Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering försäkringsvillkor

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är ett kapitaliseringsavtal som avses i 4 a § i lagen om
försäkringsavtal (543/1994) och ett kapitaliseringsavtal som hör till livförsäkringsklass 6 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) och som inte omfattar försäkrade personer.

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Avtalsägare är den som ingått kapitaliseringsavtal med Fennia Liv eller den som äganderätten till avtalet har överförts.

Placeringstjänsteleverantör är det bolag som ingått avtal om skötsel av försäkringskapitalet
med Fennia Liv.

Återköpsvärde är det belopp som betalas ut till Avtalsägaren om kapitaliseringsavtalet sägs upp innan det upphör.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till Avtalsägaren när kapitaliseringsavtalet löper ut.

Avtalstid är kapitaliseringsavtalets giltighetstid som överenskommits och anges i avtalsdokumentet.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat debiteringar enligt prislista och avtalskapital.

2.1 Kapitaliseringsavtalet omfattar rätt till Sparbeloppet, som betalas ut till Avtalsägaren.

2.2 Avtalets innehåll fastställs i kapitaliseringsavtalet och beräkningsgrunderna. I kapitaliseringsavtalet ingår ansökan, avtalsdokument, andra eventuella dokument som hänför sig till avtalets uppkomst, årsmeddelande och avtalsvillkor. På avtalet tillämpas dessutom lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning i Finland.

3.1 Avtalsägarens och Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på kapitaliseringsavtalet mellan parterna och beräkningsgrunderna samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Kapitaliseringsavtalet grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om avtalet och under dess giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Avtalsägaren ska innan kapitaliseringsavtalet beviljas och under avtalets giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer.

3.4 Avtalsägaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på avtalet. Överlåtelsen och pantsättningen binder inte Avtalsägarens borgenärer, om Fennia Liv inte skriftligen meddelats om det.

3.5 Fennia Liv skickar avtalsdokumentet och andra tillkännagivanden och meddelanden till
Avtalsägaren. Till Avtalsägaren skickas minst en gång om året ett försäkringsintyg.

4.1 Kapitaliseringsavtalet träder i kraft när Fennia Liv har godkänt ansökan, som undertecknats av Avtalsägaren, och när den överenskomna premien har betalats till Fennia Liv. Premien ska betalas inom tre månader från att ansökan har undertecknats.

4.2 Avtalsägaren har rätt att häva kapitaliseringsavtalet inom 30 dagar från att avtalet trädde i
kraft. Hävningen ska göras skriftligen och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de avgifter som betalats enligt avtalet utan ränta inom 30 dagar från att meddelandet kom till Fennia Liv. Av betalningarna dras dock i samband med återbetalningen av det belopp som motsvarar den eventuella värdeminskningen av placeringsobjekten.

4.3 Avtalets giltighetstid fastställs i kapitaliseringsavtalet mellan parterna.

4.4 Kapitaliseringsavtalet upphör senast när avtalstiden löper ut eller när hela det återstående
avtalskapitalet tas ut eller när kapitalet efter återköp är under 10 procent av det sammanlagda premiebelopp som betalats in i avtalet. Avtalet upphör också när kapitalet inte längre räcker till för debiteringarna för att upprätthålla avtalet.

4.5 Avtalsägaren har rätt att säga upp avtalet att upphöra den tidpunkt denna önskar. Då betalas avtalets återköpsvärde ut till Avtalsägaren enligt punkt 9.

5.1 För placeringstjänsten som ansluts till avtalet kan bara Placeringstjänsteleverantörer som är godkända av Fennia Liv anlitas. När kapitaliseringsavtal ingås fastställer man vilka Placeringstjänsteleverantörer man anlitar och vilka placeringsobjekt man använder. Fennia Liv har rätt att bestämma vilken tjänsteleverantörs tjänster och vilka placeringsobjekt som vid tidpunkten i fråga kan anslutas till avtalet.

5.2 Om avtalet mellan Fennia Liv och Placeringstjänsteleverantören upphör eller om kapitalet av någon annan orsak inte kan anslutas till en viss placeringstjänst eller placeringsobjekt, meddelar Fennia Liv Avtalsägaren. Avtalsägaren ska då ändra placeringstjänsten eller placeringsobjektet som anslutits till kapitalet. Om Avtalsägaren inte gör ändringarna inom den skäliga tidsfrist som Fennia Liv fastställt, har Fennia Liv rätt att ansluta kapitalet till ett placeringsobjekt som bolaget anser vara lämpligt.

5.3 Placeringsobjekten hänför sig bara kalkylmässigt till avtalet, och Fennia Liv har äganderätten till placeringsobjekten. Avtalsägaren har inte rätt att bestämma över den bestämmande- eller rösträtt som placeringsobjekten ger, att bestämma till vem eller med vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt överlåts, att bestämma över den
nyttjande- eller besittanderätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att göra uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller ingå andra avtal som gäller placeringsobjekt åt Fennia Livs vägnar med en tredje part.

5.4 Avtalsägaren kan under avtalets giltighetstid byta Placeringstjänsteleverantören till en annan Placeringstjänsteleverantör som Fennia Liv godkänt eller byta försäkringens placeringsobjekt genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran till Fennia Liv.

5.5 Bytet till en annan placeringstjänst eller ett annat placeringsobjekt görs utan onödig fördröjning när Fennia Liv fått ändringsbegäran. Om ändringen inte kan genomföras omedelbart på grund av placeringsobjektens egenskaper, regler, realiseringsschema eller av någon annan orsak som inte beror på Fennia Liv, genomför Fennia Liv ändringen i försäkringen utan onödig fördröjning efter att placeringsobjekten noterats och inom
placeringsobjektens teckningstid.

5.6 Om byte från en placeringstjänst till en annan eller från ett placeringsobjekt till ett annat inte kan genomföras på grund av en orsak som inte beror på Fennia Liv, meddelas Avtalsägaren om hindret och denna ges tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran om placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

6.1 Försäkringspremien fastställs enligt kapitaliseringsavtalet och beräkningsgrunderna.

6.2 När kapitaliseringsavtalet ingås kommer Fennia Liv och Avtalsägaren överens om premien
som betalas in i avtalet. Under försäkringstiden kan man avtala om tilläggspremier med Fennia Liv. Fennia Liv har rätt att neka tilläggspremier.

7.1 Avtalskapitalet består av betalda premier och värdeutvecklingen av de placeringsobjekt
som anslutits till kapitaliseringsavtalet. Vid beräkning av avtalskapitalet görs avdrag för Fennia Livs förvaltningskostnader, kostnader för placeringsobjekten, kostnader till följd av förvaring av placeringsobjekt och handel samt arvoden och avgifter för särskilda åtgärder. Storleken på kapitalet minskar till följd av uttag enligt punkt 9. De ovannämnda faktorer som inverkar på hur kapitalet bildas samt beräkningssättet fastställs i beräkningsgrunderna.

7.2 Med försäkringspremier förvärvas placeringsobjekt, som godkänts av Fennia Liv, och som ansluts till kapitaliseringsavtalet enligt vad Avtalsägaren och Fennia Liv överenskommit. I värdet på kapitalet inräknas även den premie som har betalats, men med vilken placeringsobjekt ännu inte förvärvats. Fennia Liv överför den första premien till placeringstjänsten utan onödig fördröjning efter att avtalet trätt i kraft och när premien och
begäran om placeringstjänsten eller placeringsobjektet anlänt till Fennia Liv. Fennia Liv ansluter placeringsobjektet till avtalet dock först när placeringsobjektet noterats och inom ramen för teckningstiden.

7.3 Om premien eller en del av den inte kan placeras på grund av en orsak som inte beror på
Fennia Liv, meddelas Avtalsägaren om hindret och denna ges tillfälle att lämna en ny begäran
om placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Samtidigt förfaller den tidigare begäran. Om Fennia Liv inte får en ny begäran av Avtalsägaren om placeringstjänsten eller placeringsobjektet inom 10 bankdagar från ovannämnda meddelande, har Fennia Liv rätt att lämna premien på kontot eller placera premien i ett annat placeringsobjekt med låg risk, som försäkringsbolaget valt.

7.4 Vad gäller diskretionär kapitalförvaltningstjänst avsätter Fennia Liv och Placeringstjänsteleverantören efter varje premie som betalas in i försäkringen, om marknadsläget förändras eller i motsvarande situationer, en skälig tid att nå avtalsenliga placeringsbegränsningar med beaktande av Avtalsägarens fördel.

7.5 Avtalskapitalets värde bestäms enligt värdet på de placeringsobjekt som anslutits till avtalet. Om placeringsobjektet inte har ett offentligt noterat värde bestäms värdet på placeringsobjektet enligt dess verkliga värde. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även ändringar i valutakursen på kapitalets värde.

7.6 Fennia Liv ansvarar inte för kapitalets värdeutveckling och inte heller för en eventuell nedgång i värdet på de placeringsobjekt som anslutits till kapitaliseringsavtalet.

7.7 Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på avtalskapitalet.

8.1 Fennia Liv debiterar premierna med kostnadsposter enligt avtalet och beräkningsgrunderna, och den återstående andelen av premien ansluts till avtalskapitalet.

8.2 Kapitalet debiteras med kostnader för förvaltningen av kapitaliseringsavtalet i enlighet med beräkningsgrunderna. Förvaltningskostnaderna räknas utifrån läget för avtalskapitalet på kalendermånadens sista bankdag, och kapitalet debiteras med dessa kvartalsvis. Kostnader för placeringstjänsten debiteras enligt Placeringstjänsteleverantörens gällande praxis. När hela avtalet upphör debiteras dessa poster på dagen för upphörandet.

8.3 Därtill debiteras kapitalet med handläggningsavgifter och inlösnings- och återköpsavgifter den dag åtgärden eller uttaget görs.

8.4 Fennia Liv kan debitera avtalskapitalet med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringstjänsten eller i placeringsobjektets värde och som det måste betala till Placeringstjänsteleverantören eller i egenskap av ägare till placeringsobjekten. Arvoden och premier beräknas i euro. Kostnader och arvoden som debiteras från placeringsobjekten för förvaring och handel av dem bestäms utifrån gällande prislistor.

8.5 Avtalsägaren är skyldig att se till att det i kapitalet vid respektive tidpunkt finns en tillräckligt stor andel som snabbt och smidigt kan realiseras, så att Fennia Liv kan ta ut avtalsenliga förvaltningskostnader och arvoden. Fennia Liv har rätt att vid behov realisera en tillräckligt stor andel av egendomen som är anknuten till avtalet för att täcka utgifterna.

8.6 Om det till kapitaliseringsavtalet eller till placeringstjänsten som anslutits till det eller till placeringsobjektet på grund av ändringar i lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser riktas direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera avtalskapitalet med dessa skatter och avgifter.

9.1 Sparbeloppet betalas ut till Avtalsägaren vid avtalstidens slut. Fennia Liv meddelar Avtalsägaren om kapitaliseringsavtalets slut och när avtalet förfaller.

9.2 Vid utbetalningen av sparbeloppet bestäms det enligt värdet på de realiserade placeringsobjekten. Från det sparbelopp som betalas ut dras en uttagsavgift av enligt prislistan.

9.3 Avtalsägaren har rätt att göra återköp av kapitaliseringsavtalets kapital under avtalets giltighetstid, om inte realisering av placeringsobjekten har begränsats. Om bara en del av kapitaliseringsavtalet tas ut, ska minst 10 procent av kapitalet bli kvar av det premiebelopp som betalades in när avtalet ingicks. I annat fall upphör kapitaliseringsavtalet och hela återköpsvärdet betalas till Avtalsägaren.

9.4 Vid utbetalningen av återköpsvärdet eller en del av den bestäms dess värde enligt värdet på de realiserade placeringsobjekten. Från återköpsvärdet som betalas ut eller en del av den
dras uttagsprovision av enligt prislistan.

9.5 Sparbeloppet och återköpsvärdet ska sökas skriftligen hos Fennia Liv, och Avtalsägaren ska lämna in sina bankuppgifter till Fennia Liv. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas in en annan redogörelse som skäligen kan förutsättas av Avtalsägaren och som är nödvändig för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet. Fennia Liv ersätter inte kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser.

9.6 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det, eller meddelar att
ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från att Fennia Liv har fått de behövliga redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det inom en månad från realiseringen.

9.7 När placeringsobjekten realiseras är Fennia Liv inte skyldigt att hitta en köpare till placeringsobjekten. Om realiseringen visar sig vara svår, har Fennia Liv rätt att istället för att sälja placeringsobjekten rätt att överföra dem i Avtalsägarens namn och ogiltigförklara de placeringsobjekt som anslutits till kapitaliseringsavtalet. I samband med överföringen har Fennia Liv rätt att från avtalskapitalet dra av eller av Avtalsägaren driva in betalningar, skatter, avgifter av skattenatur och andra kostnader som uppstår för Fennia Liv på grund av en eventuell förtida realisering.

9.8 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

9.9 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

10.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkoren om någon av följande grunder föreligger:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris

 • en förändring i räntenivån

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på avtalet, om förändringen skett av en
  orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt

 • en annan omständighet som avsevärt påverkar försäkringsbolaget och vars följder
  försäkringsbolaget inte rimligen kan begränsa i tillräcklig mån.

Inverkan på Fennia Liv av ändringen som ligger till grund får inte vara ringa eller bero väsentligen på Fennia Livs egna åtgärder.

10.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på kapitaliseringsavtalets centrala innehåll.

10.3 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till Avtalsägaren minst en månad innan
ändringen träder i kraft. Om Avtalsägaren inte godkänner ändringen, har Avtalsägaren rätt att
säga upp kapitaliseringsavtalet.

11.1 Fennia Liv har rätt att säga upp avtalet och då upphör kapitaliseringsavtalet efter en uppsägningstid på tre (3) månader. Uppsägningen ska göras skriftligen och den anses ha kommit för kännedom till Avtalsägaren den dag som anmälan har kvitterats som mottagen eller, om anmälan har lämnats till posten, den sjunde dagen från datumet på brevet.

11.2 Avtalsägaren har rätt att säga upp kapitaliseringsavtalet att upphöra den tidpunkt denna
önskar. Då betalas avtalets återköpsvärde ut till Avtalsägaren enligt punkt 9.

12.1 Fennia Liv ger inte placeringsrådgivning och ansvarar inte för hur värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till kapitaliseringsavtalet inverkar på avtalskapitalet.

12.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur kapitaliseringsavtalet beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på
kapitaliseringsavtalet, premierna eller på den skattemässiga behandlingen av avtalsparterna
i avtalet. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella ändringar i den skattemässiga behandlingen eller för skattepåföljder om de beror på ändringar hos Avtalsägaren.

12.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som gäller kapitaliseringsavtalet.

13.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett ärende som gäller kapitaliseringsavtal, kan han eller hon överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Investeringsnämnden (www. fine.fi) eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

13.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas inte den tid ärendet behandlas i Investeringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor