Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för privathushåll, publicerat 22.9.2020

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga
Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Mitt Fennia för privathushåll och
upprättades den 21 september 2020. Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

För den här nättjänstens del åberopar vi oproportionell
börda. Fennia förnyar som bäst sina nättjänster, och det skulle leda till
oskäliga kostnader att göra tillgänglighetsändringarna i nuvarande Mitt Fennia.

Försäkringsdokument som finns i tjänsten förnyas för att
vara tillgängliga senast i april 2021. Till övriga delar görs inga
tillgänglighetsändringar. Mitt Fennia för privathushåll förnyas före utgången
av 2023, och den nya tjänsten görs tillgänglig.

Det senare nämnda innehållet är inte tillgängligt av följande orsaker:

Försummelse att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
306/2019. Lagen gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020.


Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

1. Sidornas title-rubriker har inte markerats. (WCAG 2.4.2)

2. Sidans delar har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.1)

3. Tjänsten saknar en fungerande länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)

4. Rubriker har inte markerats som rubrik. (WCAG 1.3.1)

5. Användningen av tabellrubriker varierar i tabellerna. (WCAG 1.3.1)

6. Tabeller har använts för att ordna upp
blankettfält och för fokusordningen, vilket gör det svårare att få ett grepp om
helheten med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

7. Den som använder skärmläsare får ingen
information om att sidan byts i tabellen. (WCAG 3.2.2)

8. På webbplatsen finns mycket grafik som
inte har beskrivits med text. (WCAG 1.1.1)

9. Det finns brister i kontrasten mellan
text eller element och deras bakgrund. (WCAG 1.4.3)

10. Vissa visuella element går inte att
förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt.
(WCAG 1.4.4)

11. Alla element har inte en synlig
indikator för tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.7)

12. Vissa objekt på webbplatsen kan inte
användas om man bläddrar på sidorna med skärmläsare och piltangenter. Länkarna
kan nås med tab-tangenten. I dessa motsvarar koden inte objektens visuella
presentationssätt. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

13. På sidan Ny anmälan flyttas fokus inte
alltid till knappen Gå till anmälan efter förteckningsmenyn. (WCAG 2.4.3)

14. På sidorna används dragspelselement,
och skärmläsaren får inte information om deras roll eller om elementet är öppet
eller stängt. (WCAG 4.1.2)

15. På sidorna finns t.ex. länkar till
svenskspråkiga dokument, vars språk inte har angetts. Därför läser skärmläsare
de svenska dokumenten som om de vore på finska. (WCAG 3.1.2)

16. På tjänsten finns blankettfält som
samlar in användarnas person uppgifter, men det exakta ändamålet med dessa har
inte definierats. (WCAG 1.3.5)

17. Alla blankettfält har inte
fältetiketter och fältetiketter har inte alltid kopplats ihop på rätt sätt.
(WCAG 3.3.2)

18. Blankettelement som utgör grupper har
inte markerats rätt i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

19. Alla obligatoriska fält har inte
markerats. (WCAG 3.3.2)

20. På sidan för kontroll av
skadeanmälningar används en passiv knapp för att gå vidare som respons på att
alla obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. Därför ges felmeddelanden inte
på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)

21. Anvisningar som gäller fel i
blankettfälten är placerade under blankettfälten och uppgifterna har inte
kopplats ihop med motsvarande element i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

22. Det finns brister i Pdf-filer. T.ex.
har språket inte definierats, HTML-rubriknivåer har inte använts, bilder saknar
textmotsvarighet och tabellrubriker har inte definierats. Läsordningen
motsvarar inte heller alltid den visuella läsordningen. Det går inte att skriva
in uppgifter i blankettfälten på skadeanmälningar med hjälp av skärmläsare.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 4.1.2)

23. Användaren blir automatiskt utloggad
när tidsgränsen nåtts. (WCAG 2.2.1)


Följande innehåll och/eller funktioner i
registreringstjänsten för fordon uppfyller inte tillgänglighetskraven:

1. Brister i användning av landskoder: den övre balken och huvudinnehållet har
inte markerats. (1.3.1)

2. Brister i markeringar i balken som anger hur blanketten framskrider.

Balkens text eller markeringen i kod ger inte samma information som layouten.
(1.3.1)

3. Elementet har inte namngetts. (4.1.2, 1.1.1)

4. Nuvarande fokus har inte markerats. (1.3.1)

5. Läsordningen följer inte logiken i innehållet. (1.3.2)

6. Länkarna i balken saknar textinnehåll eller textmotsvarighet. (2.4.4, 1.1.1)

7. Brister i kontrasten mellan text och bakgrund (övre balkens gröna länk mot
vit och grön bakgrund. (1.4.3)

8. Uppgifterna i infoikoner är inte tillgängliga med tangentbord eller
hjälpmedel, en del av informationen är inte synlig för användare av mobila
enheter. (2.1.1, 4.1.2, 1.4.10)

9. Tabell för val av fordon.

10. Rubriken har inte markerats som rubrik. (1.3.1)

11. Tabelluppställningen har inte markerats som tabell, och betydelsen av
kolumner och deras rubriker framgår inte när man bläddrar i tabellen med
skärmläsare. (1.3.1)

12. Valknapparnas etiketter är bristfälligt kopplade till uppgifter (1.1.1,
4.1.2)

13. Etiketternas innehåll beskriver inte valknappens betydelse (fordonets
försäkringsnummer). (2.4.6)


Basuppgifter

14. Innehållets struktur (rutor) och rubriker framgår inte av markeringen
(1.3.1)

15. Tabelluppställningen har inte markerats som tabell, och betydelsen av
kolumner och deras rubriker framgår inte när man bläddrar i tabellen med
skärmläsare. (1.3.1)

16. Valknapparna saknar etiketter (1.1.1, 4.1.2)

17. Passivering av knappen Fortsätt har inte markerats. (1.3.1)

Registrering


18. Vissa blankettelement saknar etiketter eller så har de inte
kopplats till blankettfälten. (1.1.1, 4.1.2)

19. Det går inte att mata in datum med tangentbord eller hjälpmedel, eftersom textfältet är av typ
endast läs. (2.1.1)

20. Kalenderknappen vid datumtältet saknar textmotsvarighet och den har inte
markerats som knapp. (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)

21. När en ny ägare läggs till på blanketten hoppar tangentfokus till början av
blanketten. (3.2.2)

22. När en ny ägare läggs till på blanketten gör ändringen av tangentfokus att
data laddas upp automatiskt, att ett eventuellt felmeddelande visar och att
pekaren flyttas, vilket gör det svårt att gå till blankettens slut med
tangentbord eller skärmläsare. (2.1.2, 3.2.1)

23. När fordonets innehavare tas bort öppnas en dialog för att säkra åtgärden
och när dialogen stängs flyttas pekaren till slutet av sidan. (2.4.3)

24. Det är svårt att lägga märke till felmeddelanden, eftersom de visas högst
upp på blanketten. (3.3.1)


Godkännande


25. Innehållets struktur (rutor) och rubriker framgår inte av
markeringen (1.3.1)


Förslag och bekräftelse – PDF-filer


26. Läsordningen motsvarar inte innehållets logiska ordning. (1.3.2)

27. Rubriker har inte markerats som rubrik. (1.3.1)

28. Bilden saknar textmotsvarighet. (1.1.1)


Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Vi gör vårt bästa för att åtgärdabristen. Beskriv den på

feedbackblanketten
.

Ge feedback till oss som
upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på
sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det
svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in
en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra
Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det hur du kan lämna
in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens
kontaktinformationRegionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsynsaavutettavuus(at)avi.fi

telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare för vilka de digitala tjänsterna inte är
tillgängliga.
Du kan använda den här

för att beställa material
i tillgänglig form.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd