen sisältyy laajennettu uusarvoehto, kun vakuutuksen kohteena on yksityiskäyttöön rekisteröity henkilöauto ja laajennetusta uusarvosta on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Kolarivakuutuksella vakuutettu ajoneuvo on ilman eri sopimusta aina vakuutettu myös osamaksu- ja leasingvakuutuksella.

Varallisuusosan vakuutukset

 • Autopalveluvakuutus

 • Vuokra-autovakuutus

 • Laaja vuokra-autovakuutus

 • Keskeytysvakuutus

 • Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

 • Oikeusturvavakuutus

 • Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

2. VOIMASSAOLOALUE

Fenniakaskon vakuutukset ovat jäljempänä mainituin poikkeuksin voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Venäjää lukuun ottamatta Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä edellyttäen, että vakuutuksen kohde on vakuutettu kolarivakuutuksella. Jos voimassaoloalueesta sovitaan toisin, on poikkeus voimassa vain, jos se on mainittu vakuutuskirjassa.

Jos kohde ei ole vakuutettu kolarivakuutuksella, Fenniakaskon muut vakuutukset ovat näissä vakuutusehdoissa mainituin poikkeuksin voimassa vain Pohjoismaissa ja niiden välisissä kuljetuksissa, ellei toisin ole sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Jos Fenniakaskon vakuutuksen kohteena on ajoneuvo, johon on kiinnitetty koenumerokilvet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antaman koenumerotodistuksen perusteella tai johon on kiinnitetty siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella, vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa ja rajoitetusti Venäjällä.

Jos Fenniakaskon kolarivakuutuksen on erikseen sovittu olevan voimassa Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Venäjällä, kuten muissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.

Kuorma-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Euroopassa Venäjää lukuun ottamatta. Tämän vakuutuksen voimassaoloalueeksi voidaan myös valita ainoastaan Suomi. Voimassaoloalue mainitaan vakuutuskirjassa.

Linja-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Suomessa.

Fenniakasko ei ole voimassa

 • sotatila-alueella eikä aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun aikana, jos vakuutettu omaisuus aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun alettua siirretään alueelle, missä kapina tai kansannousu on puhjennut

 • alueella, jossa tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ydinvastuulain tai vastaavan ulkomaisen lain tarkoittaman ydinvahingon seurauksena.

3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET

3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mönkijä, moottorikelkka, mopoauto, matkailuauto ja asuntoperävaunu

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3 500 euroon asti ja luvanvaraisessa henkilöliikenteessä taksilla ja invataksilla 7 000 euroon asti. Nämä lisävarusteet ovat vakuutuksen kohteena, vaikka niiden arvot ylittäisivätkin edellä mainitut määrät, kun tästä sovitaan erikseen ja se mainitaan vakuutuskirjassa. Lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärät sisältävät arvonlisäveron.

Vakuutus kattaa myös mopon, moottoripyörän, moottorikelkan ja mönkijän kuljettajan kypärän.

3.2 Linja-auto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Vakuutuksen kohteena ovat lisäksi linja-autoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet.

3.3 Muut moottoriajoneuvot ja perävaunut

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Kun erikseen on sovittu ja siitä on mainittu vakuutuskirjassa, voidaan vakuutuksen kohteeksi liittää ajoneuvoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät lisävarusteet.

3.4 Koenumerokilvet ja siirtomerkki

Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo, johon on kiinnitetty koenumerokilvet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin koenumerotodistuksen perusteella tai johon on kiinnitetty siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella kohdissa 3.1–3.3 ja 3.5–3.7 mainitussa laajuudessa.

3.5 Ylimääräinen rengaskerta

Kohdissa 3.1–3.3 mainittujen lisävarusteiden lisäksi vakuutuksen kohteena on yksi kesä- tai talvirengaskerta niissä ajoneuvoissa ja perävaunuissa, joille on säädetty talvirenkaiden käyttöpakko.

3.6 Varusteet, jotka eivät ole vakuutuksen kohteena

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet

 • puhelimet, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai vakuutuksen kohteena olevaan kypärään liitettyä kypäräpuhelinta

 • koristemaalaukset ja -teippaukset

 • lain, asetuksen tai muun säännöksen taikka turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet

 • tiedostot, ohjelmistot ja tallenteet

 • moottoripyörissä, moottorikelkoissa, mönkijöissä ja mopoissa radiot, soittimet, kamerat ja kuvantoistolaitteet.

3.7 Varusteiden vakuutuspaikka

Vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon tavanomaisesti irrotettavat varusteet ovat vakuutuksen kohteena, kun ne ovat ajoneuvossa tai säilytettävänä erillisessä säilytyssuojassa. Ajoneuvon on oltava lukittu siten kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu. Säilytyssuojan on oltava lukittu ja katettu paikka.

4. ESINEOSAN VAKUUTUSTAPAHTUMAT RAJOITUKSINEEN

4.2 Hirvivahinkovakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi.

4.3 Ilkivaltavakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa, kun

 • vahingon on aiheuttanut toinen ajoneuvo

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sisustus, sisällä olevat vakiovarusteet tai lisälaitteet ovat vahingoittuneet tai lukitsematon ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin, eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu.

4.4 Palovakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun irtipäässyt tuli tai vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon sähkölaitteen oikosulku on vahingoittanut vakuutuksen kohdetta.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö tai muu sähkölaite on vahingoittunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi

 • ajoneuvon moottori tai pakoputkisto on vahingoittunut siinä itsessään tapahtuneen palon tai räjähdyksen vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.5 Varkausvakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

Mopo ja mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle, tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaamiseen tarkoitetulla välineellä.

Vakuutuksen kohteen menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko korvataan, ellei vakuutuksen kohdetta ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta. Vakuutustapahtuma on syntynyt, kun 30 vuorokautta on kulunut Fennian saamasta todisteellisesta ilmoituksesta.

4.6 Lasivakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun ajoneuvon ikkunalasiin on kohdistunut isku ja lasi joudutaan sen vuoksi korjaamaan tai uusimaan liikenneturvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • se kohdistuu ajoneuvon lasikattoon tai kattoikkunaan

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon kuorma, ellei vahinko ole sattunut kuorman lastaamisen tai purkamisen yhteydessä, tai ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1– 4.5 tai 4.7–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.7 Pysäköintivakuutus

Vakuutustapahtuma

Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selvitettyä.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija voi luotettavasti selvittää Fennialle vahingon tapahtuma-ajan ja -paikan.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset
  täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon kuorma

 • siihen on ollut syynä eläin

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.8 Eläinvahinkovakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut
  eläin.

4.9 Luonnonilmiövakuutus

Vakuutustapahtuma

Luonnonilmiövakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on

 • rakeet tai myrsky

 • myrskyn vuoksi auton päälle pudonnut oksa tai kaatunut puu

 • tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • se on aiheutunut vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.11 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jos vakuutuksen kohde on menetetty petoksen tai kavalluksen vuoksi eikä vakuutuksen kohdetta ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai kirjallisen ilmoituksen tapahtumasta. Jos ajoneuvo on saatu haltuun petoksella tai kavalluksella ja se löytyy 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai kirjallisen ilmoituksen tapahtumasta, vakuutus korvaa myös ajoneuvon vaurioitumisesta tänä aikana aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

5. ESINEOSAN YHTEISET KORVAUSSÄÄNNÖKSET

5.1 Korvauksen laajuus

Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon. Lisäksi se korvaa tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, kun vaurioitunut ajoneuvo nostetaan tielle ja hinataan lähimpään korjaamoon.

Varkausvakuutus korvaa myös kohdassa 4.5 mainitun vakuutustapahtuman seurauksena ajoneuvon noudosta tai palautuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa myös kohdassa 4.11 mainitun vakuutustapahtuman seurauksena ajoneuvon noudosta tai palautuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Korvausta ei kuitenkaan makseta vakuutuksen kohteen käyttämisestä aiheutuneesta kulumisesta.

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvon arvon alenemista

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • vahinkoon liittymätöntä pesua tai muuta käsittelyä

 • polttoainetta

 • ylityökorotusta

 • lentorahtia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • vaurioituneeseen ajoneuvoon kytketyn perävaunun hinaamisesta tai kuljettamisesta aiheutuneita kuluja

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä erillistä varallisuusvahinkoa, esim. autoon tai sen käyttöön liittyvää veroa tai maksua

 • ajoneuvon korjauksen viivästymistä tai puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimista tai parantamista.

5.3 Korvaustapa

Fennia täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan. Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut rahana tositteiden perusteella

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon, uusarvoehdon, laajennetun uusarvoehdon tai lunastusturvaehdon mukaisen arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotus rahana

 • hankkia tilalle samanlainen tai samanarvoinen ajoneuvo, sen osa tai lisävaruste.

5.4 Omistusoikeuden siirto

Lunastetun ajoneuvon, sen osan ja lisävarusteen omistusoikeus siirtyy Fennialle.

6. ESINEOSAN ERITYISET KORVAUSSÄÄNNÖKSET

6.1 Osamaksu- ja leasingvakuutus

Esineosan vakuutusten yhteisistä korvaussäännöksistä poiketen vakuutus korvaa ehtojen kohdan 5 mukaisesta vahingon määrästä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan. Korvauksiin ei sovelleta lunastusturvaa, uusarvoehtoa tai laajennettua uusarvoehtoa.

Korvaus on enintään sen suuruinen kuin vuokralleantajan tai pantinhaltijan saatava, myyjän tai rahoituslaitoksen, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, rahoitus- tai osamaksusopimuksen mukainen saatava tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan erääntymätön ja maksamaton osuus vahinkohetkellä.

Vakuutus ei korvaa saatavien laiminlyötyjä maksueriä ja niiden korkoja.

6.2 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Korvauksiin ei sovelleta uusarvoehtoa, lunastusturvaa ja laajennettua uusarvoehtoa. (Esineosan yhteiset korvaussäännökset, kohta 5.2)

6.3 Korvaus liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vakuutustapahtumista

Jos vakuutustapahtuma sattuu sinä aikana, kun vakuutetun ajoneuvon on ilmoitettu olevan poissa liikenteestä, maksetaan korvaus kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen (kohdat 4.1–4.9.) perusteella vain, jos vakuutus on ollut voimassa liikennekäytöstä poiston aikana. Ellei erikseen ole muuta sovittu, liikennekäytöstä poiston aikana ovat voimassa ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, luonnonilmiö- ja oikeusturvavakuutukset. Lisäksi lunastusturvaetu on voimassa niiden vakuutusten osalta, jotka ovat voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Osamaksu- ja leasingvakuutus on voimassa myös ajoneuvon ollessa liikennekäytöstä poistettuna ja ajoneuvon seisonta-aikana, kun ajoneuvon alkuperäiseen vakuutusyhdistelmään sisältyy kolarivakuutus.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä liikenneasioiden rekisteriin.

7. ESINEOSAN OMAVASTUUSÄÄNNÖKSET

7.1 Perusomavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa perusomavastuu, joka vähennetään vahingon määrästä. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vakuutustapahtumissa vahingon määrästä vähennetään kaksinkertainen perusomavastuu.

Moottorityökoneen palovakuutuksessa vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vähintään 680 euron perusomavastuu.

7.2 Lasivakuutus

Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta, jos lasi korjataan. Jos lasi joudutaan uusimaan, vähennetään vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainittu perusomavastuu.

7.3 Osamaksu- ja leasingvakuutus

Korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on samansuuruinen kuin omavastuu siinä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksessa, jonka korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa.

7.4 Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Vakuutetulla on perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi jokaisessa korvattavassa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

Kun vakuutustapahtuma on sattunut Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa ja vakuutettuna on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto tai näihin kytkettävä perävaunu, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

7.5 Varkausvakuutus

Kun vakuutustapahtuma on sattunut Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa ja vakuutettuna on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto tai näihin kytkettävä perävaunu, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

7.6 Palovakuutus

Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu. Lisäomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

7.7 Kahden tai useamman vakuutuksen korvaukset

Kun vahinko korvataan esineosan kahden tai useamman vakuutuksen perusteella, vähennetään korvauksesta vain sen vakuutuksen omavastuut, joiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

7.8 Omavastuiden ja muiden vähennysten järjestys

Omavastuut ja muut vähennykset tehdään vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina tässä järjestyksessä:

 • arvonlisävero ja muut maksut

 • kiinteä euromääräinen perusomavastuu

 • kiinteä euromääräinen lisäomavastuu

 • korvauksen mahdollinen alennus

 • prosenttimääräinen lisäomavastuu.

8. TOIMET VAKUUTUSTAPAHTUMAN SATUTTUA

8.1 Vahingon selvittely ja tarkastus

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti vakuutetun on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet, ennen kuin niitä ryhdytään korjaamaan.

Jos edellä edellytettyjä velvoitteita ei ole täytetty, tämä otetaan huomioon korvausvastuuta ratkaistaessa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 10.1 mukaisesti.

8.2 Ilmoitus poliisille ja rangaistuksen vaatiminen

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen sekä petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtumasta vakuutetun on ilmoitettava heti poliisille.

Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos Fennia niin vaatii, esitutkinta on pidettävä muulloinkin ja sen pöytäkirja toimitettava Fennialle.

Jos poliisille ei ole ilmoitettu tai asianomistajarikoksesta ei ole vaadittu rangaistusta, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 6.2 mukaisesti.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja