Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för företagskunder, publicerat 9.10.2020

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga
Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Mitt Fennia för företagskunder och
upprättades den 21 september 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.


Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

För den här nättjänstens del åberopar vi oproportionell börda. Fennia förnyar som bäst sina nättjänster, och det skulle leda till oskäliga kostnader att göra tillgänglighetsändringarna i
nuvarande Mitt Fennia.

Försäkringsdokument som finns i tjänsten förnyas för att vara tillgängliga senast i april 2021. Till övriga delar görs inga tillgänglighetsändringar. Mitt Fennia för företagskunder
förnyas före utgången av 2024, och den nya tjänsten görs tillgänglig.

Det senare nämnda innehållet är inte tillgängligt av följande orsaker: Försummelse att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Lagen gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020.

Följande innehåll
och/eller funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

1. Sidornas title-rubriker har inte markerats. (WCAG 2.4.2)

2. Sidans delar har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

3. Tjänsten saknar en fungerande länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)

4. Rubriker har inte markerats som rubrik. (WCAG 1.3.1)

5. Användningen av tabellrubriker varierar i tabellerna. (WCAG 1.3.1)

6. Tabeller har använts för att ordna upp blankettfält och för fokusordning, vilket gör det svårare att få ett grepp om helheten med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

7. Den som använder skärmläsare får ingen information om att sidan byts i tabellen. (WCAG 3.2.2)

8. På webbplatsen finns mycket grafik som inte har beskrivits med text. (WCAG 1.1.1)

9. Det finns brister i kontrasten mellan text eller element och deras bakgrund. (WCAG 1.4.3)

10. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

11. Alla element har inte en synlig indikator för tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.7)

12. Vissa objekt på webbplatsen kan inte användas om man bläddrar på sidorna med skärmläsare och piltangenter. Länkarna kan nås med tab-tangenten. I dessa motsvarar koden inte objektens visuella presentationssätt. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

13. På sidan Ny anmälan flyttas fokus inte alltid till knappen Gå till anmälan efter förteckningsmenyn. (WCAG 2.4.3)

14. På sidorna används dragspelselement, och skärmläsaren får inte information om deras roll eller om elementet är öppet eller stängt. (WCAG 4.1.2)

15. På sidorna finns t.ex. länkar till svenskspråkiga dokument, vars språk inte har angetts. Därför läser skärmläsare de svenska dokumenten som om de vore på finska. (WCAG 3.1.2)

16. På tjänsten finns blankettfält som samlar in användarnas person uppgifter, men det exakta ändamålet med dessa har inte definierats. (WCAG 1.3.5)

17. Alla blankettfält har inte fältetiketter och fältetiketter har inte alltid kopplats ihop på rätt
sätt. (WCAG 3.3.2)

18. Blankettelement som utgör grupper har inte markerats rätt i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

19. Alla obligatoriska fält har inte markerats. (WCAG 3.3.2)

20. På sidan för kontroll av skadeanmälningar används en passiv knapp för att gå vidare som respons på att alla obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. Därför ges felmeddelanden inte på
rätt sätt. (WCAG 1.3.1)

21. Anvisningar som gäller fel i blankettfälten är placerade under blankettfälten och uppgifterna har inte kopplats ihop med motsvarande element i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

22. Det finns brister i Pdf-filer. T.ex. har språket inte definierats, HTML-rubriknivåer har inte
använts, bilder saknar textmotsvarighet och tabellrubriker har inte
definierats. Läsordningen motsvarar inte heller alltid den visuella läsordningen.
Det går inte att skriva in uppgifter i blankettfälten på skadeanmälningar med
hjälp av skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 4.1.2)

23. Användaren blir automatiskt utloggad när tidsgränsen nåtts. (WCAG 2.2.1)

Upptäckte du en
tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den på

feedbackblanketten
Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till
tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom
två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens
kontaktinformation


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare för vilka de digitala tjänsterna inte är
tillgängliga . Du kan använda den här

för att beställa material i
tillgänglig form.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd