Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Varainhoitokapitalisaatio vakuutusehdot

Fennia-Varainhoitokapitalisaatio vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Fennia-Varainhoitokapitalisaatio on vakuutussopimuslain (543/1994) 4 a §:ssä tarkoitettu kapitalisaatiosopimus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkaan 6 kuuluva kapitalisaatiosopimus, johon ei liity vakuutettua henkilöä.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Sopimuksen omistaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa kapitalisaatiosopimuksen
tai jolle sopimuksen omistusoikeus on siirtynyt.

Sijoituspalveluntarjoaja on se yhtiö, jonka kanssa Henki-Fennia on tehnyt sopimuksen vakuutussäästön hoitamisesta.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan Sopimuksen omistajalle, mikäli kapitalisaatiosopimus irtisanotaan ennen sen päättymistä.

Säästösumma on Sopimuksen omistajalle kapitalisaatiosopimuksen erääntyessä maksettava
korvaus.

Sopimusaika on sovittu, sopimuskirjaan merkitty kapitalisaatiosopimuksen voimassaoloaika.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan muun muassa hinnaston mukaiset veloitukset ja sopimuksen säästö.

2.1 Kapitalisaatiosopimus sisältää oikeuden Säästösummaan, joka maksetaan Sopimuksen
omistajalle.

2.2 Sopimuksen sisältö määritellään kapitalisaatiosopimuksessa ja laskuperusteissa. Kapitalisaatiosopimukseen sisältyy hakemus, sopimuskirja, muut sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, vuositiedote sekä sopimusehdot. Sopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

3.1 Sopimuksen omistajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat osapuolten
väliseen kapitalisaatiosopimukseen ja laskuperusteisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Kapitalisaatiosopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle sopimusta haettaessa ja sen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

3.3 Sopimuksen omistajan tulee antaa ennen kapitalisaatiosopimuksen myöntämistä ja sopimuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin.

3.4 Sopimuksen omistajalla on oikeus luovuttaa ja pantata sopimukseen perustuva oikeus.
Luovutus ja panttaus ei ole Sopimuksen omistajan velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu Henki-Fennialle.

3.5 Henki-Fennia lähettää sopimuskirjan sekä muut tiedoksiannot ja ilmoitukset Sopimuksen
omistajalle. Sopimuksen omistajalle lähetetään vähintään kerran vuodessa vakuutusote.

4.1 Kapitalisaatiosopimus tulee voimaan, kun Henki-Fennia on hyväksynyt Sopimuksen omistajan allekirjoittaman hakemuksen ja sovitun suuruinen maksu on maksettu Henki-Fennialle. Maksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

4.2 Sopimuksen omistajalla on oikeus peruuttaa kapitalisaatiosopimus 30 päivän kuluessa
sopimuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa sopimukseen maksetut suoritukset ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Maksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä se määrä, joka vastaa mahdollista sijoituskohteiden arvon alentumista.

4.3 Sopimuksen voimassaoloaika määritetään osapuolten välisessä kapitalisaatiosopimuksessa.

4.4 Kapitalisaatiosopimus päättyy viimeistään sopimusajan päättyessä tai koko jäljellä olevan
sopimuksen säästön nostamisen yhteydessä tai kun säästön määrä on takaisinoston jälkeen alle 10 prosenttia sopimukseen maksettujen maksujen yhteismäärästä. Sopimus päättyy myös, kun säästö ei enää riitä sopimuksen ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

4.5 Sopimuksen omistajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään haluamanaan ajankohtana. Tällöin sopimuksen takaisinostoarvo maksetaan Sopimuksen omistajalle kohdan 9 mukaisesti.

5.1 Sopimukseen liittyvässä sijoituspalvelussa voidaan käyttää vain Henki-Fennian hyväksymiä
Sijoituspalveluntarjoajia. Kapitalisaatiosopimusta tehtäessä määritellään, mitä Sijoituspalveluntarjoajaa ja sijoituskohteita sopimuksessa käytetään. Henki-Fennialla on oikeus päättää, minkä palveluntarjoajan palveluita ja mitä sijoituskohteita sopimukseen voi kulloinkin olla liitettynä.

5.2 Jos Henki-Fennian ja Sijoituspalveluntarjoajan välinen sopimus päättyy tai säästöä ei muusta syystä voida liittää tiettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen, ilmoittaa Henki-Fennia asiasta Sopimuksen omistajalle. Sopimuksen omistajan on tällöin muutettava säästöön liittyvää sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta. Jos Sopimuksen omistaja ei tee muutoksia Henki-Fennian asettamassa kohtuullisessa määräajassa, on Henki-Fennialla oikeus liittää säästö sopivaksi määrittelemäänsä sijoituskohteeseen.

5.3 Sijoituskohteet liittyvät sopimukseen ainoastaan laskennallisesti ja sijoituskohteiden omistusoikeus kuuluu Henki-Fennialle. Sopimuksen omistajalla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä
sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta kolmannen osapuolen kanssa.

5.4 Sopimuksen omistaja voi sopimuksen voimassa ollessa vaihtaa Sijoituspalveluntarjoajan
toiseen Henki-Fennian hyväksymään palveluntarjoajaan tai muuttaa vakuutuksen sijoituskohteita antamalla Henki-Fennialle kirjallisen muutospyynnön.

5.5 Siirto sijoituspalvelusta tai sijoituskohteesta toiseen toteutetaan ilman tarpeetonta viivytystä siitä kun Henki-Fennia on vastaanottanut muutospyynnön. Jos muutosta ei ole mahdollista toteuttaa välittömästi sijoituskohteiden ominaisuuksien, sääntöjen, realisointiaikataulun tai muun Henki-Fenniasta riippumattoman syyn vuoksi, Henki-Fennia toteuttaa muutoksen vakuutukseen ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun sijoituskohteille on saatavissa noteeraus ja sijoituskohteiden merkintäaikojen puitteissa.

5.6 Jos siirtoa sijoituspalvelusta tai sijoituskohteesta toiseen ei voida toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, Sopimuksen omistajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva muutospyyntö. Samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

6.1 Vakuutusmaksu määräytyy kapitalisaatiosopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

6.2 Henki-Fennia ja Sopimuksen omistaja sopivat kapitalisaatiosopimusta tehtäessä sopimukseen maksettavasta maksusta. Lisämaksusta voidaan sopia sopimusaikana Henki-Fennian kanssa. Henki-Fennialla on oikeus kieltäytyä lisämaksusta.

7.1 Sopimuksen säästö muodostuu maksetuista maksuista ja kapitalisaatiosopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sopimuksen säästöä laskettaessa siitä vähennetään Henki-Fennian hoitokulut, sijoituskohteiden kulut, sijoituspalvelusta sekä sijoituskohteiden säilyttämisestä ja kaupankäynnistä aiheutuneet kulut ja palkkiot sekä suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Säästön määrää pienentävät kohdan 9 mukaiset säästön nostot. Edellä mainitut säästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty laskuperusteissa.

7.2 Vakuutusmaksuilla hankitaan kapitalisaatiosopimukseen liitettäviä Henki-Fennian hyväksymiä sijoituskohteita sen mukaan kuin Sopimuksen omistaja ja Henki-Fennia ovat sopineet. Säästön arvoon luetaan myös maksettu maksu, jolla ei ole vielä hankittu sijoituskohteita. Henki-Fennia siirtää ensimmäisen maksun sijoituspalvelun piiriin ilman
tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun sopimus on tullut voimaan ja maksu sekä sitä koskeva sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva pyyntö on saapunut Henki-Fennialle. Henki-Fennia liittää sijoituskohteen sopimukseen kuitenkin aikaisintaan sijoituskohteelle saatavan ensimmäisen noteerauksen jälkeen ja merkintäajan puitteissa.

7.3 Jos maksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, Sopimuksen omistajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva pyyntö. Samalla edellinen pyyntö raukeaa. Jos Henki-Fennia ei saa Sopimuksen omistajalta uutta sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskevaa pyyntöä 10 pankkipäivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, Henki-Fennialla on oikeus jättää maksu tilille tai sijoittaa maksu johonkin muuhun Vakuutusyhtiön valitsemaan vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

7.4 Täyden valtakirjan varainhoitopalvelun osalta Henki-Fennia ja Sijoituspalveluntarjoaja varaavat kunkin vakuutukseen maksettavan maksun jälkeen, markkinaolosuhteiden muuttuessa tai vastaavissa tilanteissa, kohtuullisen ajan sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten saavuttamiseksi Sopimuksen omistajan etu huomioiden.

7.5 Sopimuksen säästön arvo määräytyy sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvon perusteella. Jos sijoituskohteella ei ole julkisesti noteerattua arvoa, sijoituskohteen arvo määräytyy sen käyvän arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat säästön arvoon.

7.6 Henki-Fennia ei vastaa säästön arvonkehityksestä eikä ole vastuussa kapitalisaatiosopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alentumisesta.

7.7 Henki-Fennia ei maksa sopimuksen säästölle korkoa eikä asiakashyvityksiä.

8.1 Henki-Fennia veloittaa maksuista sopimuksen ja laskuperusteiden mukaiset kustannuserät, ja jäljelle jäävä osuus maksusta liitetään sopimuksen säästöön.

8.2 Säästöstä veloitetaan laskuperusteiden mukaiset kapitalisaatiosopimuksen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Hoitokulut lasketaan sopimuksen säästön kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen perusteella ja veloitetaan säästöstä neljännesvuosittain. Sijoituspalveluun liittyvät kulut veloitetaan Sijoituspalveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Koko sopimuksen erääntyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

8.3 Lisäksi säästöstä veloitetaan hinnaston mukaiset toimenpidemaksut sekä lunastus- ja takaisinostokulut niiden suorittamispäivänä.

8.4 Henki-Fennia voi veloittaa sopimuksen säästöstä sijoituspalveluun tai sijoituskohteen arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu maksamaan Sijoituspalveluntarjoajalle tai sijoituskohteiden omistajana. Palkkiot ja maksut lasketaan euroina. Sijoituskohteista ja niiden säilyttämisestä ja kaupankäynnistä veloitettavat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaan.

8.5 Sopimuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että säästöstä on kulloinkin riittävä osa helposti ja nopeasti rahaksi muutettavassa muodossa, jotta Henki-Fennia voi veloittaa sopimuksen mukaiset hoitokulut ja palkkiot. Henki-Fennialla on oikeus tarvittaessa realisoida sopimukseen liitettyä omaisuutta riittävä määrä kustannusten kattamiseksi.

8.6 Jos kapitalisaatiosopimukseen tai siihen liitettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen
kohdistuu lainsäädännön muuttumisen tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut sopimuksen säästöstä.

9.1 Säästösumma maksetaan Sopimuksen omistajalle sopimusajan päättyessä. Henki-Fennia ilmoittaa Sopimuksen omistajalle kapitalisaatiosopimuksen päättymisestä ja sopimuksen erääntymisestä.

9.2 Maksettaessa säästösumma, määräytyy se realisoitujen sijoituskohteiden arvon perusteella. Maksettavasta säästösummasta vähennetään hinnaston mukainen nostoprovisio.

9.3 Sopimuksen omistajalla on oikeus tehdä kapitalisaatiosopimuksen säästöstä takaisinostoja
sopimuksen voimassa ollessa, ellei sijoituskohteiden realisointia ole rajoitettu. Jos kapitalisaatiosopimuksesta nostetaan vain osa, säästöön on jäätävä vähintään 10 prosenttia sopimusta tehtäessä maksetun vakuutusmaksun määrästä. Muussa tapauksessa kapitalisaatiosopimus päättyy ja koko takaisinostoarvo maksetaan Sopimuksen omistajalle.

9.4 Maksettaessa takaisinostoarvo tai sen osa, määräytyy sen arvo realisoitujen sijoituskohteiden arvon perusteella. Maksettavasta takaisinostoarvosta tai sen osasta vähennetään hinnaston mukainen nostoprovisio.

9.5 Säästösummaa ja takaisinostoarvoa on haettava Henki-Fennialta kirjallisesti, ja Sopimuksen omistajan on toimitettava Henki-Fennialle pankkiyhteystietonsa. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota Sopimuksen omistajalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

9.6 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon tai takaisinostoarvon osan tai ilmoittaa, että korvausta ei makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut edellä tarvittavat selvitykset, edellyttäen että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden muuttaminen rahaksi edellä mainitussa määräajassa ei ole mahdollista, Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon tai takaisinostoarvon osan kuukauden kuluessa rahaksi muuttamisesta.

9.7 Sijoituskohteita realisoitaessa Henki-Fennia ei ole velvollinen etsimään sijoituskohteille ostajaa. Jos realisointi osoittautuu vaikeaksi, Henki-Fennialla on oikeus sijoituskohteen myymisen sijasta siirtää sijoituskohde Sopimuksen omistajan nimiin ja mitätöidä kapitalisaatiosopimukseen liitetyt sijoituskohteet. Siirtämisen yhteydessä Henki-Fennialla on oikeus vähentää sopimuksen säästöistä tai periä Sopimuksen omistajalta mahdollisesta ennenaikaisesta realisoinnista perittävät maksut, verot, veronluontoiset maksut ja muut
Henki-Fennialle toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset.

9.8 Henki-Fennia maksaa viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa korkolain mukaan.

9.9 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

10.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos perusteena on jokin seuraavista:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys

 • kansainvälinen kriisi

 • korkotason muutos

 • sopimukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki-Fennian
  määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä

 • muu vakuutusyhtiöön merkittävästi vaikuttava seikka, jonka seurauksia vakuutusyhtiö ei
  voi kohtuudella riittävästi rajoittaa.

Perusteena olevan muutoksen vaikuttavuus Henki-Fenniaan ei saa olla vähäinen tai riippua olennaisesti Henki-Fennian omista toimista.

10.2 Henki-Fennia on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta kapitalisaatiosopimuksen keskeiseen sisältöön.

10.3 Henki-Fennia lähettää muutoksesta ilmoituksen Sopimuksen omistajalle vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Sopimuksen omistaja ei hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa kapitalisaatiosopimus.

11.1 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa sopimus, jolloin kapitalisaatiosopimus päättyy kolmen (3) kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja sen katsotaan tulleen Sopimuksen omistajan tietoon sinä päivänä, jona ilmoitus on kuitattu vastaanotetuksi tai, jos ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi, seitsemäntenä päivänä kirjeen päiväyksestä.

11.2 Sopimuksen omistajalla on oikeus irtisanoa kapitalisaatiosopimus päättymään haluamanaan ajankohtana. Tällöin sopimuksen takaisinostoarvo maksetaan Sopimuksen omistajalle kohdan 9 mukaisesti.

12.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa kapitalisaatiosopimukseen liitettävien tai liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta sopimuksen säästöön.

12.2 Henki-Fennia ei vastaa kapitalisaatiosopimuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista kapitalisaatiosopimuksen, maksujen tai sopimuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat Sopimuksen omistajan piirissä tapahtuvista muutoksista.

12.3 Henki-Fennia ei vastaa kapitalisaatiosopimukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

13.1 Henki-Fennian kapitalisaatiosopimukseen liittyvässä asiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Sijoituslautakunnan (www.fine.fi) tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

13.2 Henki-Fennian päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu, jona asia on Sijoituslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet